Korea’s Money Market

download Korea’s Money Market

of 13

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Korea’s Money Market

 • 8/3/2019 Koreas Money Market

  1/13

  Lju`bv@fjkjg~5998

 • 8/3/2019 Koreas Money Market

  2/13

  FJKS@KSV

  Ybus N1 Jt`utn`} bkc Gbfuj`fjkjgnf

  Nvvp`v

  Lju`bv @fjkjgnf Bfhn`t`g`ksv bkc Yujvy`fsv

  Y~j Hbl'lno + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2

  Sh` Mub~nkm jd Lju`b1 Bccu`vvnkm sh`

  Fhboo`km`v jd Bmnkm

  A`uboc Vfhndd bkc Gpusbqb V~`c+ + + + + + + + + + + + + + + =

  Ybus NN1 Dnkbkfnbo Nkvsnspsnjkv bkc Gbul`sv

  Dnkbkfnbo Bvnb Unvnkm1 Bvnbk Vsjfl Gbul`sv nksh` K`} Gnoo`kknpg

  Lbung Yblubtbk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20

  Lju`bv Gjk`~ Gbul`s

  Cjgnknrp` C}ju'Dufbps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 52

  Nkmu`cn`ksv dju b ]`oo'Dpkfsnjknkm Fbynsbo

  Gbul`s

  Ajhk Epum`u/Dubkfnv ]bukjfl/

  T ujknfb Fbfcbf ]bukjfl + + + + + + + + + + + + + + + + + + 62

  Sh` Fbynsbo Gbul`s Fjkvjoncbsnjk Bfs bkc sh`

  Lju`bk Dnkbkfnbo Gbul`s

  Lng Cjkm'h}bk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6>

  Ybus NNN1 Vsupfspubo U`djug

  Yujmu`vv nk Fjuyjubs` Mjt`ukbkf`

  Vsnak Fob`vv`kv + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30

  Sbx Nvvp`v Bdd`fsnkm Dju`nmk'Nkt`vs`c Fjgybkn`v

  bkc Dju`nmk Nkt`vsjuv

  H`ku~ Bk bkc Cbtnc Ank'^jpkm O`` + + + + + + + + + + + 03

  Ybus NT1 @xs`ukbo Nvvp`v

  P+V+'Lju`b @fjkjgnf U`obsnjkv1

  Tn`} dujg V`jpo

  Hbk Cjkmgbk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 42

  B ]bvhnkmsjk Y`uvy`fsnt`

  Ajucbk H`ne`u+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4>

  Y``unkm nksj sh` Dpspu`1 Lju`bv U`vyjkv` sj sh`

  K`} Subcnkm Obkcvfby`

  Suj~ Vsbkmbujk` + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + =3

  Ybus T1 Kjush Lju`bv @fjkjgnf

  C`t`ojyg`ks bkc @xs`ukbo U`obsnjkv

  Kjush Lju`bv @xs`ukbo U`vjpuf`v bkc

  Fjkvsubnksv

  Vs`yhbk Hbmmbucbkc Gbufpv Kjobkc + + + + + + + + 86

  Sh` Ujo`v jd Fhnkb bkc Vjpsh Lju`b nk Kjush

  Lju`bk @fjkjgnf Fhbkm`

  Gnlb Gbupgjsj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>5

  U`bonvsnf @xy`fsbsnjkv jd sh` Dpspu` Ujo` jd sh`

  NDNv jk sh` Lju`bk Y`knkvpob

  Eubco`~ Ebevjk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 294

 • 8/3/2019 Koreas Money Market

  3/13

  DNKBKFNBO NKVSNSPSNJKV BKC GBUL@SV 52

  LJU@BV GJK@^ GBUL@S

  E~ Cjgnknrp` C}ju'Dufbps

  Lju`bv Gjk`~ Gbul`s

  Lju`bv gjk`~ gbul`s nkfopc`v sh` fboo gbul`s bv }`oo

  bv gbul`sv dju gjk`sbu~ vsbenonqbsnjk ejkcv (GVEv./

  k`mjsnbeo` f`usnflfbs`v jd c`yjvns (FCv./ u`ypufhbv`

  bmu``g`ksv (u`yjv./ fjgg`ufnbo yby`u (FY./ bkc fjt`u

  enoov (FE.+ Lju`bv gjk`~ gbul`s vj dbu v``gv sj hbt`

  e``k u`obsnt`o~ nggpk` sj sh` mojebo fu`cns fupkfh

  m`k`ubs`c e~ sh` funvnv nk sh` P+V+ vpeyung` gjusmbm`

  gbul`sv+ Lju`bk nks`uebkl ubs`v bu` unvnkm/ hj}`t`u/

  }hnfh vpmm`vsv shbs ebklnkm onrpncns~ u`gbnkv snmhs

  (Sbeo` 2.+

  sbks yob~`u nk shnv gbul`s e`fbpv` jd nsv ngyjusbkf` djugjk`sbu~ yjonf~+ Gjk`sbu~ yjonf~ nk Lju`b fjkvnvsv jd

  sbum`snkm b o`t`o jd nkstbsnjk c`fnc`c e~ sh` EJL t`u~

  ~`bu+ Sh` EJLv gjk`sbu~ yjonf~ fjggnss`` (GYF.

  g``sv t`u~ gjksh sj c`fnc` jk b sbum`s dju sh` jt`u'

  knmhs fboo ubs` shbs nv fjkvnvs`ks }nsh nsv nkstbsnjk sbum`s+

  Nk 599= bkc 5998/ sh` EJL hbv sbum`s`c nkstbsnjk sj

  u`gbnk nk b 5+06+0 y`uf`ks ubkm`+ Sh` jt`uknmhs fboo

  ubs` nv fpuu`kso~ bs 0 y`uf`ks (Dnmpu`2.+

  Bds`u sh` GYF c`fnc`v jk bk byyujyunbs` sbum`s dju

  sh` jt`uknmhs fboo ubs`/ EJL vsbdd ngyo`g`ks shbs

  sbum`s shujpmh bccnkm onrpncns~ sj ju }nshcub}nkm nsdujg sh` fboo gbul`s+ Ebklv bu` u`rpnu`c sj gbnksbnk

  u`v`ut`v }nsh sh` EJL/ eps sh`v` u`v`ut`v fbk nk'

  fu`bv` ju dboo e`fbpv` jd dbfsjuv vpfh bv yuntbs` v`fsju

  subkvbfsnjkv/ mjt`ukg`ks subkvbfsnjkv/ ju ypufhbv`v

  jd dju`nmk fpuu`kfn`v e~ sh` f`ksubo ebkl+ Sh` EJL

  dju`fbvsv sh` fhbkm` nk ebklv u`v`ut`v bunvnkm dujg

  tbunjpv vjpuf`v/ fjgybu`v ns }nsh sh` u`rpnu`c o`t`o

  jd u`v`ut`v/ bkc fjgyps`v sh` vfbo` jd sh` vpuyopv ju

  vhjusbm` jd u`v`ut`v e`dju` ns flkbonq`v sh` vfbo` jd nsv

  gbul`s jy`ubsnjkv+ Pksno u`f`kso~/ sh` bfspbo fboo ubs`

  hbv m`k`uboo~ e``k bejt` sh` sbum`s/ }hnfh vpmm`vsv

  sh` EJL hbv gbnksbnk`c snmhs onrpncns~ fjkcnsnjkv nksh` fboo gbul`s+

  GVE bkc U`yj Gbul`sv

  Pksno u`f`kso~/ GVE nvvpbkf` }bv sh` gbnk nkvsup'

  g`ks pv`c e~ sh` EJL sj fjksujo onrpncns~+ GVEv

  bu` onbenonsn`v nvvp`c e~ sh` f`ksubo ebkl sj vjbl py

  onrpncns~+ Sh`~ bu` nvvp`c nk 22 cndd`u`ks gbspunsn`v

  ubkmnkm dujg 23 cb~v sj s}j ~`buv+ Jkf` nvvp`c/ sh`~

  bu` kjs/ nk yunkfnyo`/ u`c``gbeo` yunju sj gbspuns~+ Sh`

  f`nonkm jk sh` tjopg` jd GVEv shbs gb~ e` o`mboo~

  nvvp`c nv v`s bs 09 y`uf`ks jd eujbc gjk`~ (G5./ epsnk Kjt`ge`u 599= sh` EJL bkkjpkf`c ns }jpoc nvvp`

  rpbus`uo~ f`nonkmv jk sh` bgjpks sj e` nvvp`c/ }nshnk

  sh` 09 y`uf`ks f`nonkm+ GVEv bu` vjoc shujpmh bpfsnjkv

  sj flkbkfnbo nkvsnspsnjkv v`o`fs`c e~ sh` EJL jk sh`

  ebvnv jd bvv`s rpbons~ bkc flkbkfnbo vjpkck`vv+ Nk 599=/

  sh`v` kpge`u`c byyujxngbs`o~ 09+

  Sbeo` 21 Gjk`~ Gbul`s Su`kcv nk Lju`b/

  2>>9Apk` 5994/ nk sunoonjkv jd Lju`bk }jk

  2>>9 5999 5993 5990

  5994

  (Apk`.

  Fboo

  gbul`sb6+4 25+> 5=+0 63+4 69+3

  Gjk`sbu~

  vsbenonqbsnjk

  ejkcv

  20+5 44+3 235+8 200+5 20=+0

  F`usndnfbs`v

  jd c`yjvns

  4+8 23+5 36+0 46+8 44+8

  U`ypufhbv`bmu``g`ksv

  6+3 54+6 63+4 35+> 05+5

  Fjgg`ufnbo

  yby`u

  55+= >+2 20+> 59+9 56+9

  Fjt`u enoov 9+5 22+5 6+> 3+9 6+>

  Vjpuf`1 Ebkl jd Lju`b cbsb+b Cbno~ bt`ubm` subkvbfsnjkv cpunkm sh` obvs gjksh nk

  sh` y`unjc+

  Fboo Gbul`s

  Sh` fboo gbul`s nv sh` gbul`s nk }hnfh dpkcv bu` subc`cnk sh` vhjus`vs y`unjcv (s~ynfboo~ jt`uknmhs ojbkv. sj

  bcapvs dju s`gyjubu~ vpuyopv`v ju vhjusbm`v jd dpkcv

  bgjkm flkbkfnbo nkvsnspsnjkv+ Boo s~y`v jdflkbkfnbo

  nkvsnspsnjkv nk Lju`b/ nkfopcnkm fjgg`ufnbo ebklv/

  v`fpuns~ fjgybkn`v/ nkvpubkf`/ nkt`vsg`ks supvs/ fu`cns

  pknjkv/ bkc eubkfh`v jd dju`nmk ebklv/ ybusnfnybs` nk

  sh` fboo gbul`s+ Sh` Ebkl jd Lju`b (EJL. nv bk ngyju'

 • 8/3/2019 Koreas Money Market

  4/13

  55 SH@ LJU@B @FJKJGNF NKVSNSPS@

  89

  >9

  299

  229

  259

  269

  239

  209

  249

  2=9

  Abk+

  599=

  Abk+

  599

  4

  Abk+

  599

  0

  Abk+

  599

  3

  Abk+

  5996

  >

  29

  22

  25

  26

  23

  20

  24

  2=

  28

  Lju`bk }jk/ sunoonjkv Y`uf`ksbm` jd G5

  Jpsvsbkcnkmejkcv

  Y`uf`ksbm` jd G5

  Dnmpu` 51 Gjk`sbu~ Vsbenonqbsnjk EjkcvJpsvsbkcnkm nk Lju`b/ C`f`ge`u5995Kjt`ge`u 599=

  Vjpuf`1 F@NF Cbsb Fjgybk~/ Osc+

  Sh` ubsnj jd GVEv jpsvsbkcnkm sj G5 hbv e``k dboonkm

  3+2

  3+6

  3+0

  3+=

  3+>

  0+2

  0+6

  0+0

  Dnmpu` 61 F`usndnfbs`v jd C`yjvns Jpsvsbkcnkmbkc Shu``'Gjksh FC Ubs`v nk Lju`b/Kjt`ge`u 5993Kjt`ge`u 599=

  FCv jpsvsbkcnkm

  (}jk/ sunoonjkv.

  FCv jpsvsbkcnkm

  Shu``'gjksh FC ubs`

  (y`uf`ksbm`.

  Shu``'gjksh FC ubs`

  Vjpuf`v1 Eojjge`um< F@NF Cbsb Fjgybk~/ Osc+

  Sh` nkfu`bv` nk sh` FC ubs` vnkf` Bpmpvs 599= nvbovj onl`o~ sj u`st`fs mojebo gbul`sv pkf`usbnks~ bkc

  tjobsnons~+ ]nsh sh` vnq` bkc cnvsunepsnjk jd sh` ojvv`v

  bvvjfnbs`c }nsh sh` P+V+ vpeyung` gjusmbm` gbul`s

  funvnv vsnoo obum`o~ pklkj}k/ mojebo nks`uebkl gbul`sv

  hbt` e`fjg` dujq`k bv ebklv bu` u`opfsbks sj o`kc sj

  `bfh jsh`u jps jd fjkf`ukv jt`u ngybnu`c fbynsbo yj'

  vnsnjkv+ Bv b u`vpos/ mojebo vyu`bcv e`s}``k nks`uebkl

  ubs`v bkc Su`bvpu~ enoov bu` bs b hnvsjunf hnmh+ Boshjpmh

  Lju`bk fjgg`ufnbo ebklv hbt` jko~ b t`u~ ongns`c

  cnu`fs `xyjvpu` sj vpeyung`'u`obs`c yby`u/ sh`nu u`on'

  bkf` jk gbul`s dpkcnkm ubsh`u shbk c`yjvnsju dpkcnkm

  o`bt`v sh`g jy`k sj sh` unvl jd b ojvv jd fjkfl

  c`kf` nksh` nks`uebkl gbul`s+ Bv b u`vpos/ vnkf` Bpmpvs 599=/

  Lju`bk nks`uebkl ubs`v v``g sj hbt` e`fjg` gju`

  fjuu`obs`c }nsh mojebo nks`uebkl ubs`v+

  Fjgg`ufnbo yby`u nv bk bffjggjcbsnjk enoo nvvp`c e~

  fjgybkn`v }nsh vjpkc fu`cns vsbspv dju sh` ypuyjv` jd

 • 8/3/2019 Koreas Money Market

  7/13

  DNKBKFNBO NKVSNSPSNJKV BKC GBUL@SV 50

  spukjt`u nkfu`bvnkm e~ 529 y`uf`ks+ Sh` tjopg` jd

  c`untbsnt`v subcnkm nk Lju`b nv ujpmho~ `rpbo sj sh`

  tjopg` jd vyjs subcnkm+ Shnv nv nk onk` }nsh mojebo

  su`kcv1 sh` Ebkl dju Nks`ukbsnjkbo V`sso`g`ksv (ENV.

  sun`kknbo vput`~ jd dju`nmk mojebo `xfhbkm` gbul`sv

  djpkc shbs cpunkm 59929= mojebo DX spukjt`u nk vyjs

  bkc c`untbsnt`v hbc nkfu`bv`c e~ 549 y`uf`ks+ Mojebospukjt`u nk dju}bucv bkc v}byv bs #5+2 sunoonjk nv kj}

  s}nf` bv obum` bv mojebo vyjs spukjt`u bs #2 sunoonjk+

  Sh` ENV vput`~ vhj}v shbs nk 599= sh` flt` obum`vs DX

  subcnkm f`ks`uv u`yu`v`ks`c k`buo~ =9 y`uf`ks jd }juoc

  spukjt`u (Dnmpu` 3.+ Nk kjk'Abybk Bvnb/ sh` obum`vs

  DX gbul`s nv nk Vnkmbyju`/ }hnfh u`st`fsv nsv ujo` bv

  u`mnjkbo flkbkfnbo f`ks`u+ DX spukjt`u nk Vnkmbyju`

  u`yu`v`ks`c k`buo~ 4 y`uf`ks jd }juoc spukjt`u nk 599=+

  E~ fjksubvs/ Lju`b nv jko~ sh` fldsh'obum`vs xfhbkm`

  ubs` gbul`s nk kjk'Abybk Bvnb/ e`hnkc Vnkmbyju`/

  Hjkm Ljkm/ Bpvsubonb/ bkc Nkcnb (Dnmpu` 0.+ Bffjuc'nkm sj sh` ENV/ Lju`bv DX gbul`s spukjt`u nk 599=

  u`yu`v`ks`c 9+8 y`uf`ks jd sjsbo mojebo DX spukjt`u+

  9 0 29 20 59 50 69 60

  599=

  5992

  Pkns`c

  Lnkmcjg

  Pkns`c

  Vsbs`v

  V}nsq`u'

  obkc

  Abybk

  Vnkmbyju`

  Y`uf`ksbm`

  Dnmpu` 31 Sh`