KONSTRUKSJONSDETALJER HUNTON I-BJELKEN

Click here to load reader

 • date post

  02-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KONSTRUKSJONSDETALJER HUNTON I-BJELKEN

OVERSIKT KONSTRUKSJONSDETALJER FRA HUNTON FIBER GENERELLE ANVISNINGER G-01-1 – FORUTSETNINGER FOR KONSTRUKSJONSDETALJER G-02-1 – MOMENT OG SKJÆRKAPASITET BJELKELAG: B-01-1 – BJELKELAGSTABELLER (for Hunton I-bjelken)
B-02-1 – BJELKESKO (for I-bjelke) B-03-1 – STEGFORSTERKNING (montering av stegforsterkning) B-04-1 – KLOSSING (montering av klossforsterkning) B-05-1 – ENDEOPPLEGG (generelle prinsipper) B-05-2 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur/ bærevegg)
B-05-3 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur med isolasjon på ut og innside) B-05-4 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur med isolasjonskjerne)
B-06-1 – ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål) B-06-2 – ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål) B-07-1 – MIDTOPPLEGG (bjelke på bærevegg/ drager) B-08-1 – HULLTAKING (regler for hulltaking) SPERRER: S-01-1 – SPERRETABELLER S 02-1 – ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL S 03-1 – GARP (Under utarbeidelse) Gjøvik 16.07.2015
KONSTRUKSJONSDETALJ
Side 1 av 1
GENERELLE FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGER For alle detaljene der det er oppgitt dimensjonerende kapasiteter er disse basert på karakteristiske verdier fra ETA (European Technical Approval – fifth issue) 06/0238 og Teknisk godkjenning Nr:20381. Hunton I-bjelken med LVL flens. Utstedt: 03.07.2013. Beregning av dimensjonerende kapasiteter, moment og skjær Når man har oppgitt karakteristiske kapasiteter kan man beregne de dimensjonerende kapasitetene ut ifra virkets oppgitte kmod og materialfaktor γm. kmod ivaretar virkets styrkereduksjon i de forskjellige klimaklasser (1-3). Jo høyere verdi for kmod (maks 1) jo mindre påvirkes virket av endringer i RF (Relativ Fuktighet). Verdien for kmod kan variere med lastvarigheten. Dersom en lastkombinasjon består av påkjenninger fra ulike lastvarighetsklasser, velges verdien for kmod som tilsvarer påkjenningen med den korteste varigheten. Materialfaktoren (γm) ivaretar usikkerhet i virkets oppbygging. Jo høyere materialfaktoren er, dess høyere er usikkerheten til kvaliteten. For eksempel er γm for konstruksjonsstål i Norge satt til 1,05, mens trematerialer kan variere fra 1,15 til 1,3. Dersom man har en karakteristisk kapasitet Rk, beregnes den dimensjonerende
kapasiteten som = ∗
γm . Man ser av dette at jo høyere kmod og lavere γm man
har, jo høyere dimensjonerende kapasitet får man. Dersom man har lastfordelende undergulv/ undertak kan man øke den dimensjonerende kapasiteten med en systemfaktor ksys=1,1. Dette forutsetter at lastpåkjenningen er kortvarig.
Dermed kan den dimensjonerende kapasiteten beregnes som = ∗
γm ∗ Ksys
Moment Opptredende moment kan ikke overstige dimensjonerende momentkapasitet. Skjær Opptredende skjær vil være størst ved oppleggene og kan ikke overstige dimensjonerende skjærkapasitet Se også vår tekniske håndbok for detaljer og anbefalte konstruksjonsløsninger.
Side 1 av 1
Beregning av dimensjonerende kapasiteter for moment og skjær Når man har oppgitt karakteristiske kapasiteter kan man beregne de dimensjonerende kapasitetene ut ifra oppgitte kmod og materialfaktor γm. Verdiene for kmod og γm varierer ut fra klimaklasse og lastvarighetsklasse. Kapasiteter for Hunton i-bjelken med LVL flens:
Bjelketype
Dimensjonerende kapasitet (Rd) pr. bjelke i kN for korttidslast (Snølast)
Dimensjonerende kapasitet (Rd) pr. bjelke i kN for langtidslast (Nyttelast)
Bøyemoment My,k Skjær Vk Bøyemoment My,k Skjær Vk Bøyemoment My,k Skjær Vk
SJL45 H200 7,81 11,98 6,11 8,02 4,75 5,16
SJL45 H250 10,27 14,43 8,04 9,66 6,25 6,22
SJL45 H300 12,82 16,14 10,03 10,80 7,80 6,95
SJL45 H350 15,43 17,72 12,08 11,87 9,39 7,64
SJL60 H250 13,60 15,18 10,64 10,16 8,28 6,54
SJL60 H300 16,91 16,93 13,23 11,33 10,29 7,29
SJL60 H350 20,30 18,52 15,89 12,39 12,36 7,98
SJL60 H400 23,61 20,01 18,48 13,39 14,37 8,62
SJL90 H300 25,09 18,17 19,64 12,16 15,27 7,83
SJL90 H350 30,03 19,82 23,50 13,26 18,28 8,54
SJL90 H400 35,04 21,34 27,42 14,28 21,33 9,19
Bøyemoment My,k er bøyning om sterk akse (y-akse). Kapasiteten gjelder når begge flenser er avstivet mot ut knekking.
Dimensjonerende kapasiteten beregnes som = ∗
γm
For bøyemoment gjelder: kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,15 (bøye- og aksialkraft) For skjær gjelder: kmod = 0,87 (kortidslast), kmod = 0,56 (langtidslast) og γm =1,3 (skjær)
KONSTRUKSJONSDETALJ
Detaljen viser gjeldende bjelkelagstabell for Hunton I-bjelken
Generelt Ved dimensjonering av bjelkelag i bolighus med lette trekonstruksjoner er det som oftest kravet om å unngå sjenerende svingninger og rystelser som bestemmer maksimal lysåpning, ikke bjelkenes styrke. I bygg med større nyttelaster enn normale boliglaster kan styrken på bjelkene være bestemmende for lysåpningen. Lysåpningen er avstanden målt mellom oppleggspunktene. Siden svingninger ofte er dimensjonerende kan lysåpningen i en del tilfeller være den samme selv ved økt nyttelast.
Komfortkriteriet SINTEF Byggforsk har publisert spennviddetabeller for trebjelkelag gjennom en revidert anvisning i Byggforskserien. Maksimale spennvidder er nå basert på komfortkriteriet, som skal sikre at trebjelkelag ikke får uakseptabelt stor nedbøyning eller sjenerende svingninger og vibrasjoner ved normal bruk. Kriteriet baserer seg på å kombinere parameterne nedbøyning under en statisk punktlast og etasjeskillerens beregnede egenfrekvens. I tidligere bjelkelagstabeller fra Byggforsk har det kun vært nedbøyning under en statisk punktlast som har ivaretatt bjelkelagets opplevde egenskap. Dimensjoneringsgrunnlaget erstatter tidligere anvisninger der man anga spennviddetabeller med henholdsvis ”høy stivhet” og ”minimum stivhet”. Disse begrepene vil nå utgå. En vesentlig fordel med det nye komfortkriteriet er at man nå med bedre sikkerhet kan beregne maksimale spennvidder for nye bjelketyper som I-bjelker.
Prinsipptegning av bjelkelag
Bæreevne basert på ETA-06/0238 Fourth issue, NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010 Forutsetninger:
Fritt opplagt bjelker over et felt eller fritt opplagte kontinuerlige bjelker over to like felt.
Undergulv beregnet til undergulv av 22 mm sponplater med limte skjøter eller 19 mm kryssfinér med limte skjøter. Undergulv spikres eller skrus til bjelkene.
Kontinuerlig himling av plater.
Verdiene i tabellen gjelder for vanlige bjelkelag med et platelag undergulv, et platelag himling og maks et lag overgulv, slik at egenlast varierer fra 0,4 - 0,6 kN/m
2 avhengig av bjelketype og senteravstand.
For lydisolerende etasjeskiller, der egenlast øker til 0,8 - 1,0 kN/m 2 avhengig av bjelketype og
senteravstand, multipliseres lysåpningene i tabellene med 0,89.
Maksimal lysåpning i meter for Hunton i-bjelken med LVL-flens
Nyttelast 3,0 kN/m 2 4,0 kN/m
2
Bjelker over et felt
Kontinuerlige bjelker over to like felt
Bjelkeavstand i mm 300 600 300 600 300 600 300 600
SJL 45 H200 3,65 3,10 3,85 3,25 3,65 3,10 3,85 3,00
SJL 45 H250 4,30 3,65 4,50 3,85 4,30 3,65 4,50 3,60
SJL 45 H300 4,85 4,15 5,10 4,35 4,85 4,15 5,10 4,10
SJL 45 H350 5,35 4,65 5,65 4,85 5,35 4,65 5,65 4,60
SJL 45 H400 * 5,85 5,10 6,15 5,35 5,85 5,10 6,15 5,05
SJL 60 H200 * 3,90 3,35 4,10 3,50 3,90 3,35 4,10 3,15
SJL 60 H250 4,55 3,90 4,80 4,10 4,55 3,90 4,80 3,75
SJL 60 H300 5,15 4,45 5,45 4,65 5,15 4,45 5,45 4,30
SJL 60 H350 5,70 4,95 6,00 5,20 5,70 4,95 6,00 4,75
SJL 60 H400 6,20 5,40 6,55 5,70 6,20 5,40 6,55 5,25
SJL 60 H450 * 6,70 5,85 7,05 6,15 6,70 5,85 7,05 5,65
SJL 60 H500 * 7,15 6,25 7,50 6,60 7,15 6,25 7,50 5,85
SJL 90 H300 5,65 4,90 5,95 5,10 5,65 4,90 5,95 4,45
SJL 90 H350 6,25 5,40 6,55 5,70 6,25 5,40 6,55 4,95
SJL 90 H400 6,80 5,95 7,15 6,25 6,80 5,95 7,15 5,40
SJL 90 H450 * 7,35 6,40 7,70 6,75 7,35 6,40 7,70 5,80
SJL 90 H500 * 7,85 6,85 8,20 7,20 7,85 6,85 8,20 6,15 * Ikke lagerførte bjelker
KONSTRUKSJONSDETALJ
Bjelkeskotype (Rkdown)
korttidslast (Snølast)
langtidslast (Nyttelast)
IUSE 199/48 18,30 12,7 9,9
IUSE 249/48 25,60 17,7 13,8
IUSE 299/48 29,20 20,2 15,7
IUSE 349/48 32,40 22,4 17,4
IUSE 249/63 25,60 17,7 13,8
IUSE 299/63 29,20 20,2 15,7
IUSE 349/63 32,40 22,4 17,4
IUSE 399/63 32,40 22,4 17,4
IUSE 299/92 29,20 20,2 15,7
IUSE 349/92 32,40 22,4 17,4
IUSE 399/92 32,40 22,4 17,4 kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Oppgitte kapasiteter gjelder for innfesting med full utsømming av kamstift CNA 4,0x40
Bjelkesko type IUSE
Side 2 av 3
Kapasiteter ved oppløft I enkelte tilfeller kan man få oppløft i forbindelser med bjelkesko. I slike tilfeller vil kapasiteten være begrenset til innfestingen mellom bjelkeskoen og sekundærbjelken. Størst kapasitet får man ved å stegforsterke sekundærbjelken slik at man får full utsømming. Uforsterket sekundærbjelke: I tabellen oppgis karakteristiske kapasitet (Rkuplift) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for klimaklasse 1 og 2 der sekundærbjelken er uforsterket.
Bjelkeskohøyde (Bredde 48, 63
(Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN for
korttidslast (Snølast)
langtidslast (Nyttelast)
IUSE 199 til 399 3,70 2,6 2,0 kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Kapasiteten er begrenset av innfesting med 2 stk kamstift CNA 4,0x40 i I-bjelkens nedre flens.
Forsterket sekundærbjelke: I tabellen oppgis karakteristiske kapasitet (Rkuplift) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for klimaklasse 1 og 2 der sekundærbjelken er stegforsterket.
Bjelkeskohøyde (Bredde 48, 63
(Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN for
korttidslast (Snølast)
langtidslast (Nyttelast)
IUSE 199 til 399 14,60 10,1 7,9 kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Kapasiteten er begrenset av innfesting med 8 stk kamstift CNA 4,0x40.
Sekundærbjelke uten stegforsterkning
Sekundærbjelke med stegforsterkning
Prinsipper for montering
Når primærbjelken er Hunton I-bjelke må denne stegforsterkes for å gi tilstrekkelig innfesting av bjelkeskoen.
Primærbjelke
Sekundærbjelke
Sekundærbjelke
Primærbjelke
KONSTRUKSJONSDETALJ
Plassering og utførelse av stegforsterkning Ved bestemte krav eller konstruksjonsløsninger kan det være nødvendig å forsterke bjelkene. Stegforsterkning brukes for å øke kapasiteten. Som forsterkning skal det benyttes platemateriale av eks. kryssfiner på begge sider av steg. Forsterkningene monteres med spalte på 5 – 10mm som vist på figurene. Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype Forsterkningens tykkelse i mm Festemiddel
SJL45 Kryssfiner 18 mm Skrue 4,5x40
SJL60 Kryssfiner 25 mm Skrue 4,5x50
SJL90 Kryssfiner 40 mm Skrue 5,0x80
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Montering av stegforsterkning gjøres med skruer som går minst 15mm inn i motstående stegforsterkning. Det benyttes min. 4 stk innfesting pr. forsterkning på bjelkehøyder inntil 300mm, og min. 6 stk på høyder over 300mm. Eller etter anvisning i gjeldende konstruksjonsdetalj. Lengden på stegforsterkning skal min. være:
300 mm hvis ikke annet er angitt i konstruksjonsdetaljene
Ved endeopplegg; oppleggsbredden + 100mm til siden.
Ved midtopplegg; oppleggsbredden + 100mm til hver side.
Hunton I-Bjelke SJL45 Spalte 5 – 10mm Stegforsterkning av kryssfiner 18mm Festes med skruer (eks 4,5x40) Kan skrus fra en side Skruene plasseres med kantavstand 55mm på forsterkningen
KONSTRUKSJONSDETALJ
STEGFORSTERKNING (montering av stegforsterkning)
Side 2 av 2
Hunton I-Bjelke SJL60 Spalte 5 – 10mm Stegforsterkning av kryssfiner 25mm Festes med skruer (eks 4,5x50) Kan skrus fra en side Skruene plasseres med kantavstand 55mm på forsterkningen Hunton I-Bjelke SJL90 Spalte 5 – 10mm Stegforsterkning av kryssfiner 40mm Festes med skruer (eks 5,0x80) Kan skrus fra en side Skruene plasseres med kantavstand 55mm på forsterkningen
KONSTRUKSJONSDETALJ
KLOSSING (montering av klossforsterkning)
Side 1 av 1
Plassering og utførelse av klossing Som alternativ til stegforsterkning eller for å øke kapasiteten ytterligere brukes klossforsterkning. Klossforsterkning med samme høyde som bjelken overfører belastning mellom vegger og sviller. Klossforsterkningen skal ha minimum samme bredde som den største av bunnsvillen eller grunnmursvill. Bruker man klossforsterkning for å overføre søylelast skal klossforsterkningen ha minimum samme tverrsnitt som søylen. Forsterkningene kan monteres som enkel på den ene siden av bjelken eller dobbel på begge siden av bjelken. Der det er behov for å øke tverrsnittet ytterligere monteres flere klosser sammen. Klossforsterkning av konstruksjonsvirke monteres med stående fiberretning. Platematerialer av for eksempel kryssfiner kan også brukes. Forsterkningene festes med skruer eller spiker. Forboring av klossen kan være påkrevet for å unngå oppsprekking.
Ensidig klossforsterkning med konstruksjonsvirke
Tosidig klossforsterkning med konstruksjonsvirke
Side 1 av 3
Detaljen omhandler generelle prinsipper for endeopplegg med Hunton I-bjelken. Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping. Grunnmurssystemer med isolasjon i kjernen: Denne typen grunnmurssystemer med bæring på yttersiden av isolasjonen sikrer at kantplaten/ kantbjelken kan bidra til å overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv måte. Oppbyggingen gir ikke utkraging på bjelken i bjelkelaget og gir en symmetrisk kraftoverføring. Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig: Denne typen grunnmurssystemer med isolasjon på yttersiden av den bærende kjernen medfører at kantplaten ikke får understøttelse ned på svill og mur. Denne typen opplegg gir lavere kapasitet enn systemer der kantplaten har understøttelse. Oppbyggingen gir utkraging på bjelken i bjelkelaget og gir en usymmetrisk kraftoverføring som gir økt belastning på bjelkelagsbjelken.
Eksempel på grunnmurssystem med isolasjon i kjernen.
Eksempel på grunnmurssystem med isolasjon utvendig.
Figur 1
Figur 2
Side 2 av 3
Ulike løsninger for grunnmurssystemer med isolasjon utvendig: Figur 3 viser detalj der grunnmurssvill er trekt ut slik at den flukter med utvendig isolasjon. Denne oppbyggingen gir belastning på den utkragede delen av grunnmurssvilla som igjen gir fare for tverrstrekkbrudd i grunnmurssvill. Løsningen blir av denne grunnen uforutsigbar i forhold til kapasitet og anbefales ikke ved store laster fra ovenforliggende konstruksjoner. Figur 4 viser anbefalt oppleggsdetalj for bjelkelag på mur med isolasjon på utsiden av bærende betongkjerne. Denne detaljen sikrer at kantplaten/ kantbjelken kan bidra til å overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv måte. Kapasiteter for anbefalt konstruksjon er oppgitt i konstruksjonsdetalj B-05-3.
Figur 3
Figur 4
Side 3 av 3
Figur 5 viser detalj der grunnmurssvill er delvis trekt ut og utvendig isolasjon er ført opp til veggens bunnsvill. Løsningen kan brukes ved for eksempel trinnfri adkomst da tilbakefylling av masser kan gjøres over grunnmurens høyde. Ved store laster fra ovenforliggende konstruksjoner vil man få samme situasjon som beskrevet for figur 1. Figur 6 viser anbefalt oppleggsdetalj for bjelkelag på mur med isolasjon på utsiden der isolasjonen er ført opp til veggens bunnsvill. Denne detaljen sikrer at man ikke får tverrstrekkbrudd i grunnmurssvillen. Kapasiteter for anbefalt konstruksjon er oppgitt i konstruksjonsdetalj B-05-3.
Figur 5
Figur 6
Side 1 av 1
Detaljen omhandler endeopplegg med og uten forsterkning av steget. Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping. I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for klimaklasse 1 og 2.
Bjelketype (Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet pr.
bjelke i kN (Rd) Dimensjonerende oppleggskapasitet
pr. bjelke i kN
Uten stegforsterkning
Med stegforsterkning
SJL45 H200 16,60 18,50 12,99 14,48
SJL45 H250 17,40 19,20 13,62 15,03
SJL45 H300 18,10 20,00 14,17 15,65
SJL45 H350 18,90 20,70 14,79 16,20
SJL60 H250 18,40 18,90 14,40 14,79
SJL60 H300 19,20 19,70 15,03 15,42
SJL60 H350 19,90 20,40 15,57 15,97
SJL60 H400 20,70 21,20 16,20 16,59
SJL90 H300 25,60 25,50 20,03 19,96
SJL90 H350 26,40 26,20 20,66 20,50
SJL90 H400 27,10 27,00 21,21 21,13 kmod = 0,9 (kortidslast) og γm =1,15 (bøye og aksialkraft NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3)
Kapasiteten er beregnet uten bidrag fra eventuelt forkantbord. Benyttes forkantbord av min. 18mm kryssfiner og dette er lastbærende kan man oppnå en kapasitetsøkning på opp til fire ganger oppgitte kapasiteter i tabellen. Egne beregninger må foretas.
Gulvbjelkens oppleggskapasitet skal kontrolleres separat, sum av opplagsreaksjon og vegglast skal ikke overstige tabellverdier.
Prinsipp for stegforsterkning av endeopplegg
KONSTRUKSJONSDETALJ
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Side 1 av 4
Detaljen omhandler endeopplegg på mur med isolasjon på ut og innside med og uten forsterkning av steget samt klossforsterkning. Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping. Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig medfører at kantplaten ikke får understøttelse ned på svill og mur. Denne typen opplegg gir lavere kapasitet enn systemer der kantplaten har understøttelse. Konstruksjon 1
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i tabellen for konstruksjon 1.
KONSTRUKSJONSDETALJ
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Side 2 av 4
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 1.
Bjelketype (Rk) Karakteristisk
kapasitet i kN
klimaklasse 1
klimaklasse 2
Uten stegforsterkning
Kapasitet til I-bjelkens steg er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300 33,6 24,2 24,2
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på begge sider av bjelken
SJL45-90 H200 - H300 39,6 28,5 28,5
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten kmod = for kortidslast og m = Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3 For de konfigurasjonene hvor vi fikk brudd, er karakteristisk kapasitet beregnet etter NS-EN 14358. For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill. For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
KONSTRUKSJONSDETALJ
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Side 3 av 4
Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig der bjelkelaget er inntrekt slik at kantplaten får understøttelse ned på svill og mur.
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i tabellen for konstruksjon 2.
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 2.
Bjelketype (Rk) Karakteristisk
i kN for klimaklasse 1 og 2
Uten stegforsterkning
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300 33,6 24,2
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten kmod = 0,9 (kortidslast) og m = 1,25 (Konstruksjonstre - Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3) For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill. For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
KONSTRUKSJONSDETALJ
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Side 4 av 4
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 3.
Bjelketype (Rk) Karakteristisk
kapasitet i kN
(Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN for klimaklasse 1 og 2
(Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN for
klimaklasse 2
Uten stegforsterkning
Kapasitet til I-bjelkens steg er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300 27,8 20,0 20,0
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten kmod = for kortidslast og m = Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3 For de konfigurasjonene hvor vi fikk brudd, er karakteristisk kapasitet beregnet etter NS-EN 14358. For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill. For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
KONSTRUKSJONSDETALJ
Side 1 av 1
Detaljen omhandler endeopplegg på mur med isolasjonkjerne med og uten forsterkning av steget samt klossforsterkning. Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping. Grunnmurssystemer med isolasjon i kjernen og betong eller tilsvarende ytterst sikrer at kantplaten/ kantbjelken kan bidra til å overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv måte. I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for klimaklasse 1 og 2.
Konstruksjon 1
Bjelketype (Rk) Karakteristisk kapasitet i kN (Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN
for klimaklasse 1 og 2
Uten stegforsterkning
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300 39,6 28,5
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten kmod = 0,9 (kortidslast) og m = 1,25 (Konstruksjonstre - Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3) For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill. For bjelkehøyder over 300 mm benyttes dimensjonerende kapasitet 20,0 kN for I-bjelkene. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
KONSTRUKSJONSDETALJ
Side 1 av 4
Detaljen omhandler endeopplegg av I-bjelke på underflens av HEB ståldrager med og uten forsterkning av steget. Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping. Størrelse på utskjæring i I-bjelken
Stål bjelke I-bjelke høyde Størrelse på utskjæring i mm
a (vertikalt) b (horisontalt)
Side 2 av 4
a (vertikalt) b (horisontalt)
KONSTRUKSJONSDETALJ
Side 3 av 4
(Rd) Dimensjonerende oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Hunton I-bjelke
SJL45 H: 200-350
SJL45 H: 200-350
SJL60 H: 250-400
SJL60 H: 250-400
SJL90 H: 300-400
SJL90 H: 300-400
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm = 1,3…