KONSPEKT ZAJĘĆ - Powiatowy Zespół Poradni ...pzp.edu.pl/!pliki/doc/OTK_2014/Metody...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KONSPEKT ZAJĘĆ - Powiatowy Zespół Poradni ...pzp.edu.pl/!pliki/doc/OTK_2014/Metody...

KONSPEKT ZAJ

Cele Po zajciach uczestnicy:

bd znali i potrafili wykorzysta w praktyce rne metody poszukiwania

pracy, bd potrafili analizowa ogoszenia o prac pod ktem ich przydatnoci

w procesie realizacji wasnych celw zawodowych, bd potrafili samodzielnie zredagowa wasne ogoszenie o poszukiwaniu

okrelonej pracy, bd wiadomi koniecznoci stosowania wielu sposobw poszukiwania pracy.

Czas trwania: 2,5 godziny

Pomoce:

arkusze papieru (46), tablica, grube mazaki, tama klejca, magnesy (w zalenoci

od wyposaenia sali).

Materiay dla uczestnikw:

karty do wicze

i materiay pomocnicze do zaj

Przebieg zaj:

Wprowadzenie do tematyki zaj, wiczenie 1. W poszukiwaniu idealnego pracownika

i idealnej pracy. Jakimi metodami mona szuka pracy? dyskusja. Wybrane metody poszukiwania pracy podsumowanie. wiczenie 2. Moje drogi do pracy. wiczenie 3. Analiza ogosze prasowych. Na co zwraca uwag podczas przegldania ofert pracy?

podsumowanie. Jak napisa wasne ogoszenie o poszukiwaniu pracy?

miniwykad interaktywny. wiczenie 4 Wasna oferta. Podsumowanie.

Uczestnicy: osoby bezrobotne,

osoby, ktre poszukuj pracy.

Wprowadzenie do tematyki zaj Czas trwania: 510 minut

Przywitaj si z uczestnikami, omw cel i przebieg zaj, wska korzyci wynikajce z nich. Zach wszystkich do aktywnego uczestnictwa.

wiczenie 1. W poszukiwaniu

idealnego pracownika i idealnej pracy

Czas trwania: 15 minut

Podziel grup na zespoy 4-osobowe. Kademu zespoowi wrcz pust kartk papieru. Poowa zespow ma za zadanie postawi si w roli pracodawcw i wypisa najwicej moliwoci znalezienia pracownikw do swojej firmy. Zadaniem pozostaych zespow jest wypisanie moliwie najwikszej iloci sposobw znalezienia pracy. Na wykonanie zadania przeznacz ok. 5 minut. Nastpnie popro o uporzdkowanie propozycji w kolejnoci od najbardziej do najmniej skutecznych. Popro przedstawiciela kadej z grup o omwienie efektw pracy i uzasadnienie wyborw. Prezentacje potraktuj jako punkt wyjcia do dyskusji nad rnorodnoci metod poszukiwania pracy i ich skutecznoci.

Jakimi metodami mona szuka pracy?

dyskusja Czas trwania: 1520 minut

Zach uczestnikw do dyskusji na temat rnych metod poszukiwania pracy i ich skutecznoci. Podczas dyskusji zwr uwag uczestnikw na nastpujce kwestie:

1. Pracy mona poszukiwa na rynku jawnym (oficjalnym, do ktrego dostp maj wszyscy ogoszenia, targi pracy, urzdy pracy itp.) oraz na rynku ukrytym (o ktrym wiedz nieliczni znajomi, rodzina, osobisty kontakt z pracodawcami).

2. Skuteczno poszukiwania pracy na rynku jawnym wynosi ok. 20%, za na rynku ukrytym ok. 80%.

3. Pracodawcy znajduj pracownikw gwnie poprzez sie kontaktw (z polecenia), na podstawie referencji innych pracodawcw, analizy ofert zoonych w firmie, a nastpnie w wyniku rekrutacji zewntrznej.

4. Najlepsze efekty daje czenie wielu metod poszukiwania pracy wszystkie

sposoby mog okaza si skuteczne. 5. Szukanie pracy wymaga czasu. 6. Podstawowymi zasadami podczas poszukiwania pracy s cierpliwo

i wytrwao nie naley zniechca si nawet wtedy, gdy rne metody zawodz.

7. S 2 zasadnicze strategie poszukiwania pracy:

szukanie jakiejkolwiek pracy, szukanie pracy zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Druga strategia jest zdecydowanie korzystniejsza zarwno z perspektywy szans na znalezienie okrelonej pracy, jak i wasnej satysfakcji z jej wykonywania. W przypadku znalezienia pracy, ktra nie odpowiada predyspozycjom i zainteresowaniom konkretnej osoby, szansa odniesienia sukcesw w tej pracy i dalszego rozwoju w okrelonej dziedzinie jest niewielka wczeniej czy pniej wykonywanie nielubianej pracy moe zacz powodowa zniechcenie i odbi si na jakoci pracy. Poszukiwanie pracy zgodnej z zainteresowaniami moe by procesem duszym, jednak jej podjcie jest znacznie korzystniejsze z perspektywy rozwoju zawodowego ni znalezienie i wykonywanie jakiejkolwiek pracy.

Wybrane metody poszukiwania pracy

podsumowanie Czas trwania: 15 minut

Uporzdkuj wnioski, jakie pojawiy si w toku dyskusji i omw krtko najwaniejsze metody poszukiwania pracy, odwoujc si do uwag i spostrzee uczestnikw. Moesz posuy si informacjami zamieszczonymi poniej oraz plakatem Skd czerpa wiedz o ofertach pracy?.

Wybrane metody szukania pracy

Sie kontaktw networking

Osoby znajome, rodzina, przyjaciele mog by cennym rdem informacji o wolnych miejscach pracy. Czsto te ich poparcie moe okaza si przydatne w momencie podejmowania przez pracodawc decyzji o zatrudnieniu.

Targi pracy

Uczestnictwo w targach pracy daje moliwo osobistego spotkania si z pracodawcami i stwarza szanse nawizania nowych kontaktw.

Kontakt bezporedni

Czasami skuteczn metod poszukiwania pracy moe by nawizanie bezporedniego kontaktu z pracodawc. Jedn z moliwoci jest nawizanie telefonicznego kontaktu z osob, ktra jest odpowiedzialna za rekrutacj w firmie, dopytanie o to, jakie warunki trzeba speni, by ubiega si o prac, a nastpnie wysanie dokumentw aplikacyjnych zgodnie z podanymi wskazwkami. Stosowanie tej metody ma sens jedynie wwczas, gdy nie spotkamy si z odmow w kwestii przesania dokumentw aplikacyjnych.

Internetowe strony firm

Czsto zdarza si, e aktualne oferty pracy zamieszczane s bezporednio na stronach internetowych firm. Warto zaglda tam regularnie szczeglnie wtedy, gdy szukamy okrelonego typu pracy w okrelonej instytucji.

Internet

Ogoszenia o wolnych miejscach pracy dostpne s na stronach firm doradczych, w odpowiednich dziaach portali i innych serwisach.

Agencje porednictwa pracy

Agencje porednictwa pracy poszukuj kandydatw na rne stanowiska pracy, warto zatem zostawi swoje CV jest dua szansa, e jeeli pojawi si oferta zgodna z naszymi preferencjami, zostaniemy zaproszeni na spotkanie.

Urzdy pracy

Urzdy pracy prowadz rejestr oferowanych miejsc pracy na danym obszarze, ktry podlega pod dany urzd. Warto tez nawiza kontakt z porednikiem pracy, przedstawi swoje oczekiwania i poprosi o informacj w sytuacji, gdy pojawi si oferta zgodna z naszymi preferencjami.

Ogoszenia prasowe

Jest wiele gazet, ktre zamieszczaj oferty pracy (szczeglnie poniedziakowy dodatek do Gazety Wyborczej").

Lokalne organizacje spoeczne

Kluby, stowarzyszenia, organizacje modzieowe, wyznaniowe mog okaza si pomocne podczas poszukiwania pracy.

Ogoszenia wasne

Wasne ogoszenia o poszukiwaniu pracy mona zamieci np. w: prasie lokalnej, radiu, gazetach ogoszeniowych.

wiczenie 2. Moje drogi do pracy

Czas trwania: 10 minut

Rozdaj uczestnikom karty do wiczenia (Moje drogi do pracy) i popro, aby zastanowili si nad tym, w jaki sposb mog dowiedzie si o wolnych miejscach pracy, skd mog czerpa informacje, kto z ich bliskich moe im pomc itp. Popro, aby wynotowali wszystkie pomysy, ktre przyjd im do gowy. wiczenie potraktuj jako punkt wyjcia do refleksji nad wasnym planem poszukiwania pracy i materia pomocniczy do wykorzystania podczas prowadzenia Dzienniczka poszukujcego pracy, ktry zostanie omwiony na kocu zaj.

wiczenie 3.

Analiza ogosze prasowych

Czas trwania: 20 minut

Podziel uczestnikw na 4 zespoy (moesz wykorzysta do tego celu matryce do podziau uczestnikw). Rozdaj zespoom karty Oferty pracy 1, 2, 3 i 4. Popro zespoy o dokonanie wsplnej analizy ofert, a nastpnie omwienie wnioskw (dotyczcych wymaga, jakie powinien spenia kandydat odpowiadajcy na t ofert, informacji o firmie i stanowisku zawartych w ofercie, atrakcyjnoci oferty itp.). Celem tego wiczenia jest rozwijanie umiejtnoci selekcjonowania ofert pracy i wydobywania z nich informacji, ktre s pomocne w przygotowaniu si do rozmowy z pracodawc.

W zwizku z tym, podczas omawiania wnioskw pyncych z analizy ofert pracy, zwr uwag na poprawno interpretacji wymaga stawianych w ofertach, ich zwizek z umiejtnociami potencjalnego kandydata, znaczenie poszczeglnych hase i sformuowa, np.:

wymagane 3 lata dowiadczenia na stanowisku... ta informacja wiadczy o tym, e nie ma sensu skada swojej oferty, jeeli nasze dowiadczenie na podanym stanowisku jest zdecydowanie krtsze ni wymagany okres;

wymagana odporno na stres zapis ten czasami umieszczany jest w ogoszeniach rutynowo, czasami jednak moe wskazywa na stresujcy charakter pracy, warto zatem dokadnie przyjrze si ofercie i oceni, czy odpowiada naszym oczekiwaniom;

wymagania: dyspozycyjno i mobilno mona zakada, i zapis ten wiadczy o tym, e dana praca wymaga czstych wyjazdw oraz gotowoci do pracy poza siedzib firmy;

bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego, mile widziana znajomo jzyka niemieckiego przy tak sformuowanym wymaganiu dotyczcym znajomoci jzykw obcych warto odpowiada na ofert jedynie wwczas, kiedy rzeczywicie posugujemy si biegle jzykiem angielskim; jednoczenie brak umiejtnoci posugiwania si jzykiem niemieckim nie jest powodem, dla

ktrego warto rezygnowa z prb starania si o dan prac, szczeglnie, jeli speniamy pozostae wymagania postawione w ofercie (moe okaza si np., e nikt spord pozostaych kandydatw nie wada jednoczenie angielskim i niemieckim lub, e nawet jeli zna oba jzyki, w innych kwestiach wypada gorzej od nas).

wiczenie potraktuj jako punkt wyjcia do dyskusji na temat rnorodnoci ofert pracy i umiejtnoci wyaniania tych, ktre mog zaowocowa znalezieniem sensownej pracy.

Na co zwraca uwag podczas przegldania ofert pracy?

podsumowanie Czas trwania: 15 minut

Zach uczestnikw do wsplnego zastanowienia si, na co trzeba