KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA .Milutinovi‡ M.: KONSENSUALNA DEMOKRATIJA U...

download KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA .Milutinovi‡ M.: KONSENSUALNA DEMOKRATIJA U SLO½.DR½AVAMA

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA .Milutinovi‡ M.: KONSENSUALNA DEMOKRATIJA U...

 • Nauno-struni asopis SVAROG br. 8. 2014. (40-57) Svarog 4/2012

  40

  Originalni nauni rad

  UDK 321.7

  DOI br. 10.7251/SVR1408040M

  COBISS.SI-ID 4262680

  KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA)

  DEMOKRATIJA U SLOENIM DRAVAMA

  Doc. dr sci Milovan Milutinovi1

  Nezavisni univerzitet Banja Luka

  Apstrakt: Demokratija podrazumijeva vladavinu sa saglasnou biraa nad

  kojima se vlada odnosno vladavinu veine koja potuje prava manjine. Ona je u osnovi

  participacija i konkurencija razliitih subjekata pri izboru politikih predstavnika za

  obavljanje javnih funkcija ali i njihova odgovornost onima koji su ih izabrali.

  Podjela vlasti kod veinskog modela demokratije koncentrisana je u rukama

  parlamentarne veine a kod konsensualnog modela postoji dijeljenje vlasti. Proizlazi da

  je razlika u tome to se u konsensualnoj demokratiji vlast rasuta izmeu politikih

  aktera koji djeluju zajedno u okviru istih politikih institucija.

  Konsensualna demokratija je dopuna pluralistikog modela karakteristinog

  za sloena drutva prema nacionalnom, regionalnom, religioznom i svakom drugom

  obiljeju gdje postoji potreba za predstavljanjem razliitih interesa. Bosna i Herce-

  govina je kao sloena dravna zajednica prikladna za razvijanje konsensualnog modela

  demokratije jer prua zatitu manjina, nacionalnih i drugih interesa i obezbjeuje

  ravnomjernu podjelu vlasti na sve subjekte drutva.

  Kljune rijei: demokratija, modeli demokratije, politiki sistem, veinski

  model demokratije, konsensualna demokratija

  UVOD

  Danas su dominantna dva modela demokratije i to: direktna

  (neposredna) i reprezentativna (ili posredna - predstavnika) demokratija2.

  U direktnoj demokratiji svi graani, bez posrednika uestvuju u donoenju

  politikih odluka to se ostvaruje u malim drutvenim zajednicama gdje se

  graani mogu neposredno okupljati radi postizanja zajednikih dogovora i

  donoenja politikih odluka. Za demokratsku teoriju i praksu vaan je

  princip graanstva, jer se demokratija esto suoava sa problemima isklju-

  ivanja i ukljuivanja ljudi u donoenju politikih odluka. Polovinom

  dvadesetog vijeka birako pravo postaje univerzalno i obuhvata pitanja

  1 Doktor politikih nauka, e-mail: milovan.milutinovic@nubl.org 2 Vojislav Stanovi (2003). Vlast i sloboda, Udruenje za politike nauke i igoja

  tampa, Beograd, s. 89.

  http://www.rs.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4262680

 • Milutinovi M.: KONSENSUALNA DEMOKRATIJA U SLO. DRAVAMA

  41

  graanskih i politikih prava ak i apatrida (ljudi bez dravljanstva), emi-

  granati, izbjeglice i raseljena lica.

  Potovanje pravila i vladavina prava od strane svih subjekata dru-tva osnova je demokratije. Veinski model demokratije, prema nekim autorima, karakterie: da je izvrna vlast koncentrisana u jednopartijskom kabinetu, uglavnom dvopartizam, dominacija izvrne vlasti nad zakono-davnom, veinski i diproporcionalni izborni sistem, pluralizam i kompe-titivnost interesnih grupa, federalno-unitarna dimenzija, unitarna i centra-lizovana vlast, koncentracija zakonodavne vlasti u jednodomnom zako-nodavnom tijelu, fleksibilni ustav koji se mijenja prostom veinom gdje posljednju rije o ustavnosti zakona ima zakonodavno tijelo koje ga i donosi i centralna banka drave zavisi od izvrne vlasti.

  Sa druge strane konsensualni model demokratije karakterie inje-nica da je izvrna vlast koaliciona vlada, a postoji viepartijski sistem pa je time evidentna ravnotea izmeu izvrne i zakonodavne vlasti. Izborni sistem je proporcionalnog predstavljanja i korporativizam interesnih grupa. Pored toga, karakterie ga federalna i decentralizovana vlast, jak dvodomni sistem, rigidni ustav koji se mijenja kvalifikovanom veinom, te doneseni zakoni podlijeu sudskoj reviziji ustavnosti koju naelno vre ustavni sudovi i centralna banka koja je nezavisna od izvrne vlasti.

  Pojava razliitih interesa, grupa i pristupa za rjeavanje drutvenih

  pitanja vodi razliitim putevima u iznalaenju prihvatljivih rjeenja ili ak

  sukobljavanjima i konflikatima. U odnosu na prethodni period, konflikt i

  kompeticije postali su uestaliji. Razliite grupe zaokupljene interesima i

  uvjerenjima uglavnom su organizovane u okviru politikih partija radi

  dobijanja povjerenja biraa na izborima. Uspostava principa politike

  reprezentacije, vezana je za parlament i izbor narodnih predstavnika, zbog

  ega se politike partije pripremaju za uee na izborima.

  Demokratija je sistem vladavine u drutvu koja podrazumijeva

  vostvo a ono je u naelu izabrana manjina od strane veine graana na

  izborima. Vladavina izabranih od strane veine mjeri se sa druge strane njenim odnosom prema manjini i zatiti njihovim prava. Manjina i veina u

  demokratiji imaju promjenljiv odnos koji zavisi od mnogo faktora3.

  Politiki sistemi, nalaze se u irokom rasponu izmeu autoritarnih i liberalno-demokratskih zbog ega su na sceni razliiti pojmovi: reimi u procesu demokratizacije, pseudodemo-kratija, kvazidemokratija, polude-mokratija (semidemocracy), neslobodne (Illiberal) demokratije, diktatura sa demokratskom odorom ili oblandom (dictablanda). Radi o svojevrsnom deficitu demokratije, odnosno demokratiji slabog intenziteta gdje se koriste pojmovi kao to su demokratski despotizam ili autoritarna demokratija. Hantington upozorava na opasnost da: politike voe mogu biti izabrane demokratskim sredstvima a da ne poseduju stvarnu vlast. Ukoliko najmo-

  3 Sartori ovani (2001). Demokratija ta je to?, CID, Podgorica: U

  demokratskom sistemu izborne vladavine ba veinsko pravilo proizvodi manjinu ili

  manjine koje njom vladaju, s. 146.

 • Nauno-struni asopis SVAROG br. 8. 2014. (40-57) Svarog 4/2012

  42

  niji kolektivni donosioci odluka nisu izabrani na izborima, politiki sistem nije demokratski4.

  Mnogi autori smatraju da demokratiju mora odlikovati stalno ue-e najirih slojeva stanovnitva u donoenju politikih odluka. Arent Lajpahrt izdvaja dva modela demokratije koji omoguuju veinsku i konsenzualnu demokratiju koju karakterie angaovanost, pregovaranje i kompromis. U veinskom sistemu partijske platforme ne mogu da repreze-ntuju sve politike interese u odreenoj zajednici. Pluralistika drutva su izdjeljena po etnikim, kulturnim, jezikim, ideolokim i religijskim osno-vama pa je nuno politike platforme partija prilagoditi konkretnoj sredini radi zadovoljavanja interesa svih manjina.

  U radu e se predstaviti razliita tumaenja osobenosti demokra-tije, razliiti modeli demokratije i njihovim specifinostima u drutvenim zajednicama. Teite e biti usmjereno na konsensualnu demokratiju koja u znaajnoj mjeri zadovoljava razliite interese brojnih politikih i drutve-nih subjekata i kao politika praksa moe biti prihvatljiv model demo-kratije u Bosni i Hercegovini kao sloenoj drutvenoj zajednici.

  RAZLIITA TUMAENJA PROCESA DEMOKRATIZACIJE

  Demokratija je u osnovi vladavina naroda i predstavlja prevod antikog pojma demos narod i kratein vladati. Od kada postoji ljudsko drutvo, evidentno je traganjem razliitih snaga za najoptimalnijim i najboljim rjeenjima organizovanja ivota u politikoj zajednici. Iako pojam demokratija potie od antike Grke, mudri ljudi su mnogo ranije tragali za pravilima prihvatljivim za ivot drutvene zajednice. Ona u naelu odreenje kako se bira, organizuje i vri vlast i kako se takva vlast kontrolie i smjenjuje od graana. To je u forma vladavine u kojoj vladaju izabrani predstavnici na izborima. Evodentno je da to nije vladavina svih i po elji svih, ve najee vladavina manjine izabrane od veine da vlada u interesu svih graana zajednice. U osnovi za demokratsku vladavinu vana je vladavina prava i konstitucionalizam.

  Da bi se razumjela demokratija potrebno je pratiti uticaj socijalno-kulturne i institucionalne dimenzije na politike partije i demokratiju uopte. Podaci pokazuju da demokratija pored ostalog zavisi od strukture politikih institucija, politike kulture, socijalnih struktura i socio-ekonomskog konteksta njenog ispoljavanja u drutvu. U takvim uslovima politika, a time i demokratijama neprekidno traga za ravnoteom razliitih potreba i subjekata u drutvu. Upravo to govori da konsensualna demo-kratija tei poeljnom odnosu izmeu konflikta i konsenzusa pojedinaca i grupa u nekom drutvu.

  Liberalna demokratija ini oblik politikog sistema oblikovan

  pojmom liberalizma tj. vrijednou slobode. Konsensualna demokratija je

  model multikulturalnog graanstva, diskurzivna demokratija pretpostavlja

  4 Huntigton Samuel P., (2004), Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog

  vijeka, Politika kultura - Zagreb i CID Podgorica, s. 16.

 • Milutinovi M.: KONSENSUALNA DEMOKRATIJA U SLO. DRAVAMA

  43

  komunikativnu racionalnost preferencije i stavovi koji nisu nepromje-

  nljivi, ve se individualne potrebe i javni interesi otkrivaju kroz raspravu,

  te participativna demokratija i kosmopolitska demokratija.

  Uspjeh demokratije moe se mjeriti stepenom uea javnosti,

  potovanjem graanskih prava i reakcijom sistema na zahtjeve irokih

  slojeva graana. Moderna demokratija ini osnovu demokratije nacionalne

  drave. Kada narod u jednoj sloenoj zajednici ne moe sam da vlada,

  onda niko ne moe vladati bez pristanka onih nad kojima se vlada. Razvoj

  demokratije doprinosi utvrivanju odgovorne i ograniene predstavnike

  vlade, vladavina prava, kontrole dravnih finansija, podjele vlasti, sudske

  kontrole uprave i nezavisnog sudstva, a u sloe