Komponen instalasi listrik

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  201
 • download

  44

Embed Size (px)

description

Kompenen listrik

Transcript of Komponen instalasi listrik

 • 1. KOMPONEN INSTALASI LISTRIKHASBULLAH, S.PD, MTTEKNIK ELEKTRO FPTK UPI2009

2. KOMPONEN INSTALASI LISTRIKKomponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik.Komponen Utama Instalasi Listrik adalah :Bahan PenghantarKotak KontakFitingSaklarPengamanPeralatan Pelindung 3. Komponeninstalasilistrikyang akandipasangpadainstalasilistrik, harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut:a. Keandalan, menjaminkelangsungankerjainstalasilistrikpadakondisinormal.b. Keamanan, komponeninstalasiyang dipasangdapatmenjaminkeamanansisteminstalasilistrik.c. Kontinuitas, komponendapatbekerjasecaraterusmeneruspadakondisinormal. 4. BahanPernghantar(Konduktor)JenisBahanPenghantarPenghantaryang digunakanpadainstalasilistrikpadaumumnyadigunakanbahantembagadanalumunium. Untukpenghantartembagakemurniannyaminimal 99,9%.Tahananjenisyang disyaratkantidakmelebihi0,017241 ohm mm2/m padasuhu200 C, atausamadengandayahantar50 siemen=100% IACS (International AnnealidCopper Standard). 5. Alumuniumuntukpenghantarkabelberisolasiharusjugaalumuniummurni, umumnyadigunakanalumuniumdengankemurniansekurang-kurangnya99,9%.Tahananjenisalumuniumlunakuntukhantaranlistriktelahdibakukan, yaitutidakbolehmelebihi0,028264 ohm mm2 /m padasuhu200 C; atausamadengandayahantarsekurang-kurangnya 61% IACS (international Annealid Copper Standard). 6. KabelInstalasiBerselubungKabelinstalasiberselubungPenggunaankabelinstalasiberselubungjikadibandingkandengandalampipadiantaranya:LebihmudahdibengkokanLebih tahan terhadap pengaruh asam dan uap atau gas tajamSambungandenganalatpemakaidapatditiuplebihrapat 7. Beberapapengertianhurufyang digunakanpadakodekabeladalah:N : kabelstandardenganpenghantartembagaNA : kabel standar dengan penghantar aluminiumY : IsolasiatauselubungPVCF : Perisai kawat baja pipihR : PerisaikawatbajabulatGb: Spiral pita bajare : penghantarpadatbulatrm : penghantar bulat kawat banyakse : penghantarpadatbentuksektorsm: penghantarkawatbanyakbentuksektor 8. NAYFGbY4 x 120 SM 0,6/1 kVArtinya: kabeljenisstandardenganpenghantaraluminiumkawatbanyakbentuksektor, berisolasidanberselubungPVC, denganperisaikawatbajapipihdanspiral pita baja. Jumlahuratempat, luaspenampangnominal masing-masing120 mm2, dantegangan kerja nominal 0,6/1 kV. 9. SalahsatujeniskabelinstalasiberselubungadalahkabeljenisNYM, dimanakabelinimemilikipenghantartembagapolosbersiolasiPVC denganluaspenampang1,5 mm2 10 mm2 danpenghantarnyakawattunggal. Untukpenampang16 mm2 keataspenghantarnyaterdiriatassejumlahkawatyang dipilinmenjadisatu. 10. WarnaselubungluarkabelPVC 11. KONTAK LISTRIK (STOP KONTAK)Kotakkontakmerupakantempatuntukmendapatkansumberteganganlistrikyang diperlukanuntukpesawatataualatlistrik. TeganganSunberlistrikinidiperolehhantaranfasadannetaralyang berasaldariPLN.Simboldanjeniskotakkontakdapat dilihat pada gambar berikut : 12. Lambang& BentukKotakKontak 13. AturanPemasanganKontakTusukKontaktusukdigunakanuntukmenghubungkanpesawatataualatlistrikyang dipasangtetapataupundapatdipindah-pindahkan.Penggunaandanpemasangankontakadabeberapaketentuanantaralain :a. Kotak-kontakdindingfasasatuharusdipasanghinggakontaknetralnyaadadisebelah kanan (ayat 206 B4).b. Kotak-kontakdindingyang dipasangkurangdari1,25 meter diataslantaiharusdilengkapidengantutup(ayat840 C5)c. Kotak-kontakyang dipasangdilantaiharustertutup(ayat511 B4)d. Kotak-kontakdindingdenganpengamanharusdipasanghantaranpengaman(ayat321 B1 sub b4) 14. Ruangan yang dilengkapi dengan kotak kontak dengan kotak pengaman, tidak bolehdipasangkotak-kontaktanpapengaman, kecualikotak-kontakteganganrendahdan untukpemisahanpengaman(ayat321 B1 sub b4)f. Padasatutusukkontak, hanyabolehdihubungkansatukabelyang dapatdipindahpindah(ayat511 A9 sub c)g. Kemampuankotak-kontakharussekurang-kurangnyasesuaidengandayayangdihubungkanpadanya, tetapitidakbolehkurangdari5 A (ayat840 C6). 15. KontakTusuk 16. KontakHubungBagiKontakhubungbagijugaharusmemenuhipersyaratanantaralain :Kontakhubungbagiharuskokoh, terbuatdaribahanyang tidakmudahterbakardantahanlembabPadakontakhubungbagiyang berdirisendirisekurang- kurangnyaharusmempunyaisatusaklardengankemampuansakelarsekurang-kurangnyasamadengankemampuanarusnominal pengamantetapitidakkurangdari10A.SakelarmasukbolehditiadakankalaukontakhubungbagimerupakansuplaidarihubungbagilainnyaSetiaphantaranfasakeluarharusdipasangpengamanarus. 17. Komponen-komponenpentingdarikontakhubungbagiadalah:a. Kontakrel, (panel) berfungsisebagaiterminal untukmenyambungkanpadabeberapasalurankebeban.b. Kotakpengamanc. Kotak Sakelar yang merupakan satu kesatuan dari kontak hubung bagi. 18. KontakHubungBagi 19. FITINGFitingadalahtempatmemasangbola lampulistrik, danmenurutpenggunaannyadapatdibagimenjaditigajenis: fitinglangit-langit, fitinggantung, danfitingkedapair.a. Fitinglangit-langitPemasanganfitinglangit-langitditempelkanpadalangit-langit(eternit) dandilengkapidenganroset. Rosetdiperlukanuntukmeletakan/penyekerupanfitingsupayakokohkedudukannyapadalangit- langit. 20. Gambarfitinglangit-langit 21. FitingGantungFitinggantungPadafitinggantungdilengkapidengantalisnuryang berfungsisebagaipenahanbeban bola lampu dan kap lampu, serta untuk menahan konduktor dari tarikan beban tersebut. Konstruksidarifitinggantungdapatdilihatpadagambardisamping 22. FitingKedapAirFitingkedapair merupakanfitingyang tahanterhadapresapan/rembesanair.Fitingjenisinidipasangditempatlembabatautempatyang mungkinbisaterkenaair misalnyafitinguntukdikamarmandi.Konstruksifitinginiterbuatdariporselin,dimanabagiankontaknyaterbuatdarilogamkuninganatautenbagadanbagianulirnyadilengkapidengankaretyang berbentukcincinsebagaipenahanair. 23. SAKLARSakelarberfungsiuntukmemutuskandanmenghubungkanrangkaianlistrik.Sakelardanpemisahharusmemenuhibeberapapersyaratanantaralain :a. Dapat dilayani secara aman tanpa harus memerlukan alat bantub. Jumlahnyaharussesuaihinggasemuapekerjaanpelayanan, pemeliharaan, danperbaikan instalasi dapat dilakukan dengan aman.c. Dalamkeadaanterbuka, bagiansakelarataupemisahbergerakharustidakbertegangan(ayat206 B1).d. Harustidakdapatterhubungkansendirikarenapengaruhgayaberat(ayat206 B1).e. Kemampuansakelarminimal sesuaidengangayadayaalatyang dihubungkannya, tetapitidakbolehkurangdari5 A (ayat840 C6 24. MenurutKonstruksiMenurutkonstruksinyasakelardikelompokkanmenjadi: sakelarkontak, sakelartumpukatausakelarpaket, sakelarsandung, sakelartuas, dansakelargiling.Sedangkanditinjaudaricarakerjanya(jenisalatpenghubungnya), dapatdikelompokkanmenjadi:sakelarputar, sakelarbalik, sakelartarik, sakelarjungkit, dansakelartomboltekan. 25. JenisSaklar 26. SaklarKotakSakelarinipadaumumnyauntukmenyalakandanmematikanlampu, dimanasakelariniseringdisebutsakelarkotakkarenaseringdipasangdiatassebuahkotakyaitukotaknormal 27. SaklarTumpukSakelarjenisinimempunyaiempatkedudukanyang dapatdiputarkekananataukekiridengansudutmasing-masing900 , setiaphubunganmempunyaihubunganyang bertingkat. Konstruksisakelartumpukdiperlihatkanpadagambarberikut 28. SaklarSandungSaklelarjenisinimempunyaihubungantigakeadaanyaitupadaposisinol(0) saklardalamkeadaanterbuka, padaposisisatu(1) dandua(2) keadaanterhubungsecarabergantian. Bentukdankonstruksisaklarsandungdapatdilihatpadagambar 29. SaklarTuasSakelartuasdilengkapidenganpisau-pisausebagaipenghubungdanpemutusyang digerakkansecaramekanissatuarah. Konstruksisakelarinidapatdilihatpadagambarberikut 30. SaklarGilingSakelarinimempunyaititikputaryang bergerakbagiantengahnya, dimanagerakannyabisamemutuskanataumenghubungkankutub- kutubkontak.Contohpemakaianpadapengontrolanpengisianbakair olehpompa, bilaair berkurangmencapaititiktertentu, makapompaakanjalan