â€‍Kompendium CSRâ€‌

download â€‍Kompendium CSRâ€‌

of 16

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  262
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Tematem przewodnim Kompendium jest bycie liderem społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku. Przygotowane przez zespół artykuły prezentują kluczowe cechy przywódcy, wyzwania w zakresie raportowania i komunikacji działań CSR czy też sposoby na angażowanie pracowników i konsumentów w realizacji strategii. Kompendium pokazuje najważniejsze trendy w tym zakresie na świecie i w Polsce, a także praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia.

Transcript of â€‍Kompendium CSRâ€‌

 • KoMpenDiUM csr

  NIEZALENY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLIT

  DO WIODCEj POZyCjI

  DO

  8KROKW Idea odpowiedzialnoci

  Dziaania dostosowane do czasw kryzysu

  Polska prezydencjaObecno i skuteczno CSR w UE

  Dr Henryka Bochniarz

  Sposoby komunikacjiRaport to tylko jeden z elementw

  Edukacja menederwDecyduje o sukcesie przedsiwzicia

  Podsumowanie 2011Kluczowe trendy minionego roku

  Antonio Tajaniwiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej, komisarz ds. przedsibiorczoci i przemysu: Pomimo kryzysu gospodarczegoi fi nansowego podejcie do odpowie-dzialnoci przedsibiorstw wobec spoeczestwa cay czas si rozwija, zarwno w poszczeglnych pa-stwach czonkowskich, jak i napoziomie midzynarodowym.

  Co oznacza bycie liderem CSR?Wzajemne zalenoci

  i fundamenty dziaania

  Mirella Panek-Owsiaska

  KoMpenDiUM csr

  Idea odpowiedzialnoci

  i fundamenty dziaania

  REKLAMA

 • 2 NIEZALENY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLIT

  wYZwania

  odnowiona unijna strategia spoecznej odpowiedzialnoci biznesu

  W przedmowie do polskiego wydania Kompendium CSR chciabym podzieli si z Pastwem swoim przekonaniem, e fi rmy w coraz wikszym stopniu postrzegaj wyzwania zwizane z ich wpywem na spoeczestwo i na rodowisko naturalne jako okazj do innowacji i tworzenia nowych rynkw.

  25 padziernika br. Komisja ogosi-a nowy komu-nikat w sprawie csR, zatytuowa-

  ny Odnowiona strategia Ue na lata 2011-2014 dotyczca spoecznej od-powiedzialnoci przedsibiorstw. pomimo kryzysu gospodarczego i fi nansowego podejcie do odpowie-dzialnoci przedsibiorstw wobec spoeczestwa cay czas si rozwi-ja, zarwno w poszczeglnych pa-stwach czonkowskich, jak i na po-ziomie midzynarodowym. Wiem, e rwnie w polsce na csR kadzie si coraz wikszy nacisk dobitnie pokazaa to konferencja w sprawie odpowiedzialnoci przedsibiorstw zorganizowana w Gdasku podczas polskiej prezydencji.

  csR wymaga kontaktu z interesa-riuszami wewntrznymi i zewntrz-nymi, przez co sprawia, e przedsi-biorstwa s w stanie lepiej przewidy-wa zmiany warunkw i oczekiwa spoeczenych, i czerpa z tej wiedzy korzyci. Odpowiedzialno spoecz-na biznesu moe sta si si nap-dow powstawania nowych ryn-kw i umoliwia ich rozwj. Od co-raz wiekszej liczby przedsibiorstw pyn sygnay, e tak wanie jest. przedsibiorstwa, ktre postpuj odpowiedzialnie wobec spoecze-stwa, dodajmy, e w sposb widocz-ny dla tego spoeczestwa, zyskuj zaufanie obywateli i konsumentw.

  Komisja przedstawia now, prost-sz definicj csR, w ktrej mowa jest o odpowiedzialnoci przed-sibiorstw za wywierany przez nie wpyw na spoeczestwo. Wszyst-kie fi rmy wywieraj pozytywny lub negatywny wpyw, zatem i kwestia spoecznej odpowiedzialnoci doty-czy ich wszystkich. cele procesw csR powinny by dwojakie: powinnyzmierza do zmaksymalizowania pozytywnych skutkw dla samego przedsibiorstwa i dla innych pod-miotw, na ktre ma ono wpyw, czyli do wytworzenia wsplnej

  wartoci. Z drugiej strony, powinny one wykrywa i ogranicza skutki negatywne.

  Najwaniejsze jest to, by przed-sibiorstwa wdroyy procesy, dzi-ki ktrym wzgldy spoeczne, ro-dowiskowe i etyczne oraz kwestie praw czowieka stan si staym ele-mentem ich dziaalnoci i strategii biznesowej.

  Komisja opara si naciskom i nie zaproponowaa bardziej szczeg-owego czy te bardziej preskryp-tywnego podejcia do csR. W tej dziedzinie nie ma uniwersalnego rozwizania. W komunikacie stwier-dza si jasno, e charakter i poziom skomplikowania procesu csR b-d rne w zalenoci od rozmiaru i innych cech danego przedsibior-stwa. szczegln uwag zwracamy w tym kontekcie na mae i rednie przedsibiorstwa Komisja bdzie cay czas miaa na uwadze szczegl-ne uwarunkowania dotyczce Mp, a zwaszcza ich ograniczone zasoby, i bdzie unikaa tworzenia zbdnych obcie administracyjnych.

  spoeczna odpowiedzialno biz-nesu dotyczy podejmowanych przez fi rmy dziaa, ktre wykraczaj poza zobowizania prawne wobec spoe-czestwa i rodowiska naturalnego.

  Informacje, jakie zdobywaj mene-derowie podczas regularnie prowadzo-nego procesu rapor-towania, take w dialogu spoecz-nym, pozwalaj na gbsze poznanie oczekiwa interesa-riuszy.

  POLecaMy

  joannaGabrysiak--WadowskaManager, CSR ConsultingSTRONA 12

  W Polsce na CSR kadzie si coraz wikszy nacisk dobitnie pokazaa to konferencja w sprawie odpowiedzialnoci przedsibiorstw zorganizowana podczas Polskiej Prezydencji w Gdasku.

  Partner Merytoryczny

  Partnerzy Medialni

  Mediaplanet jest wiodcym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy si w tworzeniu wysokiej jakoci publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam.

  8 EDYCJA GRUDZIE 2011

  Managing Director: Adam Jaboski

  Editorial Manager: Pawe Adamczak

  Key Projects Manager:Marek kopotowskiTel.: +48 602 73 16 16E-mail: marek.klopotowski@mediaplanet.com

  Koncepcja redakcyjna i opracowanie tekstw: csR consulting

  Dystrybuowane z: RzeczpospolitaDruk: Presspublica sp. z o.o.Nakad: ponad 150 000 egzemplarzy

  Skad: Graphics & Design studio, Micha zikowski, www.gdstudio.pl

  fotografi e: shutterstock.com, istockphoto.com, zasoby wasne

  Kontakt z Mediaplanet: fax: +48 22 412 01 93E-mail: redakcja@mediaplanet.com

  Antonio Tajaniwiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej, komisarz ds. przedsibiorczoci i przemysu

  tym niemniej, dziki okrelonym rodkom regulacyjnym, moe po-wsta otoczenie, w ktrym przed-sibiorstwa bd bardziej skonne do odpowiedzialnego zachowania na zasadzie dobrowolnoci.

  Nowa polityka przewiduje rw-nie plan dziaa obejmujcy osiem elementw, w tym: europejsk na-grod za inicjatywy partnerskie mi-dzy przedsibiorstwami i interesa-riuszami, popraw procesw samo-regulacji i wspregulacji w biznesie, okresowe sondae na temat pozio-mu zaufania do przedsibiorstw, zwikszanie pozytywnej reakcji rynku na odpowiedzialne postawy, popraw w zakresie ujawniania przez przedsibiorstwa informacji dotyczcych ich wpywu na spoe-czestwo i na rodowisko oraz dal-sze ujednolicenie europejskichi wiatowych rozwiza w dziedzinie csR.

  Nowe rozumienie pojcia spoecznej od-powiedzialnoci biz-nesu przyjte przez Komisj jest zgodnie z uznanymi midzy-narodowymi zasa-dami i wytycznymi csR. Dziki temu fi rmy powinny zy-ska wiksz pew-no, e spotka-j si z podobny-mi oczekiwaniami niezalenie od tego, czy dziaaj w Ue, czy gdzie indziej.

  Uw a a m , e nowa strategia odzwierciedla zrwnowaone podejcie odpo-wiadajce du-goterminowym interesom euro-pejskich fi rm. Zo-staa opracowana w porozumieniu ze

  wszystkimi wanymi interesariu-szami. Z pewnoci nie jest to spo-sb na szybkie pokonanie obecnego kryzysu, ale, jak to ujto w komuni-kacie, nowe podejcie ma na celu utworzenie warunkw sprzyjaj-cych zrwnowaonemu wzrostowi, odpowiedzialnym postawom bizne-su i tworzeniu trwaego zatrudnie-nia w perspektywie rednio- i du-goterminowej.

 • 3NIEZALENY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLIT

  inspiracje

  rozwj csr w 2011 r. kluczowe trendy

  najwaniejsze wydarzenia rokuStycze Ogoszono nowy skad Respect

  Index, pierwszego w regionie europy rodkowo-Wschodniej in-deksu spek odpowiedzialnych spoecznie. polska Akcja Humanitarna zor-

  ganizowaa debat czy zmiany klimatyczne s sprawiedliwe?.

  Luty podczas konferencji efektyw-

  no spoecznego Zaangaowa-nia Firm csR consulting zain-augurowa dziaalno sieci LBG poland. W siedzibie pracodawcw Rp

  zaprezentowano Kodeks Odpowie-dzialnego Biznesu, w ramach pro-jektu Koalicja na rzecz odpowie-dzialnego biznesu.

  Marzec Ogoszono kolejn edycj raportu

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes w polsce 2010. Dobre praktyki. Great place to Work Institu-

  te polska ogosi List Najlepszych Miejsc pracy polska 2011.

  Kwiecie Z inicjatywy Forum Odpowie-

  dzialnego Biznesu w Gdasku, w Krakowie toruniu i poznaniu odbyy si spotkania Odpowie-dzialny biznes szans na rozwj regionu. Ogoszono wyniki V Rankingu

  odpowiedzialnych firm 2011, orga-nizowanego przez Dziennik Gaze-t prawn. pierwsze miejsca za-jy firmy: Danone, DB schenker i telekomunikacja polska.

  Maj V Oglnopolska Konferencja Na-

  ukowa spoeczna odpowiedzial-no organizacji. polityczna po-prawno czy obywatelska posta-wa?, zorganizowana przez Katedr socjologii i polityki spoecznej Ue we Wrocawiu oraz Katedr teorii Zarzdzania sGH. pKpp Lewiatan zorganizowa-

  a konferencj pt. Miejsce pracy przyjazne rodzinie - korzyci dla biznesu. Na antenie Radia

  piN emitowany jest pierwszy program radiowy na temat csR BIZON, Biz-nes Odpowiedzialny i Nowoczesny.

  Czerwiec Ukazao si

  Kompendium csR, dodatek tematyczny MeDIApLANet do Dzienni-ka Gazety praw-nej, ktrej partne-rem merytorycznym by csR consulting. Wiodcy te-matem Kompendium byo anga-owanie interesariuszy w zarz-dzanie csR. podczas konferencji AA1000

  - midzynarodowy standard spo-ecznej odpowiedzialnoci bizne-su w polsce. Narzdzie zarzdza-nia relacjami z interesariuszami zostay ogoszone polskie wersje standardw AA1000 AccountAbility Zasady oraz AA1000 AccountAbility Assurance.

  Harvard Business Review polska zorganizwa konferencj na te- mat: Uzyskiwanie realnej korzy-ci w biznesie zgodnie z modelem tworzenia wartoci csV (creating shared Value).

  Lipiec Gieda papierw Wartociowych

  w Warszawie ogosia nowy skad Respect Indeksu, poszerzony do 22 spek. podczas konferencji Wyzwa-

  nie dla polskiej prezyden-

  cji: zrwnowaony rozwj jako imperatyw gospodarczy i ekolo-giczny dyskutowano nad tym, jak zazieleni gospodark Ue i jak za-zieleni Wspln polityk Roln. Zaprezentowano raport Midzy-

  narodowej Konfederacji Zwizkw Zawodowych prawa czowieka w miejscu pracy. Midzynarodowa perspektywa.

  Sierpie polska Zielona sie zaprezentowa-

  a przewodnik Dobre Zakupy na te-

  mat p