kilPailuvirasTon PäiviTTäisTavarakauPPaa koskeva selviTys · PDF fileTom...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of kilPailuvirasTon PäiviTTäisTavarakauPPaa koskeva selviTys · PDF fileTom...

 • Tom BjörkroTh • heli FrosTerus • milla kajova • eija Palo

  kilPailuvirasTon PäiviTTäisTavarakauPPaa koskeva selviTys

  kuinka kauPan osTajavoima vaikuTTaa kauPan ja Teollisuuden välisiin suhTeisiin?

  k i l P a i l u v i r a s T o n s e l v i T y k s i ä 1 | 2 0 1 2

  k ilPa

  ilu v

  ir a

  sT o

  n Pä

  iv iT

  T ä

  isT a

  v a

  r a

  k a

  u PPa

  a k

  o sk

  ev a

  selv iT

  y s – k

  u in

  k a

  k a

  u Pa

  n o

  sT a

  ja v

  o im

  a v

  a ik

  u T

  T a

  a k

  a u

  Pa n

  ja T

  eo llisu

  u d

  en v

  ä lisiin

  su h

  T eisiin

  ?

  Tom Björkroth • heli Frosterus • milla kajova • eija Palo

  Kilpailuviraston päivittäistavaraKauppaa KosKeva selvitys kuinka kauPan osTajavoima vaikuTTaa kauPan ja Teollisuuden välisiin suhTeisiin?

  kilpailuviraston selvityksiä 1| 2012

  ISBN 978-952-5289-12-1

  ISSN 0786-3640

  Elintarvikeketjun toimintaan Suomessa on jo useamman vuoden ajan kohdistunut suurta

  mielenkiintoa ja kriittisyyttäkin. Huomiota on kiinnitetty erityisesti elintarvikkeiden hintatason

  nousuun ja sen taustalla oleviin tekijöihin sekä hintojen kehityksen eroihin Suomen ja muiden

  maiden välillä. Tämän, Kilpailuvirastossa keväällä 2011 käynnistetyn selvityksen tavoitteena

  on vastata erityisesti päivittäistavarakaupan asemaan liittyviin kysymyksiin kilpailuoikeuden ja

  sen toimeenpanon näkökulmasta. Pääpaino tarkastelussa on kaupan ostajavoimassa, joka voi

  mahdollistaa erilaisten epäreilujen käytäntöjen yleistymisen pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

  välisissä sopimussuhteissa. Kyse on ilmiöstä, jonka on myös kansainvälisissä tutkimuksissa

  havaittu voivan vääristää kilpailua. Tarkemman tarkastelun kohteena on neljä keskeistä ilmiötä:

  valikoimanhallinta, kaupan omat tuotemerkit, hyllymaksut ja toimijoiden välinen riskinsiirto.

 • Kilpailuviraston selvityksiä 1/2012

  Tom BjörKroTh • heli FrosTerus • milla Kajova • eija Palo

  KilPailuvirasTon

  PäiviTTäisTavaraKauPPaa

  KosKeva selviTys

  KuinKa KauPan osTajavoima vaiKuTTaa KauPan ja Teollisuuden välisiin suhTeisiin?

 • 3

  Kilpailuvirasto Pitkänsillanranta 3 a 00530 helsinki Pl 322, 00531 helsinki

  vaihde: (09) 73141 Faksi: (09) 7314 3328

  sähköposti: kirjaamo@kilpailuvirasto.fi Tilaukset: tiedotus@kilpailuvirasto.fi Kotisivu: www.kilpailuvirasto.fi

  isBn 978-952-5289-12-1 issn 0786-3640

  multiprint 2012

  http://www.kilpailuvirasto.fi/

 • 3

  esiPuhe

  Elintarvikeketjun toimintaan Suomessa on jo useamman vuoden ajan kohdistunut suurta mielenkiintoa ja kriittisyyttäkin. Huomiota on kiinnitetty erityisesti elintarvikkeiden hintatason nousuun ja sen taustalla oleviin tekijöihin sekä hintojen kehityksen eroihin Suomen ja muiden maiden välillä. Kuluneena syksynä julkinen keskustelu on kietoutunut erityisesti keskittyneeseen päivittäistavarakauppaan liittyvien kysymysten ympärille.

  Tämän, Kilpailuvirastossa keväällä 2011 käynnistetyn selvityksen tavoitteena on vastata päivittäistavarakaupan asemaan liittyviin kysymyksiin kilpailuoikeuden ja sen toimeenpanon näkökulmasta. Selvityksessä arvioidaan erityisesti pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden välisiin sopimusneuvotteluihin liittyviä ostaja- ja neuvottelu- voiman ilmentymiä sekä näiden mahdollisia vaikutuksia kilpailutilanteeseen elintarvikeketjun eri osissa.

  Pääpaino tarkastelussa on nimenomaan kaupan ostajavoimassa, joka voi mahdollistaa erilaisten epäreilujen käytäntöjen yleistymisen kaupan ja elintarviketeollisuuden välisissä sopimussuhteissa. Kyse on ilmiöstä, jonka on myös kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu voivan vääristää kilpailua. Käytäntöjen luonnetta ja yleisyyttä on selvitetty muun muassa elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan edustajille lähetettyjen kyselyjen avulla.

  Tarkemman tarkastelun kohteena on neljä keskeistä ilmiötä: valikoimanhallinta, kaupan omat tuotemerkit, hyllymaksut ja toimijoiden välinen riskinsiirto. Näiden kilpailuvaikutuksia arvioidaan liittäen tarkasteluun myös kaupan ostajavoima, markkinoiden tunnusluvut ja muut markkinoilla vallitsevat käytännöt.

  Selvityksestä ovat Kilpailuvirastossa vastanneet erikoistutkijat Tom Björkroth, Heli Frosterus ja Eija Palo sekä tutkija Milla Kajova.

  Kilpailuvirasto kiittää projektiryhmää ja samalla myös kaikkia niitä viraston ulkopuolisia henkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia, jotka ovat vastanneet viraston kyselyihin tai antaneet muuten asiantuntemustaan ja aikaansa projektin käyttöön.

  Joulukuussa 2011

  Juhani Jokinen Ylijohtaja

 • 5

  sisällys

  1 johdanTo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2 selviTyKsen TavoiTTeeT ja ToTeuTus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1 Kilpailuviraston tietoon saatettuja ongelmia ennen tätä tutkimusta . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 elintarviketeollisuudelle kohdennettu kysely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Päivittäistavarakaupalle kohdennettu kysely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4 Kilpailuoikeuden näkökulma vertikaalisiin sopimuksiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3 PäiviTTäisTavaraKauPPa suomessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3.1 Toimijat ja toimialan rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  3.1.1 Tukkukaupat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1.2 ostoyhteenliittymät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.1.3 liiketoimintakonseptien kehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  3.2 Päivittäistavarakaupan markkinaosuuksien kehittyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3 Päivittäistavarakaupan kannattavuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  3.3.1 myyntikatteen kehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.3.2 vertailu kauppatasolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.4 Päivittäistavarakaupan kilpailu ja ruoan hinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.4.1 Kaupan rakenteen vaikutus kilpailuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.4.2 Keskittymisasteen vaikutus hintatasoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.4.3 yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  4 elinTarviKeseKTori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.1 elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4.1.1 sosioekonomisen aseman vaikutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2 Tarkasteltavien toimialojen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4.2.1 Tuottajahintojen kehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2.2 Tuottajahinnat ja vähittäishinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.3 Toimialojen valinta kannattavuuden ja kilpailun näkökulmasta . . . . . . . . . . . . . 33 4.2.4 lyhyt kuvaus valituista toimialoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  4.3 yritysten taloudellinen tilanne tarkastelluilla toimialoilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.3.1 Teurastus ja lihatuotteiden valmistus (Toimialat 1011–1013) . . . . . . . . . . . . . 36 4.3.2 leipomoteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.3.3 mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.3.4 lemmikkieläinten ruoan valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  4.4 Tuonti ja vienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.4.1 lihanjalostusteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.4.2 leipomoteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.4.3 myllyteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.4.4 lemmikkieläinten ruoan valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  4.5 yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  5 osTajavoima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 5.1 ostajavoiman määritelmiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.2 mikä on mahdollistanut ostajavoiman syntymisen PT-sektorilla? . . . . . . . . . . . . . . 68 5.3 Taloustieteellinen perusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .