KHIRUL AMIR BIN MAT SAAD - COnnecting REpositories Jutaan terima kasih, buat En Khairul Anwar Bin...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KHIRUL AMIR BIN MAT SAAD - COnnecting REpositories Jutaan terima kasih, buat En Khairul Anwar Bin...

 • KESAN TEKNIK CLOSE UP SECARA PSIKOLOGI DALAM FILEM SERAM

  TEMPATAN DAN LUAR NEGARA

  KHIRUL AMIR BIN MAT SAAD

  SARJANA MUDA SENIPERSEMBAHAN (KEPUJIAN) SENI LAYAR

  ( PA 224)

  UNIVERSITITEKNOLOGI MARA

  APRIL 2007

 • PENGAKUAN

  Dengan ini saya selaku pelajar tahun akhir Sarjana Muda Seni Persembahan

  (Kepujian) Seni Layar (PA224) mengakui bahawa penulisan ilmiah ini adalah hasil

  usaha saya sendiri untuk memperolehi Sarjana Muda Seni Persembahan (Kepujian)

  Seni Layar kecuali petikan-petikan serta ringkasan yang digunakan sebagai sokongan

  penulisan ilmiah ini.

  30 APRIL 2007

  KHIRUL AMIR BIN MAT SAAD

  2004208192

 • PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapatlah saya

  menyempumakan kajian ilmiah ini.

  Jutaan terima kasih, buat En Khairul Anwar Bin Mat Kassim selaku penyelia saya, di

  atas tunjuk ajar yang diberikan dalam menyiapkan kajian ilmiah ini. Tidak dilupakan

  kepada penyelaras kajian ilmiah ini aiatu En. Norman Yusoff kerana banyak

  membantu dalam menyiapkan kajian ini. Sesungguhnya bimbingan yang diberikan

  merupakan satu nilai yang begitu besar dan semoga mendapat keberkatan dari Allah

  S.W.T.

  Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat abah Mat Saad Bin Ahmad atas

  sokongan moral dan doa yang tidak terhenti-henti dalam melihat kejayaan saya. Serta

  buat kakak ( Norfizahanim, Norasmah, Norzakiah dan Norashikin) dan abang (Shaari)

  yang sentiasa menghulurkan bantuan.

  Terima kasih juga buat Mazlida Mazilan atas sokongan dan bantuan sehingga

  terhasilnya kajian ilmiah ini. Juga ucapan terima kasih buat rakan-rakan sekuliah

  terutamanya Faizal Azmi, Mohammed Fairuz Hanif dan Noormazlina Shahar atas

  bantuan yang diberikan. Semoga kejayaan ini milik kita semua bersama.

  Kepada,

  Prof. Dr. Hatta Azad Khan

  ( Dekan Fakulti Teknologi Kratif & Artistik)

  En. Norman Yusoff dan semua pensyarah-pensyarah

  serta semua responden-responden kajian,

  dan kesemua pihak yang terlibat dalam penyempumaan kajian ilmiah ini.

  Sekian, terima kasih

 • ABSTRAK

  Close up merupakan satu teknik yang sering digunakan oleh pembikin filem. Close up

  mampu memberikan kesan psikologi kepada penonton dalam pelbagai genre filem,

  Kesan psikologi melalui close up dilihat dalam filem seram tempatan di filem

  tempatan dan luar negara. Sebanyak empat buah filem seram tempatan iaitu Mistik

  (2003), Potret Mistik (2005), Pontianak Harum Sundal Malam (2003) dan Toyol

  (1981), manakala empat buah filem seram luar negara iaitu 13 Ghost (2001),

  Nightmare On The Elm Stree 3t, Boogeyman (2005) dan The Bird (1963) telah dipilih

  dalam kajian ini. Maklum balas daripada penonton dan karyawan filem juga

  digunakan dalam kajian ini dalam melihat kesan psikologi teknik close up dalam filem

  seram.

 • ABSTRACT

  Close up is the technique usually used by filmmaker in their films. Close up can give a

  psychological effect to the spectator in any genre film. The local and foreign horror

  films are investigated in so as to see the psychological effect o f close up. Four local

  horror films, Mistik (2003), Potret Mistik (2005), Pontianak Harum Sundal Malam

  (2003) and Toyol (1981), and also four foreign horror films, 13 Ghost (2001),

  Nightmare On The Elm Stree 3t, Boogeyman (2005) and The Bird (1963) are chosen

  for this reseach. The feedback from spectator and filmmakers is also used as part o f

  the reseach to see the psychological effect o f close up in horror movies.

  KESAN TEKNIK CLOSE UP SECARA PSIKOLOGI DALAM FILEM SERAM TEMPATAN DAN LUAR NEGARA PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN 1.1 SEJARAH 1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.3 PENYATAAN MASALAH 1.4 OBJEKTIF KAJIAN 1.5 PERSOALAN KAJIAN 1.6 DEFINISITERMA 1.6.1 Teknik Close Up 1.6.2 Psikologi 1.6.3 Filem Seram

  1.7 KESIMPULAN

  BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN 2.2 EMOSI 2.3 PERSEPSI 2.4 SEMIOTIK 2.5 KAJIAN MASA LALU 2.5.1 Artikal/Jurnal 2.5.2 Laman Web 2.5.3 Buku 2.5.4 Tesis

  2.6 RUMUSAN

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENGENALAN 3.2 METODOLOGI KAJIAN 3.2.1 Kaedah Kuantitatif

  3.3 KAEDAH PENGUMPULAN DATA 3.3.1 Rujukan Perpustakaan 3.3.2 Kaji Selidik 3.3.3 Analisa Filem 3.3.4 Temuramah 3.3.5 Rujukan Media Elektronik

  3.4 RUMUSAN

  BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 PENGENALAN 4.2 HASIL KAJIAN 4.2.1 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem Mistik 4.2.2 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem Potret Mistik 4.2.3 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem Pontianak Harum Sundal Malam 4.2.4 Analisa Kekerapan Close Up Dalam Filem Toyol 4.2.5 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem 13 Ghost 4.2.6 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem Nightmare On The Elm Street 3 4.2.7 Analisa Graf Kekarapan Close Up Dalam Filem Boogeyman 4.2.8 Analisa Graf Kekerapan Close Up Dalam Filem The Bird

  4.3 KAJIAN KESAN CLOSE UP TERHADAP PENONTON 4.4 TEKNIK CLOSE UP DALAM MENGANGKAT GENRE SERAM 4.5 KESIMPULAN

  BAB 5 RUMUSAN 5.1 PENGENALAN 5.2 RUMUSAN KAJIAN 5.3 BATASAN KAJIAN 5.4 CADANGAN MASA HADAPAN 5.5 KESIMPULAN

  BIBLIOGRAFI LAMPIRAN