Keti Ke sidi POZIRAJ, DEJZI STAR Edicija KETI KESIDI · PDF file umetni~ki tip kao {to je moj...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Keti Ke sidi POZIRAJ, DEJZI STAR Edicija KETI KESIDI · PDF file umetni~ki tip kao {to je moj...

 • Ke ti Ke si di POZIRAJ, DEJZI STAR

  Edicija KETI KESIDI

 • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 • � � � ! " # $ % & ' � & ( ( ( ) * + , + - . / + 0 . . 1 0 2 - 3 . 4 4 4

 • 5 6 7 8 9

 • Knjige za mla|e ~itaoce

  ZASIJAJ, DEJZI STAR

  DEJZI STAR I RU@I^ASTA GITARA

  LJUBAV, MIR I ^OKOLADA

  Knjige za malo starije ~itaoce

  DIZI

  NAPLAVLJENO DRVO

  INDIGO PLAVO

  SKARLET

  SRCE OD SLADOLEDA

  SRE]NA ZVEZDA

  MEDENA

  AN\EOSKA TORTA

  SLATKICA

 • Leo commerce, 2012

 • Naziv originala: Strike a pose, Daizy Star – Cathy Cassidy

  Naziv knjige: POZIRAJ, DEJZI STAR – KETI KESIDI

  Copyright © Keti Kesidi, 2011 Copyright © 2012 za Srbiju Leo commerce, Beograd

  Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ovog izdanja se ne sme reprodukovati, skladi{titi u povratnom sistemu, ili prenositi, u bilo kom obliku,

  ili bilo kojim sredstvima, elektronskim, mehani~kim, fotokopirnim i sli~nim, bez prethodne dozvole izdava~a i vlasnika autorskih prava.

  Urednik: Sla|ana Peri{i}

  Prevod:

  Lektura i korektura:

  Prelom i korice: Pintor Project Za izdava~a:

  Nenad i Sla|ana Peri{i} Izdava~:

  ID Leo commerce, Beograd Plasman:

  ID Leo commerce, Beograd Mihajla Bandura 36

  011/375-2625; 011/375-2626; 011/375-2627; 063/517-874 E-mail:

  nesaperisic: gmail.com info: leo.rs www.leo.rs

  [tampa:

  1000

  ISBN 978-86-7950-154-7

 • 9

  Mi smo se zavalile na kau~u, gledamo po trista sedamdeset deveti put DVD moje male sestre Piksi s filmom Mala sirena i pijuckamo toplu ~okoladu. Piksi je o~arana. Ona zna napamet svaku scenu i svaku re~. To je njen omiljeni film.

  [to se mene ti~e, ja ne obra}am pa`nju na Malu sirenu. Zauzeta sam pravljenjem spiska svojih mogu}ih talenata koji }e me na~initi zvezdom. Naime, moja u~iteljica, gospo|a Mun, `eli da svako od nas prona|e svoj istinski talenat, {to je u redu ako divno pevate kao moja prijateljica Vilou, ili sjajno igrate kao moja prijateljica Bet, ili ako ste umetni~ki tip kao {to je moj najbolji drugar Marfi Maloun. Nije, me|utim, ba{ toliko divno ako ste ja.

  Uop{te ne mogu da zaklju~im koji bi to bio moj istinski talenat.

 • 10

  Menjam mi{ljenje svakih pet minuta, a ako se uskoro ne odlu~im za ne{to, moje {anse da osvojim superkul nagradu za zvezdu nedelje, koju dodeljuje gospo|a Mun, bi} e ravne nuli.

  Dakle, dana{nji spisak glasi:

  Nisam sigurna da sam dovoljno hrabra da bih bila glumica, a u Brajtfordu nema ba{ mnogo planina, ali kad je re~ o probanju sladoleda, tu imam ne{to prakse i mislim da bih mogla da budem prili~no dobra u tome. [to se ti~e vo|enja imanja, to i ne bi trebalo da je mnogo te{ko, zar ne?

  Da sam ja predsednik vlade, prvo {to bih uradila bilo bi da obezbedim neograni~ene koli~ine princes- -krofni za sve {kolarce, a onda da zabranim doma}e zadatke. Mada, s druge strane, ima ljudi koji vole da ih rade – moja starija sestra Beka, recimo.

  Beka je nekakva me{avina {treberke i darkerke, kosa joj je za~e{ljana unazad i nosi crni ajlajner,

 • 11

  a njen de~ko Spajk ima zeleni pramen u kosi, ali uop{te nije onoliko zastra{uju}i koliko se ~ini. Ovog trenutka Beka prekopava, sklup~ana na fotelji, po beskona~nim stranama matematike za napredne |ake dok slu{a tre{metal-pank na svom ajpodu.

  Ona je stvarno veoma ~udna ali, naravno, ni blizu kao tata.

  Njega drma kriza zrelog doba i stalno mu padaju na pamet u`asne ideje koje bi mogle da nam okrenu `ivot naopa~ke. Tata je napustio svoj posao pre nekoliko meseci da bi ostvario svoje snove – a ti snovi su nalik ko{marima drugih – tako da je obi~no tu kad do|emo ku}i iz {kole. A ako ba{ stvarno nemamo sre}e, tada nam spremi i neku posebnu poslasticu, kao {to su, recimo, u{tipci sa {ljivama ili dinstana repa.

  Ve~eras bi pak trebalo da smo bezbedni jer je sreda, a sredom uve~e mama nam, kad zavr{i svoju smenu u bolnici, donosi ribu i pr`ene krompiri}e. To je uvek najlep{e ve~e u celoj nedelji.

  Kad smo danas do{li iz {kole, tata nije bio kod ku}e. Ostavio nam je poruku u kojoj je napisao da }e se uskoro vratiti i zbog toga je Piksi odmah

 • 12

  odjurila da pusti film, ja da napravim toplu ~okoladu, a Beka da uzme svoj ajpod i da radi doma}i… Nije va`no, o ukusima se ne raspravlja.

  Film se upravo zavr{ava i mama sti`e ku}i, skida kaput i {al i spu{ta kesu s ribom i krompiri} ima.

  „Zdravo, Dejzi, Piksi i Beka“, ka`e mama, a onda za~kiljiv{i nastavlja, dok joj glas postaje sve vi{i. „SKINITE TU PROKLETU KOZU S KAU^A!“ vi~e. „Rekla sam vam milion puta!“

  Hm, da. Zaboravila sam da spomenem Puslicu. To je moja koza, a jedan nesnosni de~ak iz {kole po imenu Itan Miler poklonio mi ju je za Bo`i}. Ili tako nekako.

  Duga je to pri~a. Nije bilo u redu da pustimo kozu da spava u

  {upi, pogotovu usred zime, tako da Puslica spava u korpi za pse ispod kuhinjskog stola, a ponekad, kad mama i tata nisu tu, kri{om se u{unja u dnevnu sobu i sklup~a na kau~u.

  Guram je s kau~a i ona se nevoljno vu~e po tepihu, nose}i jedan od mekanih paperjastih jastu~i}a izme|u zuba. Deli}i sa`vakanog

 • 13

  jastu~eta i paperje vuku se za njom kao dokaz jo{ jedne nevolje koja nas je sna{la.

  „Dejzi!“ vi~e mama. „Uni{tila je jo{ jedno jastu~e! Ta koza ima da leti odavde!“

  „Neeee!“ bunimo se Piksi, Beka i ja. „Molim te, mama... ne!“

  „Pa dobro, neka od sada bude u {upi“, popu{ta mama. „To je koza, a ne ma~ka ili pas! Koze `va} u sve ~ega se do~epaju! Uni{tila je tatin {orts, Piksine papu~e, Bekinu {kolsku kravatu…“

  „Ovako mi se vi{e svi|a“, ka`e Beka sle`u}i ramenima i gleda froncle na krajevima svoje kravate.

  Piksi odvodi Puslicu u ba{tu, Beka ska~e i sipa vodu u ~ajnik i po~inje da postavlja sto, a ja uzimam kesu sa ribom i krompiri}ima i po~injem da ih vadim. Mir se vra}a u ku}u. Ali…

 • 14

  „Gde je tata?“ pita mama ljutito, sedaju}i za sto i sipa ke~ap na svoje krompiri}e. „Obe}ao mi je da }e da pazi na tu kozu!“

  „Ostavio nam je poruku“, Beka sle`e ramenima. „Ka`e da ima neka va`na posla i da }e se uskoro vratiti.“

  ^uje se {kripanje {ljunka na putu i treskanje vrata od kola. Trenutak kasnije tata prolazi pored prozora sa nekoliko dasaka na ramenu. Mama uz jak zveket spu{ta svoju vilju{ku na sto.

  „[ta li je sada?“ gun|a. Svi tr~imo ka vratima, Puslica za nama. Tata

  upravo istovaruje nekoliko rolni `ice s prtlja`nika na krovu, i dok to radi veselo zvi`du}e, a to nikada nije dobar znak.

  „Majk“, po~inje mama odlu~no. „[ta }e ti sve ovo?“

  „Ah“, ka`e tata veselo. „Pravim arku!“ Zebnja mi se uvla~i u srce. Kakva sad arka,

  pitam se. To smo ve} pro{li, onda kad je tata imao ludi plan da krene na plovidbu oko sveta. Mislila sam da je s tim gotovo. Zaista sam mislila.

  „Arku?“ pita Piksi. „Kao {to je bila Nojeva?“

 • 15

  „Da li su meteorolozi najavili padavine?“ podrugljivo se sme{ka Beka.

  Mama je samo prekrstila ruke i gleda u tatu, a on di`e ruke uvis i smeje se.

  „Opusti se“, ka`e i dalje se smeju}i. „Ne takvu arku! Ja govorim o skloni{tu za `ivotinje. Pretvori} u {upu u tor za Puslicu i sagradi}u koko{injac za koko{ke!“

  Zavladala je zlokobna ti{ina. „Kakve koko{ke?“ pita mama kona~no. Tata otvara prtlja`nik i mi se svi tiskamo oko

  njega. Unutra se nalazi `i~ani kavez s tri velike `u}kastosme|e koko{ke koje glasno kre{te i lepe}u krilima s nakostre{enim perjem.

  „Uh, Majk“, slaba{no progovara mama. „[ta si to sad uradio?“