Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

of 53 /53
KE ARAH ISLAMISASI BIMBINGAN DAN KAUNSELING KE ARAH ISLAMISASI BIMBINGAN DAN KAUNSELING Ahmad M.Raba Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Abdul Halim Othman Universiti Malaysia Sabah Tiada sesiapa yang boleh menyangkal bahawa umat Islam kini sedang menghadapi pelbagai cabaran, samada secara luaran mahupun dalaman. Kedua- dua cabaran tersebut berkait rapat antara satu sama lain pada sebab dan akibatnya. Tujuan penulisan ini tidaklah untuk memberi perhatian kepada cabaran yang datang dari luar tetapi ia adalah untuk membicarakan aspek-aspek yang berkaitan dalam konteks cabaran dalaman itu sendiri, yang mengikut pandangan kami adalah merupakan elemen yang lebih penting berbanding cabaran yang datang dari luar. Dalam konteks ini, persoalan utama kepada para cendekiawan, pendidik, kaunselor dan penyelidik Islam yang perlu dijawab ialah bagaimana untuk mengislamkan sesuatu disiplin ilmu terutamanya dalam ilmu sains sosial. Setiap orang perlu mengakui bahawa dalam sistem pendidikan, seperti juga ulama’ Islam kontemporari, para intelektual, pendidik, kaunselor dan penyelidik dari

Embed Size (px)

Transcript of Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Page 1: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

KE ARAH ISLAMISASI BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KE ARAH ISLAMISASI BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Ahmad M.Raba

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Abdul Halim Othman

Universiti Malaysia Sabah

Tiada sesiapa yang boleh menyangkal bahawa umat Islam kini sedang

menghadapi pelbagai cabaran, samada secara luaran mahupun dalaman. Kedua-

dua cabaran tersebut berkait rapat antara satu sama lain pada sebab dan akibatnya.

Tujuan penulisan ini tidaklah untuk memberi perhatian kepada cabaran yang

datang dari luar tetapi ia adalah untuk membicarakan aspek-aspek yang berkaitan

dalam konteks cabaran dalaman itu sendiri, yang mengikut pandangan kami adalah

merupakan elemen yang lebih penting berbanding cabaran yang datang dari luar.

Dalam konteks ini, persoalan utama kepada para cendekiawan, pendidik,

kaunselor dan penyelidik Islam yang perlu dijawab ialah bagaimana untuk

mengislamkan sesuatu disiplin ilmu terutamanya dalam ilmu sains sosial.

Setiap orang perlu mengakui bahawa dalam sistem pendidikan, seperti juga

ulama’ Islam kontemporari, para intelektual, pendidik, kaunselor dan penyelidik dari

Page 2: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

kalangan orang Islam adalah berbeza latar belakangnya. Sesetengahnya daripada

mereka mempunyai pengetahuan Islam yang agak lemah dan ada diantara mereka

yang langsung mengabaikan sama sekali aspek-aspek yang terdapat dalam

Islam. Selain daripada dikalangan mereka mempunyai pengetahuan agama yang

dalam, namun kurang pula penguasaan dan pengetahuan mereka mengenai cabaran-

cabaran di zaman moden.

Perkembangan dan kemajuan umat Islam hanya akan membuahkan hasil jika

kita di pelbagai peringkat memainkan peranan masing-masing. Ia juga akan

bergantung kepada proses islamisasi falsafah-falsafah yang berkaitan, matlamat yang

ingin dicapai, teknik-teknik yang digunakan dan aplikasinya termasuk dalam segenap

aspek dalaman diri seseorang.

KONSEP ISLAMISASI

Maksud yang mudah bagi istilah “Islamisasi” ialah penyesuaian kepada

Islam khususnya penyesuaian terhadap ilmu pengetahuan moden, sains sosial dan

teknologi mengikut pendekatan Islam. Ia adalah untuk memperkenalkan segala bentuk

pengetahuan tersebut dengan cara atau melalui pendekatan yang dibawa oleh agama

Islam.

“Sebelum masyarakat Islam menjadi mundur dan ketinggalan, mereka telah Berjaya

membina disiplin, membentuk dan menjelaskan kerelavanan Islam, nilai-nilai dan

pandangan mengenai dunia kepada setiap orang daripada mereka dan mereka

Page 3: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

mengintergrasikan kesemuanya dengan jayanya aspek-aspek utama ke dalam ilmu

pengetahuan Islam. Mereka telah membuat sumbangan yang bermakna kepada

semua bidang dan menggunakan secara berkesan dan berjaya pula

mengembangkannya.”

(Islamization of knowledge, 1982 IIIT,p.14)

Islamisasi ilmu pengetahuan adalah satu usaha yang dilakukan untuk

membentuk disiplin sains sosial selaras dengan visi Islam supaya ketamadunan Islam

dapat dihidupkan semula. Antaranya ialah dengan menulis semula ilmu pengetahuan

dan menyesuaikan semula penemuan kajian yang berkaitan mengikut kaca mata

Islam. Dalam erti kata lain, ini adalah satu cara untuk menjadikan ilmu dalam sains

sosial sebagai sebahagian cabang ilmu Islam yang tersebar dari tangan ketangan dan

ia akan diperkenalkan dalam semua aspek ilmu pengetahuan yang ada.

Dalam Islam, sebenarnya tiada wujud percanggahan antara intelektual dan

ilmu wahyu. Malahan penemuan-penemuan saintifik adalah selalu parallel dengan apa

yang dinyatakan didalam al-Ouran dan Hadis. Ini adalah kerana ilmu wahyu

berperanan dalam memandu, membimbing dan mendorong manusia untuk berfikir dan

memahami setiap perkara dan kejadian berdasarkan akal dan perasaan, belajar dari

pengalaman dan pemerhatian dan melaluinya manusia boleh membangunkan

kecemerlangan diri dalam kehidupan.

Page 4: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

ISLAM DALAM TEKNOLOGI

Islam dalam teknologi pula merujuk kepada penggunaan mekanikal dan sains

gunaan sebagai cara untuk memperbaiki cara melaksanakan pengajaran Islam,

menggunakan teknologi moden dan memperkenalkan teknologi baru pada masa akan

datang yang dipelopori oleh orang Islam dan akhirnya untuk mengukuhkan iman

seseorang.

Adalah penting kepada umat Islam agar dapat merangka kerja bagi

memudahkan pemindahan teknologi kerana ia dianggap sebagai satu langkah untuk

menuju ke arah pembangunan teknologi dalam Islam dalam semua lapangan

ilmu. Penguasaan teknologi perlu dianggap sebagai sangat penting sebagaimana

pentingnya mengkaji Al-Quran itu sendiri dan teknologi itu adalah penting untuk

menjamin kelangsungan dan juga ketamadunan ummah.

“Dan sediakan untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) dengan segala

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan…..”(8:60)

Kita semua sedar akan kepentingan peranan teknologi masa kini dalam

peperangan dan memelihara keamanan sejagat. Islamisasi ilmu pengetahuan tidaklah

sepatutnya ditumpukan hanya kepada penyesuaian ilmu sains sosial itu sahaja tetapi

juga perlu dilakukan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang selari dengan Islam

kerana ilmu sains itu sendiri adalah berdasarkan kepada pemerhatian, eksperimen,

induksi dan juga ke atas teknologi sebagai instrument yang dicipta oleh manusia yang

digunakan untuk manusia mengikut pengajaran Islam.

Page 5: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Menurut Mustafa al-Nefar (1990), terdapat beberapa halangan dalam mencapai

matlamat islamisasi ilmu pengetahuan ini. Salah satu halangan adalah kerana ilmu

pengetahuan itu sendiri yang tidak dimanfaatkan oleh manusia khasnya dalam

mengukuhkan dimensi kemanusiaan sebaliknya ia disalahgunakan untuk mencabar

Allah Taala dengan melakukan kemungkaran dan kerosakan di muka

bumi. Tambahan, kebijaksanaan manusia hendaklah diikuti dengan mengakui dan

menerima hakikat dan keagungan Pencipta iaitu Allah Taala dan bukan untuk

melakukan penyekutuan tuhan di atas muka bumi ini. Justeru itu, islamisasi ilmu

pengetahuan, sains dan teknologi bermaksud; “manusia itu hendaklah berada dalam

kesederhanaan dan tidak bersikap ekstrim dan juga mengakui akan keesaan Tuhan

dan tidak mengagungkan teknologi sebagai kuasa yang boleh menentukan

kehidupannya di muka bumi ini.

Seseorang itu mestilah mempunyai kefahaman yang jelas dalam membezakan

antara ayat-ayat suci yang merupakan wahyu dengan penemuan saintifik. Dalam hal

ini, orang Islam mesti menyakini akan kebenaran bahawa wahyu itu datangnya dari

Allah SWT dan pengetahuan dalam eksperimen adalah sebagai asas terhadap

pemerhatian dan pengalaman yang dilakukan oleh manusia.

Page 6: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

BIMBINGAN DAN KAUNSELING : ANTARA PERSPEKTIF ISLAM DAN

PANDANGAN BARAT

Matlamat dalam proses Islamisasi harus dimulai dalam sektor pendidikan

terlebih dahulu khususnya di peringkat institusi pengajian tinggi kerana peranannya

yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa hadapan. Bimbingan dan kaunseling

juga perlu dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang memainkan peranan yang penting dan

perlu dilakukan islamisasi keatasnya agar peranan dan faedahnya dapat dimanfaatkan

khususnya pada orang Islam dan umumnya kepada orang lain.

KONSEP LINGUISTIK

‘Bimbingan’ mengikut bahasa Arab adalah ‘menunjukkan jalan’. Perkataan

‘Rashid’ pula adalah merujuk kepada orang yang terbimbing ke arah jalan yang benar

(orang yang mendapat petunjuk). Ia juga member makna: ‘bimbingan

kerohanian’. Perkataan ‘Rashad’ bermakna ‘untuk menjadi orang yang berada di jalan

yang benar’, (iaitu orang yang benar-benar terbimbing dan bukanlah kea rah orang

yang ‘dilaknati’)

Istilah ‘Rashid’ pula bermaksud orang yang benar-benar terbimbing, mengikut cara

yang betul dan mempunyai keyakinan dan keimanan yang benar (Cowan 1967). Dari

sumber yang sama, ia membawa kepada ‘khulafa-rashidun’ (khalifah yang terbimbing

sepenuhnya).

Bimbingan atau panduan dalam Al-Quran bermaksud petunjuk ke jalan yang

benar. Bimbingan dalam bahasa Inggeris pula bermakna “perbuatan, proses atau hasil

Page 7: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

daripada bimbingan” – sesuatu yang dipandu. Dalam dunia pendidikan, bimbingan

dilihat sebagai satu proses menasihati pelajar-pelajar dan keluarga mereka.

Sebagai kesimpulan, konsep bimbingan dalam bahasa Arab dan bahasa

Inggeris adalah menunjukkan ke jalan yang benar (pengertian khusus) dan sesuatu

yang dipandu atau yang dibimbing (pengertian umum).

KONSEP KAUNSELING

Dalam bahasa Arab, perkataan ‘nasih’ (kaunselor) bermaksud kaunselor yang

baik dan penasihat yang ikhlas. Perkataan ini berasal dari perkataan ‘nasaha’ yang

bermaksud untuk memberi dengan ikhlas. Dalam bahasa Inggeris, perkataan

kaunseling bermaksud memberi nasihat kepada klien, memberi nasihat untuk kebaikan

klien. Kaunselor adalah orang yang memberi kaunseling, dan juga orang yang digelar

sebagai penasihat.

Dalam bahasa Arab juga, kaunseling bermakna “nasihat dengan ikhlas”,

sementara dalam bahasa Inggeris bermaksud untuk “memberi nasihat kepada

orang”. Pengertian yang pertama adalah lebih spesifik manakala yang kedua pula agak

umum.

“Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku(dengan patuh pada perintah-perintah-

Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik dan

betul”. (2:186).

“Jika kamu Nampak dari keadaan mereka telah matang dan berkebolehan…”(4:5).

Page 8: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ku

ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” (18:66).

“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah

bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”.(18:10)

“Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan

Tuhanku akan memberiku petunjul kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada

ini”. (18:24).

“Maka sesungguhnya, ia telah berpegang pada simpulan (tali agama) yang teguh, yang

tidak akan putus (2:256)

“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi

tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap

ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang

membawa kepada petunjuk, mereka tidak mahu menempuhnya, tetapi jika mereka

melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah

kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya”.

(7:146).

“Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran

sebelum (Musa dan Harun)”.(21:51).

“(yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya”.

(72:2)

“..tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu

indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan

Page 9: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai

kurnia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

(49:7-8).

Dengan membaca ayat-ayat suci Al Quran, kaunselor akan dapat mengetahui

jenis bimbingan yang perlu diberikan kepada klien: bimbingan yang betul ke arah

tingkahlaku yang betul.

Perkataan ‘nasha’ dan perkataan terbitan, ia disebut sebanyak

tigabelas kali di dalam enam surah.

“Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan

aku telah member nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang

member nasihat”. (7:79)

“Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat

Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan

bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?” (7:93)

“Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku member nasihat kepada

mu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui” (7:62).

“Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak member nasihat kepada

kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan”. (11:34)

Page 10: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Mereka berkata: “Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami

terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini

kebaikan baginya”. (12:11)

“…keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang member

nasihat kepadamu”. (28:20)

“…………bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-

murninya).(66:8)

Daripada ayat-ayat yang telah dinyatakan di atas, kaunselor Islam perlu

memberi bimbingan yang betul dan ikhlas. Ini adalah untuk memastikan klien membuat

pilihan yang betul dan dia boleh hidup bahagia di atas pilihan yang dilakukannya itu.

Konsep yang terdapat di dalam Al- Quran berhubung dengan bimbingan dan

kaunseling adalah sangat jelas dan semua menunjukkan bahawa ia perlu dipandang

mengikut kaca mata Islam dalam usaha untuk memberi perkhidmatan secara benar dan

ikhlas.

Kaunselor Islam dalam pada melaksanakan tugas berdasarkan kaedah Islam

perlu menjawab beberapa persoalan yang berikut. Antaranya;

Apakah ciri-ciri realiti?

Adakah terdapat perancangan besar terhadap alam semesta ini atau adakah ia berlaku

secara berkebetulan atau secara semulajadi?

Apakah kedudukan manusia dalam alam semesta?

Page 11: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Adakah manusia mempunyai peranan dan tanggungjawab/. Apakah pula batasan-

batasan manusia?. Apakah hubungannya dengan orang lain?. Untuk diri sendiri?.

Apakah ciri-ciri keperluan yang diperlukan oleh manusia?.

Apakah bukti jika benar kita mengetahuinya?.

Adakah ia melibatkan pengetahuan dan tugas?.

Setakat mana kebebasan manusia?. Adakah kebebasan itu ontologi atau

ilusi?. Adakah semua yang berlaku itu adalah fenomena yang mempunyai tujuan atau

fenomena yang dirancang?.

Adakah matlamat yang perlu bagi masyarakat?. Bagi individu?. Adakah

tanggungjawab itu sebagai istilah yang

bermakna?.

(Beck,1963,p.96)

Dengan menjawab persoalan di atas, seorang kaunselor Islam akan

mempunyai konsep kehidupan dan pandangan tersendiri dalam memahami Islam

menurut Al-Quran dan Hadith.

KONSEP KAUNSELING DI DALAM AL QURAN

Page 12: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Perkataan “Rashada”, “Rushd” dan perkaan “rashid” telah disebut dalam Al

Quran sebanyak 19 kali dalam 11 bab (surah-surah). Perkataan yang bermaksud

bimbingan dan menunjukkan cara yang telah disebut di dalam surah adalah seperti

berikut:

“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah),

bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala

perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepada Ku, agar mereka selalu berada

dalam kebenaran.” (2:186)

Musa berkata kepada Khidhr: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” (18:66)

“(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu

mereka berdoa: “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi Mu dan

sempurnakanlah bagi kamu petunjuk yang lurus dalam urusa kami (ini)”(18:10)

..Kecuali (dengan menyebut): “Insua Allah”. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu

lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada

yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.” (18:24)

(yang) member petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.

Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami

(72:2)

Page 13: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Dengan membaca ayat-ayat suci Al Quran kaunselor akan dapat mengetahui

jenis bimbingan yang diberikan kepada klien : bimbingan yang betul ke arah tingkahlaku

yang betul.

Kami tidak mengunakan ayat-ayat Al Quran untuk mendakwa bahawa Al

Quran ada mengandungi ilmu tentang. Ia tidak pernah terlintas dalam fikiran kami

ketika kami memilih ayat-ayat ini. Maksud kami memilih ayat-ayat ini adalah

menyatakan kepada mereka yang mengambil berat tentang kaunseling Islam ialah

sebagai kaunselor, kita mesti megikuti panduan yang terkandung dalam Al Quran ketika

kami melaksanakan kerja-kerja profesional kami. Didalam Al-Quran secara tidak

langsung telah menyarankan bahawa seorang kaunselor Islam perlu mengikut nilai-nilai

moral dan mengikuti kod etika sebagai sebagai seorang kaunselor yang profesional.

Apa yang kita belajar daripada ayat-ayat sebelumnya dan dari Al-Quran dan Hadis

adalah keikhlasan ketika melaksanakan sesi kaunseling kepada klien kita dan apa yang

kita boleh lakukan untuk membantu klien untuk berjaya dalam mencapai matlamat

mereka tanpa mengabaikan asas agama dan nilai-nilai moral Islam. Kita

perlu menekankan bahawa seorang kaunselor Islam itu dijangka berupaya menjadi

model dalam melaksanakan kaunseling untuk semua aspek kerjaya. Semua kaunselor,

samada orang Islam atau bukan Islam, dia perlu mempunyai pengetahuan lengkap

mengenai sifat manusia. Itu adalah sebahagian daripada penyediaan saintifik yang

diperlukan untuk mereka yang terlibat dalam memberi perkhidmatan kepada manusia.

SIFAT MANUSIA

Page 14: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Islam mengajar umat Islam tentang asal usul manusia serta tentang objektif

penciptaan. Pandangan Islam adalah menyeluruh dan mencakupi semua aspek dalam

mengajar manusia tentang penciptaan alam semesta, kehidupan di bumi, manusia,

alam semulajadi hidup dalam kehidupan ini dan tentang kehidupan akan datang dan

sebagainya.

Apa yang penting kepada kaunselor Islam adalah untuk mengetahui sifat

manusia agar dengannya dapat membantu klien yang memerlukan bantuan dalam

sebahagian daripada kehidupan mereka. Islam menyebut mengenai permulaan

kehidupan manusia dan mengingatkan manusia tentang akhir tempoh sesebuah

kehidupan yang singkat dan bukan bertujuan untuk hidup selama-lamanya di bumi

ini. Sesungguhnya anak-anak Adam telah dicipta secara berperingkat bermula

daripada saripati air mani yang diperlukan untuk persenyawaan.

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang

kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal

darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan

dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling

Baik”. (23:12-14)

Dengan mengetahui sifat-sifat manusia akan memberi kesan yang besar dalam

pemikiran manusia mengenai kewujudannya didunia dan siapakah yang membuat

manusia untuk terus hidup dengan dilengkapi dengan semua pancaindera dan

kemahiran yang membolehkan manusia berjaya dalam lapangan kehidupan dan

Page 15: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

kerjayanya. Tanpa wahyu bagaimana manusia boleh tahu tentang asal-usul dan

kemana destinasi yang perlu dituju?. Dengan segala nikmat yang Allah (SWT)

kurniakan, manusia masih jahil tentang dirinya dan bagaimana untuk mempunyai

kehidupan yang sihat dan bersyukur tentang apa yang Allah kurniakan dia

melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini!.

Manusia di dalam Al-Quran digambarkan sebagai makhluk yang dihormati dan

makhluk yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Perkasa. Manusia seperti yang disebut

di dalam Al-Quran , mempunyai beberapa dimensi utama, iaitu : dimensi

kerohanian, fizikal, emosi, intelek dan sosial. Dimensi-dimensi personaliti manusia ini

tidak dapat dipisahkan dari suatu sama lain. Semua elemen adalah berkaitan dan

tidak mempunyai sempadan untuk memisahkan setiap satu dari yang lain.

Dimensi kerohanian walaupun tidak terlihat, tetapi ia merupakan sesuatu yang ada

dalam tubuh manusia. Dimensi fizikal yang nampak jelas dan boleh mempunyai kesan

pada orang lain juga akan menerima kesan. Dimensi emosi adalah amat penting

terutamanya pada peringkat awal kehidupan .Dimensi intelek ialah elemen yang

mengurus manusia membawa ke arah kejayaan atau kegagalan. Jika individu

tersebut menjaga dimensi ini, dia mempunyai seorang pengurus yang baik untuk

memimpin dia ke arah pencapaian yang terbaik dalam kehidupannya. Tetapi jika

dimensi ini diabaikan, tanpa adanyapendidikan, maka ia akan sia-sia dan tidak

memberi kesan yang positif ke atas kehidupan manusia. Akhir sekali, dimensi sosial

iaitu dimensi yang mengurus keperluan sosial seorang individu dan hubungan dengan

individu yang lain dalam persekitarannya. Apabila dimensi ini berada dalam keadaan

normal dan dapat berfungsi dengan betul, individu ini akan menunjukkan keperibadian

yang sihat dan dinamik dan dapat bertindak secara seimbang dengan dimensi yang

ianya akan dapat berkembang secara normal pada setiap peringkat kehidupan

seseorang individu itu. Individu yang mengabaikan mana-mana satu dimensi

Page 16: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

personaliti manusia ini, boleh membawa kepada personaliti yang tidak

seimbang. Sebagai contoh, seseorang yang kebanyakan masanya mempunyai badan

yang kuat tetapi tanpa disertai dengan dimensi rohani dan emosi, maka ia tidak boleh

menjadi sihat melainkan semua dimensi itu diambil perhatian oleh individu ini.

Manusia sepertimana yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah makhluk yang

dihormati dan merupakan ciptaan yang lebih mulia. Manusia adalah khalifah Allah di

atas muka bumi. Kedudukan ini menerangkan status manusia sebagai salah satu yang

dimuliakan Allah, mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah dan mempunyai

tanggungjawab kepada Maha Pencipta. Manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam

Al-Quran mempunyai beberapa dimensi utama: kerohanian, fizikal, intelektual,

emosional dan dimensi sosial. Personaliti manusia atau diri manusia itu adalah sesuatu

yang asalnya dari semua dimensi tersebut.

Kaunselor Islam perku mengambilkira semua dimensi ini bila berdepan dengan

klien mereka. Bila seseorang individu menjadi tidak sihat atau yang berkaitan

dengannya, sistem psikologi individu akan menjadi tidak seimbang, dan individu itu pula

cenderung untuk mengalami gejala-gejala tertentu dan individu itu akan dikenal

pasti mempunyai masalah tertentu berdasarkan kepada gejala-gejala dihadapinya.

Manusia bertanggungjawab.

Satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia ialah manusia itu

bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan. Allah berfirman dalam Al Quran yang

bermaksud:

“ bagi siapa di antara kamu yang berkehendak akan maju dan mundur”. (74:37)

Page 17: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya”. (52:21)

Tanggungjawab, kewajipan, tugas, kawalan, kuasa, tugas, dan nilai moral adalah

istilah yang berkaitan dan ia bermaksud bahawa manusia adalah makhluk yang sangat

penting di kalangan makhluk ciptaan Allah (SWT). Manusia mempunyai kebebasan

membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan bebas dalam memilih tindakan yang

diambil. Kebebasan yang dimiliki hendaklah diiringi dengan tanggungjawab dan

kebajikan-kebajikan. Pertama, manusia mempunyai tanggungjawab terhadap

Penciptanya, dirinya, keluarga dan masyarakat amnya. Tanpa tanggungjawab ini

manusia sudah tentu tidak mempunyai peranan di dalam kehidupan. Maka, hidupnya

menjadi kosong dan tidak mempunyai makna.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah (SWT)

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Tanggungjawab itu adalah satu

penghormatan kepada manusia itu sendiri. Kita tidak akan memberikan apa-apa

tanggungjawab kepada orang yang kita tidak hormat kepadanya. Tetapi penghormatan

manusia di dalam Al Quran bermaksud bahawa manusia ini telah diberi penghormatan

oleh Allah (SWT) yang diangkat mertabatnya berbanding makhluk-makhluk yang

lain. Ini adalah penghormatan ke atas manusia dan manusia hendaklah terus

bersyukur dan menghargai nikmat yang diterima dalam kehidupan tanpa henti dari

Allah(SWT).

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami telah beri pelbagai

kenderaan di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki kepada mereka dari

Page 18: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

benda-benda yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

selebih-lebihnya atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (17:70)

Manusia secara fitrahnya juga percaya kepada Tuhan

“Dan(ingatlah wahai Muhammad), ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak

Adam (turun-menurun) dati tulang belakang (sulbi) mereka dan Allah mengambil

lesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini

Tuhanmu?”. Mereka menjawab:”Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi

saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak

mengatakan: “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah

terhadap ini (keesaan Tuhan)” (7:172)

Setiap manusia asalnya beriman dan percaya kepada Allah.

“Maka hadapkanlah dirimu (kamu dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad) ke

arah agama Allah dan jauh dari kesesatan; (tetaplah atas) ‘agama Allah’, Allah yang

telah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) menurut

fitrah itu untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan

Allah itu. (Itulah) agama yang betul lurus: tetapi kebanyakkan manusia tidak

mengetahuinya”. (30:30).

Dimensi kerohanian manusia tidak boleh dibentuk dan berkembang jika

manusia itu mengabaikan keimanan dan keyakinan kepada tuhan dan agama dimana

aspek ini adalah aspek dalaman yang utama untuk seseorang individu itu.

Di negara Barat sekalipun, orang-orang telah pun mula bercakap mengenai

kepentingan agama dalam kehidupan seseorang.

Page 19: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“dengan mengabaikan kerohanian sebagai legitimasi sesebuah kehidupan, ahli -ahli

psikologi yang mengabaikan kepercayaan yang dipegang oleh 90% populasi

di US,….’agama’ menurut temubual dengan ketua APA (American Psychology

Association), “Adalah sangat penting masyarakat dalam sejarah manusia”. Dengan

ramainya orang terlibat dalam aktiviti keagamaan, kemungkinan klien yang mempunyai

pegangan nilai-nilai agama mempengaruhi tingkahlaku mereka. Sekiranya ahli terapi

tidak cuba menginterasikan nilai agama dalam penyelesaian sesuatu permasalahan,

keberkesanan penyelesaian adalah dijangka bersifat sementara”.

Kaunselor Islam tidak sewajarnya mengikut secara membuta pandangan ali-ahli

psikologi Barat mengenai manusia kerana ahli-ahli psikologi Barat tidak melihat

manusia itu sebagai unik dan diciptakan oleh Allah yang dimuliakan. Dengan mengikut

secara membuta idea-idea dari ahli-ahli psikologi Barat menjadikan kita lebih terkeliru

dan akan menghadapi masalah. Sedang Al Quran itu telah menjelaskan dengan

secara komprehensif mengenai manusia.

ISI-ISU ETIKA

Bagi kaunselor Islam, persoalan moral bukanlah sesuatu isu yang asing dan

baru. Menjadi tanggungjawab moral sebagai seorang Islam supaya menjadi contoh

seorang kaunselor yang ikhlas dengan Allah, pada dirinya dan juga dengan lain-lain

makhluk ciptaan Allah.

Page 20: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Isu-isu etika bagi kaunselor Islam, bukan sahaja untuk melindungi kepentingan

kaunselor di mata umum, ia lebih daripada itu, ia meliputi aspek keyakinan dan

keimanan kepada Allah, agama, kerohanian, tingkahlaku sosial, membuat keputusan,

usaha-usaha intelektual, tabiat penggunaan, adab percakapan dan semua aspek

kehidupan manusia. Sebab moral adalah sebahagian daripada asas dalam Islam

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran malah ia sangat ditekankan hampir

keseluruhan dalam kitab suci itu”.

(Abdalati, p.43)

“Isu etika sepatutnya didasarkan kepada prinsip-prinsip keimanan bahawa Allah adalah

yang pentadbir sekelian alam termasuk manusia dan segala aspek dunia

kehidupannya. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan Allah, setiap seorang daripada

kita adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah dan akan kembali kepadaNya untuk

perhitungan”.

(Haneef,1979,p.65)

Sebagai seorang kaunselor Islam, hasil daripada keimanannya kepada Allah

akan terhias pada dirinya ciri-ciri keikhlasan, bertanggungjawab, integriti, benar,

komitmen, berlaku adil, berdisiplin dan mampu mengawal diri, berperikemanusiaan,

sabar, ketabahan, berani, berterima kasih, bermaruah, berkehormatan, rasa hormat diri,

kesopanan dan kesucian niat, baik sanggup membantu, bekerjasama, pemurah dan

mesra, bertimbang rasa dan kasih sayang yang mempunyai adab yang baik,

mempunyai perasaan persaudaraan, kemesraan dalam perhubungan dan kasih sayang

terhadap orang lain, rajin dan berilmu dan cinta akan ilmu pengetahuan.

Page 21: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Dengan andaian mempunyai semua cirri-ciri di atas, kaunselor Islam akan

kurang menghadapi masalah bila berdepan dengan klien, mampu melindungi

kerahsiaan klien, lebih bertanggungjawab dan lebih menyedari keperluan-keperluan

yang diperlukan. Sekiranya terdapat kaunselor bukan Islam yang mengikuti kod etika

ini sebagai usahanya untuk mengelakkan kehilangan kepentingannya seperti

kehilangan pekerjaan, namun sebaliknya pula kaunselor Islam perlu mengamalkan kod

etika ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang wajar dipatuhi akan ember kesan yang

positif kepada tingkahlakunya.

APLIKASI KAUNSELING

Prinsip-prinsip Islam dalam bimbingan dan kaunseling boleh diaplikasikan

dalam banyak bentuk. Perbincangan berikut mencadangkan beberapa ‘setting’ yang

boleh diterokai oleh kaunselor.

KAUNSELING KANAK-KANAK

Cara yang terbaik untuk membantu kanak-kanak adalah melalui

bimbingan. Melalui bimbingan, kanak-kanak akan dapat mengenal diri dan

potensinya. Sebagaimana yang telah diperjelaskan sebelum ini, bimbingan yang

membawa makna adalah kaunselor yang mampu menyediakan model yang baik untuk

diikuti oleh mereka kerana kanak-kanak adalah insan yang perlu disayangi dan dikasihi.

Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda;

Page 22: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

‘Bila anak-anak mencapai umur 7 tahun, ajar mereka untuk solat…. Dan kita tahu

bahawa anak-anak akan mengikuti ibu bapa mereka solat. Ibu bapa perlu

menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak”.

Sebuah hadis dari Aisyah r.a. menyebut; “ Orang Arab dusun datang kepada baginda

dan bertanya samada mereka perlu mencium anak-anak mereka”.

Baginda menjawab; “Ya”, mereka berkata: “ tetapi kami tidak pernah mencium mereka”,

baginda SAW pula menjawab: “ Apakah daya saya, seandainya Allah telah mencabut

rasa kasih sayang dari hati kalian”.

(Bukhari dan Muslim)

Kaunselor Islam bila berurusan dengan kanak-kanak yang menjadi kliennya,

wajar meletakkan diri mereka sebagai ibu bapa kanak-kanak tersebut, dan curahkan

kasih sayang dan menjadi model yang baik berbanding hanya mengaplikasikan teknik-

teknik kaunseling terhadap klien tersebut.

KAUNSELING REMAJA

Berhadapan dengan klien remaja, memerlukan teknik yang berbeza tanpa

mengira peringkat perkembangan remaja, kaunselor Islam mesti menyedari bahawa

yang dinamakan remaja itu, mereka akan terus mencari identiti diri, mengalami

kesukaran di mana remaja perlu menghadapi banyak konflik seperti meragui diri sendiri

dan juga masalah penyesuaian. Kaunselor juga perlu menyedari akan wujudnya

Page 23: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

kecenderungan untuk perhubungan intim, cinta remaja, sikap dan tingkahlaku, gejala

penagihan alkohol dan penyalahgunaan dadah.

Kaunseling yang mementingkan langkah-langkah yang tertentu (bukan setakat

bimbingan) adalah cara yang lebih sesuai dalam berurusan dengan golongan

remaja. Dengan membentuk hubungan antara kaunselor dan klien, dengan memulakan

proses kaunseling, menetapkan tahap kemajuan, dan penstrukturan di tahap awal,

seorang kaunselor Islam boleh menggunakan pelbagai ajaran Islam untuk membantu

remaja menyelesaikan masalah mereka.

Ia boleh jadi sangat berguna kepada kaunselor untuk memberikan kerja rumah

kepada klien sebagai usaha untuk menyediakan diri klien menjadi ‘kaunselor’ pada

dirinya sendiri. Sebagai contoh, sekiranya klien remaja mempunyai masalah dengan

ibu bapanya, remaja tersebut diberi kerja rumah dengan dikehendaki membaca

berhubung dengan hubungan anak-anak dan kedua ibu bapa menurut Islam seperti

mana yang dinyatakan dalam Surah Al Isra’.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kami mengatakan kepada keduanya

perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (17:23-24).

Ayat Al Quran di atas mampu untuk mencipta impak yang kuat di dalam hati

remaja bila mereka membaca dengan penuh kesedaran. Adalah diharapkan dengan

Page 24: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

melakukan perkara seperti ini, hubungan remaja dan ibubapanya dapat

diperbaiki. Perlu diingat bahawa, remaja boleh menjadi sensitif terutamanya berhubung

dengan nilai-nilai agamanya. Dalam banyak situasi, ayat-ayat suci Al Quran dan juga

Hadis boleh diaplikasikan bagi mengubah perasaan dan tingkahlku golongan remaja.

Secara umumnya, banyak masalah yang boleh diuruskan dengan memberi kerja rumah

kepada klien-klien remaja yang terbabit dalam gejala ketagihan arak, penyalahgunaan

dadah, sikap, seksual dan masalah dalam kelakuan mereka.

Beberapa surah dalam Al Quran boleh dicadangkan untuk dibaca oleh klien

sebagai tugasan di rumah mereka seperti surah An Nur untuk klien

perempuan. Bahkan, bagi ulama’-ulama’, mereka boleh menggunakan ayat-ayat Al

Quran dalam sesi kaunseling untuk membantu meningkatkan diri dan membantu klien

dalam menyelesaikan masalah secara komprehensif dan berkesan.

KAUNSELING DEWASA

Tanpa mengira status sosial atau tahap pendidikan, orang dewasa juga

menghadapi banyak permasalahan dan konflik dalam kehidupan. Sebahagian daripada

permasalahan adalah berkaitan dengan masalah keluarga dan status perhubungan

perkahwinan. Kaunselor perlu menggunakan kaedah mendidik dan menggunakan

kaedah pengajaran yang lebih islamik isi kandungannya dan memelihara etika untuk

membantu klien dewasa untuk memahami permasalahan mereka dan mencadangkan

kaedah penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Klien yang

Page 25: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

masih bujang sebenarnya juga turut mengalami permasalahan iaitu keseorangan dalam

hidup. Kaunselor boleh mencadangkan beberapa bahan bacaan yang boleh dibaca

dan juga menetapkan matlamat tertentu yang boleh dicuba semasa sesi

kaunseling. Bagi memastikan klien menyedari bimbingan atau pengajaran agama itu

berkait dengan permasalahan yang dihadapi, kaunselor boleh menanyakan soalan

yang spesifik supaya klien sedar apa yang dia perlukan. Untuk itu, memberi tugasan

kerja rumah boleh digunakan untuk membimbing klien membantu dirinya sendiri.

Menjelaskan ayat-ayat Al Quran dan Hadis yang berhubung dengan

perkahwinan dan manfaatnya boleh membantu klien yang hidup bersendirian itu

memikirkan semula agar dirinya membuat perubahan terhadap gaya hidupnya untuk

membina sebuah keluarga yang bahagia. Sebagai contoh, kaunselor boleh

menyatakan ayat-ayat Al Quran dan Hadis seperti berikut;

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan

isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (7:189).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (30:21).

Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda;

“ Keseluruhan tempat di dunia ini adalah benda-benda yang berfaedah dan yang paling

berfaedah didalam dunia ini ialah isteri kamu”.

(Muslim)

Page 26: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“ Orang Islam yang paling sempurna keimanan adalah mereka yang baik budi

pekertinya, dan antara yang baik di kalangan kamu ialah yang berbuat baik dengan

isterinya”.

(Termidzi)

“ Jika seseorang wanita meninggal dunia sedang suaminya redha kepadanya, wanita

itu akan memasuku syurga”.

(Termidzi)

“ Apa jua yang kamu belanjakan untuk mendapatkan redha Allah, akan dibalas dan

akan diganti walaupun jika ianya menyuapkan sesuap makanan kedalam mulut

isterimu”.

(Bukhari dan Muslim)

Untuk klien yang bukan beragama Islam, contoh seperti yang dinyatakan

mungkin tidak dapat manfaat dari membaca ayat Al Quran dan Hadis kerana berlainan

pegangan walaupun hakikatnya Islam itu adalah agama yang sempurna, jadi mereka

boleh dibantu dengan mengemukakan falsafah-falsafah kehidupan mereka dengan

syarat tidak menyalahi kod etika khususnya dan moral Islam secara umumnya.

KAUNSELING KELUARGA

Dalam masyarakat orang Islam, keluarga memainkan peranan yang sangat

penting. Adalah sukar untuk memisahkan kanak-kanak mahupun remaja dari keluarga

Page 27: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

dalam masyarakat yang hubungan ibubapa dan anak-anak adalah sangat rapat. Jika

salah seorang ahli keluarga mempunyai masalah di sekolah atau dengan rakan

sedarjah atau sekolej, kaunselor Islam harus melibatkan keluarga mereka dalam

penyelesaian masalah tanpa mengabaikan kod dan etika kaunseling terutamanya

berhubung dengan kerahsiaan klien tersebut.

Kanak-kanak Islam perlu patuh dan berbuat baik dengan ibu bapa. Ibu bapa

hendaklah melayan anak-anak mereka mengikut sebagaimana yang disarankan oleh

Islam. Apabila kanak-kanak atau ibu bapa gagal melakukan apa yang seharusnya

dilakukan, maka akan wujud permasalahan di rumah, di sekolah atau dalam

masyarakat secara umumnya.

Bagi mereka yang menghadapi masalah rumahtangga, kaunselor perlu

membantu kepada mereka yang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah

mereka. Semua ahli keluarga perlu melibatkan diri dalam usaha untuk melihat akar

umbi sesuatu permasalahan dan bagaimana hendak mengatasi permasalahan yang

timbul. Oleh itu boleh dikatakan bahawa kaunselor mesti bekerjasama dengan

keluarga dan melalui keluarga, ia akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi oleh klien.

Banyak kajian menunjukkan bahawa punca utama yang menyebabkan

timbulnya masalah dalam sesebuah keluarga adalah disebabkan oleh pengabaian

terhadap peranan yang patut ditunaikan oleh setiap ahli keluarga dan kerana kurangnya

ilmu pengetahuan dalam menjalankan tanggungjawab dan memahami hak-hak setiap

ahli keluarga. Dalam situasi ini, kaunselor boleh memberi tugasan rumah untuk

membantu ibu bapa memahami tugas mereka terhadap pasangan mahupun anak-anak

Page 28: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

mereka. Kaunselor juga boleh mengkehendaki anak-anak melakukan tugasan yang

sama bagi membolehkan mereka memahami tugas mereka terhadap ibu bapa.

Ayat berikut adalah ayat dari Al Quran yang boleh dimanfaatkan.

“Dan Ibrahim berkata: “Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia

akan memberi petunjuk kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang

soleh. Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat

sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur bersedia) berusaha bersama-sama

Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa

aku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insyaAllah kamu akan mendapatku

termasuk orang menyembelihmu. Maka fikirknlah apa pendapatmu!”. Ia menjawab:

“Hai bapaku, -orang yang sabar”. (3:99-102).

Nabi Ibrahim, bapa para anbia dan anaknya adalah dua contoh yang boleh dicontohi

oleh seorang ayah dengan anak lelakinya.

“Dijadikan indah pada (pandangan)manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,

iaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di

sisi Allah lah tempat kembali yang baik (syurga)”. (3:14).

Ayat di atas pula menerangkan bahawa sifat manusia itu inginkan kehidupan

berkeluarga dan mempunyai anak-anak serta rezeki yang baik dari cara yang

betul. Contoh lain yang terdapat didalam Al Quran yang boleh diikuti oleh kedua

ibubapa dan juga anak-anak:

Page 29: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Hai Yahya, terimalah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami

berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak dan rasa belas kasihan yang

mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang

bertakwa, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang

yang sombong lagi derhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan

pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah

(kisah) Maryam di dalam Al Quran, iaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke

suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari

mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya

(dalam bentuk) manusia sempurna. Maryam berkata: “Sesungguhnya akau berlindung

dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang

bertakwa”.. Ia (Jibril) berkata:”Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan

Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.

(19:12-19)

Berkata Isa A.s.: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil)

dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati

di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) solat dan

(menunaikan) zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak

menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga

dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada

hari aku dibangkitkan hidup kembali”. (19:30-33)

Contoh lain yang menunjukkan Nabi Ibrahim A.S. sebagai anak yang baik melayani

ayahnya.

Page 30: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran)

ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang

Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapanya; “Wahai bapaku, mengapa kamu

menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong

kamu sedikitpun?. Wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian

ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan

menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapaku, janganlah kamu menyembah

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan Yang Maha

Pemurah. Wahai bapaku, sesungguhnya aku khuatir bahawa kamu akan ditimpa azab

dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan”.

“Berkata bapanya: “Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim?. Jika kamu

tidak berhenti, maka nescaya kamu akan kurejam, dan tinggalkanlah aku buat waktu

yang lama”. Berkata Ibrahim: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan

memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik

kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain

Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa

dengan berdoa kepada Tuhanku”. (19:41- 48)

Nabi Musa A.S. dan ibu, abang dan kakaknya, Luqman dan anaknya, Nabi Yusuf A.S.

dengan bapa dan abangnya, Nabi Noh A.S. dan anak, semua ini adalah contoh yang

perlu dikaji dan diikuti oleh orang-orang Islam.

Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda apabila Abdullah Bin Mas’ud bertanya;

“yang manakah tindakan yang paling Allah sukai : menunaikan solat pada waktunya

dan berbuat baik kepada ibubapanya”.

Page 31: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

(Bukhari dan Muslim)

Baginda Nabi SAW bersabda;

“Tiada anak yang boleh membayar semula bapanya (pengorbanan dan kasih sayang)

kecuali mendapati beliau ubat penawar dan menetapkan yang bebas”. (Muslim)

Ayat Al Quran dan Hadis di atas akan memberi impak yang positif ke atas diri anak-

anak dan juga ibubapa sebagai cara untuk memperbaiki hubungan antara ibubapa dan

anak-anak.

Ahli keluarga, suami dan isteri yang berhadapan dengan isu-isu hubungan intim

suami isteri, berikut adalah contoh ayat Al Quran dan Hadis yang berkaitan yang boleh

dijadikan sebagai pedoman.

“Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) dengan isteri -

isteri kamu, isteri-isteri kamu itu adala pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah

pakaian bagi mereka…”. (2:187)

Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda;

“Apabila memanggil suami akan isterinya ketempat tidur, tetapi ditolaknya sehingga

marahlah suaminya, maka akan tidurlah wanita itu di dalam laknat malaikat sehingga ke

pagi”.

(Bukhari dan Muslim)

Page 32: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Banyak lagi ayat-ayat Al Quran mahupun Hadis yang boleh digunakan sebagai

pengajaran atau pendidikan terutamanya dalam soal hubungan suami dan isteri dan

untuk mengelakkan salah faham antara mereka.

KAUNSELING PERKAHWINAN

Salah satu pendekatan kaunseling keluarga yang patut diberikan perhatian ialah

kaunseling perkawinan. Hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk

menghalang terjadinya masalah antara ahli keluarga dengan membuat pilihan yamg

tepat sebelum membina keluarga.

Dalam Al Quran ada menyebut:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,

walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati

kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan

dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (2:221).

Page 33: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya

untuk mengahwini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengahwini wanita beriman,

dari hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;

sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, kerana itu kahwinlah mereka

dengan izin walinya, dan berilah mas kahwin mereka menurut yang patut, sedang

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan (pula) wanita

yang mengambil laki-laki lain sebagai teman simpanannya”; (4:25)

Terdapat beberapa karektor bakal isteri yang perlu diberi keutamaan sebelum

mendirikan rumah tangga, taat kepada perintah Allah merupakan kriteria utama

pemilihan dalam menjamin hubungan yang sihat dan baik jika bersamanya sebagai

isteri dan ibu kepada anak-anak juga sahabat baik kepada ahli keluarga dan sanak

saudara.

Nabi Muhammad SAW bersabda;

“Wanita dikahwini kerana empat perkara: kerana harta bendanya, kerana status

sosialnya, kerana keindahan wajahnya, kerana ketaatannya kepada agamanya, Pilihlah

wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia”.

(Bukhari dan Muslim)

Banyak hasil pemerhatian seharian menunjukkan peningkatan masalah

dalam keluarga adalah disebabkan oleh kurangnya ketaatan kepada Allah. Kurangnya

pendekatan Islamik dalam mendidik ahli keluarga, atau mendidik dengan cara yang

salah akan menyebabkan timbulnya banyak masalah fizikal, sosial dan juga masalah

psikologi.

Page 34: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

TAUBAT DAN KAUNSELING

Perkataan ‘tabba’ dalam bahasa Arab bermaksud ‘kembali’, berpaling daripada

berbuat dosa, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Perkataan ‘bertaubat’ atau

seumpamanya diulang sebanyak 83 kali di dalam Al Quran. Satu surah yang khas

memperkatakan tentang bertaubat ialah Surah At Taubah.

Untuk memahami kepentingan bertaubat, kita harus ingat bahawa perkara

pertama yang dipelajari oleh Nabi Adam A.S. sebelum datang ke bumi ialah;

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima

taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (2:37)

“Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika

Engkau tidak mengampuni kami dan membeir rahmat kepada kami, nescaya pastilah

kami termasuk orang-orang yang merugi.

Allah berfirman: “Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi

sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan

(tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan”.

(7:23 – 24).

Kaunselor muslim, sama seperti umat Islam yang lain, seharusnya ingat

kepentingan bertaubat sebagai salah satu cara meningkatkan diri ke arah menjadi

muslim sejati. Hal ini sewajarnya menjadi antara cara yang sebati dalam kehidupan

seharian manusia.

Page 35: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Wahai anak Adam, selagi kamu menaruh harap dan memohon daripadaKu, Aku akan

mengampunkan apa-apa yang telah kamu lakukan, dan tidak mengiranya. Wahai anak

Adam, tatkala dosa-dosamu setinggi awan dan kemudian kamu memohon

keampunanKu, Aku akan mengampunkanmu. Wahai anak Adam, jika kamu datang

kepadaKu dengan dosa-dosamu hampir menyamai bumi tatkala kamu datang

menemuiKu, mengakui bahawa tiada Tuhan selain Aku, Aku akan memberikan

keampunanKu menyamai banyaknya dosa-dosa yang telah kamu lakukan”.

(Iezzeddin Ibrahim, 1992).

Akan terdapat peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang

mempunyai kepercayaan penuh kepada ketentuan takdir Allah tidak akan mudah

mengalah dalam mencari keredaan Allah.

“Katakanlah: “Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,

jangalah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni

dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”. (39:53)

Banyak contoh di dalam Al Quran dan Hadis yang boleh dijadikan pedoman

seperti kisah-kisah Nabi Adam A.S., Isa A.S. dan Nabi Yunus A.S..

Kaunselor muslim dianggap mengamalkan pendekatan yang sangat membantu

dan melakukan kerja yang sangat efektif jika mengunakan pendekatan Al Quran dan

Hadis dalam membantu klien dengan menjadikan para rasul dan nabi-nabi sebagai

model terbaik yang boleh diteladani oleh klien mereka.

Page 36: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

KAUNSELING KERJAYA

Dalam hal ini, kaunselor muslim boleh membantu bukan sahaja membetulkan

salah tanggapan berkaitan bekerja dan kerjaya, tetapi juga boleh membantu klien

terutamanya para pelajar yang masih muda untuk membuat pemilihan kerjaya dan

bidang kepakaran.

Kaunseling kerjaya daripada perspektif Islam bukan sahaja merangkumi lebih

daripada sekadar kerja, tetapi juga merangkumi gaya hidup dan hiburan, pelakuan dan

keinginan, juga struktur personality seseorang dan keperluannya.

Banyak ayat di dalam Al Quran dan Hadis yang boleh ditunjukkan oleh

kaunselor kepada klien untuk memberikan jalan kepada klien tentang potensi kerjaya,

pilihan serta “skil”l yang mereka perlu tahu untuk menguasai sepenuhnya pilihan yang

bakal dibuat. Antaranya;

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh”. (103:3)

“Siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian

dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka”. (2:62).

Page 37: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia

(Daud) di waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam

keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah”. (38:10 – 11).

Percaya tanpa berusaha tidak memberikan apa-apa makna. Ayat-ayat Quran

berkaitan Nabi Daud A.S. membuktikan perlunya hubungan kuat antara mengingati

Allah dengan bekerja.

Selain itu, mesej yang jelas di sini ialah konsep bekerja sangat komprehensif

meliputi daya usaha mencapai tujuan, tenaga yang digunakan dan perhatian yang

diberikan. Nabi Daud bekerja dengan besi bagi membentuk ‘kelengkapan

perang…’. Perkara ini sesuai digunakan untuk menyedarkan seseorang agar berusaha

keras untuk mencapat tujuan.

Al Quran mengajar kita bahawa kita dijadikn sebagai makhluk yang unik,

sehinggakan setiap apa yang kita perlakukan akan mendatangkan kebaikan ataupun

keburukkan yang merosakkan diri kita sendiri.

“Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: “bagiku pekerjaanku dan bagimu

pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun

berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”. (10:40).

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang

mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu

apa yang telah kamu kerjakan”. (9:105).

Page 38: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Apa yang kita lakukan, bentuk tindakan yang kita ambil, bagaimana kita

bertindak akan membentuk nilai-nilai personality kita. Tujuan utama kita sebagai

hamba Allah ialah untuk melihat siapa dikalangan hambaNya yang lebih mendekati

Allah untuk mencari keredaanNya.

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang

lebih baik amalnya”. (67:2).

Islam ialah agama yang mementingkan kerjaya. Ini dapat dijelaskan seperti

sebagaimana perintah selepas bersolat, seseorang itu perlu melakukan sesuatu untuk

kehidupannya.

“Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah

kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (62:10).

Para Rasul adalah orang yang bekerja dan mempunyai pekerjaan. Sabda Nabi

Muhammad SAW:

“Nabi Daud(menyara kehidupannya dan) makan hasi titik peluhnya dan tidak ada yang

lain”. (Bukhari)

Menurut Hadis;

“……Nabi Zakaria merupakan seorang tukang (dia menyara kehidupannya dengan

bertukang)”. (Muslim)

“….Tiada sesiapa yang makan kecuali melalui usaha yang keras melaui tangannya

sendiri. Nabi Daud berusaha menyara kehidupnnya dengan hasil

kerjanya”. (Bukhari)

Page 39: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Siti Khatijah sebelum menjadi Rasul.

Berdasarkan kesemua hadis ini, seseorang akan dapat belajar bagaimana

Islam itu sangat menghormati orang yang baik dan juga yang bekerja. Kaunselor Islam

sewajarnya mempertimbangkan semua prinsip ini bila membimbing pelajar untuk

membuat pilihan kerja yang tepat dan menghormati kerja yang baik sebagaimana

mereka menyayangi dan menghormati Islam itu sendiri. Tidak ada gunanya

mengatakan bahawa Islam telah dengan jelas mengatakan kepada semua umat Islam

jenis pekerjaan yang halal dan yang haram.

KAUNSELING ISLAM SEBAGAI BERSIFAT MULTI BUDAYA

Seseorang mungkin tertanya-tanya mengenai perkara di atas. Kami yakin dan

percaya bahawa seorang kaunselor Islam akan berdepan dengan klien tidak mengira

samada dia Islam atau bukan Islam akan berurusan dengan klien-kliennya dengan sifat

kemanusiaan. Daripada Al Quran seseorang akan mengetahui bukan hanya tentang

orang-orang Islam itu sendiri tetapi juga tentang orang-orang Yahudi dan lain-lain

manusia dalam masyarakat dunia. Orang Islam juga percaya mengenai utusan-utusan

Allah Taala yang bergelar rasul dan tahu mengenai kehidupan mereka dan

pengikutnya serta apa yang telah berlaku di masa lampau.

Idea mengenai kaunseling silang budaya kini telah terhasil kesan daripada

proses intervensi pelbagai isu dalam kesihatan mental. Kepelbagaian budaya dalam

beberapa masyarakat dilihat sebagai kepelbagaian dalam latarbelakang budaya dan

ianya boleh memberi kesan kepada beberapa kumpulan lain.

Page 40: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Kaunseling silang budaya telah didefinisikan sebagai “Mana-mana

perhubungan kaunseling antara dua orang atau lebih ahli yang mempunyai perbezaan

dari segi latarbelakang budaya, nilai dan gaya hidup” (Nugent, 1994:226).

Menurut Lee dan Richardson (1991)

“Apabila budaya dirujuk kepada sama ada bangsa atau etnik, pelbagai cara yang

sesuai mungkin perlu dipertimbangkan dalam mengendalikan kaunseling dengan klien

dari pelbagai latarbelakang budaya. Kepercayaan norma sosial, dan lain-lain ciri-ciri

budaya perlu diambil kira dalam kaunseling budaya responsif termasuk: tahap identiti

etnik dan pembudayaan, pengaruh keluarga, peranan sosialisasi seks, pengaruh

agama dan kerohanian dan pengalman imigresen” (p.13)

Ini berkait dengan isu silang budaya di Amerika Syarikat di mana

masyarakatnya adalah terdiri daripada pelbagai budaya dan latarbelakang. Pada masa

yang sama, isu yang sama juga timbul di mana-mana masyarakat yang mempunyai

pelbagai latarbelakang budaya. Kebanyakkan masyarakat di dunia, kalau tidak

kesemuanya, adalah masyarakat yang mempunyai pelbagai latar belakang

budaya. Untuk kaunselor Islam yang mengetahui budayanya dengan baik, juga tidak

kurang yang menghadapi kesukaran bila berurusan dengan klien yang berbeza latar

belakang berbanding dengan budayanya sendiri.

Kaunselor perlu ingat bahawa “keyakinan perlu dibina dalam perhubungan

kaunseling dimana klien dari golongan minoriti dilihat sebagai individu yang unik dan

Page 41: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

perlunya kaunselor menekankan kemesraan, keikhlasan dan empati”.

(Nugent,1994,228).

Ini adalah elemen yang penting dalam sesuatu kejayaan sesi kaunseling.

Lee dan Richardson (1991) telah menulis satu bab mengenai kaunseling orang

Arab Amerika dalam ‘kaunseling dan isu-isu pelbagai budaya’. Mereka mengatakan

mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh orang-orang Arab dalam masyarakat

Amerika. Antara cabaran adalah diskriminasi dan tindakbalas yang negatif terhadap

mereka. Mereka telah mencadangkan mengenai satu aspek utama yang perlu

dipertimbangkan oleh kaunselor ialah agama dan keluarga.

“Aspek yang signifikan mengenai budaya orang Arab Amerika yang perlu diambil

perhatian dalam kaunseling ialah amalan agama dan keluarga mereka. Kaunselor yang

hendak mengadakan intervensi yang berkesan kepada golongan ini mesti mengambil

perhatian ke atas pemahaman mengenai kepentingan dua aspek ini dalam kehidupan

orang Arab Amerika”.

(Lee dan Richardson, 1991,199)

Adalah jelas bahawa, apabila hendak berurusan dengan orang yang

mempunyai latar belakang budaya yang berlainan, kaunselor perlulah menghormati

budaya kliennya. Dalam kes orang-orang Islam, agama adalah satu isu yang utama

yang mempunyai kaitan dengan sikap nilai mereka dalam kehidupan. Beberapa prinsip

yang terdapat di kalangan orang Arab Amerika adalah seperti berikut:

1. Maruah seseorang, kehormatan dan reputasi adalah penting.

2. Kesetiaan kepada sesebuah keluarga didahulukan mengatasi kepentingan peribadi.

Page 42: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

3. Setiap orang percaya akan keesaan Tuhan dan kuasa yang dimiliki.

4. Adalah penting untuk bertindak secara berhemah dan beradab.

5. Manusia tidak boleh mengawal semua kejadian yang berlaku, kerana segala kejadian

adalah dari kehendak dan takdir tuhan.

6. Ketaqwaan adalah satu sifat yang sangat diidamkan oleh semua orang.

(Lee and Richardson, 1991,199)

Memahami budaya klien akan membantu kaunselor mengetahui bagaimana

untuk membantu kliennya mencapai kejayaan yang diingini. Hasil daripada pendidikan

yang Islamik, sistem yang terbentuk dalam sesebuah keluarga adalah memainkan

peranan penting dalam masyaralkat orang Islam. Lelaki adalah di anggap sebagai

ketua dalam keluarga;

“Lelaki yang lebih tua dalam sesebuah keluarga yang besar lebih berkehendakkan dia

dihormati. Anak lelaki dianggap lebih mempunyai tanggungjawab semasa ketiadaan

bapa mereka dan mereka masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak perempuan

yang masih legi belum berumahtangga. Anak-anak yang membesar dalam suasana ini

akan menghormati ibubapa mereka, dan semua orang dewasa”.

Page 43: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

(Lee and Richardson, 1991,200)

Untuk menghasilkan kaunseling yang berjaya dengan orang-orang Arab

Amerika, teknik-teknik dan strategi intervensi yang khusus perlu

dipertimbangkan. Membina ‘rapport’ adalah factor yang signifikan dalam membentuk

perhubungan teraputik antara kaunselor dan klien. Dalam kes orang Arab Amerika,

mempunyai pengetahuan tentang budaya kehidupan beragama mereka dan seterusnya

memahami adalah satu perkara yang penting. Kaunselor dalam usaha untuk

meningkatkan ‘rapport’ dan membina jambatan untuk menghilangkan halangan dalam

perhubungan, telah dicadangkan agar kaunselor menyatakan beberapa ucapan seperti

“Assalamu Alaikum”, “Marhaba” (Selamat Datang), “Kaifa haluk” (Apa khabar),”Insya

Allah (dengan izin Allah), “Ma Shaa Allah” (Itulah yang Allah inginkan).

Apabila seorang kaunselor menggunakan bahasa klien dalam cara yang menyelesakan

klien, klien akan merasa yakin terhadap kaunselor tersebut. Kaunselor Islam ataupun

mana-mana kaunselor seharusnya secara berhati-hati bila mereka berurusan dengan

klien silang budaya. Hormat dan ikhlas terhadap klien seharusnya selalu diambil berat

dalam setiap sesi yang dijalankan.

IMPIAN KAUNSELING ISLAM

Impian didalam bahasa Arab disebut “hulum”, “manam” dan “ruya”, visi.

Page 44: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Perkataan “hulum”(visi) selalunya merujuk kepada mimpi yang buruk. Dan perkataan

“manam” (mimpi) pula merujuk kepada mimpi-mimpi yang biasa, sedangkan perkataan

“ruya” pula digunakan untuk menggambarkan mengenai visi yang berat. (Hughes, 1985,

92).

Perkataan “ruya” pula boleh didapati dalam Al Quran pada Surah Yusuf,

Surah Al Isra’(perjalanan malam), Surah As Sad dan Surah Al Fath (kemenangan).

“Ayahnya berkata:”Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-

saudaramu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan satu rancangan jahat

terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”. Dan

demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkanNya

kepadamu dan kepada keluarga Ya’akub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan

nikmatNya kepada dua orang bapamu sebelum itu, (iaitu) Ibrahim dan

Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (12: 5 – 6).

Pada masa ini, dua orang yang bersama dengan Nabi Yusuf A.S. telah

bermimpi dan menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf A.S.;

“Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkata

salah seorang diantara keduanya : “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memerah

anggur”. Dan lainnya berkata: “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti

di atas kepalaku, sebahgiannya dimakan burung”. Berikanlah kepada kami takwilnya;

sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai

(mentakwilkan mimpi)”.

“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku iaiatu Ibtahaim, Ishak dan Uaakub. Tiadalah

patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang

Page 45: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

demikian itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya);

tetapi kebanyakkan manusia tidak mensyukuri (Nya).

“Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-

macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?”.

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah)nama-nama

yang kamu dan nenek moyangmu mebuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu

keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia

telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus,

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

“Hai kedua penghuni penjara: “ adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan

member minuman tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan

disalib, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Telah diputuskan perkara yang

kamu berdua menayakannya (kepadaku)”.

“Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamt diantara mereka

berdua;”Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu”. Maka Syaitan menjadikan dia lupa

menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Kerana itu tetaplah dia (Yusuf) dalam

penjara beberapa tahun lamanya”. (12:36 – 42).

Berikut adalah versi yang sama yang membawa kepada penafsiran terhadap mimpi

Nabi Yusuf A.S..

“maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf; Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia

berkata: “Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman”.

Page 46: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Dan ia menaikkan kedua-dua ibu bapanya ke atas singgahsana. Dan mereka

(semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf; “Wahai

ayahku inilah takwil mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah

menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik

kepada ku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa

kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan meruskkan (hubungan) antaraku dan

saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia

kehenaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(12: 99 –

100).

Mimpi-mimpi yang dinyatakan di atas adalah contoh yang perlu dikaji dalam memahami

maksud mimpi dan matlamat mereka.

Mimpi Raja dalam Surah Yusuf;

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku

bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor

sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya

yang kering”. Hai orang-orang yang terkemuka : “Terangkanlah kepadaku tentang

mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi”.

Mereka menjawab : “ (Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak

tahu mentakwilkan mimpi itu”.

Page 47: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

“Dan berkatalah orang yang selamat diantara merka berdua dan teringat (kepada

Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang

(orang yang pandai) mena’bir mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)”.

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru : “Yusuf, hai orang yang amat

dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-

gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir

(gandum yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-

orang itu, agar mereka mengetahuinya”.

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa;

maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk

kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan

cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.

Sebagaimana yang telah Nabi Yusuf A.S. katakana, mimpi tersebut menjadi

kenyataan. Dalam Surah AsSaffat, mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim A.S.;

Allah berfirman;

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama

Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi

bahawa aku akan menyembelihmu.

Page 48: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Maka fikirkanlah apa pendapatmu!?” Ia menjawab: “Hai bapaku, kerjakanlah apa yang

diperintahkan kepadamu;

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas

pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).

“Dan kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan

mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami member balasan kepada orang-orang yang

berbuat baik.

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kaangan orang-orang yang

datang kemudian, (yaitu), “Kesejahteraan dilimpah atas Ibrahim”. (37: 101 – 109).

Nabi Muhammad SAW mempunyai mimpi yang membuktikan kebenaran baginda

walaupun sebelum baginda dilantik sebagai rasul lagi.

Allah berfirman;

“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya, tentang kebenaran

mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahawa sesungguhnya kamu pasti akan

memasuki Masjidil haram, In sya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut

Page 49: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

kepala dan menguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui

apa yang tida kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat

(48:27)

Kesemua ini adalah mimpi yang benar yang telah berlaku dan dirakamkan dalam

Kitab suci Al Quran. Nabi Muhammad SAW dan beberapa hadis yang berkaitan

dengan mimpi;

Baginda SAW ada bersabda;

“Apabila telah menghampiri zaman (kiamat), mimpi seseorang beriman itu hamper-

hampir tidak dusta, dan yang paling benar mimpinya dikalangan kamu ialah orang yang

paling benar percakapannya. Dan mimpi orang Muslim (yang sentiasa bercakap benar)

itu adalah sebahagian daripada 45 bahagian kenabian. Mimpi itu ada tiga: Mimpi yang

baik, khabar gembira daripada Allah, mimpi kesedihan/kebimbangan daripada Syaitan

dan mimpi dari perkara yang dilaluinya sendiri (terkesan dari apa yang terjadi pada

dirinya). Maka apabila seseorang dari kamu melihat apa yang tidak disukainya, maka

hendaklah dia bangun dan menunaikan solat, dan jangan dia ceritakan kepada orang

lain”.

(Sahih Muslim,VIVp.1224)

Seseorang mungkin akan hairan untuk menanyakan soalan. “Bagaimana anda

mengaitkan mimpi-mimpi dengan kaunseling Islam?. Ramai orang faham mimpi

hanyalah sebagai satu tindakbalas daripada kemahuan yang tidak tercapai. Menurut

Page 50: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Jung, mimpi adalah satu keadaan yang mencerminkan kecenderungan fundamental

personaliti seseorang. Pada tahun 1900, Frued telah menghasilkan sebuah buku yang

bertajuk ‘The Interpretation of Dreams’. Beliau mengatakan bahawa mimpi adalah

sejenis atau sebagai satu cara memenuhi keinginan seseorang terhadap sesuatu

perkara. Kaunselor Islam tidak dapat menerima idea ini tanpa membuat penilaian dan

pengadilan yang berhati-hati.

Mimpi dalam Islam bagi kaunselor Islam terutamanya adalah dianggap

sebahagian daripada nubuwah. Sebahagian daripada psikologis menganggap bahawa

mimpi adalah sebahagian khabar berita dari Allah dan juga sebahagian daripada

gangguan daripada Syaitan yang akan menimbulkan kebimbangan seseorang individu

itu.

Golongan yng menganggap manusia sebagai haiwan adalah orang yang gagal

untuk melihat manusia dari dimensi kerohanian manusia itu sendiri, oleh itu, mereka

cuba untuk mentafsir segal-galanya mengikut konsep manusia sebagai haiwan.

KESIMPULAN

Kaunseling itu sendiri adalah satu proses yang telah lama wujud dan juga

secara relatifnya dilihat sebagai satu konsep yang baru. Ahli-ahli keluarga, rakan-

rakan, dan orang yang telah berpengalaman telah membantu orang lain dengan

member nasihat dan cadangan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam

kesusasteraan Arab, terdapat banyak bentuk nasihat yang diberikan oleh ibubapa,

datuk dan nenek kepada anak dan juga kaum keluarga yang lain.

Page 51: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Semasa zaman kegemilangan Islam, nasihat diberikan oleh ulamak kepada

pemimpin, gabenor dan menteri dalam usaha memandu mereka supaya lebih adil dan

benar dan menjadi insan yang soleh.

Di aspek yang lain, kaunseling adalah sebagai satu bidang pengkhususan,

atau kemunculan pakar yang terlatih secara profesional yang membantu orang untuk

menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka, iaitu satu fenomena yang terkini yang

mulai muncul dalam abad ke 19.

Terdapat dari kalangan pengkaji Islam telah mendakwa bahawa sistem ‘al

hisbah’ merupakan sebahagian daripada kaunseling Islam, namun terdapat juga yang

mengatakan bahawa ia bukanlah sebahagian daripada kaunseling Islam. Isu ini timbul

adalah kerana sehingga sekarang, kaunseling Islam yang dilihat sebagai satu disiplin

tidak lagi wujud atau diperkenalkan. Kebanyakan daripada amalan kaunseling yang

dijalankan adalah berdasarkan kepada teori dan teknik-teknik daripada Barat (ia bukan

hanya dalam kaunseling tetapi juga dalam bidang professional dan perkhidmatan lain).

Keterbatasan atau kekurangan pengetahuan Islam dikalangan kaunselor

Islam disamping pengaruh dari budaya masyarakat Barat adalah antara beberapa

halangan dalam usaha untuk membangunkan kaunseling Islam berdasarkan prinsip-

prinsip ajaran agama Islam.

Sebagai langkah menuju ke arah pengislaman kaunseling dan bimbingan,

kaunselor Islam mesti ‘mengislamkan’ diri mereka dalam usaha memahami mengenai

akar dan asas kepada konsep bantuan dalam Islam itu sendiri. Pada masa yang sama,

mereka juga perlu lebih mendalami pengetahuan mengenai falsafah dan prinsip

kaunseling yang bukan berorientasikan Islam.

Page 52: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Sebarang kajian mengenai teori kaunseling dari Barat mesti berdasarkan Al

Quran dan Hadis. Justeru itu pelajar-pelajar kaunseling perlu sedar mengenai apakah

relevannya bidang ini mengikut Al Quran dan Hadis.

Seorang kaunselor Islam tidak akan menjadi kaunselor yang baik dengan

hanya bergantung kepada pendekatan yang diperkenalkan oleh Barat. Dia sewajarnya

mempunyai pengetahuan yang mendalam dan komprehensif mengenai manusia,

kehidupan dan psikologi dalam usaha memperkenalkan cara kaunseling berdasarkan

prinsip Islam dalam memenuhi keperluan seseorang Islam itu.

Al Quran adalah model yang agung untuk diikuti oleh manusia. Nabi

Muhammad SAW dan sahabat-sahabat telah berjaya memainkan peranan kaunseling

yang berkesan dan berguna dalam membantu mereka yang memerlukan pertolongan

tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan.

Kaunselor Islam mempunyai sumber yang hebat sekiranya dia mengetahui

bagaimana untuk menggunakannya dalam mengajar pelajar-pelajarnya dan juga para

klien.

Islam adalah sumber kepada keamanan, kehidupan yang lebih sihat, kestabilan

dan keseimbangan dalam semua aspek untuk perkembangan manusia. Seterusnya,

kaunselor Islam dalam berurusan dengan klien Islam perlu menilai latarbelakang klien

dan juga perlu melihat sejauh mana pengamalan ajaran dalam kehidupan klien.

Kaunselor Islam sepatutnya menjadi model yang baik dan berhati-hati ketika

berurusan dengan klien masa kini dimana pengaruh media, budaya sekular dan cara

bukan Islam adalah lebih kuat.

Page 53: Ke arah islamisasi bimbingan dan kaunseling

Asas dimensi personaliti manusia mengikut perspektif Al Quran mesti diambil

kira bila berhadapan dengan klien yang beragama Islam.