Kcn Hiep Phuoc q7

Click here to load reader

 • date post

  23-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  681
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Kcn Hiep Phuoc q7

Tn KCN-KCX / Cng tyA. BAN QUN L CC KHU CH XUT & CNG NGHIP TP H CH MINH

I.Khu Cng Nghip Hip Phc

1. CTY TNHH XD SX TM NHN HA 2. CTY CP SNG 505 3. CTY TNHH HA CHT THIT B VNH 4. CTY CP SX XD HNG LONG PHC 5. XN SX KD THP 6. CTY TNHH SX TMDV BNH KHNH 7. CTY TNHH PHT PHT 8. XN BO V THC VT SI GN 9. CTY TNHH C KH HNG HI S.R.C 10. CTY TNHH NH NC MTV SNG 4 - CN 11. CTY LD VNH TNG 12. CTY TNHH SX T BNG IN HI NAM 13. CTY TNHH NHM HP KIM TN QUANG 14. CTY TNHH THC PHM XUT KHU HAI THANH 15. CTY TNHH SX HIP PHC THNH (PTECO) 16. CTY TNHH TRANG TR NI THT TAO N 17. XN SNG 25.7 - CTY CP SNG 25 18. CTY TNHH SX TM TINH HA 19. CTY CP XI MNG H LONG TNH QUNG NINH - CN 20. CTY TNHH GIT I HP TY CAO CP N XANH (BLUE RIBBON) 21. CTY TNHH THUC DA T CAO THNG 22. CTY TNHH LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM 23. CTY CP KCN HIP PHC (HIPC) 24. CTY TNHH THUC DA HO DNG 25. CTY CP TRANG 26. CTY CP XI MNG THNG LONG TNH QUNG NINH - CN 27. NM XI MNG FICO 28. CTY CP U T PHT TRIN H TNG XD SNG 29. CTY TNHH HUY AN 30. CTY XY LP XD 45.1 31. CTY TNHH TMDV SX HO HNH 32. DNTN XI M CM SINH 33. CTY DU THC VT CI LN - CN 34. CTY C S 1 35. CTY TNHH XD SX TRANG TR NI THT GIA THT 36. CTY CP C KH U T NGI SAO 37. CTY TNHH C KH XD SX PHNG HONG 38. CTY TNHH HA NNG HP TR

39. NM SX BAO B HIP PHC - CN CTY CP CNG NGH PHM NNG 40. CTY TNHH CONTAINER NH THP 41. CTY TNHH THIT B GIO DC HNG ANH 42. CTY LD MY LNH T HITECH

II. Khu Cng Nghip L Minh Xun

1. CTY TNHH CNG NGH CNC 2. DNTN SX TM QU LINH 3. CTY TNHH CNG NGHIP THC PHM LIN TIN 4. DNTN TMDV BNH HIP 5. DNTN TN TRNG AN 6. CTY TNHH SX TM TN THANH HOA 7. DNTN TIN KIM THNH 8. CTY TNHH MANDARIN FOUNDRY 9. CTY TNHH SX TM NG PHC 10. CTY TNHH CNG NGHIP NHA TAA WEIW VIT NAM 11. CTY TNHH SX TM NHA I DNG 12. CTY TNHH THIN NG AN 13. CTY TNHH MI TRNG VIT NHT 14. CTY TNHH TMDV THANH SN HA NNG 15. CTY TNHH NNG DC IN BN - CN 16. CTY TNHH YUNG CHANG VIT NAM 17. CTY CP NHA VINH HOA 18. DNTN SX TMDV TUN DIU 19. CTY TNHH TM SX HI CHU 20. CTY TNHH TN THI HIP 21. DNTN MINH NGHI 22. CTY TNHH NHUM DT MAY TM HUY PH 23. CS HIP HNG 24. CTY TNHH CNG NGHIP TM UY THNH 25. DNTN SX TAM SANH 26. CTY TNHH KIM THNG LONG 27. CTY TNHH MAY & WASH HNG MN 28. CTY TNHH YILIN VIT NAM 29. DNTN SX TM PH THNH 30. CTY TNHH HITEX VIT NAM 31. DNTN SX TM THNH SN 32. CTY CP SX TM M KNG THI BNH DNG (MEKONG PACIFIC) 33. DNTN TIN DNG 34. CTY TNHH NH NC MTV KIM KH THNG LONG - CN 35. DNTN SX TM TRN HNG 36. CTY TNHH SX DVTM THNH SN 37. CTY TNHH SX TM C KH HNG CHU

38. CTY TNHH KWANG SUNG SPRAYERS VINA 39. CTY TNHH CNG NGHIP CAO SU - NHA C LP (INRUBCO) 40. CTY TNHH C KH TM TRNH TIN CNG NH 41. CTY TNHH VN PHC THNH 42. CTY TNHH CAO SU K THUT VIT NHT 43. CTY VT T BO V THC VT 1 - CN 44. CTY TNHH THIT B IN NGUN SNG 45. CTY TNHH CHUAN-LIN (VIT NAM) 46. CTY TNHH TN HNG THI

47. DNTN SX TM THIN LONG 48. CTY TNHH SX TMDV HUY HNG TUN 49. CTY TNHH TN KHNH HNG 50. CTY TNHH MAY CH SI SUNG HNG 51. CTY TNHH TN HP 52. CTY TNHH CNG NGHIP ZUHOW VIT NAM 53. CTY TNHH THC PHM CNG NGHIP HUA HEONG VN 54. CTY TNHH CH BIN THC PHM SHIO 55. CTY TNHH LAWNYARD VIT NAM 56. CTY CP IN C H NI (HECO) 57. HTX C KH T THNH 58. CS THUN THNH 59. DNTN SX TM TN TIN HO 60. CTY CP CU LONG 61. CTY LD HIP PHT 62. CTY LD SN OSAKA - VIT NAM 63. CTY TNHH I DNG 64. DNTN MAY PH THUN 65. CTY TNHH SX TM LC HIP HA 66. CTY TNHH SX TM HONG QUN 67. CTY TNHH SX TMDV HAN DA 68. DNTN C KH TRNH TIN CNG 69. CTY TNHH XD N.T.S.C 70. DNTN SX TMDV LONG VINH PHT 71. CTY TNHH SX TMDV A.T.L 72. CTY TNHH SX TM L PH 73. CTY TNHH SX TM NGUYN HNG 74. CTY TNHH VN NGA 75. CTY TNHH JIN KYONG VINA 76. CTY TNHH TM TMDV NGC TNG 77. CTY CP BAO B HP THIC CU TRE (TIPACO) 78. CS THY TINH PHC HNG 79. CTY TNHH GALAXIES ENTERPRISE 80. CTY TNHH H PHT 81. CS V C TNG 82. CTY TNHH HA TIN TIN 83. DNTN TM SX DV TRUNG NAM 84. CTY TNHH SN DA YOUNG VIT NAM

85. CTY TNHH MI TRNG XANH 86. CTY TNHH STEEL YUAN 87. CTY TNHH FONG TAI 88. CTY TNHH SX TMDV BAO B NHA TRUNG SN 89. CTY TNHH KHUN GIY SHOU FONG 90. CTY TNHH BAO B THNH NGHA P.E.T 91. CTY TNHH HUA DIAN 92. CTY TNHH MTV HU CNG 93. CTY TNHH SX TM HONG TRUNG PHT 94. CS KHNH QUANG 95. CTY TNHH CNG NGHIP CHIAN SHYANG VIT NAM 96. CTY TNHH C KH NG THANH SN 97. CTY TNHH NHA SI YANG 98. CS MINH HUY 99. CTY TNHH SX TM TRNG N 100. CTY TNHH X L CHT THI THI DNG 101. CTY TNHH KIM VIT M 102. CTY TNHH TM SX NG HNG 103. CTY TNHH CNG NGHIP THNH TON 104. CTY TNHH TN MU HNG 105. CTY TNHH HIP PH HUY 106. CS ANH V 107. CTY TNHH TM SX NGC YN - CN 108. CTY TNHH SX TM HONG SN PHT 109. DNTN THUN PHT 110. CTY TNHH SHANG ONE VIT NAM 111. CTY TNHH SX TM HNG LI 112. CTY TNHH HNG T (HUDACO) 113. CTY TNHH C KH CNG NGHIP SI GN 114. DNTN HONG DNG 115. DNTN SX GIA CNG THUN PHT 116. DNTN SX TM LINH VN 117. CTY CP VT T BO V THC VT HA BNH TP.H NI - CN 118. DNTN NGC THY 119. CTY TNHH D PHT 120. HTX SX CH BIN THC PHM TM THUN PHT 121. CTY TNHH CNG NGHIP STRONG WAY VIT NAM 122. CTY TNHH SX TM CHC NGHIP VNH HNG 123. CTY TNHH KHUN MU THNH CNG 124. CTY TNHH TN THI SN THUN PHT 125. CTY TNHH SX TM TN THNH HA 126. CTY TNHH DT KIM MINH ANH 127. DNTN SX TM C HA 128. HTX I THNH V VN LUNG 129. CTY TNHH SX TM LIN PH C 130. CTY TNHH ALFA (SI GN) 131. CTY TNHH SX TM DT MAY THY QUYN 132. DNTN SX TM TNG NGUYN 133. DNTN SX TM H HI 134. CTY TNHH HIELECTRIC

135. CTY LD WU FENG VIT NAM 136. CTY TNHH XD HNG THI 137. CTY TNHH SX TMDV C THNH 138. DNTN DT NHUM TN TIN CNG 139. CTY TNHH MING GUANN 140. CTY TNHH SX XD TMDV MINH TIN (YUSAKI) 141. CTY CP THC PHM QUC T LONG PHNG 142. CTY TNHH C KH NGHIP PHONG 143. CTY TNHH SX TM TN BC HI 144. CTY TNHH TM SX C KH TN HOA THNH 145. CTY TNHH BO CHNH 146. DNTN NHN PHONG 147. CTY TNHH GIA CNG THNH 148. CTY TNHH SX TM GIA HNG 149. CTY TNHH LEADERWELD ALLOY ROD VIT NAM 150. CTY TNHH TRC CH LA TN LA VNG 151. DNTN HI LIN 152. CTY CP THC PHM QUC T LONG PHNG 153. CTY TNHH C KH NGHIP PHONG 154. CTY TNHH SX TM TN BC HI 155. CTY TNHH TM SX C KH TN HOA THNH 156 CTY TNHH BO CHNH 157. DNTN NHN PHONG 158. CTY TNHH GIA CNG THNH 159. CTY TNHH SX TM GIA HNG 160. CTY TNHH LEADERWELD ALLOY ROD VIT NAM 161. CTY TNHH TRC CH LA TN LA VNG 162. DNTN HI LIN 163. DNTN S SN 164. CTY TNHH SX TM TN THI KIM 165. CTY TNHH SX TM KIM KHANH 166. CTY TNHH A.T.A 167. CS SX HNG PHC III. Khu Cng Nghip Phong Ph

IV. Khu Cng Nghip Tn Bnh 1. CTY TNHH PEARL DENT . 2. CTY TNHH BAO B HONG H 3. CTY TNHH SX TMDV THNH HNG QUANG 4. CTY TNHH TM M PHM CHN T 5. CTY TNHH SX XD TM VIT BON 6. CTY TNHH HAN YANG VINA

7. CTY TNHH GLOBAL FAB 8. CTY LD BOHEMIA SI GN 9. CTY TNHH THIT B NHIT NH HI (DHE) 10. CTY TNHH SX TM H SM 11. CTY TNHH DV MAY MC C LC 12. CTY TNHH HWATA VINA 13. SOLA TEX VINA CO. LTD 14. CTY TNHH MTV SX DV TN BNH TANIMEX 15. CS DY NGH THNG MINH 16. CTY TNHH BAO B TN THNH 17. CTY TNHH AMPFIELD VIT NAM 18. CTY CP SX TMDV SAO CAO NGUYN TNH LM NG 19. CTY TNHH U T XD TM TR HU 20. CTY TNHH SX TM PHONG THNH 21. CTY TNHH SX TM HNG C 22. CTY TNHH DUY THNH 23. CTY CP CNG NGH TM MA SAN 24. CTY TNHH QUC T SAO VIT 25. CTY TNHH NEW-TREND 26. CTY TNHH MAY SUNRISE 27. CTY TNHH SX DV IN BAO B TM BO 28. CTY TNHH CNG NGHIP WONGEAK (VN) 29. CTY LD CH BIN THC PHM VITECFOOD 30. CTY TNHH HONG GIA PHC 31. CTY TNHH ACECOOK VIT NAM 32. CTY CP IN MY R.E.E 33. CTY TNHH IN KHUYN HC PHA NAM 34. CTY SX TMDV VIT TRUNG 35. CTY TNHH VT LIU CHNG CHY THANH LONG TP.H NI - CN 36.CTY TNHH TMDV SX N NGUYN 37. CTY TNHH AVERY DENNISON (VIETNAM) 38. CTY CP NHA NGC NGHA 39. CTY TNHH SX TM TN HOA 40. CTY TNHH SX TMDV VINH THNG (VITHOCO 41. CTY TNHH TM SX BAO B TN HNG 42. DNTN THNH NGUYN 43. CTY TNHH SX HONG NAM 44. DNTN TM HOA ANH 45. CTY TAXI VIT NAM (VINATAXI) 46. CTY TNHH KUWAHARA VIT NAM 47. CTY TNHH DT MAY THU HNG THM 48. CTY TNHH IN BAO B QUNG CO MT VIT 49. CTY TNHH BAO B TM TN THNH (TATHACO) 50. CTY CP DC PHM VIT NAM AMPHARCO - CN 51. CTY TNHH C KH HONG H 52. CTY TNHH SX TMDV HNG KHNH MINH 53. CTY TNHH DT MAY VIT NAM

54. CTY TNHH KIM KH THYSSENKRUPP VIT NAM 55. CTY TNHH DT MAY XUT KHU AN LINH 56. CTY TNHH HON CU GRANITE 57. CTY TNHH LIN HIP 58. CTY TNHH K THUT DV SATATEC 59. CTY TNHH SX TM I KHOA 60. CTY TNHH TM CHU THNH 61. CTY TNHH TOSADENSHI VIT NAM 62. CTY TNHH KIM CNG SI GN 63. DNTN TM TNH CH 64. CTY TNHH TM HONG H 65. CTY LD TN HN VN 66. CTY CP CNTT VIN THNG LIN TIN 67. CTY TNHH QUANG HNG - VPD 68. CTY TNHH K THUT DV SATATEC 69. CTY CP PHT TRIN H TNG T THNH 70. CTY CP T VN U T XD NAM VIT 71. CTY TNHH QUNG CO NH SAO MAI 72. CTY TNHH M VCH TON PHT THNH 73. CTY TNHH SX HONG NAM 74. DNTN TM HOA ANH 75. CTY TAXI VIT NAM (VINATAXI) 76. CTY TNHH KUWAHARA VIT NAM 77. CTY TNHH DT MAY THU HNG THM 78. CTY TNHH IN BAO B QUNG CO MT VIT 79. CTY TNHH BAO B TM TN THNH (TATHACO) 80. CTY CP DC PHM VIT NAM AMPHARCO - CN 81. CTY TNHH C KH HONG H 82. CTY TNHH SX TMDV HNG KHNH MINH 83. CTY TNHH DT MAY VIT NAM 84. CTY TNHH KIM KH THYSSENKRUPP VIT NAM 85. CTY TNHH DT MAY XUT KHU AN LINH 86. CTY TNHH HON CU GRANITE 87. CTY TNHH TH CNG M NGH HNH THNG 88. CTY TNHH C KH T NG VNH THUN PHT 89. CTY TNHH SX TMDV MINH QUANG 90. CTY TNHH KB VIT NAM 91. CTY TNHH MTV SX TM AN SINH 92. CTY TNHH MINH THI 93. CTY CP NG PHNG 94. CTY TNHH TM DC VT T Y T TN 95. CTY TNHH DV KHKT SX GM S KIM TRC 96. CTY TNHH QUC T CAO KHI 97. CTY TNHH THIT K M THUT ANH HONG 98. CTY TNHH TM SX NGN H 99. CTY TNHH CNG NGHIP JING GONG 100. CTY TNHH NAM THIN 101. CTY CP VN HA TN BNH (ALTA) 102. CTY TNHH NNG HI SN TMDV THIN TU 103. CTY XD IN NC THIN VIT (THIVICO) 104. DNTN NAM PHT

105. CTY TNHH SXKD CH TO CU TRC VINH O 106. CTY TNHH VINH NAM 107. CTY LD KSN COSMETECH 108. CTY TNHH TM SX NHA OAI HNG 109. NGN HNG NNG NGHIP & PHT TRIN NNG THN (AGRIBANK) - CN KCN TN BNH 110. CTY TNHH SX LP RP CA KNH NHM C.N.D 111. CTY CP BAO B SI GN (SAPACO) 112. CTY TNHH TUYT SN

113. DNTN C GANG MI HI 114. CTY CP VIT PHONG (VIFOCO) 115. CTY TNHH LIN HOA 116. CTY TNHH TMDV THIN NGHI 117. CTY TNHH MAY THU MINH BCH 118. CTY TNHH SX TM NG TIN HNG 119. CTY CP I PH LC 120. CTY TNHH TM DT NHUM THIN NAM 121. CTY TNHH SI A.S.F 122. CTY TNHH DECOTEX 123. CTY TNHH SX TM NGC BCH 124. CTY TNHH