Katalog WOC 2015

download Katalog WOC 2015

of 12

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Katalog WOC 2015

 • SPONSORZY I PATRONI:

  roda, 22 kwietnia, 2015

  Prof. Dr. Gerald S. Samson, DDS Bystro mylc ortodoncja kliniczna i rozwizywanie problemw

  roda, 22 kwietnia, 2015

  Prof. Bjrn LudwigMiniimplanty podniebienne wszczepianie i biomechanika

  sobota, 25 kwietnia, 2015

  Prof. Peter Wing Hong Ngan, D.M.D. Strategie leczenia dla rozwijajcych si i nie rozwijajcych si wad zgryzu klasy III

  KURSPRZEDKONGRESOWY

  WARSZTATYPRZEDKONGRESOWE

  KURSPOKONGRESOWY

  znajd nas na facebooku znajd nas i obejrzyj na YouTube

  REJESTRACJASzczegowe informacje oraz rejestracja uczestnikw na naszej stronie www.kursy.ortofan.plORTO-FAN KURSY tel: +48 22 618 03 51,+48 510 072 273 e-mail: kursy@ortofan.pl

  BRAKMIEJSC!

  BRAKMIEJSC!

 • Warsaw Orthodontic Congress 2015

  Prof. Dr. Stella Chaushu, DMD, MMSc, PhDZatrzymane ky i powizane zagroenia uniemoliwiajce pomylne leczenie

  Prof. Dr. Adrian Becker BDS, LDS RCS, DDO RCPSResorpcja zwizana z zbami zatrzymanymi

  Mamy przyjemno przedstawi Wykadowcw, ktrzy przyjli nasze zaproszenie na WOC 2015.Ich obecno podczas kongresu to gwarancja interesujcego, progresywnego i zajmujcegoprogramu naukowego.

  Prof. Dr. S. Jay Bowman, DMD, MSDPo prostu spjrz temu w oczy: estetyka, ekstrakcja, ekspansja i wczesneleczenie ortodontyczne

  Na pomylne leczenie zatrzymanych kw wpywa wiele czynnikw, ktre nie wystpuj w rutynowej ortodoncji. Niezna-jomo tych czynnikw prowadzi do mechanicznego leczenia i tragicznych w skutkach poraek, straty zatrzymanychzbw, ale take do nieodwracalnych szkd w obrbie pozostaych zbw. Zatrzymany kie jest niewidoczny, dlategookrelenie jego dokadnej pozycji jest czsto trudne, co prowadzi do bdw popenianych nawet przez ekspertw. Zbys wycigane w zym kierunku i mylnie diagnozuje si je jako objte ankyloz. Nieprawidowe wykorzystanie technikobrazowania moe prowadzi do bdnego zdiagnozowania resorpcji przylegych korzeni. Dobre wyniki przeprowadzo-nego leczenia w perspektywie dugofalowej mog si odwrci z powodu zego stanu tkanek mikkich lub niewaciwegotorku. Niewystarczajce spenienie wymaga zwizanych z zakotwieniem moe prowadzi do niewaciwego planowaniabiomechaniki. Brak wsppracy midzy ortodont a chirurgiem szczkowym moe przyczyni si do nieudanych zabie-gw. Podczas wykadu zostan omwione bdy popeniane przy leczeniu zatrzymanych zbw, a ich przyczyny zostanprzeanalizowane. Prof. Chaushu przedstawi take sposoby unikania tych bdw. Zrozumienie przyczyn i skutkw ichwystpowania to pierwszy krok na drodze do ich rozwizywania.

  Istniej cztery rne typy resorpcji tkanki zbinowej, ktre maj zwizek z zbami zatrzymanymi. Kady z nich zagraa do-tknitym zbom i kady moe by leczony w sposb konwencjonalny, pod warunkiem e diagnoza zostanie postawiona odpo-wiednio wczenie. Podejcie do leczenia jest specyficzne dla kadej kategorii resorpcji i cakowicie zalene od postawionejdiagnozy. Podczas wykadu zostan omwione etiologia, symptomy, objawy kliniczne, cechy radiologiczne, histopatologia, roz-poznanie rnicowe, leczenie i prognozy dotyczce kadej z kategorii resorpcji.

  Filozofie leczenia ortodontycznego i mody na aparaty pojawiaj si i znikaj tak szybko, jak trendy w brany odzieowej.Znw obowizuje styl dwufazowego leczenia nieekstrakcyjnego z ekspansj uku nie wynika to jednak z przekonujcychdowodw na wyszo tego typu leczenia, ale raczej ze sprytnej, entuzjastycznej promocji poczonej z antypromocj leczeniaekstrakcyjnego. Chocia ortodonci czsto chc usuwa zby, mog si tego obawia ze wzgldu na ewentualne wtpliwocilub pretensje pacjentw wniesienie skargi jest atwe, dostarczenie dowodw ju nie. Dr Bowman omwi wpyw leczeniaekstrakcyjnego i nieesktrackyjnego na estetyk twarzy. Prezentacja bdzie oparta na wielu danych pochodzcych z literaturyspecjalistycznej, co pozwoli poprze wysuwane tezy dowodami naukowymi.

  Naucz si:- rozpoznawa mity podtrzymywane w ortodoncji, opierajc si na dowodach,- przewidywa estetyczne efekty leczenia z ekstrakcjami, z ekspansj uku i bez ekstrakcji,- wykorzystywa wnioski wypywajce z bada naukowych podczas diagnozowania pacjentw.

  ****

  Znajd nas na

  2

 • Warsaw Orthodontic Congress 2015

  Prof. Bjrn Ludwig Rne aspekty zastosowania szybkiego ekspandera (RME) opartego na koci

  Prof. Dr. Peter H. Buschang, PhD Prawdy i mity ortodoncji przegld powszechnych opinii, ktrych nie monapoprze dowodami

  Dr. Katarzyna oza-Sotyk, PhDOrtodoncja lingwalna proste i niewidoczne leczenie

  Szybkie ekspandery podniebienia (RPE) pojawiy sie w klinicznym uyciu okoo sto lat temu i s przedmiotem dokadnychbada od ok. 1860 roku, kiedy to wprowadzono niechirurgiczn szybk ekspansj szczki jako metod leczenia jej nie-dorozwoju w kierunku poprzecznym. To e aparaty RME oparte na zbach wywouj szereg niepodanych efektwubocznych, jest problemem powszechnie znanym.

  Rozwizaniem pozwalajcym unikn tych niepodanych zjawisk moe by zastosowanie ekspanderw opartych nakoci, takich jak np. dystraktor rotterdamski. Jednak aparaty tego typu musz by zakadane przez chirurgw szczko-wych w znieczuleniu oglnym. Dziki wprowadzeniu do ortodoncji elementw zakotwienia tymczasowego (TAD) rozpo-cz si renesans ekspanderw opartych na koci. S one wsparte na osadzanych przezdzisowo przy miejscowymznieczuleniu elementach TAD, a ruba hyrax jest mocowana za porednictwem wymiennych wspornikw. Na rynkudostpne s rne modele np. Wilmes i jego wsplnicy wprowadzili aparat Hybrid Hyrax, oparty na koci i zbach,mocowany za pomoc minirub na podniebieniu, i przy pomocy piercieni na pierwszych trzonowcach. Windsauer opra-cowa aparat oparty wycznie na koci ekspander MICRO (mini-implant collar-retained orthodontic).

  Zasadniczo wydaj si one bardziej efektywne w porwnaniu z aparatami konwencjonalnymi opartymi na zbach. Mimoich delikatnej konstrukcji mog one by efektywnie uytkowane w poczeniu z rnymi technikami SARPE. Wci jednakpozostaj bardziej inwazyjne od konwencjonalnych aparatw opartych na koci, RME i wymagaj bardzo dokadnejanalizy przypadku.

  Wykad obejmie krytyczne, kliniczne i naukowe omwienie rnych konstrukcji aparatw RPE oraz metod ich wprowa-dzania do codziennej praktyki. Dr Ludwig zaprezentuje trjwymiarowe badania ich efektywnoci i porwna wyniki z danymiwspczesnej literatury, opierajcej si na dowodach. Prezentacja licznych wybranych przypadkw zademonstrujenajwaniejsze wskazwki udanego uytkowania tych aparatw RPE w praktyce klinicznej. Dr Ludwig omwi take rneprotokoy SARPE i udzieli wskazwek klinicznych.

  Pogldy niepoparte faktami to przesdy. Podczas wykadu zostan przedstawione rne gboko zakorzenione pogldy nie-oparte na faktach, ze szczeglnym wskazaniem na pogldy dotyczce wzrostu/ rozwoju i leczenia ortodontycznego, a dokadniej zostan omwione przesdy dotyczce kontroli wzrostu twarzoczaszki, przewidywania dotyczce wzrostu, ruchw zbwi rozwoju wad zgryzu. Zostan te przedstawione rne pogldy na temat wynikw leczenia, zmian zachodzcych po leczeniui przewidywanych wynikw leczenia.

  Wspczesne praktyki ortodontyczne coraz czciej spotykaj si zapytaniami pacjentw o zupenie niewidoczne rozwizaniaortodontyczne. Czy to tylko zachcianka czy precyzyjne rozwizanie dajce komfort pracy i pewno efektu kocowego? Jakidyskomfort dla pacjenta powoduj? Jak radzi sobie z problemami wymowy, podranieniami jzyka?

  - Nowe spojrzenie na ortodoncj lingwaln- Jak CCLA (completely customised lingual appliances) zmieniaj dzisiejsze praktyki ortodontyczne- Prawdy i mity na temat leczenia i efektw kocowych

  ****

  ****

  Obejrzyj krtki film o kongresie na YouTube

  3

 • Prof. Dr. Peter Wing Hong Ngan, DMD30 lat czynnociowej ortopedii szczkowej

  Czy noszenie aparatu czynnociowego moe doprowadzi do wyduenia uchwy u pacjentw z wad klasy II? Czy no-szenie protrakcyjnej maski twarzowej moe wywoywa efekty ortopedyczne u pacjentw z wad klasy III? I co z efektamidugofalowymi? Jakie czynniki maj wpyw na efekty czynnociowego leczenia ortopedycznego i ktrzy pacjenci s naj-lepszymi kandydatami do takiego leczenia?

  Wykadowca omwi te kluczowe kwestie dotyczce czynnociowej ortopedii szczkowej i zilustruje je, prezentujc przy-padki kliniczne.

  W ostatniej dekadzie klinicyci otrzymali do swojej dyspozycji szereg innowacji pozwalajcych zwiksza wydajno,uzyskiwa lepsze wyniki kliniczne, i jednoczenie upraszcza zoone i obarczone ryzykiem przesunicia ortodontycznezbw.Zamki samoligaturujce odnosz swj kolejny wielki sukces. Jednak dopiero niedawno udao si uzyska prawdziwintegracj nowoczesnych wasnoci klinicznych i biomechanicznych aktywnych zamkw samoligaturujcych z ukamiNi-Ti aktywowanymi termicznie oraz modyfikowanymi preskrypcjami techniki uku prostego. Oferuje to nam opracowanyprzez dr. Secchi system CCO (Complete Clinical Orthodontics Kompletna Ortodoncja Kliniczna), ktry stanowi wanykrok w rozwoju aparatw opartych na technice uku prostego.

  Jednoczenie du popularnoci i szerokim wykorzystaniem ciesz si protokoy i procedury zakotwienia szkieletowegooraz przesunicia ortodontyczne wspomagane chirurgicznie. Twierdzi si, e dekortykacja, ewentualnie w poczeniuz przeszczepami tkanek twardych i mikkich, moe rozszerzy moliwoci terapeutyczne w ortodoncji poprzez przy-pieszenie ruchw zbw, skrcenie czasu leczenia, umoliwienie rozszerzenia matrycy kostnej i terapie nieekstrakcyjne.Dowody na istnienie tych efektw s nadal sabe. Ortodoncja wspomagana zabiegami na przyzbiu (PeriodontallyFacilitated Orthodontics PFO) jest proponowana jako metoda umoliwiajca zmniejszanie potrzeb w zakresie zako-twienia, uatwiajca zoone przemieszczenia ortodontyczne i pozwalajca na korekcje trudne do uzyskania w innysposb. Omwione zostan rne aspekty, wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia zabiegw kortykotomii bezotwierania pata (flapless) i z otwartym patem (open flap). Na szeregu zoonych przypadkw klinicznych zapre-zentowane zostan, stosowane w ramach PFO, procedury chirurgiczne kortykotomii wyrostka zbod