Kapadokia Turquia

39
ההההההה ץץץ ץץץ ץץץ ץץץץץץץץ ץץץץץץץץ ץץץץץץץ ץץץ ץץץץץ ץץץץץ ץץץץץ ץץץץץ ץץץץץץץץ. ץץץץץץץ ץץץץ ץץץץץץ ץץץץץץץ ץץץ ץץץץץ ץץץץץץ ץץץץץ ץץץץץץץ ץץץץץץץץ ץ, ץ ץץץ ץ ץ ץ ץ "ץץץ ץץץץץץ ץץץץץ". ץץץץץ, ץץץץ ץץץץץץ ץץץץ ץץץ ץץץץץ, ץץץץץ ץץץץ"ץ. ץץץץ

description

Enviado por Daniel Benbanaste - Turquia

Transcript of Kapadokia Turquia

Page 1: Kapadokia Turquia

ארץ קפדוקיה חבל היא במרכז והיסטורי גיאוגרפי באסיה אנטוליה רמת המושג שבטורקיה. הקטנה בכתובות לראשונה נזכר ממלכת מתקופת פרסיות בצורה האחמנית פרס "ארץ שמשמעותו �ק�ה, ק�פ�טו

הסוסים היפים".

כנראה, באזור, ישבו יהודים כבר במאה השניה לפנה"ס.  ט"ו, א' חשמונאים בספר

, מוזכרת קפדוקיה בקשר 22ויהודה רומא שכרתו לברית

בעת מרד המכבים.

Page 2: Kapadokia Turquia

שדה התעופה בנבשהיר

Page 3: Kapadokia Turquia

עמק היונים

Page 4: Kapadokia Turquia

מצודת אוצ'היסאר

השתמשו הרומאים קבורה. כמקום בטירה אחרות בתקופות תצפית כנקודת שימשה מוגנת שעזרה לשמור על

תושבי העיר.

Page 5: Kapadokia Turquia

עמק האהבה

Page 6: Kapadokia Turquia

עמק האהבה - העמק הפאלי

Page 7: Kapadokia Turquia

פורח בכדור טיסה

Page 8: Kapadokia Turquia
Page 9: Kapadokia Turquia

קטנה עיירה היא גרמה קפדוקיה של במרכזה

כ- בה 2,000ומתגוררים את העניקה העיירה איש. הלאומי לפארק שמה גרמה של ההיסטורי של ליבה את המקיף שוכן לה וסמוך קפדוקיה, המוזיאון הפתוח של גרמה ובמוזיאון עצמה בגרמה הפתוח מקבץ של כנסיות, החצובים וקפלות מנזרים

בסלע הטוף הרך.

המוזיאון הפתוח של גרמה

Page 10: Kapadokia Turquia
Page 11: Kapadokia Turquia

של הפתוח המוזיאוןגרמה

Page 12: Kapadokia Turquia

סיר

אוכל שולחן

Page 13: Kapadokia Turquia

צ'אבושין - כפר יווני

Page 14: Kapadokia Turquia

ZELVE

Page 15: Kapadokia Turquia

שלושת העלמות

Page 16: Kapadokia Turquia

עמק דרבנט - הגמל

Page 17: Kapadokia Turquia

העיר התת-קרקעית קיימקלה

לשטוף איימו הכיבוש כשגלי השכילו המרחב, את לפני כנראה התושבים,

ערי 4,000 לחצוב שנה, תת-קרקעיות מסתור קיימקלה משוכללות. תת מבנה היא למשל, קומות, שמונה בן קרקעי

של מטרים 40בעומק אלפי לאכלס המסוגל

תושבים.

נוקו נחשפו, בקיימקלי ארבע לביקור והוכשרו בפירים, המחוברות קומות, מפותלים מסדרונות היוצרים נמוכות, ומנהרות הכניסה מימדי. רב לבירינט באבן חתומה קומה לכל הניתנת גדולה, גולל לפתיחה רק מבפנים, והדבר המשך את להבטיח נועד קיומה של כל קומה בנפרד, אחרות קומות אם גם

תיכבשנה בידי הפולשים.

גולל אבן

Page 18: Kapadokia Turquia
Page 19: Kapadokia Turquia

גת

מעבר

Page 20: Kapadokia Turquia

מטר(3,350הר הסן )

Page 21: Kapadokia Turquia

הוא העמק של ק"מ 16אורכו וקירותיו מגיעים במקומות מסוימים יותר ממאה מטר. עמק לגובה של האהלרה הוא תוצר התחפרותו של

. נחל מלנדיז

מגורים בבתי רצוף כולו העמק ידי על בסלע שנחצבו ובכנסיות

הנוצרים המוקדמים.

עמק האהלרה

Page 22: Kapadokia Turquia

נחל מלנדיז

Page 23: Kapadokia Turquia
Page 24: Kapadokia Turquia

מנזר סלימה

Page 25: Kapadokia Turquia

ממנזר סלימה

Page 26: Kapadokia Turquia

מנזר סלימה

Page 27: Kapadokia Turquia

מנזר סלימה

Page 28: Kapadokia Turquia

אגם נאר

אגם זה הוא למעשה לועו שכבה געש הר של

והתמלא במיים

Page 29: Kapadokia Turquia

3,916הר ארג'יאש )מטר(

Page 30: Kapadokia Turquia

(Göreme )מלון בעיירה גרמה

Page 31: Kapadokia Turquia

גרמה עיירה

Page 32: Kapadokia Turquia

(Rose Valey )רוז ואלי

Page 33: Kapadokia Turquia

רוז ואלי

Page 34: Kapadokia Turquia
Page 35: Kapadokia Turquia

בית לדוגמא

Page 36: Kapadokia Turquia
Page 37: Kapadokia Turquia

יש לפרה גםחדר

Page 38: Kapadokia Turquia

המלון בנבשהיר

Page 39: Kapadokia Turquia