KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav....

12
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016

Transcript of KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav....

Page 1: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

KAN

SAIN

VÄLI

NEN

TO

IMIN

TA

2016

Page 2: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

2

JEDUn kansainvälinen toiminta 2016

Kansainvälinen toiminta lähti keväällä käyntiin hitaam-min kuin edellisenä vuotena ja sama tahti jatkui syk-syllä.

Opiskelijoita kävi ulkomailla työssäoppimassa ja muilla opintoihin liittyvillä matkoilla yhteensä 164, kun vuosi sitten luku oli 188. Tavoite ylittyi Haapajärvellä, Oulai-sissa, Ylivieskassa ja Nivalassa, tavoitteesta jäivät Haa-pavesi, Kalajoki ja Piippola. Kokonaisuudessa lähte-

neiden opiskelijoiden määrässä tavoite ylitettiin 24 opiskelijalla. Viikoissa tavoitteesta jäätiin 12 viikon ver-ran, mikä selittyy sillä, että toteutuneissa ulkomaan-jaksoissa oli useita noin viikon kestäviä opintomatkoja.

Opiskelijoiden ulkomaanmatkat hajautuivat varsin voimakkaasti eri kohdemaihin. Eniten matkoja tehtiin Viroon, yhteensä 49. Seuraavaksi eniten opiskelijoita kävi Kyproksella, Espanjassa, Kreikassa ja Kroatiassa.

Pisimmät liikkuvuusjaksot toteutuivat kuitenkin Slove-niassa (10 viikkoa) ja Espanjassa, jossa kaksi opiskelijaa olivat molemmat 9 viikkoa. Kuuden viikon työssäop-pimisjaksoja toteutui yhteensä 33 ja niistä Espanjaan 11, Iso-Britanniaan 9 ja loput jakautuivat tasaisesti Itä-

vallan, Kyproksen, Viron, Unkarin, Puolan, Ruotsin ja Saksan kesken. Lyhyet puolen viikon ja viikon matkat kohdistuivat Viroon, Venäjälle, Kreikkaan, Liettuaan ja Latviaan.

HAAPAJÄRVI HAAPAVESI KALAJOKI NIVALA OULAINEN PIIPPOLA YLIVIESKA JEDU/ hallinto

JEDU yhteensä Viikot

Tavoite 14 23 14 36 26 11 16 140 420 vkToteutuma 30 6 6 37 54 2 29 164 408 vkTavoite 3 3 2 5 7 3 10 33 230 vkToteutuma 6 0 2 3 12 17 47 87 229,5 vk

Tavoite 5 8 4 10 6 5 4 3 45 70 vkToteutuma 6 4 5 3 12 7 16 6 59 60 vkTavoite 4 4 2 4 6 5 15 2 42 35 vkToteutuma 3 1 1 4 3 8 8 0 28 42 vk

Toteutuma6 40 19 6 0 21 8 100

Tavoite

Toteutuma

Tavoite 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Toteutuma 1 1 1 3 2 8

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TOTEUTUMINEN JEDUSSA JA TAVOITTEET VUODELLE 2016Opiskelijavaihdon määrä, tavoite 5 % koko opiskelija- määrästä, JEDUssa yhteensä 140/420 ov

Lähteneet opiskelijat

Saapuneet opiskelijat

Henkilöstövaihdon määrä, tavoite 10 % henkilöstömäärästä, JEDUssa yhteensä 80 ov

JEDUn henkilöstö

JEDUssa vierailleet

Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat

JEDUn yhteiset kansainväliset hankkeet, kattaa 80 % vaihdoista

2 opiskelija- ja henkilöstöhanketta

2 opiskelija- ja henkilöstöhankettaAmmattiopistojen/hallinnon KV-hankkeet, kattaa 20 % vaihdoista

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUyhteensä

1430 23

614

6

36 3726

54

112

1629

140

164

Lähteneiden opiskelijoiden määrä, tavoite 5% opiskelijamäärästä 1‐12 2016

Page 3: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

24 1442

86114

16

112

420 408

Lähteneiden opiskelijoiden viikkojen määrä 1‐12 2016

Kuvista: Ensimmäisen kuva on Kaisa Paavolan työssäoppimisjaksolta päiväkodista Bilbaosta, Espanjasta. Senja Marjamaa oli työssäoppimassa Amabi -ravintolassa Iso-Britanniassa Isle of Wightilla. Alimmaisessa kuvassa Laura Veikkola on työssäoppi-massa matkailuyrityksessä Unkarissa. Opiskelijoiden raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan JEDUn kotisivuilla.

Page 4: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

4

0

10

20

30

40

50

60

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUhallinto

JEDUyhteensä

5 68

4 4 510

36

12

5 74

15

36

45

58

Lähteneen henkilöstön määrä, tavoite 10% henkilöstönmäärästä 1‐12 2016

Henkilöstön osalta liikkuvuuksien määrä oli korkeampi kuin viime vuonna. Ulkomailla kävi työelämäjaksoilla ja työmatkoilla yhteensä 58 työntekijää.

Tavoitteet on henkilökunnan osalta ylitetty 13 ulko-maanjaksolla, viikoissa tavoitteesta kuitenkin jäätiin kymmenellä, sillä ulkomaille suuntautuneet matkat olivat aiempia vuosia lyhyempiä. Henkilöstön ulko-maanjaksojen keston lyhenemiseen osattiin jo varau-tua aiempien vuosien perusteella ja uusissa hankkeissa haettiin apurahoja kahden viikon työelämäjaksoille entisen neljän viikon sijaan.

Lisäksi Erasmus + -ohjelmasta haettiin myös täyden-nyskoulutusapurahoja seitsemän vuorokauden pitui-sille koulutusjaksoille. Suurin osa eli 27kpl näistä 58 liikkuvuudesta kesti viikon, alle viikon matkoja oli 20 ja kahden viikon tai pitempiä matkoja kertyi vuodessa 11 kpl.

Eniten henkilöstöä kävi Virossa ja seuraavaksi eniten Espanjassa, Kiinassa, Alankomaissa ja Venäjällä. Näi-den lisäksi opettajia ja muita asiantuntijoita kävi Itä-vallassa, Kyproksella, Kreikassa, Kroatiassa, Islannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Nepalissa.

0

10

20

30

40

50

60

70

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU hallinto JEDU yhteensä

3 2,5 4 3,5

14,5

7,5

20

5

70

60

Lähteneen henkilöstön viikkojen määrä 1‐12 2016

Page 5: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

5

JEDUun vierailulle saapuneiden opiskelijoiden määrä oli vuoden 2016 aikana poikkeuksellisen suuri, koko vuodelle asetettu tavoite ylitettiin jo ennen viimeistä vuosi neljännestä. Vierailijoita kävi yhteensä 115 joista 87 opiskelijaa ja 28 opettajaa tai asiantuntijaa. Saapu-neiden opiskelijoiden tavoite (33) ylitettiin siis monin-kertaisesti.

Eniten vierailijoita saapui Kiinasta, josta JEDUssa vie-raili yhteensä 22 henkilöä. Seuraavaksi eniten JEDUssa vieraili ranskalaisia ja unkarilaisia sekä espanjalaisia. Pisimpään, yli 3kk, JEDUssa vieraili espanjalainen apu-opettaja ja toiseksi pisimpään intialainen apuopettaja. Molemmat apuopettajat olivat pääsääntöisesti Oulais-ten ammattiopistolla mutta vierailivat myös muissakin ammattiopistoissa.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUyhteensä

36

30 2 2

5 37

12

3

17

10

47

33

87

Saapuneiden opiskelijoiden määrä 1‐12 2016

Ylivieskan ammattiopistolla vieraili 2.‐10.5.2016 kroatialaisten, ranskalaisten ja italialaisten opiskelijoiden ryhmä (19 opisk + 6 opettajaa). Projekti oli nimeltään Huomisen eurooppalaiset yrittäjät.

Page 6: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

6

Henkilöstöä vieraili vuoden aikana JEDUssa 28, mikä jäi 14 henkeä alle tavoitteen. Saapuneiden opiskeli-joiden osalta viikkomäärissä jäätiin tavoitteesta vain puolella viikolla, kun taas henkilöstön osalta viikkota-

voite ylitettiin 7 viikolla, vaikka vierailijoiden määrässä tavoitetta ei saavutettu. Edelliseen vuoteen verrattuna vierailijoita oli vuoden 2016 aikana kaksinkertainen määrä.

0

50

100

150

200

250

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

120

6 6,515,5 17

172,5

230 229,5

Saapuneiden opiskelijoiden opintoviikot 1‐12 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUhallinto

JEDUyhteensä

4 3 4

1 2 1

4 46

35

8

15

8

20

42

28

Saapuneen henkilöstön määrä 1‐12 2016

Page 7: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

7

Ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita JEDUssa oli 31.12. kirjoilla 100, mikä on 7 opiskelijaa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ulkomaalaistaus-taisten opiskelijoiden määrälle ei ole asetettu tavoit-teita tai rajoitteita, JEDUssa seurataan heidän osaltaan ainoastaan toteutumaa.

Eniten ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita on Venäjältä, 60 opiskelijaa, ja seuraavaksi eniten eli yhdeksän opis-

kelijaa on Ukrainasta sekä seitsemän Serbiasta. Yksit-täisiä tai muutamia opiskelijoita on mm. seuraavista maista: Afganistanista, Kiina, Etiopia, Ghana, Indone-sia, Iran, Kosovo, Kenia, Namibia, Puola, Thaimaa ja Sambia.

Tässä tilastossa ovat ne ulkomaalaistaustaiset opiske-lijat, jotka ovat suorittamassa tutkintoon johtavaa tai valmistavaa koulutusta.

0

10

20

30

40

50

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUhallinto

JEDU yhteensä

3,5 2 0,5 1

117

17

0

35

42

Saapuneen henkilöstön viikot 1‐12 2016

0

20

40

60

80

100

120

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDUyhteensä

8

46

10 60

28

9

107

8

41

146

0

2111

101

6

40

19

60

21

8

100

Kuntayhtymän ulkomaalaistaustaiset opiskelijat 2016

Huhtikuun 2016 tilanne Syyskuun 2016 tilanne Joulukuun 2016 tilanne

Page 8: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

8

Haapajärven ammattiopistossa maatalousalan ja lii-ketalouden opiskelijat järjestivät huhtikuun lopulla opintomatkan Viroon ja metsäalan opiskelijoita oli työssäoppimassa Itävallassa. Haapajärven pitkäaikai-sesta yhteistyöoppilaitoksesta Unkarista vieraili maa-liskuussa kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Opiske-lijat olivat työssäoppimassa kaupan alalla ensin kaksi viikkoa Oulaisissa ja sitten kaksi viikkoa Haapajärvellä. Opettajista toinen toi tytöt ja vieraili JEDUn ammat-tiopistoissa kolmen viikon oleskelunsa aikana usein. Toinen opettaja tuli Unkarista kahdeksi viikoksi hake-maan opiskelijat takaisin, myös hän vieraili eri ammat-tiopistoissa. Lisäksi Haapajärvellä vieraili maatalous-alan opettaja Yhdysvalloista elo-syyskuun vaihteessa.

Haapaveden ammattiopiston puutarha-alan, koti-talousalan ja elintarvikealan opiskelijoita osallistui opintomatkoille Venäjälle. Puutarha-alalle sopi hyvin Viipurissa järjestetty kukkasidontakilpailu ja toisille opiskelijoille mielenkiintoista lisää opiskeluihin toi piirakanleivontakurssi, joka järjestettiin myös Viipu-rissa. Lisäksi kaksi matkailualan opiskelijaa oli työssä-oppimassa Unkarissa.

Kalajoen ammattiopiston opiskelijoita on ollut työs-säoppimassa Espanjassa, Puolassa ja Saksassa. Uusim-pana kohteena näistä oli Puola, jossa metallialan opis-kelijat ja opettaja pääsivät tutustumaan puolalaiseen työelämään rakennusalan yrityksessä. Lisäksi metal-lialan ja matkailualan opettajat osallistuivat Pietarin

opintomatkalle huhtikuussa. Kalajoella oli myös kaksi saksalaista opiskelijaa työssäoppimassa kolme viikkoa maalis-huhtikuussa.

Nivalan ammattiopisto oli mukana Raahen koulutus-kuntayhtymän hallinnoimassa WosCos+ -liikkuvuus-hankkeessa. Yhteistyö Raahen ja myös mukana olleen Kokkolan ammattiopiston kanssa oli tiivistä, ja osa liik-kuvuuksista rahoitettiin kyseisestä hankkeesta. Niva-lan ammattiopistossa ei järjestetty varsinaista kansain-välisyyden teemapäivää, vaan koordinaattori informoi osastoja erikseen ja piti infotilaisuuksia ryhmille. Niva-lan ammattiopistossa on myös järjestetty muutaman kerran vuodessa kansainvälisen ruuan teemaviikko,

Unkarilaiset opiskelijat opettajansa Marianna Nyitrainen kanssa Rovaniemellä27.2.2016.

Nivalan ammattiopiston catering alan opiskelija Tuomas Lau-lumaa oli työssäoppimisjaksolla Unkarissa ja pääsi työskente-lemään hotelli Szépalmanin ravintolaan.

Page 9: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

9

jolloin opiskelijoille ja henkilökunnalle on tarjottu ruo-kalajeja eri maista.

Oulaisten ammattiopistolla oli harjoittelussa opettaja-opiskelijat Intiasta ja Espanjasta. Intialaisen opiskelijan harjoittelujakso kesti noin kuukauden ja espanjalainen oli harjoittelussa lokakuusta eteenpäin. Asiantunti-joita on vieraillut Oulaisissa Intiasta, Kiinasta, Saksasta ja Unkarista.

Oulaisten ammattiopiston koordinoimassa Nordplus Junior –ohjelman rahoittamassa hankkeessa, jossa tavoitteena oli tutustua yhteistyökumppaneiden oppilaitoksiin, opiskelujärjestelyihin sekä opetusme-netelmiin, vierailivat opiskelijat alkuvuodesta 2016 Latviassa ja toukokuussa Liettuassa.

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opiskelijoista kaksi oli työssäoppimassa ulkomailla vuoden 2016 aikana. Molemmat opiskelivat media-assistenteiksi, toinen löysi työssäoppimispaikan Sloveniasta ja toi-nen Espanjasta. Piippolan opettajia vieraili Espanjassa ja Kreikassa QUAPRE –hankkeen kokouksessa ja yksi opettaja oli kahden viikon työelämäjaksolla Puolassa. Piippolassa vieraili opiskelijoita ja opettajia Espanjasta, Turkista ja Kreikasta.

Ylivieskan ammattiopistossa kansainvälinen toiminta oli hyvin vilkasta vuonna 2016. Tammi-helmikuussa oli kolme opiskelijaa työssäoppimassa Thaimaassa Chiang Maissa, jossa he tutustuivat sairaalatyösken-telyyn, vanhustenhuoltoon sekä paikalliseen kotihoi-toon.

Alkukeväästä saapui jokavuotiseen tapaan espanja-laisten vaihto-opiskelijoiden ryhmä. Tällä kertaa heitä oli neljä. Kaksi heistä oli työssäoppimassa terveyskes-kuksessa ja kaksi päiväkodeissa. Huhti-toukokuussa

Espanjalainen Jóse oli opetusharjoittelussa Oulaisten ammattiopistolla yhteensä kolme kuukautta. Hän opetti opiskelijoille ja henkilöstölle espanjaa sekä toimi apuopetta-jana muilla tunneilla. Jóse omistaa ravintolan Valenciassa ja yhteistyö jatkuu hänen kanssaan tulevaisuudessa opiskelijoi-den työssäoppimisjaksojen merkeissä.

Intialainen Lian oli opetusharjoittelussa Oulaisten ammatti-opistolla syksyllä 2016. Hän toimi apuopettajana tunneilla.

Page 10: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

10

saapui niin ikään jo vakiintuneeseen tapaan kaksi kiinalaisryhmää, joista molemmista osa osallistui Taitaja-kilpailuihin Seinäjoella ja sitten kaikki olivat työssäoppimassa Ylivieskassa terveyskeskuksen vuo-deosastolla, kotipalvelussa ja palvelukeskus Kotikar-tanossa. Opiskelijoita näissä ryhmissä oli yhteensä 20 ja molemmissa ryhmissä oli mukana yksi opettaja Kiinasta. Kiinassa vuorostaan oli suorittamassa Perin-teisen kiinalaisen hoitamisen valinnaista tutkinnon osaa (15 osp) Kam’oon China –hankkeen kautta kaksi opiskelijaa.

Toukokuussa, 2.5.-10.5., tuli Ylivieskaan ryhmä opis-kelijoita ja opettajia Ranskasta, Kroatiasta ja Italiasta, yht. 19 opiskelijaa ja 6 opettajaa. He tutustuivat paikal-liseen yrityskulttuuriin sekä suomalaiseen kulttuuriin. Vierailuviikon aikana tutustuttiin eri alojen yrityksiin Ylivieskassa ja ympäryskunnissa sekä tehtiin aihee-seen liittyviä tehtäviä. Vierailu liittyi Erasmus-projektiin ”Huomisen eurooppalaiset yrittäjät”. Kevään aikana Ylivieskan ammattiopistosta kävi työssäoppijoita myös Englannissa ja Australiassa.

Alkusyksyllä tuli kolme hoitoalan opiskelijaa Saksasta Klevestä työssäoppimisjaksolle Ylivieskan terveyskes-kukseen neljäksi viikoksi. Kam’oon China –hankkeen kautta oli Kiinassa 16 opiskelijan ryhmä, joista yksi oli Ylivieskasta, muut opiskelijat olivat verkoston muista suomalaisista oppilaitoksista. Saman hankkeen kautta osallistui lisäksi Taitaja 2016 –lähihoitajalajin voittanut pari Jyväskylästä Shanghai Nursing Skills Contest –kil-pailuun.

Loka-marraskuussa kävi Ylivieskan ammattiopistosta Koprivnicassa Kroatiassa 15 opiskelijan ja kahden

Oulaisten ammattiopiston lähihoitajaopiskelija Mirva Hosion-aho oli työssäoppimassa Isossa-Britanniassa ja vapaa-aikana hän matkusti mm. Brightoniin, Edinburgiin ja Lontooseen, josta yläpuolella oleva kuvakin on.

Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettaja Leena Lähdesmäki-Mäkinen oli työelämäjaksolla Virossa 25.4.-4.5.2016. Samaan aikaan kohteessa oli myös opiskelijoita työssäoppimisjaksolla. Kuvassa tehdään muistorasioita.

Page 11: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

11

opettajan ryhmä. Matka oli jatkoa ”Huomisen euroop-palaiset yrittäjät” –hankkeelle, ja ryhmä tutustui koh-teessa yritystoimintaan ja paikalliseen kulttuuriin. Thaimaassa oli Ylivieskasta kaksi opiskelijaa Chiang Maissa neljä viikkoa työssäoppimassa sekä Nepalissa Kathmandussa yksi opiskelija. Syksyllä kävi työssäop-pimisjaksolla opiskelijoita myös Englannissa, Ruotsissa ja Espanjassa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhteiset hank-keet Erasmus+ -ohjelmassa, Matkalla mestariksi JEDUsta 2015-2017 ja 2016-2018, ovat tarjonneet opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa työssäoppi-misjaksoja ulkomailla ja henkilöstölle mahdollisuuk-sia kahden viikon työelämäjaksoihin tai viikon täy-dennyskoulutusjaksoihin ulkomailla. Hankkeiden tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toimintaa useampiin Euroopan maihin ja laajentaa myös yhteis-työverkostoa maiden sisällä. Lisäksi hankkeen toimin-tojen kautta halutaan syventää ja kehittää yhteistyötä jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Uutena näissä Erasmus+ -ohjelman rahoittamissa hankkeissa on myös korostettu kestävän kehityksen näkökulma, eli osallistujat tarkkailevat työssäoppimispaikkaansa tai muuta kohdetta tarkemmin kestävän kehityksen kautta. Avuksi tarkasteluun ja raportointiin on laadittu kestävän kehityksen lomake suomeksi ja englanniksi. Hankekausien päättyessä näistä raporteista tehdään yhteenvedot ja toimitetaan opettajille kestävän kehi-tyksen opetuksen tueksi.

Vuoden 2015 hakukierroksella haettiin 50 opiskelija-liikkuvuusapurahaa, joista saatiin käytettyä 44. Lisäksi haettiin henkilöstölle yhteensä 15 liikkuvuusapura-haa, joista kymmenen oli kahden viikon työelämäjak-

soja ja viisi viikon täydennyskoulutusjaksoja. Vuosien 2015-2017 aikana henkilöstön osalta toteutui viisi kah-den viikon työelämäjaksoa ja yksi kolmen viikon työ-elämäjakso sekä neljä viikon täydennyskoulutusjak-soa. Käytännössä henkilöstön jaksoja jäi toteutumatta yhteensä neljän viikon edestä.

Hankkeen hallintorahalla toteutettiin lähtijöiden pedagogisen valmennuksen lisäksi seurantamatkoja työssäoppimispaikoille. Seurantamatkoja ovat teh-neet työssäoppimista ohjaavat opettajat, ja seuranta-matkat ovat kestäneet muutamasta päivästä viikkoon. Seurantamatkoja tehtiin Itävaltaan, Unkariin, Irlantiin, Espanjaan, Kyprokselle, Tanskaan ja Saksaan.

Media-alan opiskelija Oskari Partanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistosta suoritti työssäoppimisjakson Espanjassa Ourensen paikallisella televisioasemalla.

Alla olevassa kuvassa on Holy Cross hoivakoti, jossa on ollut työssäoppimassa useita JEDUn opiskelijoita, kuva on Greetta Knuut-tilan työssäoppimisjakson raportista keväältä 2016.

Page 12: KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2016 hallinto... · Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola

Maliskyläntie 285500 NivalaSuomi Finland

www.jedu.fi

Kuva Jonna Kuusiluoma. Jonna oli työssäoppimassa Iso-Britanniassa 1.2.-11.3.2016 Holy Crossin hoitokodissa.