Kanji-a-day (level 2 kanji)

download Kanji-a-day (level 2 kanji)

of 93

 • date post

  13-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  995
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Kanji-a-day (level 2 kanji)

864 931 138 369 905 559 593 709 446 124 805 916 839 292 288 915 558 87 542 248 637 781 326 541 174 122 912 917 701 840 695 61 526 730 271 297 266 918 64 283 230 725 17 344 853 661 363 545 9 710 337 788

bou baku yoku ki shi yu yuu sou syou tai tsui dou syou kan hu yo hen kou kou yo sya sou kai sen gen tyo tyaku hi zai sen gyo ryou kan yuu yu yo tou zu to hen tou on seki netsu kou gou ganull kanull go yo ka ke kou ku ketsu niu i san hou dei nai de ni shi sen i toku satsu hitsu

483 496 133 597 334 418 544 475 168 493 868 551 315 590 286 926 30 818 756 809 90 435 621 577 956 755 555 785 854 246 821 823 569 507 492 185 557 187 633 145 757 702 71 579 960 753 247 221 929 694 269 786

shin sui gan tai dai satsu saku syuu sen syoku kyuu shin bou sou sai sa tai ta kou you u huku ki hu kai syo chi soku ryou sou sou syu bi hou gen huku hutsu hitsu hotsu zou sei shin kyou syou sou kyou tyuu ki dou ryuku riki roku ryoku ka soku rin baku gen kei kyou you tou kou hitsu

25 654 414 160 107 608 696 945 660 588 462 303 208 506 323 930 117 825 358 683 622 575 501 110 142 539 880 223 773 888 148 920 983 927 171 908 520 863 765 646 652 699 675 367 34 1 135 426 540 431 294 899

in tei syuu zyuu kyuu ku gaku tan tou ryaku tei ta syou kotsu kutsu sei syou sai yoku kan butsu hutsu shi do nu chi soku sei zei katsu ki sen mi bi kei hi mei myou ki you wan you kyo ko yuu seki syaku koku bou mou han ban tyou tsuu tou to shi ei ai gan syuku syuu sen zyun kou kyou mon

103 457 596 121 841 250 96 214 238 108 228 10 127 280 796 760 486 787 775 664 136 490 935 774 257 224 88 241 217 239 838 218 461 282 721 613 254 215 444 609 73 104 573 778 111 837 498 894 51 48 243 58

kaku sei syou tai kan hen gen bai kei ken kai kei ketsu ken i kan kou bin hatsu shin zin hitsu hi teki gan shin raku hi ko kei kai ken kei ken hen kei gyou syou zou kou nan dan ton ko kei syou tan ka kaku soku hi kan ken hen suu su saku soku syu mou o en ken kou ou

454 939 270 229 210 134 178 325 193 509 95 298 639 625 377 828 512 644 735 86 306 835 304 274 790 687 16 338 302 43 972 779 804 746 409 125 232 33 716 550 255 570 776 5 7 848 665 203 562 904 209 66

syou ri kou ketsu kun gan kyou kei sai kyoku goku sei syou shin kai koku tyou chiku zi ni gei hun deshime-toru sei syou tyou nou kai kon bei mai meetoru kou hyou tou ie satsu sai setsu you etsu otsu ren hi hu ho hai syu kan ken un don so ko ku zou sou hi an i bo tetsu ku sou yaku ka ka

560 192 584 342 339 309 267 727 810 114 405 452 141 132 447 188 567 817 663 505 322 548 812 412 85 890 795 445 650 489 394 975 706 878 937 959 871 612 385 92 281 128 728 679 258 897 733 537 482 440 164 316

sou su kyoku son san shin zatsu zou kon kou nin hu kan ken syu su syou ki ke gan syou sou kyou zou huku teki sei syou sai zen bu syuu kai e mei hin bin syou chin shin zitsu shitsu ro ru dou man ban ran ron ryoku roku ma tan zi kai kou kan nin to tsu ko rei nen sen shin syo kyuu gu sai syu

530 484 754 226 519 273 851 189 587 212 635 518 471 886 324 37 946 690 885 859 631 685 891 739 833 962 196 120 504 468 734 308 618 137 729 882 479 973 76 717 700 568 376 658 429 477 46 453 677 242 348 856

setsu shin baku gei seki syaku kou hou kyou son gun tyuu ki seki zyou sei zyou sai ei ryuu ru tou mu bu bou mou tyuu tou mei ha hei hou rui rei kin kan sei zyou zyou sei nou kon chi gan byou min shin ren ka don tou zou zi tei zyutsu shin en syou tou to dou syou tyou ken zan san hou hanull honull huran

464 574 737 443 865 761 802 674 692 437 594 102 936 928 742 846 977 942 767 623 53 624 571 893 235 791 553 264 99 293 529 411 383 919 211 184 3 54 799 857 651 38 976 656 503 554 610 276 330 159 36 182

zyou syou soku nou dou zyo zi bou mou batsu hatsu hai hu to tou syo tyo tai kaku raku you hai ho rou riku roku han bon chi ou oku chi zou sou men ben ken gon hyou sou so gyo go kaku kou go setsu syuu zi chi you kun kin kyou atsu en ou ou hu huu bu hou tsui ei rou tei zyou sei syou sou syu syuu tan kou han gyaku geki ei you kyou kei

744 408 181 296 331 922 112 340 278 362 352 311 745 130 524 547 689 392 536 384 50 643 599 465 22 151 515 662 649 20 657 586 783 177 204 45 346 764 582 268 413 428 561 876 80 543 207 611 321 313 335 40

hai syu kyou gou syou you syou kan bei kou shi shi sa hai kan seki zen nen tou shitsu syuu sen zi shi en tyou tai zyou in ki sei zyou teki chin zin iku tei son bi kyou ku kuu gu gu en san han hon tan ho sotsu syutsu kou syuu su zyutsu sou matsu batsu ka sen guu tan sai sei sa sya satsu ei

605 491 396 162 314 953 576 648 533 261 284 963 832 852 627 811 165 206 194 938 167 638 881 407 607 934 684 101 441 347 470 965 614 585 842 379 951 456 256 782 715 834 924 450 436 434 531 84 750 655 947 179

taku shin sya kyuu za ryou soku tyoku ziki zika zetsu go kou rui hei byou hyou hou chiku bu mu kyuu guu gyoku ran kyuu tyo min syu koku rai tou kaku kou zyo san zyou tyou rei dan son ben bin zi ryou syou ko hi kai hei you syou syo syo setsu zei kai ge haku tei ryuu ru kyou

801 671 49 844 319 404 320 191 948 581 772 299 528 382 780 777 798 669 714 143 572 317 157 966 328 521 467 847 974 670 680 883 195 698 850 831 718 984 225 472 350 410 451 806 741 872 345 941 390 752 154 56

hu huu den ten en on ho sai syu sai sei kyoku ryuu zoku syoku kou kyou ban koku setsu syou zi shi hi hi hu ten totsu ka ki zou sai kitsu kichi rei zai seki zyou bo ren den ten do mu kin gon tou hou hei hyou nai dai wan gei un syoku shi zyu syou hu ba mai san ri shitsu haku gi ou

591 784 14 219 961 401 762 824 707 459 109 862 892 676 153 118 743 740 425 455 640 387 907 13 259 981 720 423 253 955 55 736 139 8 24 140 911 563 374 969 402 693 361 11 532 884 173 858 968 861 15 19

da daasu bi mi i kei kyou rin zyaku niku ninull han ban hutsu dou syou katsu bou men to gi kan hai ha syuku syou tyou tei zi yuu u eki i ko wa o ka nan zyuu niu ko ryou ou nou ki ie in ki yu yuu yui sou syou shi rei zyaku tou shi i setsu mu bou kyo hou bu rei bou mou i iki

29 41 47 52 57 59 67 70 77 78 79 82 93 98 100 113 115 116 119 126 144 149 150 155 156 158 172 180 197 202 213 220 227 233 251 287 290 291 307 312 318 327 329 333 336 353 359 370 372 373 388 432

u eki en ou ou oku ka koku ka ka ka ka kai kai e gai kaku kou kyaku gou kan kan kan kan kan ki go ki ki gi kitsu kyaku kaku kyo kyou kin ku ou kou gun kei geki ken ko ka kou kou kou kon sa sai zai zai sai zoku saku satsu shi shi shi shi shi shiki zyun

433 438 458 460 469 473 478 487 500 502 511 516 517 522 523 549 552 566 583 604 606 615 617 626 636 678 688 712 732 738 747 766 768 769 771 793 800 803 808 813 814 816 820 822 860 866 867 874 902 903 906 913

zyun syo syou syou zyou syoku soku shin shin zin sei sei syou sei syou shiyau zei seki seki seki so sou zou son zon taku tatsu da dan tan dan chiku tyuu to tou doku nen nou bai han han han ban byou hu hu hu bu huu hou huku huku huku bou bonull bou bou mai bai yaku eki yaku yu syu yuu

932 943 950 954 957 964 967 970 971 979 980 879 525 889 244 415 356 216 514 910 845 641 578 481 420 83 378 466 198 958 495 424 81 829 252 686 355 222 32 75 39 430 564 556 94 277 632 69 873 236 474 163

yoku ritsu richi retsu ryou ryou ryou rei rei rai reki reki retsu re roku ron mi seki syaku mei myou min ken gen syuu shi kei kyou sei syou yuu u ho bu hu tyou soku shin syuu kai e zi zyou tyou kin kon ryoku riki rii zu to zyuu tyou ga kaku e kai bun mon ko tou shi kei un ka ke ei syun sou sou sanull kai kou tyuu ka ke mai ken syoku shiki kyuu

249 18 146 368 285 592 400 598 855 748 600 815 527 629 166 480 371 668 697 375 940 272 301 485 642 595 896 770 708 667 176 386 925 398 826 6 245 380 391 417 68 901 26 403 152 565 360 704 589 186 62 659

gen gon i ki shi kou tai tei syaku tai hou bai dai tai huu hu setsu sai tyaku zyaku kyuu ku shin shi ten tou zi zu ri kou ku koku shin tyou tai moku boku han dou tou ten kyou kei kin zi shi you sya butsu motsu i gen gan zi shitsu syuu zyu ka ga ge ya syo in on syu su syuu ki sou shi dou ta kyou on in tei dai de

416 488 170 794 365 200 619 205 634 449 421 672 681 949 393 508 106 234 759 944 406 237 364 653 647 898 349 351 332 843 183 703 89 175 749 169 72 601 35 395 836 2 366 190 60 131 792 397 4 499 900 914

syuu shin kyo ko hin hon shi gin chi kuu tyuu syou zyuu dyuu tyuu den do to taku ryo shitsu shichi chi sei syou gaku raku gou ken kon hatsu hotsu ritsu ryuu ritoru syu zu ken shi tsuu tsu tyou mon shi zi shi saku sa ben kyou gou dou kai gyo bai gyuu ka dai tai ei sya zya betsu aku o shi gyou gou oku kan byou hei sya an sei se sou ya seki

12 23 27 42 91 123 275 419 580 603 620 628 705 711 723 797 819 921 923 952 129 666 31 535 807 448 427 722 875 849 982 724 74 310 691 494 21 147 510 289 305 726 260 439 199 265 538 895 830 869 357 201

i in in eki kai kan kou ku gu syuu zoku dai chi zi tya sa dou toku niku hu bu huku you you ryou kan ken ten u sen hu syou syutsu sui ni zi mai bo wa nichi zitsu ka sa sy