Kajian Keberkesanan Sebutan Baku

download Kajian Keberkesanan Sebutan Baku

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  38
 • download

  4

Embed Size (px)

description

kajian

Transcript of Kajian Keberkesanan Sebutan Baku

BAB 3

KEBERKESANAN PELAKSANAAN SISTEM SEBUTAN BAKU DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

Bahagian ini akan memberikan gambaran ringkas tentang faktor-faktor yang

membawa kepada pelaksanaan sistem sebutan baku di Singapura khususnya di peringkat

sekolah. Seterusnya, berdasarkan input yang diperoleh daripada para pelajar dan guru serta

penelitian terhadap bahan-bahan pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah,

keberkesanan dan keperihatinan yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan dibincangkan.

Beberapa saranan yang boleh dipertimbangkan dikemukakan di akhir bab ini.

3.1 Bahasa Baku dan Aspek-aspek Bahasa yang Dibakukan

Menurut Awang Sariyan, perkataan baku telah wujud dalam kamus Melayu lebih

setengah abad lalu jika kita merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh

W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun 1953 sebagai sebuah kamus Melayu yang

awal dan berwibawa. Dalam kamus tersebut, perkataan baku diberikan erti sebagai yang

1

menjadi pokok yang sebenar dan sesuatu yang dipakai sebagai dasar; ukur. Menurut beliau

lagi, Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahaun 1983 mencatatkan erti baku sebagai

2

yang menjadi pokok; yang benar; dan yang dipakai sebagai dasar ukuran; standard.

Kamus Dewan pula memberikan erti baku sebagai yang pokok, yang dasar, yang

benar, dan yang ( sudah ) diterima umum sebagai bentuk yang sah dan betul (contohnya dari

1. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di

Malaysia, Kuala Lumpur, DBP, hlm 2.

2. Ibid., hlm 3.

38

segi bentuk dan sifat) dan dijadikan asas perbandingan (berkenaan bahasa, sebutan, ejaan

3

dsb.); standard.

Berdasarkan ketiga-tiga kamus yang dianggap berwibawa tadi, jelas bahawa kata

baku sudah mempunyai erti yang mantap selama berpuluh-puluh tahun dalam khazanah kosa

4

kata Melayu. Erti yang diberikan menunjukkan bahawa bahasa baku ialah bahasa yang sah,

benar dan betul. Bahasa yang betul ini pula dijadikan kayu ukur atau dasar dalam

membandingkan dan menentukan ketepatan bahasa yang digunakan dari segi sebutan, ejaan

dan aspek bahasa yang lain.

Ismail Dahaman pula memberikan takrifan bahasa Melayu baku dengan memasukkan

aspek laras bahasa selain aspek-aspek ejaan, tatabahasa, istilah, penggunaan kata dan sebutan

yang betul iaitu Bahasa Melayu baku ialah bahasa Melayu yang sempurna dari segi

penggunaan aspek-aspek bahasanya, iaitu betul ejaannya, betul tatabahasanya, betul istilahnya,

5

betul penggunaan katanya, betul laras bahasanya, dan betul sebutannya. Asmah Haji Omar

bersetuju dengan pendapat Einar Haugen iaitu bahasa yang baku ialah bahasa yang

bermartabat atau mencerminkan keseragaman dalam tatabahasa dan sebutan. Bahasa itu juga

ialah pelbagai jenis pertuturan yang mencerminkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi.

Menurut beliau lagi, Dalam bidang pendidikan, bahasa baku merupakan kerangka rujukan

6

bagi bahasa yang dianggap baik dalam menilai bahasa penuturnya.

Menurut Garvin dan Mathiot bahasa baku ialah bentuk bahasa yang sudah diberikan

pengekodan, diterima dan bertugas sebagai model kepada komuniti bahasa yang besar.

3. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. Kamus Dewan, Edisis Ketiga, Kuala Lumpur,

DBP, hlm 93.

4. Op.cit., hlm 3.

5. Ismail Dahaman, 1994, Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kuala Lumpur,

DBP, hlm 1.

6. Asmah Haji Omar,1992. Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, Kuala

Lumpur, DBP, hlm 105.

39

Pengekedoan ini bermaksud sesuatu yang mempunyai peraturan yang tetap. Jadi, bahasa baku

ialah bahasa yang ada peraturan-peraturannya, yang menjalankan tugas sebagai mewakili

dialek-dialek lain dalam bahasa yang sama, dan hakikat ini sudah mendapat persetujuan

7

ramai. Oleh sebab sesuatu bahasa itu amat berkait rapat dengan budaya para penggunanya,

maka kepelbagaian budaya menghasilkan pelbagai dialek dalam kalangan penutur bahasa

Melayu. Oleh itu, kewujudan bahasa Melayu baku dapat menyeragamkan penggunaan bahasa

Melayu, selain bertindak sebagai kayu ukur dalam menentukan betul salahnya penggunaan

bahasa tersebut.

Soal menegakkan bahasa baku adalah satu perkara yang lazim dilakukan dalam

menentukan satu model atau tolok bagi masyarakat pengguna untuk menggunakan bahasa

sebagai media untuk menyampaikan komunikasi yang betul, jelas dan berkesan. Dan bagi

masyarakat Melayu pula, pengertian betul ini bukan hanya berkisar kepada

ketatabahasaan sahaja, tetapi juga santun bahasa atau bahasa yang berhemah. Bahasa yang

baku juga menjadi kerangka rujukan bagi menentukan tahap keupayaan berbahasa seseorang

penutur. Dalam bidang pendidikan, kerangka rujukan ini penting sewaktu penilaian atau

pengujian terhadap kecekapan bahasa dalam kalangan murid dijalankan. Bertambah-tambah

8

lagi apabila sistem penilaian itu berupa sistem pemeriksaan pusat.

Dengan pengertian ini, maka pembakuan bahasa dapat difahami sebagai usaha,

tindakan, atau proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi

dasar ukuran. Yang berkaitan dengan usaha, tindakan, atau proses tersebut ialah penetapan

7. Disebut dalam DBP, 1981. Bahasa Melayu Baku dalam Sosiolinguistik Bahasa

Melayu, Kuala Lumpur, DBP, hlm 26.

8. Sidek Saniff, 1992. Ucapan Haji Sidek saniff, Menteri Negara (Pendidikan )

untuk Majlis Pembukaan Rasmi, Seminar Sebutan Baku Anjuran Kementerian

Pendidikan Singapura, pada 8-10 September 1992, Di Pusat Islam , Singapura,

dalam Sekata, Jurnal Pengembangan dan Pengajaran Bahasa, Jilid 10, Bilangan 2,

MITA, hlm 4.

40

kod dan norma bahasa daripada segala segi bahasa iaitu ejaan, tulisan, peristilahan, tatabahasa,

9

sebutan dan laras bahasa.

Pembakuan bahasa yang dilakukan meliputi seluruh aspek bahasa dan tidak terhad

kepada aspek tertentu sahaja seperti sebutan semata-mata. Pembakuan ini termasuklah:

Pembakuan sistem ejaan dan tulisan

Pembakuan tatabahasa (berdasarkan bahasa tulisan)

Pembakuan peristilahan (konsep yang berkaitan dengan pelbagai bidang ilmu)

Pembakuan kosa kata (aspek makna dan bentuk kata)

Pembakuan laras bahasa (perbualan dan persuratan)

Pembakuan sebutan.

Menurut Awang Sariyan (2000), dalam teori perancangan bahasa, aspek-aspek

tersebut termasuk dalam perancangan korpus atau bahan bahasa. Jadi, boleh dikatakan bahawa

pembakuan bahasa adalah perancangan korpus bahasa. Perancangan korpus ini meliputi empat

tahap iaitu pemilihan, pengekodan, perluasan fungsi dan penerimaan masyarakat.

Dalam tahap pemilihan salah satu dialek itu akan dipilih untuk dijadikan bahasa baku

dan kemudiannya dilakukan penetapan aspek-aspek ejaan, sebutan, kosa kata, istilah dan

tatabahasanya berdasarkan ciri-ciri yang betul. Bagi tahap peluasan fungsi, bahasa yang

dibakukan itu akan digunakan dalam pelbagai aktiviti rasmi seperti pendidikan formal,

penulisan sastera, pentadbiran dan sebagainya. Akhirnya, bahasa yang digunakan dengan

meluas itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dinaikkan tarafnya sebagai bahasa rasmi

atau kebangsaan.

9. Awang Sariyan, 2000. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia,

Kuala Lumpur, DBP, hlm 4.

41

3.2 Pembakuan Bahasa Melayu

Proses pembakuan aspek-aspek bahasa, kecuali aspek sebutan sudah berlaku sejak

dulu lagi. Misalnya, sistem ejaan Rumi Melayu telah mengalami proses pembakuan sejak

awal abad ke-20. R.J Wilkinson berhasil menyusun asas sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Sistem ini kemudian diperkemas oleh Zaaba dan dikenal sebagai Ejaan Sekolah kerana

menjadi asas sistem pengajaran di sekolah. Kemudian pada tahun 1972, beberapa aspek ejaan

tersebut diubah suai dan sistem itu dinamakan Sisten Ejaan Baru. Di Singapura, Sistem Ejaan

Baru ini dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1979 sebagimana ejaan yang

diselaraskan oleh Malaysia dan Indonesia.

Pembakuan istilah pula telah berlaku di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1957.

Pembakuan dalam bidang peristilahan pula berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa

dan kemajuan masyarakat. Hal ini disebabkan istilah merupakan realisasi konsep-konsep yang

berkaitan dengan ilmu. Sehingga kini, telah tercipta lebih setengah juta istilah dalam lebih

kurang 300 bidang ilmu. Walaupun proses penggubalan ini berlangsung terus-menerus, dan

diakui adanya beberapa persoalan yang timbul, namun jika dilihat secara keseluruhannya,

10

pembakuan peristilahan sudah memperlihatkan kemantapannya.

Dalam aspek kosa kata pula, pembakuannya mempunyai kaitan yang rapat dengan

peristilahan, kerana istilah ialah sebahagian daripada kosa kata. Pembakuan kosa kata dapat

dilihat pada aspek makna dan juga bentuk kata. Bahasa Melayu mempunyai kata-kata yang

tetap maknanya dan sistematik kaedah pembetukannya dan hal ini dapat diperhatikan pada

kamus bahasa Melayu yang ada. Kamus merakamkan pada dasarnya, bentuk dan ma