jg 19 nr 1 - Eurasmix april 2015

20
U WWW.ERASMIX.BE JAARGANG 19, NR 1, APRIL 2015 magazine Periodiek van de Professionele Bachelor Journalistiek van het departement Management, Media en Maatschappij Erasmushogeschool Brussel Europe we love you Europe we hate you Europe we tried to translate you sprak met Manolis Glezos (92) Griek - WOII-held - EU-parlementslid sterjournalist - terdoodveroordeelde

description

Eurasmix-magazine Erasmushogeschool Brussel - Professionele bachelor Journalistiek

Transcript of jg 19 nr 1 - Eurasmix april 2015

 • UWWW.ERASMIX.BE JAARGANG 19, NR 1, APRIL 2015

  magazine

  Periodiek van de Professionele Bachelor Journalistiek van het departement Management, Media en Maatschappij Erasmushogeschool Brussel

  Europe we love youEurope we hate youEurope we tried to translate you

  sprak met

  Manolis Glezos (92)Griek - WOII-held - EU-parlementslid

  sterjournalist - terdoodveroordeelde

 • magazineERASMIX 2

  INHOUDEen Europa van en voor het volk, dat is mijn hoofddoel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

  Staatssecretaris voor Privacy Tommelein vs . Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

  In Griekenland zie je overal mensen in vuilnisbakken scharrelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

  Hoe grensoverschrijdend is uw sociale zekerheid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Bergen, Europese Culturele Hoofdstad 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Europarlementslid al 16 keer naar Oekrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Ierland, optimistisch van probleem- naar groeiland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Ontwikkelingsbeleid EU: visitekaartje n ziek kindje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  REDACTIONEELDE BRIL VAN BUELENS

  s Morgens word ik wakker met reclame op de radio . Slechte timing van mijn wek-ker . Er is er altijd wel een bij over brillen . Twee kopen, een be-talen of een variatie op het thema: kies

  een bril die bij je past . Het doet mij den-ken aan Europa . Welke bril zetten we van-daag op om ernaar te kijken?

  Schrijven over Europa is meer dan ooit keuzes maken . Zetten we onze sombere bril op, dan verschijnen er beelden van Grieken die scharrelen in vuilnisbakken om te overleven . Kan je door zon bril ook spanningen zien aan de buitengrenzen van Europa, in Oekrane bijvoorbeeld? Vast en zeker, want voor heel wat Euro-pese leiders is het vermijden van een oorlog met Rusland prioriteit nummer een . De laatste maanden was dit thema niet weg te slaan van de voorpagina . Ligt

  er nog wel ergens een positieve bril op onze Europese nachtkast? Ja, die is er ook en zelfs in meerdere modellen . Kijk maar naar Ierland, waar de economie en blijk-baar ook de bevolking herleeft en de Eu-ropese Unie zowaar opnieuw goed wordt bevonden . Of de pogingen van Europa om de burger te beschermen tegen uitwassen van multinationals .Drie weken lang hebben onze studenten journalistiek in hun laatste jaar voor de keuze gestaan: welke bril zetten we op en welk onderwerp moeten we dieper on-derzoeken/uitgraven . Het resultaat ligt in jouw handen, lezer . Nu nog de juiste bril kiezen om verder te lezen .

  Jo BuelensCordinator Europaproject

  COLOFONHoofdredactie

  Nina BazzariniSofie BuekenhoudtBianca HaegensDjess HeymansYsaline Van DesselElvin Vanzeebroeck

  RedactieledenJilan BerrohoChlo CarlensDries CeuppensNicolas CornilMarte CroesKelly De MeuterTim De NeveElien DevillTom FranoisRuben HaelsRuben LambrechtMarieke RimauxLauranne Stappers

  Cyril van der EschTom StroobantsBart Ver Elst

  Ondersteunende medewerkers

  Zitta BreemerschJo BuelensKarin CoremansJoost GoethalsAndr LapeereDirk MampaeyPeter MastStefan MoensPatrick PelgrimsSteve ThielemansLinda Van GinckelVeerle Vivijs

  Marie-Emmanuelle Andr-DumontLieselotte Van HemelrijckAaricia Van Grimbergen

  Lees,

  luist

  er, be

  kijk e

  n bele

  ef op

  :

  ERAS

  MIX.B

  E

 • magazineERASMIX 3

  EEN EUROPA VAN EN VOOR HET VOLK, DAT IS MIJN HOOFDDOELTijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij tegen de Duitse bezetter en werd hij een symbool van de bevrijding toen hij als 19-jarige de nazivlag op de Akropolis weghaalde. Eind jaren veertig rebelleerde hij tijdens de Griekse burgeroorlog. Op 25-jarige leeftijd was hij al hoofdredacteur van het Griekse dagblad Rizos Pastis. In 58 kreeg hij de Internationale Prijs van de Journalistiek. Vele jaren van zijn leven zat hij in de gevangenis en in totaal kreeg hij drie keer de doodstraf. Vandaag zetelt de 92-jarige Griek Manolis Glezos in het Europees Parlement als lid van het radicaal-linkse Syriza. Jilan Berroho

  In Griekenland is hij het populairste parlementslid, maar in Belgi is hij voor velen nog een nobele onbekende . Na lang aandringen vindt hij na een van zijn commissievergaderin-gen dan toch de tijd voor mij in zijn kantoor in het Europees

  parlement . Glezos zit ver boven de pensioenleeftijd, maar enkel zijn gebroken stem en witte haren verraden dat . Hij geeft mij een stevige handdruk en beweegt zich vol enthousiasme in zijn ver-rassend moderne kantoor . Zijn agenda zit ook nog goed vol . Op een gewone dag werkt hij tot 15 uur, rust dan een uurtje, en werkt vervolgens door tot de avond . Tussendoor probeert hij ook nog zijn journalistieke honger te stillen door boeken te schrijven . Ik ben sinds 1943 journalist, toen de nazis Griekenland bezet-ten . Sindsdien publiceer en leid ik kranten en ben ik 28 keer ver-oordeeld voor mijn werk als journalist, zelfs enkele keren tot de doodstraf . Mijn eerste veroordeling tot de doodstraf kwam van de nazis, toen ik met een vriend de swastikavlag van de Akropolis heb gehaald . Ik werd nog twee keer ter dood veroordeeld voor mijn activiteiten in de Griekse burgeroorlog tegen een rechtse, corrupte regering .

  Is het dankzij de internationale druk dat u aan de doodstraf kon ontsnappen?De tweede keer dat ik veroordeeld werd speelde de internati-onale pers inderdaad een rol in mijn vrijlating . Ook Charles De Gaulle, de aartsbisschop van Canterbury, schrijvers en journalis-ten uit alle hoeken van de wereld: allemaal verwierpen ze mijn veroordeling . Een goede vriendin van mij kende de toenmalige minister van Justitie . Ze sprak met hem over het wereldwijde pro-test tegen mijn doodstraf . De minister was niet zozeer onder de indruk van het protest van die illustere figuren, maar wel van de karrenvrachten brieven van het volk die elke dag bleven toestro-men . Ik ben ontsnapt aan de dood dankzij het volk, niet dankzij de bekende namen .

  U heeft in 1958 de Internationale Prijs voor de Journalistiek ge-wonnen. Hoe is dat gegaan?Ik was redactiechef bij de krant Avgi toen de Sovjet-Unie in 1957 de eerste Spoetniksatelliet de ruimte in stuurde . De chef Buitenland wilde daarover berichten in een column op de laat-

  Ji

  lan

  Berr

  oho

 • magazineERASMIX 4

  Ik verberg nooit de waarheid voor het volk, ook als ik er vijanden mee maak.

  ste pagina, maar daar was ik het niet mee eens . Voor het eerst kon de mens zich losrukken van de zwaartekracht . Dit was ht nieuws van de dag en ik vulde er tegen de zin van zowat iedereen op de redactie een hele pagina mee . De chef Buiten-land vertelde mij zelfs dat ik de krant zou rune-ren . Het nieuws over Spoetnik werd overal gege-ven, maar wij deden dat op de beste manier . We drukten 100 .000 exemplaren, 60 .000 meer dan normaal, die allemaal verkocht raakten . Tegen de middag had de raad van bestuur van Avgi zijn on-gelijk toegegeven en het jaar daarop reikte de In-ternationale Federatie van Journalisten dan haar prijs aan mij uit .Vroeger deed men nog aan journalistiek zoals het hoorde . Tegenwoordig worden sommige journa-listieke principes steeds vaker geschonden . Het belangrijkste is om de feiten te respecteren . Wie deed wat? Wanneer? Waar? Waarom gebeurde het? Hoe gebeurde het? Die vragen moet de jour-nalist beantwoorden . Pas daarna is er plaats voor commentaar . Tegenwoordig krijg je, vooral op te-levisie, eerst de commentaar . Het is niet meteen duidelijk wat het nieuws precies is . Je krijgt enkel reacties en soms zijn zelfs die niet nagekeken . Een journalist die niet checkt wat hij hoort of ziet, vind ik de naam journalist niet waardig .

  Tijdens de Griekse verkiezingen van 2014 haalde u 430.000 stemmen, het meeste van alle politici in Griekenland. U werd meteen ook de oudste verkozene in het Europees Parlement. Hoe ver-klaart u die populariteit?Ik verberg nooit de waarheid voor het volk . Ik vertel de waarheid, ook als ik er vijanden mee maak . Een tweede reden is dat ik nooit een ambt heb aangenomen . Verschillende regeringen heb-ben mij een ministerie aangeboden, ze wilden zelfs standbeelden van mij maken . Maar ik heb dat altijd geweigerd . Bovendien doe ik als ver-kozene nooit mijn termijn uit . Ik geef mijn plaats altijd door . Ik geloof in rotatie: n iemand mag niet te lang aan de macht blijven . Of dat nu in de journalistiek is of in de politiek .

  Zal u deze keer ook uw plaats in het parlement doorgeven?Ik was 30 jaar geleden al verkozen voor het Eu-ropees Parlement en toen heb ik dat ook gedaan . Ik ben dan slechts zes maanden gebleven . Maar deze keer blijf ik een volledig jaar, aan het einde van het jaar geef ik mijn functie weer door .

  Wat wilt u in dat jaar bereiken?Mijn hoofddoel is om de mensen binnen en bui-ten het parlement aan te tonen welk soort Eu-ropa wij eigenlijk willen . We willen geen Europa van de NAVO . Geen Amerikaans Europa . We willen geen Europa van Merkel . We willen geen Europa met ongelijkheid tussen de lidstaten en geen Eu-ropa waar mens en staat onderdrukt worden . We

  willen een Europa van en voor het volk . Waar het volk cht de macht heeft .Het Europees Parlement moet ook minder auto-ritair en minder conservatief worden . Het moet een echt parlement worden waar alle afgevaar-digden zich vrij kunnen uiten en discussies kun-nen hebben . Maar vandaag is het parlement in handen van de verschillende partijen . Je krijgt enkel spreekrecht als je lid bent van een van de fracties . De onafhankelijken in het halfrond wordt onrecht aangedaan .Daarnaast wil ik de manier veranderen waarop het volk denkt . Aan mensen uit alle hoeken van Europa vraag ik wat ze het liefst willen . Ik krijg al-tijd het antwoord dat ze niet willen dat anderen voor hen beslissen . Maar dat is slechts de helft van het juiste antwoord . Ze zouden zelf ook moe-ten willen deelnemen aan de besluitvorming . Ten slotte moeten we het Europese volk bewust maken van het feit dat Duitsland verplichtingen heeft ten opzichte van Griekenland .

  Ziet u Duitsland als de motor of de last van Eu-ropa?In 1943 kwamen de drie machten samen in Jalta . Ze besloten om de kolonisatie te stoppen en de geknechte volkeren te bevrijden . Alles zou gebeu-ren in het voordeel van de rechten van de mens . Goebbels gaf hen een antwoord . Hij schreef een commentaarstuk in het weekblad Das Reich met de titel Das Jahr 2000 . In dat stuk schrijft hij dat alles wat besloten werd in Jalta lege woorden zijn en dat in het jaar 2000 Duitsland de domi-nante macht zal zijn in Europa . (stilte)

  U hebt lang geleden nog tegen de nazis gevoch-ten. Hoe voelt het voor u om met neonazis in hetzelfde parlement te zetelen?Wat ik daarover denk en voel kan ik niet samen-vatten in n antwoord . Maar ik ben niet onder de indruk van de heropleving van het nazisme en fascisme . Het is een natuurlijke ontwikkeling in tijden van crisis en besparingen .

  Hoe ervaart u de politieke gebeurtenissen in Griekenland?Ik geloof dat er een oplossing gevonden zal wor-den en dat Griekenland de bovenhand haalt . De eerste stap was de moeilijkste, maar nu heeft het volk een duidelijk signaal gegeven . Dat is een uiting van hoop van alle Europeanen, niet alleen van de Grieken . Het feit dat het volk aan de macht komt, is iets nieuws voor Europa . Het zal niet eenvoudig zijn en er is een lange weg af te leggen . Degenen die aan de macht zijn, gaan vechten om die te behouden . Maar ik geloof dat we uiteindelijk zullen winnen . Dit is een nieuw tijdperk voor Griekenland, Europa en de wereld . Ons land moet zijn nationale onafhankelijkheid terugkrijgen en van de strop verlost raken die rond zijn nek is gehangen door de schuldeisers .

  We willen geen Europa van de NAVO of van Merkel of een Amerikaans Europa.

  Manolis Glezos

  Ji

  lan

  Berr

  oho

 • magazineERASMIX 5

  Lors des lections grecques de 2014, Manolis Gle-zos (92 ans) a obtenu plus de 400 .000 votes et

  aujourdhui il sige au Parlement europen . En dehors de sa vie politique, Glezos a une riche histoire raconter . Pendant loccupation Nazi il a particip la rsistance grecque et 19 ans il enlevait le drapeau Nazi de lAcropole . Il sest bat-tu pendant la guerre civile dans son pays et a t condamn mort plusieurs fois . En tant que journaliste Glezos a beaucoup dexprience et il a mme gagn le Prix International du Jour-nalisme en 1958 . Aujourdhui il souhaite raconter son histoire Eurasmix .

  Manolis Glezos (92) was elected to the Europe-an Parliament in 2014, getting the most votes of

  any Greek politician, with his left-wing party Syriza . Beyond politics, Glezos has a long story to tell . He fought the Nazis off during the German occupation of his country and pulled their flag from the Acropolis , fought in the Greek Civil War and was sentenced to death multiple times . He is also a veteran journalist, working since 1943 and winning the Internation-al Award of Journalism in 1958 . He was the editor-in-chief of three different newspapers . Now he wishes to tell his story to Eurasmix .

  Gelooft u dat Griekenland en Europa een oplos-sing zullen vinden?Op 25 januari vonden de verkiezingen plaats in Griekenland . Het waren geen gewone verkiezin-gen . Het volk kwam deze keer aan de macht . De regering is niet gewoon van gezicht veranderd, van Samaras naar Tsipras . Er is iets veel belang-rijkers gebeurd . Het is de hoop van alle Europea-nen, niet alleen de Grieken . Het feit dat het volk aan de macht komt is iets nieuws voor Europa . Het zal niet eenvoudig zijn en er is een lange weg te gaan . Degenen die macht hebben gaan vechten om het te behouden, maar ik geloof dat we uiteindelijk zullen winnen . Dit is een nieuwe era voor Griekenland, Europa en de wereld .

  De nieuwe weg voor Europa is de weg van Sy-riza?

  Ja . En we vechten niet alleen tegen de politiek van soberheid en draconische besparingen maar ook tegen terrorisme, geweld en al die negatieve dingen .

  Het Griekse volk draagt u op handen. Belooft u hen terug te keren naar de Griekse politiek na uw Europese termijn?Of ik het nu wil of niet, ik zal altijd deel uitmaken van de Griekse politiek . Mijn leven is zoals het is . Maar ik zal wel eerst de mening van het volk vragen . Op mijn agenda staat nog veel publiceer-werk, waardoor ik eigenlijk niet veel tijd meer heb . Ik heb intussen al 20 boeken geschreven en ik zou er nog 36 meer willen publiceren . Ik heb ook al twee gedichtenbundels uitgebracht en de derde komt eraan . Soms schrijf ik gedichten in het parlement (lacht) .

  Ik geloof dat er een oplossing gevonden zal

  worden en dat Griekenland

  de bovenhand haalt.

  Jilan Berroho

  Onze reporter met levende legende Manolis Glezos, zelf journalist sinds 1943

 • magazineERASMIX 6

  Bart Tommelein is de enige staatssecre-taris ter wereld die bevoegd is voor pri-vacy . Dat is ook de reden dat Facebook enkel met hem een gesprek aanging,

  zegt hij . Belgi geeft een sterk signaal met zijn aparte staatssecretaris voor privacy, vertelt Tommelein . Ik was dan ook heel tevreden dat Facebook zelf het initiatief nam en een gesprek met mij vroeg . Ik heb mijn bekommernissen geuit en ze hebben me beloofd dat ze aanpassingen zullen doorvoe-ren, als er iets in strijd is met de privacywetge-ving . Advocaat en hoogleraar in privacy- en ICT-recht, Jos Dumortier (KULeuven), gelooft niet echt in de belofte van de sociaalnetwerksite . Facebook gaat zijn praktijken niet veranderen, want winst maken met de verkoop van locatie- en communi-catiegegevens is de kern van hun businessmodel . Wat ze eventueel wel kunnen doen, is beter com-municeren met de gebruikers en duidelijker om toestemming vragen .

  KlachtenlijstDe voorbije weken werd er nogal lacherig ge-daan over het feit dat ik Facebook te zacht aan-pak, zegt Tommelein . Sommigen vonden dat ik niet genoeg lef toonde en te voorzichtig was . Maar ik vind niet dat ik een strijd moet aangaan . Ik ben geen vechter, ik heb liever dat er overlegd wordt . Maar als je iets wilt bereiken, moet je af en toe een klacht indienen of naar de rechtbank stappen .Een aantal Belgen dienden de voorbije weken al zon klacht in . De meeste van die klachten wor-den opgelost via de wetgeving in Ierland, zegt Tommelein . Omdat Facebook een vestiging heeft in Dublin, valt het onder die privacywetgeving . Als we hier in Belgi dus een probleem hebben, moeten we eerst naar de Ierse privacycommissie om het op te lossen . De klachten die nog over-eind blijven, nemen we op in de lijst van discus-siepunten met Facebook en daar onderhandelen we later over .De Belgische privacycommissie neemt de leiding

  Facebook trekt zich niets aan van hoge boetes.

  NAAR DE RECHTBANK STAPPEN IS DE LAATSTE OPTIE

  Eind januari heeft Facebook enkele nieuwe gebruiksvoorwaarden ingevoerd. Zo kent de sociaalnetwerksite steeds je locatie, volgt ze je surfgedrag op andere websites en mogen adverteerders je profielfoto gebruiken. Een studie van de KULeuven toonde intussen aan dat van je privacy niet veel over blijft. Facebook ving de bekommernissen uit ons land op en vroeg een gesprek aan met de staatssecretaris voor Privacy, Bart Tommelein (Open VLD). Elien Devill

  E

  lvin

  Van

  zeeb

  roec

  k

  KULeuven

  Jos Dumortier

  STAATSSECRETARIS VOOR PRIVACY TOMMELEIN VS. FACEBOOK

 • magazineERASMIX 7

  Facebook is goed voor:

  Mijn vader van 81 jaar oud communiceert

  via Facebook met zijn

  kleinkinderen.

  in de onderhandelingen met Facebook . Samen met Nederland, Itali en Duitsland stellen ze een lijst op van zaken die strijdig zijn met de priva-cywetgeving . Facebook beloofde aan Tommelein om de lijst op een ernstige manier te bekijken en te onderzoeken . Advocaat Jos Dumortier: Dat Facebook toch enigszins zou toegeven, is om hun reputatieschade te beperken . Grote bedrijven als Facebook trekt zich niets aan van hoge boetes die rechtbanken hun opleggen .

  Europese oplossingDuitsland ondernam als enig Europees land wel al iets tegen Facebook . De Duitse consumenten-organisatie is naar de rechtbank gestapt op basis van enkele inbreuken tegen de privacywetgeving en de consumentenwetgeving . Maar het is daar allemaal niet zo veel strenger dan de Europese wetgeving nu, zegt Tommelein . Het zou kunnen dat we dezelfde maatregelen afdwingen, als ie-mand hier naar de rechtbank stapt .Moeten we dan echt wachten tot Europa het voortouw neemt? Ik vind niet dat we moeten wachten op Europa, omdat Europa af en toe ook treuzelt met zijn wetgeving en zeker met zijn privacywetgeving, aldus Tommelein . We kunnen ook een aantal dingen zelf doen . Maar ik denk dat het verstandiger is om met andere landen samen te werken om wat extra gewicht in de schaal te leggen . Ik ben er vrij gerust in dat er iets meer zal bewegen als Frankrijk en Duitsland met ons mee aan tafel zitten .Volgens Tommelein wil ook Facebook liever een Europese oplossing . Europa telt 28 landen . Als Facebook zich op de 28 verschillende landen en wetgevingen moet richten, is dat veel moeilijker dan gewoon te onderhandelen met een Europeseautoriteit, zegt de staatssecretaris . Je merkt natuurlijk wel de uiteenlopende me-

  ningen in de verschillende Europese landen . Landen die al te maken hadden met een tota-litair systeem zoals nazi-Duitsland, zijn veel ge-voeliger op het vlak van privacy . In Belgi zie je ook een verschil tussen Vlaanderen en Walloni . De Franstalige Belgen zijn iets minder bezig met hun privacy dan de Vlamingen .

  AfwachtenBelgi telt 5 miljoen actieve Facebookgebrui-kers. Mensen die een profiel hebben en er zelf niets opzetten, tellen dus niet mee . We zijn in Belgi maar met 11 miljoen . Trek daar de babys en de dementerende bejaarden nog eens af en meer dan de helft van de Belgische bevolking zit op Facebook . Over de hele wereld gebruiken 1,4 miljard mensen de sociaalnetwerksite . Je kan dus gerust stellen dat Facebook de marktleider onder de sociale media is . Facebook is een groot bedrijf omdat wij dat allemaal samen mee groot maken, zegt Tommelein . Veel mensen denken dat Facebook geen winst maakt . Maar Facebook is een bedrijf, stelt duizenden mensen te werk en moet dus winst maken . Als liberaal kan ik dat al-leen maar positief vinden .Mijn vader van 81 jaar oud communiceert via Facebook met zijn kleinkinderen . De sociaal-netwerksite heeft dus zeker ook haar positieve kanten, vertelt Tommelein . Niet alleen kan je via Facebook contact houden met familie en vrien-den die niet meer in de buurt wonen, Facebook kan bijvoorbeeld ook meehelpen misdadigers op te sporen .Het is nu gewoon afwachten hoe de onderhan-delingen met de privacycommissies uit de ver-schillende landen verlopen . Pas wanneer die on-derhandelingen op niets uitdraaien en er geen andere oplossing is, stappen we naar de recht-bank, besluit de staatssecretaris .

  Fin janvier, Facebook a introduit de nouvelles conditions dutilisation . Le rseau social sait tou-

  jours o tu te trouves, suit ton comportement sur Internet et les annonceurs peuvent utiliser ton image de profil. Ta vie prive est donc menace .Bart Tommelein (Open VLD) est le seul secrtaire dEtat au monde qui est habilit veiller la vie prive . Cest pour a que Facebook a demand lui parler . Facebook a promis de ngocier avec les commissions de la vie prive et deffectuer des adaptations au besoin .

  Facebook has implemented some new user terms and conditions . Now, as a result, consequently the

  social media website has access to your location, they follow your internet behaviour on other websites and they allow ad-vertisers to use your profile picture . Bart Tommelein (Open VLD) is the only secretary of state worldwide, who is responsi-ble for privacy . Thats why Facebook asked for a discussion with him . This discussion resulted in Facebook promising to negoti-ate with the commissions of privacy and making adjustments where needed .

  D

  jess

  Hey

  man

  s

  4, 5 miljardlikes per dag

  1

  10 miljardberichten per dag

  Bart Tommelein

  70 verschillende talenwereldwijd

  250 miljardopgeladen fotos

 • magazineERASMIX 8

  De huidige toestand van Griekenland is dramatischer dan velen denken . Politicoloog Daniel Fiott van het Instituut voor Europese Studies aan de Vrije Universiteit Brus-sel (VUB) vergelijkt Griekenland zelfs met een ontwik-kelingsland: In delen van Griekenland gaat het erg slecht . Die delen lijken zelfs niet meer op Europa, maar op een derdewe-reldland . De Griekse bevolking is erg arm, in sommige plaat-sen hebben ze zelfs geen geld om eten te kopen .VRT-correspondent Bruno Ter-sago woont al 15 jaar in Grie-kenland . Ook volgens hem is de toestand alarmerend: Op dit moment leeft 35,7 pro-cent van de Grieken onder de armoedegrens . De voorbije 5 jaar hebben 7000 mensen zelf-moord gepleegd in een land dat vroeger een van de laagste zelfmoordcijfers in Europa had . Dat is een heel dorp . Gisteren is er een 63-jarige vrouw met haar zoon van 25 van de vijfde verdieping gesprongen omdat er in haar gehandicaptenuitke-ring was gesneden . Ze moesten beiden zien te overleven met 350 euro per maand .

  Half brood Sinds het begin van de euro-crisis in 2009 ging het steil bergaf met de financile situ-atie van de meeste Grieken . Geertje Spiliotopoulou maakte 20 jaar geleden met haar Griekse man de overstap van Nederland naar de havenstad Piraeus bij Athene . Ze had daar een bloemen-winkel . Sinds 2009 bleef de omzet maar dalen, tot er bijna niets meer overbleef . In 2013 hebben we dan besloten om de winkel te sluiten . We leefden toen met weinig geld, maar je leert om met minder rond te komen . Je schaft allerlei zaken af die je niet meer kan betalen . De armoede is duidelijk te merken in Griekenland, vertelt Spi-liotopoulou: Als je door de stad loopt, dan zie je mensen in de vuilnisbakken scharrelen . Dat is hier heel normaal geworden . Sommigen hebben daar hun baan van gemaakt . Ze laden hun winkelwagentje helemaal vol met metaal en andere herbruik-bare materialen . Daarmee gaan ze naar een handelaar om die te verkopen en met dat geld kopen ze eten . Ik zie ook veel mensen iets terugzetten in de winkel omdat ze net te weinig geld hebben .

  En hoewel brood maar 80 cent kost, wordt er vaak om een half brood gevraagd .Ook Bruno Tersago wordt elke dag geconfronteerd met de schrij-nende situatie: Moeders en kinderen proberen nog bruikbare dingen uit het vuilnis te halen . Mensen die eten over hebben

  hangen dat in een zak naast de grote vuilniscontainers . Dat hangt daar nog geen vijf minu-ten .

  Schrijnende kinderarmoede439 .000 kinderen zijn volgens Unicef ondervoed in Grieken-land . Volgens Tersago vallen kinderen op school zelfs flauw van de honger . Vaak is een voed-selpakket op school de enige maaltijd van de dag . Een potje yoghurt, een appel en een snee-tje volkorenbrood zijn het enige dat de leerlingen eten op een hele dag . Mijn vrouw geeft les op een middelbare school en zij barst soms in tranen uit s avonds . Haar leerlingen zijn tus-sen de 13 en de 16 jaar . Dat is bijzonder hard . Niet alleen kinderen hebben het moeilijk, ook voor gepensio-neerden is de situatie zwaar . De prijs van stookolie is drastisch gestegen en de pensioenen zijn gedaald . Daarom kunnen zij zich geen verwarming meer veroor-

  loven . In de winter kan het ook in Griekenland heel koud zijn . Mijn buurvrouw ligt dan de hele dag in haar bed onder een de-ken te rillen van de kou, aldus Tersago .

  Eigen schuldHet merendeel van de Grieken legt de schuld van de crisis graag bij Europa, maar dat is maar een deel van het verhaal . Politico-loog Daniel Fiott: Helaas is de crisis niet alleen de verantwoor-delijkheid van de Europese Unie, maar ook van de vorige Griekse regering . Mensen zouden de effecten van de politiek hier eens moeten zien . Jarenlang was er belastingontduiking en corruptie, maar de Grieken zelf zullen nooit toegeven dat het probleem ook van binnenuit komt .Ook Geertje Spiliotopoulou merkt op dat de vorige regering niet helemaal correct handelde: Ze namen op slinkse wijze besluiten en voerden onaangekondigd allerlei wetten door waardoor de

  IN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN

  IN VUILNISBAKKEN SCHARRELEN In januari publiceerde de Europese Commissie een rapport over de werkloosheid en sociale ontwikkeling in Europa. De resultaten voor Griekenland zijn schrijnend: voor meer dan 3 op de 10 Grieken dreigt armoede en sociale uitsluiting. Bianca Haegens en Ysaline Van Dessel

  Geertje Spiliotopoulou

 • magazineERASMIX 9

  Op school vallen kinderen soms flauw

  van de honger.Vaak is een

  voedselpakket de enige

  maaltijd van de dag.

  bevolking onzeker werd . We hadden het gevoel dat we helemaal geen inspraak meer hadden . Eigenlijk hopen we dat met de nieuwe regering ook de democratie terugkomt . Volgens Tersago schetsen de westerse media al enkele jaren een verkeerd beeld van de Griekse bevolking: Die media hebben jarenlang de Grie-ken afgeschilderd als lui en corrupt . Ik ken in-derdaad een aantal Grieken die geen belastin-gen betalen en alle regels proberen te omzeilen . Maar die heb je ook in Belgi . Het zijn dus uit-zonderingen .

  Geen solidariteitsclubje Daniel Fiott meent dat de Grieken een verkeerd beeld hadden over het doel van de Europese Unie toen ze toetraden: Het grootste probleem van de Grieken is dat ze dachten dat de EU een clubje vol solidariteit was . Ze verwachtten dat de andere EU-leden meer zouden helpen in moeilij-ke tijden . Maar niets is minder waar . Er is eigen-lijk een gebrek aan solidariteit tussen de EU-lid-

  staten . Daardoor zijn er ook meer extreemrechtse partijen opgekomen .In Griekenland zelf zijn de mensen heel solidair geworden . Zo zijn er veel initiatieven om elkaar te steunen . Geertje Spiliotopoulou legt uit: Er zijn veel hulporganisaties . Vrijwilligers hebben zon 40 gemproviseerde ziekenhuizen opgezet . In die ziekenhuizen verzorgen dokters de werk-lozen vrijwillig . Want als je hier je baan verliest, heb je na een jaar geen recht meer op een uit-kering en na 2 jaar heb je geen recht meer op gezondheidszorg .Ook Tersago ziet een enorme toename van so-lidariteit: Er zijn mensen die al jaren moeten overleven met nul euro . Die mensen hebben een solidariteitsinitiatief opgericht . Zij bedelen voor eten aan supermarkten en met dat eten koken ze op de straat voor iedereen . Ze verzamelen ook kleren die ze aan daklozen geven . Solidariteit is hier een beweging . Ik zie overal mensen die elkaar proberen te helpen . Dat was vroeger niet zo .

  In Greece, 35% of the people live below the pov-erty line . Some even compare it to a third world

  country . In the past 5 years 7000 people have committed sui-cide, while Greece used to have the lowest suicide rates . Pov-erty is noticeable . People scavenge in garbage cans . 439 .000 children are malnourished . Retired people are also suffering and heating has become a luxury . While the Greeks like to blame Europe, the fault probably lies with the former gov-ernment . The crisis is the result of tax evasion and corruption . The Greeks hoped for more solidarity from other European member states, but thats hard to find . Luckily, the countrys own solidarity is very big . There are many volunteers who col-lect clothes or cook for others . This previously wasnt the case .

  VRT

  Bruno Tersago

  En Grce, 35,7% de la population vit sous le seuil de pauvret . Dans certaines parties du pays, la situation

  est telle quon peut comparer ces rgions aux rgions du tiers-monde, les gens ne pouvant mme plus sacheter manger . Ces cinq dernires annes, plus de 7 .000 personnes se sont suicides, alors que la Grce avait des taux de suicides trs bas . Selon Unicef, plus de 439 .000 denfants sont sous-aliments . Pour les retraits la situation est aussi trs prcaire . Le chauffage, par exemple, est devenu un luxe . La solidarit des autres pays-membres faisant dfaut, cest dans le pays-mme que des grandes actions de so-lidarit ont vu le jour . Des docteurs soignent gratuitement des malades, et partout dans le pays, des associations se crent et des bnvoles se serrent les coudes pour aider la population .

  Bruno Tersago

 • magazineERASMIX 10

  Het spook van de Grexit

  Het gevaar voor een uitstap uit de eurozone, een Grexit, is voorlopig geweken, maar kan in de toekomst opnieuw opduiken . Toch lijkt het volgens Daniel Fiott, politicoloog aan de VUB, on-waarschijnlijk dat Griekenland de eurozone zou verlaten: Als Griekenland de eurozone verlaat, zal het opnieuw een eigen munt moeten invoeren en die sterk devalueren . Dat wil zeggen dat het inkomen van de Grieken, dat nu rond de 500 600 euro per maand ligt, ook sterk zal dalen . Grie-ken zullen nog altijd producten uit het buitenland moeten importeren, die dan voor hen duurder worden . Dat betekent dat ze dezelfde maandelijkse kosten hebben, maar een veel lager inkomen .

  Als Griekenland besluit om bij de Europese Unie te blijven, dan zal het land strenge regels moe-ten volgen . Fiott: Bij de Europese Unie blijven zal pijnlijk zijn voor Griekenland, maar op lange termijn zal een Grexit nog pijnlijker zijn .

  Wat met de Griekse schuldenberg?

  Een van grootste problemen van Griekenland is de gigantische schuldenberg . Volgens Fiott is er maar n mogelijkheid om de crisis in te perken: Ik vind persoonlijk dat de Griekse schulden moeten worden kwijtgescholden . Het is vernederend voor een land als andere landen schulden opeisen die nooit kunnen worden terugbetaald . Hoe kan je verwachten dat een land zonder goed draaiende economie schulden kan afbetalen? Natuurlijk zullen andere landen dit financieel ook voelen, maar zo werkt de Europese Unie nu eenmaal .

  VRT-correspondent Bruno Tersago vult aan: Op dit moment heeft Griekenland een schuld van 320 miljard euro . Dat is veel minder dan de Belgische schuld, maar in Griekenland draait de economie niet meer . Ze kunnen op dit moment onmogelijk zelfs nog maar een klein stuk terug-betalen . Er moeten nieuwe initiatieven genomen worden om de economie draaiende te houden, alleen dan zal Griekenland zijn schuld ooit kunnen afbetalen .

  Vlaams minister van financin Johan Van Overtveldt is er niet van overtuigd dat schulden kwijt-schelden de juiste oplossing is: Ik denk dat er nog andere zaken voor Griekenland kunnen gebeu-ren . De structurele hervorming van de economie, grote aanpassingen in de publieke sector, een aantal maatregelen voor een veel betere inning van de belastingen bijvoorbeeld . De schulden-berg is er inderdaad, maar de interestlast hierop is relatief beperkt dankzij tegemoetkomingen van Europa en bijvoorbeeld ook het IMF . Dat weegt al minder zwaar op de economie . Bovendien zijn er meer landen in Europa met zware schulden . Als je dan aan Griekenland serieuze toege-vingen doet, loop je het risico dat ook andere landen dat gaan vragen . En dan is natuurlijk het einde helemaal zoek .

  De Griekse schulden moeten kwijtgescholden worden.

  Daniel Fiott

  Er zijn andere manieren om dit op te lossen.

  Johan Van Overtveldt

  Daniel Fiott

  A

  gate

  Pub

  lishi

  ng

  94103 104 102

  97 99 100106 107

  113

  129

  145

  167157

  175180 177

  172166

  72 69 68 68 69 70 70 69 66 7080

  85 8995 96 97 98 98 97

  0

  50

  100

  150

  200

  Debtpercentage

  Source:Eurostat*estimates

  GreekdebtincomparisontoEurozoneaverage

  Greece

  Eurozoneaverage

 • magazineERASMIX 11

  Op die pertinente vragen probeert de EU een antwoord te formuleren door de socialezekerheidsstelsels te co-ordineren . Als mensen vrezen voor het wegvallen van hun uitkeringen omdat ze zich vrij willen bewegen, zul-len ze hun recht op vrij verkeer laten varen, zegt professor socia-lezekerheidsrecht Guido Van Limberghen (VUB) . De EU duldt niet dat een Griek die naar Litouwen trekt, anders behandeld wordt dan de Litouwers . En dat geldt voor alle lidstaten en hun burgers in de EU . De cordinatie beschermt zo de Europese burgers die in andere lidstaten werken, wonen of verblijven, maar harmonisatie is geen doelstelling .Elke lidstaat heeft een compleet ander socialezekerheidsstelsel . In Finland krijg je bijvoorbeeld zeer hoge werkloosheidsuitkerin-gen, maar van zeer beperkte duur . In Belgi zijn de uitkeringen onbeperkt in de tijd . Deze verschillen in de regels maken het niet makkelijk voor mensen die een beroep willen doen op hun recht op vrij ver-keer van personen, zegt Van Limberghen . Op enkele uitzon-deringen na schrijft de Europese Unie voor dat uitkeringen voor personen die over de grenzen gaan werken, betaald moeten worden door het land waar ze de arbeid verrichten .

  Enkele voorbeelden . Toen Italiaanse mijnwerkers in Belgi wilden komen werken, rees de vraag wie hun pensioen zou betalen . Zon-der de cordinatie van de sociale zekerheid zouden de Italianen het pensioen dat ze hebben opgebouwd in Itali, verliezen . Nu kunnen deze mijnwerkers terugkeren naar Itali en wordt hun pensioen betaald door zowel Belgi als Itali, evenredig met het aantal jaren dat ze in elk land gewerkt hebben . Zo vermijd je dat carrirejaren verloren gaan, legt Van Limberghen uit .Ook voor de werkloosheidsuitkering legt de EU de verplich-ting bij het land waar je het laatst gewerkt hebt . Als een Belg naar Nederland trekt en daar nog werk moet zoeken, is Belgi verplicht om zes maanden een werkloosheidsuitkering te beta-len . Als hij na die zes maanden nog niet is teruggekeerd naar Belgi of geen werk heeft gevonden, vervalt die verplichting . Bij terugkeer kan de Belg opnieuw rekenen op een uitkering .

  Misbruik van het systeemDe cordinatie van de EU is een goed systeem om de burgers te garanderen dat ze hun rechten ten volle kunnen uitoefenen . Maar er zijn wel mensen en bedrijven die daar misbruik van maken, zegt Europarlementarir Tom Vandenkendelaere (CD&V), die ze-

  Een van de stokpaardjes van de Europese Unie is het vrij verkeer van personen. Daardoor kan een Belg, Kroaat of Italiaan reizen n werken waar hij of zij wil binnen de grenzen van de EU. Maar het gebrek aan een eengemaakte Europese sociale zekerheid creert problemen. Elk land bepaalt zelf hoe zijn sociale zekerheid wordt georganiseerd. Maar wie betaalt het pensioen van een Let die 20 jaar in Zweden heeft gewerkt? Wie betaalt de kinderbijslag van een gezin dat net over de grens in Frankrijk werkt? En wat met werkloosheidsuitkeringen voor werkzoekenden in het buitenland? Tim De Neve

  HOE GRENSOVERSCHRIJDEND IS UW SOCIALE ZEKERHEID?

  Ruben Lambrecht

 • magazineERASMIX 12

  telt in de commissie Sociale Zaken . Zo zijn er bij-voorbeeld Poolse bedrijven in de dienstensector die werknemers naar de rijkere EU-landen sturen . De werkgever betaalt de lasten van de sociale zekerheid in Polen, die lager zijn . Vandenkende-laere: We mogen niet vervallen in clichs dat alle profiteurs naar West-Europa komen. Voor 90-95% werkt het systeem en dat is ook de bedoe-ling . Maar we moeten wel kijken hoe we misbruik en fraude zo goed mogelijk aanpakken . Dat is de echte frustratie van vele mensen .Om de groep misbruikers die nu door de ma-zen van het net glipt te bestrijden, zou een Eu-ropees controlemechanisme ingezet kunnen worden . Maar dat ziet Tom Vandenkendelaere niet zitten . Persoonlijk zie ik liever niet dat een nieuw orgaan opgericht wordt . Controle is nu een nationale bevoegdheid en dat moet ook zo blijven . Het moet wel mogelijk gemaakt worden om makkelijker gegevens met mekaar uit te wisselen . Op dat gebied moeten we echt nog veel stappen zetten en nog meer integreren . Dat haalt niet alleen de profiteurs uit het sys-teem, maar zorgt er ook voor dat mensen inzien dat de EU op een positieve manier kan werken . Vooral dat laatste is voor de Europese Unie van groot belang . Dat bevestigt ook professor Van Limberghen . In tijden van euroscepticisme als gevolg van de economische crisis van de afgelopen jaren zou het nefast zijn om misbruik niet op een efficinte manier aan te pakken . Dat brengt de legitimiteit van de Unie in gevaar . Europa begint in te zien dat manifeste misbruiken bestreden moeten wor-den en niet met de mantel der liefde bedekt mo-gen worden .

  Europees socialezekerheidsstelsel?Een mogelijke oplossing voor de fraude zou een eengemaakt socialezekerheidsstelsel voor alle lidstaten zijn . Alleen staan niet alle lidstaten daarvoor te springen en heeft de Europese Unie ook niet de bevoegdheid om een sociaal beleid op te leggen aan haar lidstaten . Er werd al wel over een Europese werkloosheidsuitkering ge-sproken, omdat sommige landen moeite hebben om deze uitkering te betalen . Maar vooral door het heersende euroscepticisme hoor ik geen po-sitieve signalen uit de Europese Commissie, zegt Van Limberghen .Voorlopig lijkt het een utopie, omdat er politieke onzekerheid heerst over de toekomst van de EU . Volgens Tom Vandenkendelaere wordt het debat over meer of minder Europa over alle partij- en landsgrenzen heen volop gevoerd . Op korte ter-mijn komt een eengemaakte sociale zekerheid er beslist niet, maar waarom niet op langere ter-mijn? We moeten zeker kijken hoe we dat kunnen nastreven . En in de tussentijd moeten we kleine stapjes vooruit blijven zetten . Zo geeft Vanden-kendelaere het voorbeeld van een Europees mi-nimuminkomen, waarrond een consensus begint te ontstaan . Voorlopig gaat het om een percenta-ge van het gemiddelde inkomen, maar op langere termijn zouden we op hetzelfde bedrag moeten komen voor alle burgers van de EU .Over n ding zijn zowel de politicus als de pro-fessor het eens: fraude en misbruik mogen het hele Europese idee niet op losse schroeven zet-ten .Van Limberghen: De EU mag niet stoppen met haar sociale beleid verder uit te bouwen, anders komen we terecht in een film van Daens.

  Een Europese sociale zekerheid

  op lange termijn:

  why not?

  We mogen niet opnieuw terechtkomen

  in een film van Daens.

  Tom Vandenkendelaere

  Guido Van Limberghen

  Un citoyen de lUnion europenne est libre de circuler en Europe et

  de traverser les frontires des tats-membres, ce qui donne aux citoyens lopportunit de tra-vailler et de voyager partout dans lUE . Chaque pays organise sa propre scurit sociale, il y a donc diffrentes rgles dans chaque tat-membre . Mais quel pays doit payer pour la pension dun allemand qui a travaill en Bel-gique pendant vingt ans? Qui doit payer pour lallocation de chmage lorsquon cherche un emploi ltranger? LUE essaie de coordonner ces rgles afin que chaque citoyen soit protg lorsquil essaie de circuler librement dans lUE . Mais il y a encore beaucoup de problmes dabus du systme . Certaines personnes essaient de tirer un avan-tage et un bnfice pour leur propre entre-prise . Un systme de scurit sociale unifie pour tous les tats-membres de lUE peut-il offrir une solution au problme? Puis cette option est-elle raliste ou est-ce de la propa-gande pro-europenne?

  One of the most important princi-ples in the European Union is the

  free movement of persons . An Italian, Belgian or Swedish citizen can move freely across EU member states to work and travel where he or she wants . But that caused different problems in terms of social security . Every country organ-izes its own social security and therefore the rules are different in every EU member state . But which country has to pay for the pension of a German who has worked in Belgium for twenty years? Who has to pay for the unem-ployment benefit when you are looking for a job abroad? The European Union tries to coor-dinate these rules in a way that a EU citizen is protected when he tries to move freely in the EU . But there are still many problems involving abuse of the system . Some people try to take advantage of it for their own (companies) gain . Maybe a unified social security system for all EU member states can offer a solution? But is that option realistic or just pro-European prop-aganda?

  T

  om V

  ande

  nken

  dela

  ere

  G

  uido

  Van

  Lim

  berg

  hen

 • magazineERASMIX 13

  Schepen van Cultuur Nicolas Martin (PS) spaart de superlatieven niet wanneer hij over zijn Mons 2015 spreekt . Vijftien jaar geleden lag er niets achter het stati-on van Bergen . Nu is er een overvol Science Park met 700 banen in nieuwe technologien en we hebben een tweede Science Park naast de auto-snelweg gebouwd, zegt Martin in heel behoorlijk Nederlands . Sylvain Pasqua, Fransman en co-

  ordinator van de culturele hoofd-steden voor de Europese Com-missie, tempert het economische enthous iasme : De titel van cul-turele hoofdstad van Europa heb-ben, kan een ma-nier zijn om het aantal overnach-tingen in hotels

  en de omzet van restaurants te verhogen . Maar ik denk dat men soms veel, t veel verwacht van een culturele hoofdstad van Europa . Die kan niet alle economische of sociale problemen van een stad oplossen, het is geen wondermiddel, aldus Pasqua .Een mening die gedeeld wordt door professor economie Fabienne Leloup (UCL Mons) in een in-terview met Vif/LExpress . Ook zij vindt dat Ber-gen geen massale jobcreatie of duurzame banen moet verwachten .De Europese Commissie heeft de afgelopen zo-mer 1,5 miljoen euro genvesteerd in Bergen als

  culturele hoofdstad van Europa . Een peulenschil, want 80 tot 85 procent van het totale budget van 70,5 miljoen euro komt van de overheden van de lidstaat . De privsector, ruim 700 kmos in de wijde omgeving van Bergen, doet de resterende duit in het zakje .Volgens Nicolas Martin gaat het om een investe-ring waar zijn stad nu al de vruchten van plukt . Sinds het openingsfeest zien we een stijging van het aantal toeristen dat naar Bergen komt . We hebben daarvoor samengewerkt met de toeristi-sche diensten van de Fdration Bruxelles-Wal-lonie, zegt Martin . Maar concrete gegevens over het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers zijn er nog niet . We werken aan een overzicht, maar communiceren nog niet over de cijfers, laat Natacha Vandenberghe weten, directrice van het stedelijke toerismekantoor .Sylvain Pasqua, cordinator voor de Europese Commissie, kan die positieve impact beamen . We merken dat het statuut van culturele hoofd-stad de toeristenstroom in die stad met 10 tot 12 procent verhoogt . Soms is dat veel meer . We zien bijvoorbeeld dat Marseille in 2013 als culturele hoofdstad 11 miljoen bezoekers kreeg voor zijn projecten .De Bergense schepen van Cultuur wijst tot slot op een imagowijzigend effect van Mons 2015 . Na 2015 komen er nog jaren met veel andere projecten op economisch en toeristisch vlak . Met de positieve dynamiek van Bergen 2015 willen we natuurlijk meer investeerders aantrekken en dat is ook een kwestie van imago . Dat is een be-langrijk element na tientallen jaren van een ne-gatieve visie op deze streek, vooral vanuit Vlaan-deren bijvoorbeeld, aldus Martin .

  BERGEN, EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD 2015:

  EIGEN CENTEN VOOR NIEUWE DYNAMIEK Samen met het Tsjechische Pilsen is Bergen, de hoofdplaats van Henegouwen, sinds het openingsfeest van eind januari Culturele Hoofdstad van Europa. De stad hoopt veel bezoekers te mogen ontvangen en een boost te geven aan de economische heropleving. Is een culturele hoofdstad hiervoor het juiste instrument? Nicolas Cornil

  Belgische culturele hoofdsteden

  De allereerste culturele hoofdstad van Europa was Athene in 1985. Bergen is intussen de vijftigste in de rij en ook de vierde Belgische stad die tot nu toe de titel mocht dragen, na Antwerpen in 1993, Brussel in 1999 en Brugge in 2002.

  Weet Sylvain Pasqua soms al welke Belgische stad de volgende wordt op het culturelehoofdstedenlijstje? Belgi is opnieuw aan de beurt in 2030, de strijd daartoe barst eind 2023 los en welke stad het precies wordt, weten we in 2025. Belgische burgemeesters mogen proberen om me te bellen, maar ik ben niet zeker of ik in 2023 nog de cordinator zal zijn in de Commissie. Druk op me uitoefenen is nutteloos, want de eva-luatie gebeurt op basis van de ingediende kandidaturen en het oordeel van onafhankelijke experts (lacht).

  N

  icol

  as C

  orni

  l

  Sylvain Pasqua

  Ons nieuwe imago is een belangrijk

  element na tientallen

  jaren van een negatieve visie op deze streek, vooral van uit

  Vlaanderen bijvoorbeeld.

  Nicolas Martin

  N

  icol

  as M

  artin

 • magazineERASMIX 14

  We ontmoeten Mark Demesmaeker in zijn kantoor in het Europees Parlement in Brussel . Een klein maar gezellig bureau, waar meteen een plaatje met de slogan Je suis Charlie opvalt . Een teken dat

  de N-VA-politicus opkomt voor de rechten van de mens en het verdedigen van de democratische waarden . Iets wat nodig is in Oekrane, volgens het lid van de commissie Buitenlandse Zaken .

  Wat was de reden van uw bezoek aan Oekrane?Dat is mijn journalistieke reflex die ik nog altijd heb van uit mijn vorige carrire (red . Demesmaeker was tot 2004 journalist bij de VTM-nieuwsdienst) . De taak van de journalist is ook om achter de retoriek te kijken, achter de officile uitleg die wij hier horen van diegenen die in Straatsburg of in Brussel het woord komen voeren over de situatie in Oekrane . Ze minimaliseren het probleem . Meer Europarlementarirs zouden ter plekke moeten gaan . Op die manier krijg je een beeld van het leven zoals het echt is . Dat is het eerste wat mij is opgevallen . De officile versie klopt niet met de realiteit. De Oekraners willen graag doen geloven dat zij alles onder controle hebben en dat

  ze de situatie wel aan kunnen . Maar dat is niet zo .

  Kan u de situatie schetsen waarin u bent terechtgekomen?Er is een groot verschil tussen het oosten en het westen van Oekrane . Ik was al eerder in het oosten geweest, maar nooit ver-der dan Dnjepropetrovsk . Dit keer ben ik verder gegaan, tot aan het laatste checkpoint richting Debaltsevo, dat momenteel oor-logsgebied is . Vanuit Kiev kan je vlot tot in Charkov rijden . Vanaf daar worden de wegen slechter en slechter, tot ze bijna niet meer berijdbaar zijn . Maar niet alleen de wegen verslechteren, je merkt aan zowat alle infrastructuur dat er meer dan 20 jaar niet gen-vesteerd is . Het hotel waar ik verbleef was enorm verouderd . De kamer was berekoud, er was alleen ijskoud of heet water, er lagen geen lakens op het bed, . . . Zelfs de administratie gebeurde nog op papier en niet met een computer . Maar ook de mentaliteit van de mensen in het oosten onderscheidt hen van het westen . Voor mij was het echt een flashback naar de tijden van de Sovjet-Unie.

  Wat zou Europa kunnen doen om de situatie in het oosten te ver-beteren?

  EUROPA MOET EEN STAAKT-HET-VUREN AFDWINGEN

  Europees Parlementslid en voormalig journalist Mark Demesmaeker (N-VA) ging onlangs een week op bezoek in Oekrane. Het was voor hem al de zestiende keer. Het viel hem op dat de kloof tussen het oosten en het westen van het land zeer groot is. Demesmaeker vertelt over de situatie waarin hij terechtkwam, het falen van Europa en de toekomst van Oekrane. Tom Stroobants

  Mark Demesmaeker

  EUROPARLEMENTSLID AL 16 KEER NAAR OEKRANE

  Oud-journalist Mark Demesmaeker:Europarlementarirs moeten ter plekke gaan kijken!

 • magazineERASMIX 15

  Poetin respecteert Europa niet. De

  EU hangt voor hem met haken

  en ogen aan elkaar. En hij

  heeft nog gelijk ook.

  Europa moet meer initiatief nemen . Dat werd eerder geschuwd . Er is bijvoorbeeld te lang ge-twijfeld over het opleggen van economische sancties aan Rusland . Maar Europa moet het ook aandurven om met een internationale vredes-macht een staakt-het-vuren af te dwingen . Want als je het conflict niet beperkt, dan gaat het ge-woon voort . De Russische president Poetin gaat niet stoppen met destabiliseren . Hij heeft een externe vijand nodig om intern te kunnen scoren .

  U zegt dat Europa te lang getwijfeld heeft over het opleggen van economische sancties aan Rus-land. Lagen de voormalige Oostbloklanden dan dwars?Nee, de meeste Oost-Europese staten trekken zelfs de kar . Net omdat zij zelf Russische min-derheden hebben en die Russische dreiging ook voelen . Maar Poetin heeft in het Europees Par-lement wel heel wat bewonderaars aan twee kanten: uiterst links en uiterst rechts . Aan uiterst rechtse kant bijvoorbeeld het Britse Ukip en het Franse Front National, dat zelfs miljoenen euros gaat lenen in Rusland . Aan de uiterst linkse kant heb je bijvoorbeeld Griekenland . Daar is een ex-treemlinkse regering aan de macht, die pro-Rus-sisch denkt . Heel eigenaardig .

  Het is allemaal begonnen toen toenmalig presi-dent Janoekovitsj onder Russische druk weigerde het associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Waarom moest hij kiezen tussen Europa en Rusland? Kon het geen en-enverhaal zijn?In het beste geval zou dat zo zijn . Ik dacht dat in het begin ook . Als je even terugkijkt in de ge-schiedenis, zie je dat er ook geprobeerd is om toenadering tot Rusland te zoeken vanuit Europa . Op de top van Sint-Petersburg in 2003 zijn en-kele afspraken gemaakt, maar daar is nooit veel van in huis gekomen . In het begin was Poetin heel westersgezind . Je zag toen dat hij wel inte-resse had om samen te werken, zelfs met de NAVO .Maar hij is zeer snel van richting veranderd . En radicaal . Rusland is een kleptocratie, een rege-ring van dieven . Het systeem is in handen van een kleine groep . Die perken de democratische vrijheden meer en meer in en voeren een nati-onalistische en zeer anti-westerse propaganda . Als bijvoorbeeld Oekrane ervoor kiest om met Europa of Rusland een akkoord te sluiten, moet het de spelregels van die partner respecteren . Het moet dus kiezen tussen het systeem dat wij te bieden hebben of dat van Poetin . Een tussen-weg is op dit moment echt niet mogelijk . Je kan moeilijk de twee systemen combineren .

  Het associatieverdrag met Europa is uitgesteld tot 1 januari 2016. Hebt u er vertrouwen in dat het dan effectief van kracht zal worden?Ik hoop het . Ik vond het uitstel echt niet goed, een blunder zelfs . En een van de redenen voor de

  agressie van Rusland . Op die manier gaven we een signaal dat er nog steeds niets definitiefs is. De deur is dus nog niet helemaal dicht voor Poetin .

  Is dat niet slecht voor de geloofwaardigheid van Europa?Ja, zeer slecht . Poetin respecteert Europa niet . De EU hangt voor hem met haken en ogen aan elkaar . En hij heeft nog gelijk ook . Pas als Europa een echte strategie bepaalt en daar stap voor stap eensgezind aan werkt, zal Poetin Europa respecteren . Hij weet maar al te goed dat Eu-ropa geen samenhangend blok is met een poli-tieke macht en een strategisch doel . We zijn nog steeds enkel een economische grootmacht .

  Is Oekrane goed bezig met het bestrijden van de corruptie?Het nieuwe Oekraense parlement heeft al een heel pak wetgeving goedgekeurd die een einde moet maken aan de corruptie . Nu moet die wet-geving toegepast worden . Europa zal dat ook controleren . Maar dat zal een werk van lange duur zijn en er zullen zich nog hindernissen voordoen . Wetgeving alleen is niet voldoende . De mentaliteit moet er ook veranderen . De jonge garde is daar klaar voor . Zij kijken naar Europa en de Europese waarden . Het systeem waarbij niet iedereen een eerlijke kans krijgt als je niet over voldoende middelen beschikt, willen zij verande-ren . De oudere generatie, de 40-plussers, hebben het moeilijker om de knop om te draaien . Onder hen leeft nog heel wat nostalgie naar het com-munistisch tijdperk . Naast de kloof tussen het oosten en het westen van het land, is er dus ook een generatiekloof .

  Ziet u nog een toekomst voor Oekrane als lid-staat van de Europese Unie?Misschien op de lange termijn . Je kan niet vra-gen aan iemand van wie men de benen heeft gebroken om een marathon te lopen . Oekra-ine moet nog veel doen, maar ik geloof in dat land omdat het enorme opportuniteiten heeft . Ik ben er nu 16 keer geweest en ik heb er heel het maatschappelijke middenveld ontmoet . Niet alleen de politieke partijen, maar dus ook zeer veel vrijwilligersorganisaties . Zij volgen het her-vormingsbeleid op de voet en willen meewer-ken aan de uitvoerig ervan . De energie van die mensen is enorm, daar kunnen wij hier nog iets van leren . Als dat middenveld de kans krijgt en verder betrokken wordt bij de politieke beslis-singen, dan denk ik dat Oekrane een grote toe-komst heeft . En ons heel veel kan bieden, eerlijk gezegd . Maar het water staat hen aan de lippen . Ze staan voor erg moeilijke economische proble-men door de oorlog, een economische ineenstor-ting . Hun munt is vele keren gedevalueerd en er zijn monetaire problemen . Het ziet er niet goed uit op de korte termijn . Maar ik geloof er in .

  N

  icol

  as C

  orni

  l

  Het uitstel van het associatie-verdrag

  met de EU was een blunder.

  Mark Demesmaeker

 • magazineERASMIX 16

  IERLAND, OPTIMISTISCH VAN PROBLEEM- NAAR GROEILAND?Van alle Europeanen zijn de Ieren het meest positief over de toekomst van de Europese Unie, dat blijkt uit de Eurobarometer van 2014. Dit is opvallend omdat het land tot voor kort in een zware economische crisis zat en omdat landen die in hetzelfde bedje ziek zijn - Griekenland voorop - almaar kritischer naar Europa kijken. Jilan Berroho

  Het is 2010, het hoogtepunt van de financile crisis en meer dan 100 .000 mensen in Dublin komen op straat . Ze proteste-

  ren tegen de aanvallen van de regering op de levensstandaard van de Ierse bevol-king, opgelegd door de Europese Unie . Het voorbije decennium kreeg het positieve beeld van de EU in Ierland harde klappen . Volgens de Eurobarometer valt het diepte-punt samen met de toetreding van Ierland tot het financile hulpprogramma van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) . De Ierse regering vroeg in novem-ber 2010 het IMF om een uitbetaling, in de hoop het hoofd boven water te kunnen houden .

  Betere tijdenEr is sindsdien weliswaar veel veranderd in Ierland . Het optimisme over de Euro-

  pese Unie vandaag is gestegen in de helft van de lidstaten . Ierland staat op de eerste plaats met een stijging van 7% . Het aantal Ieren dat een positieve toekomst ziet voor de Europese Unie is zelfs met 12% toege-nomen .Daarbovenop is driekwart van de Ierse bevolking voorstander van een Europese economische en monetaire unie, met n munteenheid, de euro . Volgens Rob Heir-baut, Europakenner bij de VRT-nieuws-dienst, zijn er verschillende redenen die het Ierse optimisme verklaren . De Ierse economie doet het opvallend beter dan de voorbije jaren . Ierland heeft ook als eerste crisisland het Europees steunprogramma verlaten . Daardoor bericht de Ierse pers minder negatief over Europa . Eddie Bran-nigan is woordvoerder van Permanent Re-presentation of Ireland to the EU, zowat de ambassadeur van Ierland bij de EU .

  De Eurobarometer is een rapport met enqutes over de evolutie van de publieke opinie in de lidstaten van de EU, dat sinds 1973 jaarlijks wordt uitgebracht door de Euro-pese Commissie. Elke enqute is gebaseerd op een duizendtal face-to-face-interviews per lidstaat. De themas van de enqutes variren van de uitbreiding van de Europese Unie tot milieukwesties en socio-

  economische zaken.

  Big Brother

  MET DANK AAN EU-STEUN EN HERSTELPLAN

 • magazineERASMIX 17

  Ierland registreerde vorig jaar de

  grootste groei in de EU en is op

  weg om dat dit jaar te herhalen.

  Brannigan gaat akkoord met Heirbaut en ziet de economische ontwikkelingen als de belangrijkste factor . Met de steun van de EU heeft de Ierse re-gering een economisch plan opgesteld . Dat plan hield verregaande hervormingen in . Het bracht de nationale economie weer in balans, zorgde voor fiscale consolidatie, herstructureerde de fi-nancile sector en herstelde de competitiviteit . De hervormingen waren pijnlijk, maar het lever-de wel resultaten op. Nadat de financin in orde waren en het vertrouwen in de financile sector hersteld was, haalde Ierland de grootste groei in de EU vorig jaar en is op weg om dat dit jaar te herhalen .De resultaten van Ierland gaan in sommige ge-vallen ook tegen de stroom in . Het algemeen beeld van de Europeanen dat hun stem telt bin-nen de Unie, is gedaald met 2%, maar in Ierland is dat met 10% gestegen . Daarnaast onderscheidt het land zich ook volledig van andere landen die door hetzelfde crisisscenario zijn gegaan . Als je Ierland vergelijkt met de andere landen die financile hulp kregen van de EU en het IMF (Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje), lijkt het Ierse beeld over het economisch beleid van Euro-pa minder negatief dan in die andere probleem-landen . Ierland wordt minder gedicteerd vanuit Brussel dan bijvoorbeeld Griekenland, verklaart Heirbaut . Een andere verklaring voor het verrassende op-timisme is de publicatiedatum van de Euroba-rometer . Eerdere rapporten uit de Eurobarome-ter hebben de zware impact aangetoond van de economische crisis op Ierland sinds 2008: het bankensysteem dat in elkaar stortte, de rijzende werkloosheid en slabakkende economische groei . Met als gevolg: zware belastingen en besparin-gen in de publieke uitgaven . Maar op het mo-ment dat deze Eurobarometer werd uitgebracht, had Ierland zijn herintrede gemaakt in de obli-gatiemarkt en de werkloosheid was ondertussen drastisch gedaald . Brannigan legt uit: Deelne-men aan de gemeenschappelijke markt maakte van de Ierse economie weer een aantrekkelijke bestemming voor investeringen . Als centrum voor innovatie, maar ook voor ondernemerschap . De subsidies van de Europese Unie hebben een

  positieve impact gehad op de ontwikkeling van een moderne infrastructuur en het onderwijs-stelsel in Ierland . De EU heeft ook sociale en te-werkstellingsmaatregelen gentroduceerd die de gelijkheid, bijvoorbeeld op het vlak van gender, versterkt heeft . Om onder andere die redenen kijkt de Ierse bevolking positief naar de Europese Unie .Vanuit internationaal opzicht had Ierland in 2013 ook een succesvol voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie achter de rug, maar Heir-baut nuanceert . Zelfs als voorzitter kan een land op zes maanden tijd maar weinig impact hebben op de Europese politiek . Al helemaal omdat er ook een Europees president is die de Raad voor-zit . Dat er meer bericht werd over de Europese Unie toen Ierland voorzitter was, kan volgens hem wel een verschil hebben gemaakt . Er werd meer moeite gedaan om Europese zaken uit te leggen, terwijl dat vroeger niet altijd het geval was .

  Niet allemaal rozengeur en maneschijnDe barometer toont ook de andere kant van de medaille . Het herstel van de Ierse economie vor-dert te traag en de werkloosheid staat met 12,4% nog steeds boven het EU-gemiddelde van 10,7% . Het komt daarom niet als een verrassing dat de Ierse bevolking pessimistisch blijft over de na-tionale economie . De cijfers zijn sprekend: 81% van de inwoners noemt de staat van de economie slecht, meer dan het EU-gemiddelde van 68% . Daarnaast denkt 27% dat de toestand zal verer-geren, terwijl 42% op een status quo gokt . Het algemene negatieve gevoel over de toe-komst van de Ierse economie valt te nuanceren . In de vorige Eurobarometer (2013) verwachtte 40% van de bevolking nog dat de toestand in de toekomst zou verergeren .De barometer toont aan dat, hoewel de meerder-heid nog altijd weinig gelooft in de nationale economie, het scepticisme duidelijk minder sterk is . In het najaar van 2010 vond 84% van de Ierse bevolking de toestand heel slecht, terwijl meer dan de helft van die mensen ondertussen gema-tigder denkt .

  Eddie Brannigan

  En 2010 le gouvernement irlandais a introduit une demande daide lIMF pour chapper la faillite .

  Lopinion des Irlandais sur lUnion europenne na jamais t aussi basse qu ce moment-l . Des manifestants occupaient les rues de Dublin pour protester contre les mesures daust-rit de lUE et du FMI . Tout a a chang . Aujourdhui, lconomie irlandaise se rtablie et lIrlande est le premier pays sortir du programme de supervision . Selon lEurobaromtre, lIrlande est maintenant lun des pays le plus en faveur de lUE .Et pour ajou-ter loptimisme dans le pays, le taux de chmage a diminu et le pays a eu du succs pendant sa prsidence du Conseil de lUnion europenne .

  In 2010 the Irish government asked the IMF for a bailout to avoid bankruptcy . The image of the

  European Union in Ireland was at an all-time low . Demonstra-tions were organized in the streets of Dublin to protest against the austerity measures imposed by the E .U . and the IMF . But a lot has changed since those dark days . Today the Irish economy is recovering steadily and Ireland is the first country to exit the IMF-financial supervision programme . Ireland is now, according to the Eurobarometer, one of the most pro-European countries in the European Union . To add to the resurging optimism, un-employment dipped noticeably and the country had a success-ful presidency of the European Council in 2013 .

  Ierland verlaat als eerste crisisland het

  Europees steun-programma

  Rob Heirbaut

  V

  anha

  lew

  yck

 • magazineERASMIX 18

  Europa is al van in het begin een van de grootste donoren van ontwikkelings-hulp wereldwijd . De komende zes jaar trekken de Europese Commissie en

  haar lidstaten hiervoor 56 miljard euro uit . Op dit moment bepalen de lidstaten vooral zelf aan welke landen ze geld geven . Daardoor krijgen sommige landen te veel hulp en andere te wei-nig .In tijden van economische crisis kan Europa moeilijk verantwoorden dat een land als Mozam-bique geld krijgt van 16 verschillende donoren en Tsjaad slechts van 2 . Volgens Maud Arnould, kabinetsmedewerkster van eurocommissaris voor Ontwikkeling Neven Mimica (Kroati), moet het beleid voor ontwikkelingssamenwerking daarom ook op Europees niveau bepaald wor-den . We moeten vermijden een onderscheid te maken tussen de lidstaten en de Commissie, zegt Arnould .Ook volgens Sieglinde Gsthl, professor interna-

  tionale betrekkingen aan het Europacollege in Brugge, kan het ontwikkelingsbeleid van de Eu-ropese Unie effectiever . In Europa gelden maar liefst 29 verschillende beleidsstelsels inzake ontwikkelingssamenwerking: 28 nationale en 1 Europees . Samen met de lidstaten geeft Europa 60 procent van alle internationale hulp . Een een-gemaakt beleid zou alle macht bij Europa leg-gen . Als je weet dat de meeste lidstaten hun eigen beleid vanwege historische banden willen blijven doorvoeren, lijkt eenmaking een onrea-listisch ideaal .

  Koloniale donorlievelingenEen recent rapport van de Organisatie voor Eco-nomische Samenwerking en Ontwikkeling laat zien hoezeer die historische banden het ontwik-kelingsbeleid bepalen . Zo blijven Rwanda en de Democratische Republiek Congo de meeste ontwikkelingshulp van hun ex-kolonisator Bel-gi ontvangen . Ook Frankrijk, Groot-Brittanni

  Iedereen wil zijn eigen vlag planten.

  ONTWIKKELINGSBELEID EU: VISITEKAARTJE N ZIEK KINDJE2015 is het Europese Jaar voor Ontwikkeling. Hoewel een grote meerderheid van de Europeanen overtuigd is van het nut van ontwikkelingshulp, komt het huidige ontwikkelingsbeleid steeds meer onder druk te staan. Verschillende experten vinden dat de Unie duidelijker moet zijn over haar drijfveren en moet durven toegeven dat ze niet alleen bekommerd is om mensenrechten. Chlo Carlens

  Flickr

  C

  hlo

  Car

  lens

  Geert Laporte

 • magazineERASMIX 19

  Ontwikkelings- samenwerking moet op

  Europees niveau bepaald worden.

  Nu gelden in de EU maar liefst

  29 verschillende beleidsstelsels.

  en andere lidstaten behandelen hun ex-kolonies vaak als favoriete partnerlanden .Geert Laporte, adjunct-directeur van de onafhan-kelijke denktank European Centre for Develop-ment Policy Management wijst op de gevaren van donorlievelingen . Volgens hem zijn donoren dikwijls blind voor het feit dat ze door hun favo-riete partnerlanden worden gemanipuleerd .Om dit tegen te gaan, pleit Laporte voor een col-lectief ontwikkelingsbeleid waarbij de verschil-lende lidstaten hun eigen niche hebben . Laten we zo veel mogelijk samen het beleid bepalen en structureren . Op basis daarvan verdelen we de taken in functie van de competenties van elke lidstaat . Belgi kan dan bijvoorbeeld een voor-trekkersrol spelen in het ontwikkelingsbeleid voor Congo . Dat is eigenlijk de ideale situatie, maar in de praktijk werkt het natuurlijk zo niet: iedereen wil zijn eigen vlag planten .Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo sluit zich daar volledig bij aan . Op de lancering van het Europese Jaar Voor Ontwikkeling in Belgi zei hij dat het zijn vurige wens is dat dit ontwikkelingsjaar voor een betere Europese samenwerking zal zorgen .

  Europas eigenbelangIn haar ontwikkelingssamenwerking mag de Unie niet naef zijn . Zowel de donoren als de partnerlanden zoeken naar een win-winsituatie . De Europese ontwikkelingssamenwerking mag ook in het eigen belang van Europa zijn . Maar laten we daar dan, net als elke andere groot-macht, eerlijk over zijn . We moeten vlakaf zeggen wat onze belangen zijn en kunnen onze morele principes alleen maar verdedigen tot op zekere hoogte .De bekommernis om het eigenbelang is duidelijk merkbaar in de relatie tussen Belgi en zijn voor-malige kolonies . Tijdens zijn recente bezoek aan Congo zei De Croo dat de relatie met het land niet vrijblijvend is . Het feit dat deze kritiek niet in goede aarde viel bij zowel het Kabila-regime als bij een deel van de Franstalige pers in Belgi, toont aan hoe gevoelig koloniale donorlievelin-gen wel niet liggen . Volgens de woordvoerder van de Congolese re-gering moet De Croo zich niet komen gedragen als een gouverneur-generaal op inspectie . Ook ontwikkelingsexpert Laporte meent dat Europa

  zijn geloofwaardigheid bij de ontwikkelingslan-den verliest doordat de Unie onduidelijk is over haar drijfveren .

  Moraalridder EuropaArnould benadrukt het belang van waarden, zoals mensenrechten en democratie, in het ontwikke-lingsbeleid van de Unie . Ontwikkelingsbeleid is het visitekaartje van Europa op het wereldtoneel . Het is belangrijk om dit visitekaartje af te leve-ren in die landen waar die waarden ontbreken .Naast de wereld wil Europa dit jaar ook haar bur-gers overtuigen van het nut van ontwikkelings-hulp . De meest recente Eurobarometer-cijfers tonen dat de tijd rijp was voor een Europees Jaar voor Ontwikkeling . 85 procent van de Europea-nen vindt het belangrijk ontwikkelingslanden te helpen . Zelfs in deze crisistijd denkt 61 procent dat de middelen voor hulp hoger moeten en nog eens bijna 7 op de 10 Europeanen geloven dat de armoede in derdewereldlanden uitroeien, een topprioriteit van de EU moet zijn . De scherpe uithaal van De Croo aan het adres van Kabila moeten we begrijpen in het licht van deze cijfers . Net zoals hun mede-Europeanen gelooft de helft van de Belgen dat het helpen van mensen in ontwikkelingslanden een morele verplichting is . Volgens Laporte dient de scherpe kritiek van De Croo dan ook vooral om het Belgische thuisfront tevreden te houden . De Croo kaart de mensen-rechtenschendingen in Congo of Rwanda wel aan, maar uiteindelijk speelt hij onder een hoed-je met Kabila en Kagame . Zo zal hij bijvoorbeeld tegen Kagame zeggen dat de ontwikkelingshulp opgeschort wordt, zolang hij het niet serieus meent met mensenrechten of democratische hervormingen . Kagame trekt zich daar echter niets van aan en zal ook niet van koers verande-ren omdat hij weet dat hij het tienvoudige van China kan krijgen . Je kan dus niet zeggen dat onze kritiek doeltreffend is . Uiteindelijk speelt Belgi het spel gewoon mee omdat het ons goed uitkomt . We zijn altijd dubbelzinnig geweest .Toch bewondert Laporte de moed van De Croo . Het zou natuurlijk veel erger zijn als hij naar Congo ging zonder te praten over mensenrech-ten . Hij doet het en dat is zijn verdienste . Zeker als je weet dat andere regimes, zoals China, dat niet doen .

  Djess Heymans

  Maud Arnould

  2015 est lAnne europenne pour le dveloppe-ment . Des voix se lvent en faveur dune politique

  europenne de dveloppement unifie . A prsent, les Etats membres et la Commission choisissent o ils veulent investir leur argent . Quelques pays pauvres endurent des privations, dautres deviennent des pays chouchous . Lobjectif de lUE est dradiquer la pauvret et de dfendre les droits de lhomme . Mais en ralit, laide de lUE aux pays en voie de dveloppe-ment (PVD) est trop souvent motive politiquement .

  2015 is the European Year for Development . Dif-ferent voices are pleading for a unified European

  development policy . Today both member states and the Com-mission choose where their money goes . Because of this some poor countries bear the brunt while other countries become real donor darlings . On paper, the goal of EUs aid to developing countries is to eradicate poverty and to defend human rights . In reality the EUs aid is being politically motivated .

 • 1

  JOURNALIST ben / wor

  d / studeer je

  IN BRUSSEL. Waar an

  ders?

  ba Journalistiek

  NIEUW

  OPLEIDINGS-

  PROGRAMMA

  2015departement Management, Media & Maatschappij

  p03p06p08p11p13p14p16p18