JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA Strana 2 od 171...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA Strana 2 od 171...

 • JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA

  Atlas banka AD Podgorica

  Podgorica, 07.03.2019. godine

 • JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA

  Strana 2 od 171

  UVOD Na osnovu člana 57. tačka 1 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Sl.list RCG broj 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11), člana 15 Statuta, članova 123, 126 i 126a Zakona o bankama, kao i Rješenja o uvođenju privremene uprave u Atlas banci AD Podgorica, br. „P“ 03-165-5/2018 od dana 07.12.2018. godine, Privremeni upravnik Atlas banke AD Podgorica u privremenoj upravi dana 07.03.2019. godine, donio je Odluku o dokapitalizaciji Banke u skladu sa članom 126a Zakona o bankama br. 01-3-2369. Pomenutom Odlukom odobrena je dokapitalizacija Banke u iznosu od 22.000.080,00 EUR, emisijom običnih akcija podijeljenom na 88.710 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 248,00 EUR. Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u roku od 20 dana počev od prvog radnog dana nakon dana objave oglasa, zaključno sa dvadesetim danom u 16h, upiše i uplati cjelokupan broj emitovanih akcija. Dokapitalizacijom Banka bi obezbijedila adekvatnu kapitalnu poziciju u skladu sa rizičnim profilom, poboljšala likvidnu poziciju koja bi joj omogućila da podnese pritisak po osnovu odliva depozita koji će se javiti nakon isteka moratorijuma. Dakle, dobijena sredstva od emisije akcija u prvom redu će se koristiti za stabilizaciju likvidne pozicije Banke, koja će nakon isteka moratorijuma biti narušena zbog poljuljanog povjerenja u Banku nakon uvođenja privremene uprave. Pravo na dokapitalizaciju Banke imaju sva fizička i pravna lica, domaća i strana izuzev postojećih akcionara Banke, koji su shodo članu 126a Zakona o bankama izgubili svoje pravo učešća u dokapitalizaciji. Shodno Zakonu o bankama, prva ponuda za dokapitalizaciju Banke bila je zatvorenog tipa i odnosila se na postojeće akcionare koji su imali pravo preče kupovine. Rok za dokapitalizaciju od strane postojećih akcionara trajao je 35 dana od dana objave oglasa. Dana 28.02.2019. godine Komisija za tržište kapitala donijela je Rješenje o poništenju evidentiranja prospekta za zatvorenu ponudu emisije akcija emitovanih po osnovu Odluke o dokapitalizaciji br. 01-3-334 od 196.01.2019. godine, te Odluci o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine br. 01-3-335 od 16.01.2019. godine, zbog neuspješnosti emisije u propisanom roku. Prospekt sadrži informacije o finansijskom stanju i poslovanju Banke u periodu od posljednje tri revidirane godine (2015-2017), kao i nerevidirane podatke o finansijskom stanju i poslovanju na dan 31.12.2018. godine. Prospekt se ne može smatrati preporukom za kupovinu akcija Banke, niti sadrži bilo kakve savjete u vezi sa istim. Lica odgovorna za sačinjavanje Prospekta odgovaraju za tačnost podataka. Prospekt će biti javno objavljen, tako da će biti dostupan na internet stranici Banke, kao Emitenta, kao i internet stranici Komisije za tržište kapitala. Pravo uvida u Prospekt može se ostvariti i u prostorijama Atlas banke kod ovlašćenog lica. Ulagač svaku odluku o ulaganju u akcije Emitenta treba donijeti nakon razmatranja Prospekta u cjelini. Prije donošenja odluke o ulaganju, potencijalni ulagači bi trebali detaljno pregledati cijeli Prospekt, uključujući podatke navedene u Prilogu I Prospekta, tačka 4. - „Faktori rizika“ i tačka 20. „Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju, te dobicima i gubicima emitenta“, podatke nevedene u Prilogu III Prospekta, tačka 2. - „Faktori rizika koji su značajni za hartije od vrijednosti koje su ponuđene i/ili su uključene u trgovanje“, kao i sve ostale navedene finansijske informacije“. Jezik Prospekta je crnogorski jezik. Ne postoji i ne objavljuje se prevod ovog Skraćenog prospekta na neki drugi jezik osim crnogorskog niti je zatražena notifikacija ovog Prospekta.

 • JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA

  Strana 3 od 171

  SKRAĆENICE

  Emitent – Atlas banka AD Podgorica Banka – Atlas banka AD Podgorica HOV – Hartije od vrijednosti CBCG – Centralna banka Crne Gore Zakon o bankama – Zakon o bankama ("Službeni list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011, 73/17 od 03.11.2017) (000 EUR) – Hiljada EUR Revidirani finansijski izvještaji Emitenta – Revidirani finansijski izvještaji Atlas banke AD Podgorica (za 2015, 2016. i i 2017. godinu) Finansijski izvještaji Emitenta – izvodi i tabele iz kvartalnih finansijskih izvještaja Emitenta na 31.12.2018. godine, koji se sastavljaju u skladu sa članom 5. Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj Banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 64/12 od 25.12.2012, 83/17 od 11.12.2017, 24/18 od 18.04.2018. i 39/18 od 15.06.2018.) Finansijski izvještaji Emitenta (FIB obrasci) – izvodi i tabele iz kvartalnih finansijskih izvještaja Emitenta na 31.12.2018. godine, koji se sastavljaju shodno Odluci o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka ("Službeni list Crne Gore", br. 15/12 od 16.03.2012, 18/13 od 12.04.2013, 24/18 od 18.04.2018.)

 • JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA

  Strana 4 od 171

  POPIS TABELA

  Tabela 1: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Prihodi i rashodi (2015. – 2018. godina) Tabela 2: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Kreditni portfolio (2015. – 2018. godina) Tabela 3: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Depoziti i kapital (2015. – 2018. godina) Tabela 4: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Bilans stanja (2015. – 2017. godina) Tabela 5: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Bilans stanja 2018. godina Tabela 6: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Bilans uspjeha (2015. – 2017. godina) Tabela 7: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Bilans uspjeha 2018. godina Tabela 8: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Novčani tokovi (2015. – 2018. godina) Tabela 9: Odabrane finansijske informacije Emitenta – Promjene na kapitalu (2015. – 2018. godina) Tabela 10: Kapital Emitenta u periodu 2002 – 2018 godina Tabela 11: Ulaganja u osnovna sredstva i nematerijalna ulganja (licence i softvere) u 2015 – 2018. godina Tabela 12: Tržišni položaj Emitenta – Kapital ( period 2015 – 2018. godina) Tabela 13: Tržišni položaj Emitenta – Depoziti ( period 2015 – 2018. godina) Tabela 14: Tržišni položaj Emitenta – Ukupni prihodi (period 2015 – 2018. godina) Tabela 15: Tržišni položaj Emitenta – Prihodi od kamata ( period 2015 – 2018. godina) Tabela 16: Tržišni položaj Emitenta – Prihodi od naknada ( period 2015 – 2018. godina) Tabela 17: Tržišni položaj Emitenta – Prihodi od naknada ( period 2015 – 2018. godina) Tabela 18: Spisak firmi i ugovora za održavanje i/ili licenciranje koji su ključni za rad Entiteta Tabela 19: Osnovna sredstava Emitenta, na dan 31.12.2018. godine Tabela 20: Poslovni prostori u zakupu, na dan 31.12.2018. godine Tabela 21: Ostala imovina Entiteta – Stečene nepokretnosti, 31.12.2015. - 31.12.2018. godine Tabela 22: Stečene nepokretnosti, stanje na dan 31.12.2018. godine Tabela 23: Finansijski položaj – Aktiva Entiteta (2015. – 2017. godina) Tabela 24: Finansijski položaj – Aktiva Entiteta (2018. godina) Tabela 25: Finansijski položaj – Obaveze i kapital Entiteta (2015. – 2018. godina) Tabela 26: Finansijski položaj – Prihodi i rashodi (2015. – 2018. godina) Tabela 27: Finansijski položaj – Novčani tokovi (2015. – 2018. godina) Tabela 28: Finansijski položaj – Promjene na kapitalu (2015. – 2018. godina) Tabela 29: Finansijski položaj – Opšti pokazatelji (2015. – 2018. godina) Tabela 30: Prihodi e commerc-a (2015. – 2018. godina) Tabela 31: Izvori finansiranja (2015. – 2018. godina) Tabela 32: Depoziti – Učešće u ukupnim sredstvima (2015. – 2018. godina) Tabela 33: Pozajmice – Učešće u ukupnim sredstvima (2015. – 2018. godina) Tabela 34: Krediti klijenata koji nisu banke (2015. – 2018. godina) Tabela 35: Pregled primljenih kredita od EIB-a Tabela 36: Kapital – Učešće u ukupnim sredstvima (2015. – 2018. godina) Tabela 37: Novčani tokovi (2015. – 2018. godina) Tabela 38: Naknade članovima Odbora direktora za period od 01.01.2018. do 07.12.2018. godine Tabela 39: Naknade članovima Odbora za reviziju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Tabela 40: Naknada za rad Privremenog upravnika za period od 07.12.2018. do 31.12.2018. godine Tabela 41: Doprinosi PIO-Odbor direktora za period od 01.01.2018. do 07.12.2018. godine Tabela 42: Doprinosi PIO-Odbor za reviziju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Tabela 43: Broj zaposlenih/angažovanih lica Tabela 44: Struktura zaposlenih po vrsti Ugovora i lokaciji rada Tabela 45: Struktura vlasništva Tabela 46: Pregled hartija od vrijednosti koje se nalaze u portfoliju Banke na 31.12.2018. godine (vrednovane po FV kroz BU)

 • JEDINSTVENI PROSPEKT ZA XVIII EMISIJU AKCIJA

  Strana 5 od 171

  Tabela 47: Pregled hartija od vrijednosti – udjela koje se nalaze u portfoliju Banke na 31.12.2018. godine Tabela 48: Pregled depozita povezanih lica „Atlas grupe“ na 31.12.2018. godine Tabela 49: Pregled hartija od vrijednosti koje se nalaze u portfoliju Banke na 31.12.2017. godine (raspoložive za prodaju) Tabela 50: Pregled hartija od vrijednosti - udjela koje se nalaze u portfoliju Banke na 31.12.2017. godine Tab