JADUAL PINDAAN KEPADA - francais, seseorang pemegang francais yang kepadanya francais diberikan...

download JADUAL PINDAAN KEPADA - francais, seseorang pemegang francais yang kepadanya francais diberikan daripada

of 29

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JADUAL PINDAAN KEPADA - francais, seseorang pemegang francais yang kepadanya francais diberikan...

 • 1

  LAMPIRAN I

  JADUAL PINDAAN KEPADA

  AKTA FRANCAIS 1998 [AKTA 590]

  Bil.

  Peruntukan

  Yang Akan

  Dipinda

  Sebutan Sekarang Sebutan Yang Dicadangkan Komen Umum Komen Pemain

  Industri/

  Persatuan

  1.

  Seksyen 4

  Tafsiran “orang” termasuklah orang sebenar, perbadanan, perkongsian, persatuan, firma, usahasama atau amanah; “francais” ertinya kontrak atau perjanjian, sama ada secara nyata atau tersirat, sama ada secara lisan atau bertulis, antara dua orang atau lebih yang dengannya—

  (Tiada)

  Tafsiran

  “orang” termasuklah orang sebenar, perbadanan, perkongsian, persatuan, firma, koperasi, usahasama atau amanah; Bagi tujuan Akta ini, koperasi dimaksudkan mengikut pengertian Akta Koperasi 1993 [Akta 502] dan ia disifatkan sebagai pertubuhan perbadanan; “francais” ertinya kontrak atau perjanjian, sama ada secara nyata atau tersirat, sama ada secara lisan atau bertulis, antara dua orang atau lebih yang dengannya— “keluarga terdekat” ertinya anak- anak di bawah umur 21 tahun;

 • 2

  Seksyen 4 “pemberi francais” ertinya orang yang memberikan francais kepada pemegang francais dan termasuk pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang subfrancais, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini;

  “pemegang francais” ertinya orang yang kepadanya francais diberikan dan termasuk, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini—

  (a) pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemberi francais; dan

  (b) pemegang subfrancais berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang francais induk;

  “pemegang francais induk” ertinya seseorang yang diberi hak oleh pemberi francais untuk mensubfrancaiskan kepada orang lain, atas perbelanjaannya sendiri,

  “pemberi francais atau francaisor” ertinya orang tempatan yang memberikan francais kepada pemegang francais dan termasuk pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang subfrancais, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini; “pemegang francais atau francaisi” ertinya orang yang kepadanya francais diberikan dan termasuk, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini—

  (a) pemegang francais induk atau francaisi induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemberi francais atau francaisor; dan (b) pemegang subfrancais atau subfrancaisi berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang francais induk atau francaisi induk;

  “pemegang francais induk atau francaisi induk” ertinya seseorang yang diberi hak oleh francaisor untuk mensubfrancaiskan kepada orang lain, atas perbelanjaannya sendiri, francais

 • 3

  francais kepunyaan pemberi francais itu;

  “perunding francais” ertinya seseorang yang memberi nasihat dan perkhidmatan perundingan kepada seseorang lain mengenai pendaftaran perniagaan francais dan pematuhan kepada undang-undang yang berhubung dengannya.

  kepunyaan francaisor itu;

  “perunding francais atau konsultan francais” ertinya seseorang yang memberi nasihat dan perkhidmatan perundingan kepada seseorang lain mengenai pendaftaran perniagaan francais dan pematuhan kepada undang-undang yang berhubung dengannya.

  “serupa” ertinya serupa ke takat darjah yang material; “subfrancais” ertinya francais yang dipertanggungjawabkan kepada sesuatu francaisor oleh sesuatu francaisor lain (asal) untuk menjalankan sesuatu projek (perniagaan) “mensubfrancaiskan” ertinya menjalankan kerja secara subfrancais “francaisor asing” ertinya francaisor yang bukan warganegara Malaysia atau bukan francaisor tempatan dan hendaklah mematuhi Seksyen 54 sahaja dalam Akta ini “francaisor tempatan” ertinya francaisor warganegara Malaysia

 • 4

  yang perlu mematuhi semua seksyen dalam akta ini; “pembaharuan” ertinya perjanjian dibaharukan untuk satu tempoh francais “pelanjutan” ertinya perjanjian dilanjutkan untuk jangkamasa tidak melebihi 6 bulan atau sebarang jangkamasa yang dipersetujui dalam perjanjian

  2. Seksyen 6A Seksyen

  Pendaftaran pemegang francais pemberi francais asing 6A. (1) Sebelum memulakan perniagaan francais, seseorang pemegang francais yang kepadanya francais diberikan daripada seseorang pemberi francais asing hendaklah memohon untuk mendaftarkan francais itu kepada Pendaftar dengan menggunakan borang permohonan yang ditetapkan dan permohonan itu hendaklah tertakluk kepada kelulusan Pendaftar.

  (4) (Tiada) Pendaftaran pemegang francais

  Pendaftaran francaisi kepada francaisor asing 6A. (1) Sebelum memulakan perniagaan francais, seseorang francaisi yang kepadanya francais diberikan daripada seseorang francaisor asing hendaklah memohon untuk mendaftarkan francais itu kepada Pendaftar dan permohonan itu hendaklah tertakluk kepada kelulusan Pendaftar.

  (4) Mana-mana orang yang gagal mematuhi seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan Pendaftaran francaisi

 • 5

  6B Seksyen 6C

  6B. Pemegang francais yang kepadanya francais diberikan daripada pemberi francais tempatan atau pemegang francais induk tempatan hendaklah mendaftarkan francais itu kepada Pendaftar dengan menggunakan borang pendaftaran yang ditetapkan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh menandatangani perjanjian antara pemberi francais dan pemegang francais.” 6B. (2) (Tiada) Mempamerkan pendaftaran 6C. (Tiada)

  6B.(1) Francaisi yang kepadanya francais diberikan daripada francaisor tempatan atau francaisi induk tempatan hendaklah mendaftarkan francais itu kepada Pendaftar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh menandatangani perjanjian antara francaisor dan francaisi.” (2) Mana-mana orang yang gagal mematuhi seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan Mempamerkan pendaftaran 6C.(1) Francaisor, francaisi induk, francaisi, broker francais atau konsultan francais hendaklah pada setiap masa mempamerkan pendaftaran francaisnya di suatu tempat yang mudah lihat di premisnya yang dilesenkan.

  (2) Mana-mana orang yang gagal mematuhi seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan.

 • 6

  3. Seksyen 7 Permohonan bagi pendaftaran

  7. (1) Pemberi francais hendaklah membuat permohonan untuk mendaftarkan francaisnya dengan mengemukakan permohonan kepada Pendaftar dalam borang yang ditetapkan berserta dengan—

  (a) dokumen penzahiran yang lengkap dengan kesemua butir yang perlu telah diisi;

  (b) suatu sampel perjanjian francais itu;

  (c) manual pengendalian francais itu;

  (d) manual latihan francais itu;

  (e) suatu salinan terbaru akaun teraudit, penyata kewangan, dan laporan, jika ada, juruaudit dan pengarah pemohon; dan

  (f) apa-apa maklumat atau dokumen tambahan lain yang dikehendaki oleh Pendaftar bagi maksud menentukan permohonan itu.

  Permohonan bagi pendaftaran

  7. (1) Pemberi francais hendaklah membuat permohonan untuk mendaftarkan francaisnya dengan mengemukakan permohonan kepada Pendaftar berserta dengan—

  (a) dokumen penzahiran yang lengkap dengan kesemua butir yang perlu telah diisi;

  (b) suatu sampel perjanjian francais itu;

  (c) manual pengendalian francais itu;

  (d) manual latihan francais itu;

  (e) suatu salinan terbar