Jaarverslag 2011 - microStart

of 16 /16
JAARVERSLAG 2011

Embed Size (px)

description

Jaarverslag 2011 - microStart

Transcript of Jaarverslag 2011 - microStart

 • JAARVERSLAG 2011

 • 2EDITO1

  JAARVERSLAG 2011microStart

  En 100!In deze tijden van economische crisis, stijging van de werkloosheid en bedreiging van onze socialezekerheidsstelsels kan het oprichten van een eigen bedrijf en tonen dat je gelooft in de toekomst een beetje uit de toon lijken te vallen.

  En toch is dat hetgeen de 600 projectindieners die we in enkele maanden tijd hebben mogen ontmoeten ons hebben laten zien. Met lege zakken, maar een hoofd vol ideen herinneren de minstbedeelden er ons telkens aan hoe sterk ze zijn in creren en innoveren. Daarnaast tonen ze ons ook aan dat Brussel wel degelijk kan ondernemen en dat er een enorme vraag is naar het microkrediet. Over de negen maanden operationele activiteit van microStart hebben we 100 microkre-dieten verstrekt.

  Met de steun van onze partners-oprichters, BNP Paribas Fortis, de Europese Unie, het Europese Investeringsfonds en Adie pionier op het gebied van het micro- krediet in Europa is het de missie van microStart om de omvang aan te tonen van die vraag en de energie van de startende ondernemers die uit het bijstandsstelsel willen stappen om op verdienstelijke wijze van hun werk te leven. Alleen het regle-mentaire kader moet nog in hun voordeel zijn, en dat is vandaag de dag absoluut nog niet het geval: stopzetting van het vervangingsinkomen, niveau van de sociale bijdragen als starter, basiskennis bedrijfsbeheer en gebrek aan voorzieningen inzake eigen vermogen voor werklozen-starters zijn vier obstakels om een zelfstan-dige activiteit te beginnen die met de steun van allen weggewerkt moeten worden.

  Dank aan alle klanten, partners, vrijwillige of loontrekkende medewerkers om met ons tijdens deze eerste maanden van onze activiteit te hebben bijgedragen tot het recht op economisch initiatief.

  Maria Nowak, voorzitster van de raad van bestuur van microStart

 • 3ORGANISATIE VAN MICROSTART EN ECONOMISCH MODEL

  Financile dienstverlening

  Microkredietvan500tot10.000EURterugbetaalbaarover een looptijd van 6 tot 36 maanden. Rentevoetvan8,25%perjaarensolidariteitsbijdragevan5% van het geleende bedrag. NeerleggingbijmicroStart van een persoonlijke waarborg (vriendenof familie)omminstens50%vande lening te waarborgen. Mogelijkheidopeenrentelozevrijheidsoptie,maarmeteen hogere solidariteitsbijdrage (vanaf 9,5%vanhetgeleende bedrag).

  Begeleiding

  Elke klant van microStart kan een beroep doen op de begeleiding die het beste bij hem past: individueel of collectief, coaching of opleidingen, voor of na oprichting, bij hem in het bedrijf of tijdens de wekelijkse permanentie van zijn agentschap.

  De begeleiding van microStart, die ontworpen werd om ten dienste te staan van de klanten, is tijdens het laatste kwartaal van2011uitgebreidengediversifieerdergeworden.

  microStart2

  JAARVERSLAG 2011microStart

  DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DE GROEP

  > microStart is een groepering van innoverende sociale bedrij-ven met elk een eigen rol:

  microStart cvba-so is een coperatieve vennootschap met als oprichtende en besturende leden Adie, BNP Paribas Fortis en de Europese Unie (via het Europese Investeringsfonds) en een kapitaalvan1.210.000EURingebrachtdoordedriepartners:

  1/ BNP Paribas Fortis verschaft78,5%vanhetkapi-taalenzorgtvoordeherfinancieringvandemicro-kredietenviaeenkredietlijnvan1.300.000EUR.

  2/Viahet Europese Investeringsfonds brengt de EuropeseUnie20,5%vanhetkapitaalinengaran-deertzekosteloos75%vandekredietenportefeuille.

  3/ Adie brengt1%vanhetkapitaalen20jaarknow-how in.

  De missie van microStart cvba-so is ondernemers die buiten het klassieke bankstelsel vallen te onder-steunenviaeenmicrokredietvan500tot10.000EUR.

  microStart Support vzw is een vereniging zonder winstoog-merk met als oprichtende leden microStart cvba-so, Adie en Adie International. Haar missie is een begeleidingsaanbod voor te stellen en uit te werken dat aangepast is aan de klanten van microStart cvba-so door de mobilisering van vrijwilligers en belangeloze begeleiders.

  BNP Paribas Fortis E.I.F. Sponsors, donors, subsidies

  microStart cbva-so

  microStart Support

  vzw

  leentgarandeert

  75% financieren

  bestuurt

  terugbetaalt

  micro-ondernemers

  leent terugbetalengratis

  begeleidde

 • 4De begeleiding, die voornamelijk gegeven wordt door onze teams van vrij-willige coachs, omvat het volgende:

  microStart2

  JAARVERSLAG 2011microStart

  IN CIJFERS3

  JAARVERSLAG 2011microStart

  > microStart opende haar eerste agentschap in Sint-Gillis in maart 2011omindedaaropvolgendedagenhaareersteklantenteverwelkomen.Injuni2011opendeeentweedeagentschapde

  deuren in Schaarbeek. De voorbije negen maanden van opera-tionele activiteit bepaalden dus het levensritme van microStart overheel2011.

  BUURTAGENTSCHAPPEN2

  ONDERNEMERS

  ONTMOET

  601 100 MICROKREDIETENVERSTREKT

  ACTIEVECOACHS 17

  416.000 EUROAANUITSTAANDE

  KREDIETEN

  TERUG- BETALINGSRENTE97%

  GEMIDDELD MICROKREDIETVAN

  4900 EURO

  92% TEVREDENKLANTENDANKZIJDEDIENSTENVANMICROSTART

  >Tevredenheidsenqutegehoudenbij78klanten enprospectsindecember2011

  LOONTREKKENDEMEDEWERKERS9

  MEERDAN30OPERATIONELE

  PARTNERS PERSOONLIJKE

  BEGELEIDINGEN44

  Administratieveraadpleging,eenmaalperweekinuwagentschap... ... in elke fase van het project: > Uw project goed starten > Een businessplan maken > Uw activiteit dagelijks beheren

  Commercileraadpleging,eenmaalperweek Technischeraadplegingoverinternet,socialenetwerken...,eenmaalpermaand Algemeneindividuelecoaching Juridischenboekhoudkundigadvies

  Collectievesessiesinuwagentschap: Mijnpersoonlijkekredietenenbudgetbeheren Commercilesessie1:Klantenvindenenwerven Commercilesessie2:Telefonischeprospectie Zichorganiserenentijdwinnen Basisprincipesen-instrumentenvandeboekhouding Voorbereidingophetexamenbasiskennisbedrijfsbeheer

  Enbovendien...Themacafsperactiviteitssector

  INDIVIDUEEL

  GROEP

 • 5KLANTEN4

  JAARVERSLAG 2011microStart

  DE ENERGIE VAN MICRO-ONDERNEMERS

  > De door microStartgefinancierdeenbegeleidemicro-onder-nemers beschikken over een diversiteit aan projecten en een indrukwekkend parcours.

  MEER DAN DE HELFT VAN DE KLANTEN WAREN WERK-LOOS OF GENOTEN EEN UITKERING VAN HET OCMW

  VooraldebeginsituatievandeklantenvanmicroStart getuigt van die diversiteit. Sommigen waren werkloos voor ze startten (27%),anderenwarenalzelfstandige(27%),genoteneenuit-keringvanhetOCMW(14%),warenloontrekkende(16%)ofinactief (16%).Die situatiesgetuigenvandebereidheidvanmicroStart om zich niet enkel tot de minstbedeelden te richten en altijd trouw te blijven aan haar publiek.

  UITEENLOPENDE ACTIVITEITSSECTOREN

  Met lege zakken maar een hoofd vol ideen richten de micro-ondernemers bedrijven op in erg uiteenlopende activiteits- sectoren die vaak slechts weinig investering vereisen bij de start. Handelszaken en diensten uiteraard, maar ook kunst, cultuur en ambachten.

  Aangezien ondernemingsgeest een wereldwijd gegeven is, zijn deopleidingsniveauseveneensgevarieerd.16%vandeklanten van microStartkanamperlezenenschrijvenen12%heefthogereuniversiteitsstudiesgevolgd.Zerichtennietallemaalbedrijvenop in dezelfde activiteitsdomeinen, maar hebben allemaal een geweldige ondernemingsgeest gemeenschappelijk.

  Beroepsstatuutvandegefinancierdestartendeondernemers

  Typologievandegefinancierdeactiviteiten

  Opleidingsniveau van de startende ondernemers

  Hoger onderwijs (algemeen secundair onderwijs + 4 of meer)

  Technischofberoepsonderwijs

  Algemeen secundair onderwijsLezen,schrijven,tellen

  Hogeronderwijsvanhetkortetype(algemeen secundair onderwijs + 3)

  GETUIGENISSEN VAN KLANTEN

  Makbule : naaister. Haar activiteit was al goed gelanceerd toen ze een beroep deed op micro-Start, maar ze had een duwtje in de rug nodig om de huurachterstallen te regelen die haar in een oncomfortabele positie plaatsten op een mo-mentdathaaractiviteitgroeide.Vandaagkanze,dankzijdiefinancilesteun,zelfsdeinkoms-ten van haar activiteit investeren in het inrichten van haar winkel en in marketingondersteuning. Ik wou mijn winkel inrichten en mijn eigen stempel erop drukken. Nu gaan de zaken veel beter. Mensen herkennen me, en dat is wat ik wou.

  Lubambu : verkoop van kleding. Lubambu is al enkele jaren gepensioneerd.

  Hij deed een beroep op microStart voor een nevenactiviteit, nl. de verkoop van warme kleren voor Afrikaanse vrouwen omdat hij tot de vaststelling was gekomen dat daar op de Belgische markt een gat voor was. micro-

  Start heeft mij een duwtje in de rug gegeven ommijn voorraad te financieren die ik deze

  winter zal uittesten.

 • 6KLANTEN4

  JAARVERSLAG 2011microStart

  Jamila B.: invoer en verkoop van designmeubelen. Jamila richtte haar onder- neming op in mei. Haar zaak had succes, maar ze had geen middelen om te investeren. Daarom deed zij een beroep op microStart.Zelegtuit:Ik heb contact opgenomen met microStart voor een klein krediet dat mij wat meer ademruimte moest geven en om tijd te hebben om naar andere oplossingen uit te kijken. Het project loopt goed nu. Het is goed op dreef, de producten slaan aan. Er zijn verschillende weekends na elkaar private verkopen geweest. De mond-tot-mondreclame doet haar werk. De prijzen zijn redelijk. Ik ben tevreden en heb er alle vertrouwen in.

  Hugues: bvba die pakjes levert. Hij is erg tevreden over de dienstverlening van micro-Start. Dit microkrediet gaf heel wat zuurstof, wat zeer motiverend werkte. Bovendien kwam het op het juiste moment. Hij is heel enthousiast over dit initiatief dat startende ondernemers bijstaat op alle niveaus. Jevoeltjeechtgeholpen.Voorwiewelideenmaargeengeldheeft,iseenbedragvan5.000euroechtheelveel.VoorHuguesstaat het vast: microStartiseenbevoorrechtefinancilepartner met wie hij hoopt een duurzame en aangename relatie aan te houdenomindetoekomstvolledigfinancieelonafhankelijktekunnen zijn.

  Bernardo : cineast, productie van films voor ondernemingen. Bernardo studeerde Film en is ge- specialiseerd in scenarios. Hij heeft heel wat ervaring opgedaan en is dus als zelfstandige begonnen.

  Ik heb voldoende beroepservaring om een origineel en persoonlijk pro-

  ject op te starten dat voor de markt interessant is. Het is dus mijn streven naar origi-

  naliteit dat mij ertoe aanzette als zelfstandige aan de slag te gaan. Dankzij het microkrediet van microStart

  kon hij het materiaal en enkele begininvesteringen voor de communicatiefinancieren...Interessant bij microStart is dat je je activiteit ook op een zeer eenvoudig niveau kunt starten.

  Laura : bouwmakelaar. Laurawerktejarenlangindebouw- sector.Zehadgeenvastwerk,hadafentoeeentijdelijkcontractengenooteenwerkloosheidsuitkering.Zewouvooreigenreke-ning beginnen te werken, maar de banken volgden haar daar nietindoorhaarwerkloosheid.Zijrichttezichdustotmicro-Start,waarvanzeeenmicrokredietvan5.000eurokreegtoe-gekend. Bij microStart werd naar mij geluisterd en kreeg ik financilesteun.Maarhet isniethetgelddatmijhetmeestgeholpen heeft. Ik werd vooral geholpen bij de voorbereiding van het project, het dossier, de contacten, er was een coach die mijbegeleidde...Voelendat jeernietalleenvoorstaatmet jeproject, is heel belangrijk.

  Diane Mbarushimana: ontwerp en verkoop van draagdoe-ken op maat. Bij de geboorte van haar dochtertje maakte Diane haar eigen draagdoek omdat die in de winkels duur waren. Ze liet zich inspirerendoorhetsysteemvandetradi-

  tionele Afrikaanse draagdoeken, dat ze aangepast en verbeterd heeft.

  Haar eerste klant was haar kinderarts en al zeer snelbegonnenhaarvriendenerooktebestellen.Ze

  maaktdeeluitvandeactiviteitencoperatieDEBUuT.NaenkelemaandenbegrijptdecoperatieDEBUuTdatDianeaan haar project een andere betekenis moet geven en haar pro-ductiemoetverhogen.Hetwordtdustijdomeenfinancieringte vinden. Haar coach brengt haar in contact met microStart. Diane zegt microStart heeft agentschappen in de buurt en ze zijn zeer behulpzaam! Dankzij deze lening kon ik de productie van een twintigtal extra draagdoeken financieren en kon ikduswat tijd vrijmaken voor andere taken.

  Jamila L.: onlineverkoop van confectiekleding.Jamilawerkte twee jaar lang aan haar project voor de onlineverkoop van confectiekleding voordat zij dankzij Azimut van start ging, op een moment dat zij werkloos was. Ik voldeed niet aan de voorwaarden om een banklening te krijgen.Jamiladeedeenberoep op microStart omhaar voorraad tefinancieren.Haarmening over het microkrediet: Het voordeel is dat het niet om grote sommen gaat, wat je risicos als ondernemer beperkt. De maandelijkse aflossingen bieden een structuur; de sommen en devervaldagenzijnredelijk.Zoishetmicrokredietookeduca-tief, want een kleiner krediet zet beginnende ondernemers er-toe aan de kosten te drukken en spaarzaam te zijn. microStart biedt werkelijk hulp bij het opstarten van de onderneming.

 • 7TEAM5

  JAARVERSLAG 2011microStart

  HET ENGAGEMENT VAN DE MEDEWERKERS

  > De buurtaanpak van microStart is een van de innovaties van de vennootschap. De verschillende teamleden, adviseurs op het gebied van microkredieten, agentschapsmanagers en begelei-dersverrichtenallenterreinwerkomhetprofielvanhunklantenen de realiteit waarmee ze geconfronteerd worden zo goed mo-gelijk te kennen. Elk op zijn niveau werkt mee aan de evolutie van de activiteiten van de startende ondernemers die komen aankloppen bij microStart. De adviseurs zijn de draaispil in de relatiemetdeklant.Zezijnheteersteaanspreekpuntvoordeondernemers en blijven hun referentiepersoon tijdens het hele avontuur met microStart. De agentschapsmanagers nemen niet enkel deel aan het klantenbeheer, maar bouwen vooral ook lokale partnerships op om microStart zo goed mogelijk te integreren in de gemeenten van Brussel. Het teamverband tus-sen het management, de adviseurs en de begeleiders is echter bepalend in het dagelijkse werk van microStart om de micro-ondernemers de beste dienstverlening te verzekeren zodat hun project een succes wordt.

  De actie op het terrein: teamwerk

  Denis, agentschapsma-nager. Het is belangrijk

  managers te hebben die weten wat leeft op het ter-rein en die de ervaring van de adviseurs delen.

  Het dagelijkse werk van een agentschapsmanager omhelst

  niet alleen het beoordelen van het werk van de adviseurs, maar ook het delen van hun

  ervaring op het terrein. Denis werkt ook mee aan prospectie, aan het beheer van de relatie met de klanten en aan de begeleiding van zijn klanten. Die aanpak van dicht bij de klanten te staan, versterkt de geloofwaardigheid van de managerbijzijnteam.Zijnrolvanmanagerbestaatookinhetaangaan van partnerships met lokale verenigingen om zich zo goed mogelijk te integreren in de gemeenten waar microStart actief is.

  Marie-Bndicte, adviseur. Dankzij het terreinwerk ken ik de realiteit waarmee startende ondernemers geconfronteerd worden zodat ik hen vervolgens voorstellen kan doen die afge-stemd zijn op hun noden.

  Marie-Bndicteonderscheidt tweebelangrijke rollen inhaarfunctie van adviseur. Enerzijds bestaat het terreinwerk erin micro- Start bekend te maken bij de startende ondernemers, te doen begrijpen hoe de vennootschap aan hun behoeften kan voldoen en ook de werking van de verschillende activiteitssectoren van het doelpubliek te ontcijferen. Anderzijds omvat het werk in

  hetagentschaphetbestuderenvanfinancieringsdossiersende analysevanprojectendiedeondernemerswillenuitwerkenomeen krediet te vinden dat aangepast is aan hun activiteit. De adviseurs moeten de dossiers vervolgens voorleggen aan een kredietcomit,datdefinancieringkanweigerenofgoedkeuren.Nadatdekredietenverstrektzijn,blijftMarie-Bndictedegoedewerking van de projecten van haar klanten ook continu opvolgen.

  Astrid, cordinatrice van microStart Support vzw. De adviseur blijft de sleutel in de relatie met de ondernemer. De be-geleidende diensten werken met hen samen om hulpmiddelen te verschaffen die aangepast zijn aan de behoeften van de klant.

  VolgensAstriduithetteamwerkbijmicroStart zich in een cons-tante informatieuitwisseling tussen het management, de advi-seurs en de begeleidende diensten waardoor de inhoud van de opleidingsprogrammas aangepast kan worden aan de noden van de klanten. De adviseur kiest de opleiding die het meest geschikt is voor de klant en verwijst hem door naar de juiste begeleider. Hoe dan ook blijft de adviseur de referentiepersoon. Een nauw samenwerkend team is echter belangrijk want de be-geleiding gebeurt volgens hetgeen uitgedrukt is in het krediet-gedeelte. Net als de kredietdiensten omvat de begeleiding een belangrijk terreinaspect, aangezien de vrijwillige begeleiders rechtstreeks in contact staan met de klanten, zowel tijdens de permanenties in een van de agentschappen van microStart als in het activiteitencentrum van de ondernemer tijdens de indivi-duele coaching.

 • 8Colette, begeleidster. Wat mij interesseert, is werken met

  mensen die uit hun uitzicht-loze situatie willen geraken.

  Colettegenoot een econo- mische opleiding en heeft heelwatervaringindefinan-

  cile sector en met de oprich-ting van ondernemingen. Nu ze

  met pensioen is, zorgt ze voor de administra-tieve dienstverlening in het agentschap Schaar-

  beek, waar ze startende ondernemers helpt om

  hunprojectwaartemaken.Colettewordtvaakgeconfronteerdmet klanten die aan het begin staan van hun ondernemerstra-ject. Het belangrijkste is volgens haar hen te helpen om na te denken over de verschillende stappen die ze moeten zetten om hun onderneming op te richten en samen tot een businessplan te komen om hen zo in staat te stellen met zo veel mogelijk zekerheidaanhunprojecttebeginnen.Coletteervaarthaarrolvan begeleidster ook als een manier om mensen te helpen om opnieuw een gevoel van eigenwaarde te verwerven dankzij hun sociale status. Sommige klanten wensen na de toekenning van hunkredietverderebegeleidingombepaaldespecifiekeaspec-ten van hun activiteit te ontwikkelen.

  TEAM5

  JAARVERSLAG 2011microStart

  Anne-Galle Mat

  Maria Nowak&PatrickSapy

  Marie-Bndicte de Ghellinck

  Grgoire Meillassoux

  ClaireOldenhove

  LucHaegemans

  Emmanuel Landais

  LaurentLedoux

  Jean-MichelJurquet

  ClineBouton

  AstridDeVisscher

  Een deel van het personeel van MicroStart

  Denis Hees

 • 9COLLECTIEF PROJECT6

  JAARVERSLAG 2011microStart

  DE RAAD VAN BESTUUR

  > Maria NowakVoorzitster-oprichtstervanAdie

  Luc HaegemansSecretaris-generaal van BNP Paribas Fortis

  EmmanuelLandaisAlgemeen directeur van Adie

  Laurent LedouxHead of Public Banking, BNP Paribas Fortis

  SamuelClauseSeniorMicrofinanceOfficer, Europees Investeringsfonds

  HET OPERATIONELE TEAM

  Patrick SapyAlgemeen [email protected]

  GrgoireMei[email protected]microstart.be

  Astrid De VisscherCordinatricevanmicroStart Support [email protected]

  Denis HeesManager van het agentschap [email protected]

  Jean-MichelJurquetManager van het agentschap [email protected]

  Anne-GalleMatAdviseur in [email protected]

  Marie-BndictedeGhellinckAdviseur in [email protected]

  ClineBoutonAdviseur in [email protected]

  ClaireOldenhoveAdviseur in [email protected]

  MichelPiensVoorzittervanhetKredietcomit

  Grote dank aan onze vrijwilligers, coachs en stagiairs die ons heel2011geholpenhebben:ErwindeKeyzer,ColetteMorel,ClaireOldenhove,MaryseBelhomme,Jean-PierreTimmermans,Thomas Descourt, Chantal Kamatari, Thomas Vandormael,MarianneRoche,JulieDedry,GuydeKoninck,MartaDormal,SoniaPietosi,LolaRavatomanga,HoudaZekhnini,TessaVer-schure en vele anderen die zich belangeloos ingezet hebben voor dit avontuur.

  InhetbijzonderdankaanLeilaOlabi(BNPParibasFortis),MariaFaddoul(AdieInternational)enCatherineKinet.

  Grote dank aan de medewerkers van BNP Paribas Fortis, die ons als vrijwilliger of loontrekkende het hele jaar lang met enthou-siasme, welwillendheid en professionalisme geholpen hebben bij de uitwerking van dit project.

  BEDANKT!

 • 10

  VERENIGINGSPARTNERSVerenigingenvoorsociaal- professionele inschakeling,

  voor het onthaal van nieuwkomers, gemeenschappen,

  wijkcontracten

  PRIVPARTNERSBanken, Advocatenkantoren,

  Boekhoudkantoren, Onderne-mingen voor sociale economie,

  Activiteitencoperatieven

  PARTNERSHIP7

  JAARVERSLAG 2011microStart

  DE STEUN VAN DE PARTNERS

  > De groep microStart blijft haar coperatie- en verenigings-principe trouw en wil een structuur zijn die openstaat voor haar omgeving. microStart streeft een opdracht van sociaal nut na. Zichineenhoekjeterugtrekkenomhaaractietevoeren,heeftdanookgeenzin.Departnerszijndusonmisbaaromdedyna-miek van microStart levendig te houden.

  Bedankt aan alle partners die microStart op de een of andere manier steunen. Iedereen die aan ons avontuur wil meewerken, is overigens van harte welkom.

  Banden smeden ten voordele van startende ondernemers!

  Het motto: creatief durven zijn... ten voordele van de klanten! Een partnership heeft alleen zin als het een meerwaarde biedt voor iedereen die ondanks zijn beperkte middelen toch wil ondernemen. De ondernemers staan dus centraal in onze actie.

  De ambitie van microStart is groot. Om de uitdaging aan te gaan, moeten we de platgetreden paden verlaten, de startende onder-nemers uit hun isolement halen, op verschillende niveaus te werk gaan door ons voortdurend te laten inspireren door de kennis opgedaan op het terrein. De partnergerichte aanpak is merkbaar op verschillende niveaus. Op operationeel vlak wordt denadrukgelegdopdesynergienmetdeverschillendevere-nigingen en instellingen die in contact staan met ons doelpu-bliek. Op institutioneel vlak is het de bedoeling om microStart zo goed mogelijk in het Brusselse landschap voor de oprichting van bedrijven te integreren, verder te bouwen op de ervaring op het terrein om voorstellen te kunnen doen aan de overheid, private partners over de streep te trekken die hun sociale ver-antwoordelijkheid willen nemen, de ontwikkeling van een aan-bod professionele begeleidende diensten te ondersteunen.

  De partners van microStart komen dus uit de verenigings-, priv-ofoverheidssector.microStart is bovendien het resultaat van een originele verbintenis van actoren uit die drie sectoren.

  ONDERNEMERS

  OVERHEIDSPARTNERSEuropese Unie, Federale staat,

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeenten,OCMW,BAO,Loketten

  lokale economie, Ambassades, Atrium, Lokaleinitiatieven...

  Brussels Agentschap voor de Onderneming Bruno Wattenbergh, directeur

  Overal ter wereld ontstaat een vorm van recht op economisch initiatief, zelf werk creren door een ondernemersproject. Af-hankelijk van je onderwijsniveau, je toegang tot formele of in-formele businessnetwerken en je middelen zal het makkelijker of moeilijker zijn om een duurzame activiteit als ondernemer op te starten. Met het microkrediet zoals microStart het voor-stelt, maar ook dankzij de begeleidende adviesverlening krijgen mensen die niet erg verwend zijn door het leven de kans om te ondernemen. En zelfs al zal niet iedereen succes hebben, toch is het al een ongelooflijke opportuniteit om het te mogen

  proberen, zowel qua so-ciale rechtvaardigheid als vanuit pedagogisch stan-dpunt ... Daarbij moet wel alles in het werk worden gesteld om te vermijden dat hun situatie op middellange ter- mijn nog moeilijker wordt dan voor hun ondernemersinitiatief.

 • 11

  PARTNERSHIP7

  JAARVERSLAG 2011microStart

  BNP Paribas Fortis Max Jadot CEO

  BNP Paribas Fortis neemt haar verant-woordelijkheid tegenover de maat-schappij. Als bank is het onze plicht om de Belgische economie te ondersteunen. Daarom willen wij onder meer het ondernemerschap aanmoedigen bij mensen die niet altijd de middelen hebben om hun eigen zaak te starten. Met micro-Start krijgen die ondernemers de kans om aan de slag te gaan. Maar BNP Paribas Fortiswil verder gaandan een louter financile bij-drage. De vrijwillige begeleiding door tal van mede-werkers van de bank is minstens even belangrijk.

  Europese Commissie Jean-Louis de Brouwer direc-teur belast met Europa 2020Tewerkstellingsbeleidbijhetdirectoraat-generaalSocialeZakenenInclusie

  microStart was een van de allereerste microkredietverleners in hetkadervanhetinitiatiefProgressMicrofinancedatdeEuro-peseUniein2010opstarttealstegengewichtvoordecrisis.Ikben tevreden dat microStart in zeer korte tijd erin geslaagd is om twee agentschappen in Brussel te openen, dat er al veel klantenzijnendatdegefinancierdeprojectenhelemaalover-eenstemmen met wat wij van dit instrument verwachtten: banen scheppen en mensen uit kwetsbare groepen helpen om uit de werkloosheid te geraken door een almaar groter aantal perso-nen de kans te bieden hun ondernemersdroom waar te maken.

  Bird&Bird advocatenkantoor Alain Costantini

  Het Belgische team van het advocatenkantoor Bird & Bird is trots op zijn partnership met microStart. Die samenwerking

  is het resultaat van een partner-ship dat eerder al in Frankrijk

  bestond, tussen Adie en het kan-toor van Bird & Bird in Parijs. Dit partnership

  zal met name uitmonden in een wijziging van de wetgeving over het statuut van de zelfondernemer. Bird & Bird blijft microStart bijstaan, onder meer door aan haar werknemers en vrijwilligers opleidingen te verstrekken over diverse juridische onderwerpen door op verzoek van micro-Start rechtstreeks advies te geven aan bepaalde micro-onder-nemersenookdoormicroStarttehelpeninhaarlobbywerkbij de politieke instanties om de toegang tot microkredieten te vereenvoudigen en algemeen genomen de micro-ondernemers makkelijker toegang te laten krijgen tot het beroep. De meeste diensten worden gratis verstrekt, in het kader van het maat-schappelijke engagement van Bird & Bird.

  Atelier Tic Tanneurs Thuan Chu algemeen cordinator

  Wijzijneenprojectvoorsocialeeconomieopgerichtin2005ensinds2006erkenddoorhetBrusselsHoofdstedelijkgewest

  als POWI (Plaatselijk Ontwikkelings- en Werkgelegenheids-initiatief ). Wij strijden tegen de digitale tweedeling door computers te recycleren zodat ze kunnen worden her-gebruikt op de arbeidsmarkt. Het overgrote deel van het publiek inonzewinkelszijnmensendieeenOCMW-uit-kering genieten, werkzoekenden en ook studenten. Dat publiekkomtbijonsomdatonzeproducten,degerecy-

  cleerde computers, worden aangeboden tegen toeganke-lijke prijzen met een waarborg.

  Vaakontmoetenwewerkzoekendendiewillenstartenalszelf-standige en die geen groot budget hebben om computermate-riaal aan te kopen. Het idee is dus aan de klanten van microStart een Start-up all inclusive package te kunnen aanbieden dat bestaat uit de hardware, de installatie, een onderhoudsdienst en zelfs, indien nodig, opleidingsmodules voor het gebruiken vandecomputerapparatuur.Met500eurokunnenwehunaleen erg compleet package aanbieden.

  Hispano-Belga vzw Yvan SALA-ZAR maatschappelijk werker microStart doet iets wat de andere structuren van de sociale econo-mie niet doen: mensen begelei-den die weinig bekend zijn met de Belgische context en vooraleen begeleiding geven die aange- past is aan de mensen. Om die reden vinden wij het een rijkdom een part- nership te hebben met microStart: microStart be-heert het economische gedeelte en Hispano-Belga het sociale gedeelte.Al jaren zie ik mensen, die in onzekere situaties werken, die hun eigen baas zouden willen worden om uit die situatie te geraken. En onder de migranten hebben velen al ervaring opgedaan in hun land van herkomst, hebben ze vaak een sociaal kapitaal maar een tekort aan economisch kapitaal en weten ze niet hoe ze precies te werk moeten gaan. Er bestonden volgens mij geen structuren die op die niche van ondernemerschap bij de migrantenbevolkingeenspecifiekantwoordboden.

  Ambassade van Burkina Faso in Belgi Emmanuel Lalsomd economisch adviseur

  microStart kan enorm veel betekenen voor de Burkinese ge-meenschap in Brussel. Sommige van onze burgers hebben kleine projecten, maar de voorwaarden van de banken zijn niet echt gunstig voor hen. Mijn wens: dat microStart haar interven-tiegebied uitbreidt naar andere gewesten zoals Antwerpen, Namen,Luikenz.waardeBurkinesegemeenschapevengrootis als in Brussel.

 • 12

  DE CIJFERS*8

  JAARVERSLAG 2011microStart

  GEENVOUDIGDE BALANS TOT 31/12/2011

  Actief (in KEUR) 31/12/2011

  Vaste activa 259I. Oprichtingskosten 136II. Immatrile vaste activa 3III.Matrilevasteactiva 108IV.Financilevasteactiva 12 Vlottendeactiva 729V.Vorderingenopmeerdannjaar 194VII.Vorderingenoptenhoogstenjaar 222IX.Liquidemiddelen 305X. Overlopende rekeningen 9 TOTAAL ACTIEF 989

  Passief (in KEUR) 31/12/2011

  Eigen vermogen 559I.Kapitaal 1.210 Resultaat (651)

  Schulden 430VIII.Schuldenopmeerdannjaar 287IX.Schuldenoptenhoogstenjaar 143

  TOTAAL PASSIEF 989

  GEENVOUDIGDE JAARREKENING TOT 31/12/2011

  Resultatenrekening(inKEUR) 31/12/2011

  I.BedrijfsopbrengstenenonkostenBedrijfsopbrengsten 50Bedrijfsonkosten (205) Bruto marge (155) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (396)Afschrijvingen (77)Waardevermindering op vorderingen (10)Anderebedrijfsonkosten(BTW) (14) RESULTAAT (652)

  II.FinancileproductenProductenvlottendeactiva 5Financile kosten (4) Resultaatvoorbelastingen (651) Belastingen 0 RESULTAAT VAN HET BOEKINGSJAAR (651)

  *DezejaarrekeningenzijnmomenteelnietgoedgekeurddoordeRaadvanBestuurendeAlgemeneVergaderingvanmicroStartCBVA-SO.

 • 13

  VERSLAGEN9

  JAARVERSLAG 2011microStart

  >Hetboekjaar2011isheteersteboekjaarvanmicroStart. Het boekjaar2011vanmicroStartbegoninseptember2010enlooptdus over 16 maanden. De rekeningen van microStart omvat-ten een gedetailleerde balans en verlies- en winstrekening op 31.12.2011.

  Opdeactiefzijdevandebalans(989KEUR)staathetvermogenvan microStart,voornamelijkleningenaanklanten(416KEUR),kasmiddelen, oprichtingskosten en materile vaste activa, die aanzienlijk zijn bij de start.

  De passiefzijde van de balans bestaat uit de middelen, dus het eigenvermogen(559KEUR)endeschuldenbijdebank,deleve-ranciers, de loontrekkenden en de staat.

  De verlies- en winstrekening bevat de opbrengsten en lasten van het boekjaar.

  De opbrengsten zijn beperkt doordat de activiteit net van start is gegaan (100 microkredieten).

  Delastenbestaanhoofdzakelijkuitpersoneelskosten(396KEUR),diensten, diverse goederen en toevoegingen aan de afschrijvingen.

  Hetverlies(651KEUR)valtdusmakkelijkteverklarendoordeop-start van microStart, door de begininvesteringen. Aan de hand daarvan zal de activiteit zich de komende boekjaren kunnen ontwikkelen.

  FINANCIEEL VERSLAG

  VoorditeerstebelastingjaarstreefdemicroStart cvba-so voor-al ernaar haar sociaal oogmerk na te leven door zich te concentre-ren op haar missie bij de minstbedeelden en door processen en procedures in te voeren die eigen zijn aan een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming.

  1 Een doelpubliek op n lijn met de missie van de coperatieve vennootschap

  De missie van microStart bestaat erin aan de minstbedeelden het recht op economisch initiatief te bieden door hun toegang te verschaffen tot kapitaal en de noodzakelijke begeleiding voor het oprichten of uitbreiden van een zelfstandige activiteit. Ge-durendeheel2011zagmicroStart erop toe haar diensten enkel aan haar doelpubliek aan te bieden met het oog op dienstverle-ning en het vergroten van hun autonomie.

  57%vandedoormicroStartgefinancierdeklantenzijnwerk-zoekenden, uitkeringsgerechtigden van de integratietegemoet-komingofniet-vergoedewerkzoekenden(inactieven).27%zijnal zelfstandige die echter onvoldoende inkomsten hebben om toegang tehebben toteenfinancieringbijdebank.16%zijnloontrekkenden, vooral deeltijds, waarvan de inkomsten soms lager zijn dan die van een vergoede werkloze.

  2 Vruchtbare en verrijkende sociale relaties

  microStart heeft ook veel oog voor het welzijn van haar mede-werkers, die zich alle in het bijzonder toelegden op de missie

  van de onderneming: rekening houdend met haar activiteit ver-tegenwoordigtdeloonsombijna70%vanhetwerkingsbudgetuitgezonderdinvesteringen.In2011werdeneenaantalbijzon-dere voordelen toegekend: een aanvullende gezondheidsver- zekeringvoor100%tenlastegenomendoordewerkgever,eenforfaitairevergoedinginzakevervoerkosten,56dagenberoep-sopleiding en meer algemeen een medeuitwerking van het project van microStartenenrechtopexperimenterenopgrondvan de voorstellen van het team. Het arbeidsreglement van de onderneming werd besproken en gewijzigd door de werknemers, met goedkeuring van de Sociale Inspectie. In juni 2011werdeen jaarlijkse teambuilding georganiseerd en in december werd gedurende een halve dag gewerkt aan het opstellen van het actieplan2012. In2012zullennogandereaanvullendemaat-regelen ten voordele van de medewerkers worden ingevoerd.

  3 Een milieubewuste onderneming

  microStart is een milieubewuste onderneming en heeft zo veel mogelijk maatregelen ten gunste van het milieu aangemoe-digd:allewerknemerskomenmetdefiets,tevoetofhetopen-barevervoernaarhetwerk,erwerdeenafvalsorteringssysteemingebruikgenomen,afdrukkengebeurensystematischrectoverso en in zwart-wit en over het algemeen wordt sober omge-gaan met de beschikbare middelen. Daarnaast deed microStart voor het grootste deel van haar prestaties ook een beroep op plaatselijke bedrijven.

  BIJZONDER VERSLAG OVER HET SOCIAAL OOGMERK

 • 1414

  10JAARVERSLAG 2011

  microStart 2011 IN FOTOS

  Officielleopeningvan de agentschapen van St Gillis en

  Schaerbeek, princes Mathilde bezoek, Samyenpatrick,eersteklanten, teambuilding in de ardennen,

  Stand op de markt, flyersenbrochures...

 • 15

  JAARVERSLAG 2011vanmicroStartRedactie:microStart teamLay-out:EstelleMahieu,SAW-BcomCopyrightfotos:Stevan,BenjaminBrolet, BNP Paribas Fortis, microStart

 • Klein krediet voor grote plannen

  Bethlehemplein 9 1060 Sint-Gillis (Brussel)

  Tel. +32 2 888 61 00Fax +32 2 888 61 01www.microstart.be