Izvjestaj Zavod medicina rada - · PDF filefinansijskom poslovanjujavnih zdravstvenih ustanova...

Click here to load reader

 • date post

  23-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Izvjestaj Zavod medicina rada - · PDF filefinansijskom poslovanjujavnih zdravstvenih ustanova...

 • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

  Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

  KANTON SARAJEVO Vlada

  CANTON SARAJEVO Government

  Broj: 02-05-11771-23/16 Sarajevo, 14.04.2016. godine

  Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 12. stav 2. tačka d) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/12), Vlada Kantona Sarajevo na 40. sjednici održanoj 14.04.2016. godine, donijela je

  Z A K LJ U Č A K

  1. Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

  2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na

  razmatranje i usvajanje.

  P R E M I J E R Elmedin Konaković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5. JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva) 6. Evidencija 7. Arhiva

  web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

  Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

 • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

  Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

  SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

  CANTON SARAJEVO ASSEMBLY

  Na osnovu člana 13. tačka b. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), člana 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 12. stav 2. tačka d) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/12) i člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13 i 47/15), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana ___________ godine, povodom razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donijela je sljedeći

  Z A K LJ U Č A K

  Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

  Broj: Predsjedateljica Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo

  Prof. Ana Babić

  web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba

  Tel: + 387 (0) 33 562-055 Fax: + 387 (0) 33 562-210

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

 • O b r a z l o ž e nj e

  I – PRAVNI OSNOV

  Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u članu 13. tačka b. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), članu 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13 i 47/15), članu 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i članu 12. stav 2. tačka d) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/12).

  II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

  Odredbom člana 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama propisana je obaveze javnim zdravstvenim ustanovama da dostave osnivaču, najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu i finansijskom poslovanju za proteklu godinu, a isto je propisano i članom 12. stav 2. tačka d) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo.

  S tim u vezi, a saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, kao i Programu rada Skupštine Kantona Sarajevo, dostavlja se ovaj izvještaj za 2015. godinu, koji je usvojio Upravni, odnosno Nadzorni odbor ove zdravstvene ustanove, Skupštini Kantona Sarajevo, na dalju proceduru.

 • ZA VOD ZDRA VSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Ložionička br.2, Sarajevo

  Tel. +38733 72 52 00 Fax+387 33 72 52 98

  e- mail: kzzobib@lol.ba

  Broj: 03-1-5485/16 Sarajevo, 17.03.2016. godine

  INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE CANTON SARAJEVO

  Ložionička br.2, Sarajevo Tel +38733 72 52 00 Fax+387 33 72 52 98

  e- mail: kzzobih/ijolha

  JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Bulevar Meše Seiimovića br.2 71000 Sarajevo

  U svrhu dobijanja mišljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u prilogu Vašeg dopisa broj: 01-232/16 od 11.03.2016. godine dostavili ste nam Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2015. godinu sa propisanim aktima u skladu sa Metodologijom izrade godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo

  Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, a na Vaš zahtjev, dajemo slijedeće

  MIŠUEN3E

  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, pripremljen je na način i u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 5/08 i23/09).

  Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo u 2015. godini Iskazala je iznos od 2.962.576 KM, kao prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja koji u strukturi ukupno ostvarenih prihoda ima učešće od 74% i isti je usagiašen sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

  Za materijalne troškove Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u okviru ugovorene naknade, doznačio iznos od 306.516 KM, a prema Izvještaju Ustanove stvarni materijalni troškovi reaiizovani su u iznosu od 584.305 KM. Po osnovu naknade za troškove zaposlenih Zavod je doznačio sredstva u iznosu od2.650.194 KM a Ustanova je za istu namjenu utrošila 3.182.465 KM.

  Menadžment zdravstvene ustanove je odgovoran za zakonito i namjensko korištenje sredstava, te efikasno i uspješno funkcionisanje sistema fmansijskog upravljanja i kontrole sredstava utvrđenih finansijskim planom Ustanove.

  Mecfha'jh^iijac, dipi.oec.

  ŠefSki/be za faan i ugovaranje

  Ксjntrblisala: j

  Safeta Borovac, dipt. oec. Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

  Dostaviti: - Naslovu - Službi za plan i ugovaranje - a/a

  mailto:kzzobib@lol.ba

 • JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića broj 2, 71000 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

  Upravni odbor

  Tel.: +387 33 712 445, 521 300, 714 825 Vax: +387 33 712 445, 712 446................... ......

  E-mail: zzinrks@blh.netba, zzmr@blh.net.ba

  Web: www.medlclnarada.com.ba

  Kantonalni sud u Sarajevu pod UF/l-298/02 Registarski broj: 1708112535, IdentifikacionI broj: 4200298890007

  Poreski broj: 01632007, ldent.br.PDV: 200298890007 Raiffeisen bank: i610db0010b76'066VuiČre®Ta¥k 33832022004б8289 Intesa Sanpaolo banka ; 154001200009^34

  Broj :D!L-3LDt-rlU6 Sarajevo, 04.03.2016. godine

  Na osnovu člana 22. Statuta JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, člana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, u vezi sa članom 4. Metodologije izrade godišnjih programa rada sa fmansijskim planom i izvještaja o radu i tmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/09,2/10 ), na VI redovnoj sjednici Upravnog odbora Zavoda, održanoj dana 04.03.2016.godine, donijeta je slijedeća

  ODLUKA

  I

  Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo.

  II

  Izvještaj 0 radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, dostavit će se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Osnivaču Zavoda ( Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo) putem resornog Ministarstva.

  OBRAZLOŽENJE

  Dana 04.03.2016. godine, na VI sjednici Upravnog odbora, članovima UO-a prezentiran je Izvještaj o radu i finansijskom