Izdvajamo iiz ssadr`aja - spos. · PDF fileKraljevo Rodoljub @ivadinovi}, @itkovac ^asopis za...

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Izdvajamo iiz ssadr`aja - spos. · PDF fileKraljevo Rodoljub @ivadinovi}, @itkovac ^asopis za...

 • ^lanstvo u SPOS^lanstvo u SPOS-u-u^lanstvo u Savezu p~elarskih orga-

  nizacija Srbije ostvaruje se prekodru{tava p~elara po slobodnom izboru.^lanarina u 2007. godini za ~lanovep~elarskih organizacija iz Srbije iznosi1 100 dinara, iz Republike Srpske 28,8KM, iz Federacije BiH 40,5 KM, izHrvatske 228 kuna, iz Slovenije 5 273tolara, za p~elare iz Crne Gore,Makedonije i ostalih inostranih zemaljagde se ~asopis {alje obi~nom po{tom 32evra, a gde se {alje avionom 40 evra.^lanstvo podrazumeva dobijanje 12brojeva ~asopisa P~elar.

  Ra~un SPOS-a:1601780608

  Saradnja Saradnja sa ~asopisomsa ~asopisom

  Rukopisi i fotografije se ne vra}aju.Redakcija zadr`ava pravo redigovanjatekstova. Za sadr`aj tekstova odgovara-ju autori, a za sadr`aj oglasa ogla{iva~i.Listovi koji preuzimaju radove iz~asopisa P~elar du`ni su da jasno nave-du izvor informacija.

  Istorija ~asopisaIstorija ~asopisaPrvi ilustrovani ~asopis za p~elare

  {tampan je 1883. godine u Beogradupod imenom P~ela. Potom je {tam-pan Srpski p~elar 1. oktobra 1896.godine u Sremskim Karlovcima. Od1899. godine nastavlja da ga izdajeSrpska p~elarska zadruga u Rumi.P~elar, organ Srpskog p~elarskogdru{tva, izlazi od 1. januara 1898.godine u Beogradu. Januara 1934.godine spojili su se P~elar i Srpskip~elar i od tada izlaze pod nazivomP~elar.

  Ukazom predsednika SFRJP~elar je 1973. godine odlikovanOrdenom zasluga za narod sa srebrnimzracima za izvanredne zasluge, popular-isanje i unapre|enje p~elarstva, aKulturno-prosvetna zajednica Srbijedodelila mu je 1984. godine Vukovunagradu za rad u razvoju kulture uSrbiji.

  Tira`: 14 000. [tampa: Kolor pres Lapovo, tel. 034/853-715, 853-560,kolorpres@ptt.yu

  Fotografija na naslovnoj strani: Zima bez zime na p~elinjaku Rako~evi}a

  Foto: Zoran Stojanovi},KraljevoRodoljub @ivadinovi},@itkovac

  ^as^asopis zopis za p~ea p~elalarsrstvtvo o P^ELARP^ELARSavez p~elarskih organizacija Srbije

  Molerova br. 13, 11000 Beograd, 011/2458-640, 064/40-191-63 spos@sezampro.yu, www.spos.info, casopis-PCELAR@yahoogroups.com

  The Magazine of Serbian Beekeeping BEEKEEPERThe Magazine of Serbian Beekeeping BEEKEEPERThe Beekeeping Association of Serbia, Serbia, 11000 Belgrade, 13 Molerova St.

  Predsednik SPOS-aDipl. ing. @ivoslav Stojanovi}

  Ul. Milana Martinovi}a Metalca br. 4, 24413 Pali}024/753-771, 063/510-598, zobrad@yunord.net

  Glavni i odgovorni urednik Dr med. Rodoljub @ivadinovi}

  Ul. Stojana Jani}ijevi}a br. 12, 18210 @itkovac018/846-734, 063/860-8510

  rodoljubz@ptt.yu

  Izdava~ki savetProf. dr Jovan Kulin~evi} (predsednik)

  Prof. dr Bosiljka \uri~i}, Prof. dr Zoran Stanimirovi},Prof. dr Desimir Jevti}, Prof. dr Slobodan Miloradovi},

  Prof. dr Miloje Brajkovi}, Jovo Kantar, @arko @ivanovi}

  Redakcija (po azbu~nom redu prvog slova prezimena)

  Doma}i ~lanovi redakcije

  Dipl. novinar Milanka Vorgi} (Novi Sad), Dragutin Gaji} (Veliko Gradi{te), Milan Jovanovi} (Trstenik),

  Ratko Jokovi} (Lu~ani), Branislav Karleu{a (Beograd), Dejan Kreculj (Kovin), Milan S. Mateji} (Vla{ki Do), Ing. Robert Past (Novi Sad), Rajko Pejanovi} ([abac),

  Milutin Petrovi} (Kragujevac), Dr sci. vet. med. Nada Plav{a (Novi Sad),

  Dr Slavomir Popovi} (Beograd), Vladimir Hunjadi (Petrovaradin)

  Strani ~lanovi redakcije

  Vladimir Augu{tin (Metlika, Slovenija), Borisav Brnjada (Bar, CrnaGora), Ferid Velagi} (Tuzla, Bosna i Hercegovina),

  Amir Demirovi} (Sanski Most, Bosna i Hercegovina), Milan Isidorovi} (Sutomore, Crna Gora), Dr med. Stipan Kova~i}

  (Darda, Hrvatska), Branko Kon~ar (Kozarac, Bosna i Hercegovina),Mr sci. Goran Mirjani} (Gradi{ka, Bosna i Hercegovina), AleksandarMihajlovski (Skoplje, Makedonija), Franc Prezelj (Kamnik, Slovenija),

  Doc. dr sci. Zlatko Pu{kadija (Osijek, Hrvatska), Milorad ^eko (Banja Luka, Bosna i Hercegovina),

  Dr vet. med. Irena D`imrevska (Skoplje, Makedonija), Franc [ivic (Ljubljana, Slovenija)

  2007

  APIMONDIA Foundation

  APISLAVIA

 • P^ELAR, februar 2007. 49

  Vlastimir Spasi}OPTIMALAN PROLE]NIRAZVOJ 54Upoznajte se sa modernimstavovima o razvoju p~elinjihzajednica u prole}e, do ~egase mo`e do}i samo upornim

  u~enjem i dugogodi{njim iskustvom@ivoslav Stojanovi}

  A@ NAMJESNIKU PRIPREMIZA GLAVNU PA[U 59Iz pera predsednikaSPOS-a pro~itajte detalje

  o ovoj neobi~noj ko{nici koja od p~elaramnogo tra`i, ali mnogo i daje. A@ Namjesnikpokazuje odli~ne rezultate u pripremi zaglavnu pa{u ~ak i u godinama sa nepovoljnimvremenskim prilikama u prole}eJovan Kulin~evi}

  NOSEMA CERANAEKOD EVROPSKIHMEDONOSNIH P^ELA 68Nau~nici polako razotkrivajunovu nozemozu i saznali su

  da nozemoza nije `ivotinja (!?), ve} visokospecijalizovana gljivica! MALA KO[NI^INA BUBA 71Jo{ jedna stra{na {teto~ina p~ela preti evrop-skom p~elarstvu!

  KKo ne zna, neka u~i ~itaju}i P~elaro ne zna, neka u~i ~itaju}i P~elar..KKo zna, neka u`iva u obnavljanju gradiva. o zna, neka u`iva u obnavljanju gradiva.

  KKo zna bolje, neka to i napi{e. o zna bolje, neka to i napi{e.

  IIzzddvvaajjaammoo iizz ssaaddrr`aajjaa

  KALENDAR VA@NIJIH P^ELARSKIH SKUPOVA U NAREDNOM PERIODU1 Bjelovar (Gudovac), III p~elarski sajam, 3. i 4. II 2007. 2 Beograd, XV savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu, 10. i 11. II 2007. 3 Ni{, V me|unarodni stru~ni seminar Priroda daruje um caruje, 17. II 2007. 4 Smederevska Palanka, XI Savetovanje Tehnologija p~elarenja, 17. II 2007. 5 Novi Sad, XXV Savetovanje p~elara Vojvodine, 3. III 2007.6 Aleksinac, Seminar o HACCP sistemu u p~elarstvu i dobroj p~elarskoj praksi

  (pokroviteljstvo: APIMONDIA, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije), 4. III 2007. 7 Vinkovci, IV p~elarski dani, 9, 10. i 11. III 2007. 8 Istanbul, Prvi kongres p~elarskih organizacija Balkanskih zemalja, 29. III 1. IV 2007.

  Slavomir Popovi}PISMO P^ELARIMA ZA FEBRUAR 51Vlastimir Spasi}OPTIMALAN PROLE]NI RAZVOJ 54@ivoslav Stojanovi}A@ NAMJESNIK U PRIPREMIZA GLAVNU PA[U 59Goran Grbi}UBLA@AVANJE NEGATIVNIH FAKTORA U PROLE]NOM RAZVOJU 62Werner GekelerKONTROLA SADR@AJA VODE U MEDU 65Jovan Kulin~evi} NOSEMA CERANAE KOD EVROPSKIHMEDONOSNIH P^ELA 68MALA KO[NI^INA BUBA(Aethina tumida) 71Petar Panteli}ALKOHOLNI RASTVOR PROPOLISAPROTIV VAROE 73Ivan Jurkovi~P^ELARENJE SA VI[ENAMENSKOM VISOKOM PODNJA^OM KOD NASTAVLJA^A 74Veroljub Umelji}NAU^NO PRANJE [ARENOG PAPIRA? 79SKUPOVI 80SKUPOVI I REPORTA@E 83

 • 50 P^ELAR, februar 2007.

  Re~ uurednikaNa po~etku ovog obra}anja Vama, dragi

  ~itaoci, moram najpre da uputim izvinjenjezbog ka{njenja sa dostavljanjem januarskog ifebruarskog broja ~asopisa P~elar. Broj ~lano-va SPOS-a naglo raste, verovatno kao nikadado sada, {to je delimi~no usporilo uno{enjepodataka u kompjuter. Oni koji su spiskoveslali internetom u digitalnom obliku ~asopis sudobili me|u prvima, dok je bilo ka{njenja kodonih drugih. Ali, dobro, to }e se brzo re{iti.Potrudili smo se da sadr`aj vremenski uskladi-mo sa ka{njenjem ~asopisa, tako da smo sigur-ni da }ete biti zadovoljni.

  Znamo da ima dosta primedbi i na obim-nost oglasa, ali je SPOS u~inio sve da ih svedena razumnu meru. Naravno, prva tri broja ugodini uvek imaju ne{to vi{e oglasa nego ostalimeseci.

  U protekle dve godine, posle izvesnog pe-rioda stagnacije, imali smo prose~no godi{njepove}anje ~lanstva za oko 500. Ove godine,pove}anje }e se meriti hiljadama, {to zbogbesplatne registracije p~elinjaka koju je svimanama, u saradnji sa Ministarstvom poljopri-vrede, obezbedilo rukovodstvo SPOS-a, {tozbog nastupa P~elara na stranom tr`i{tu. Sve usvemu, bi}e nas mnogo vi{e {to }e, nadam se,uticati i na pobolj{anje kvaliteta ~asopisa, jervi{e ljudi vi{e zna.

  Mogu i da vas obradujem ne~im lepim.Kona~no se krenulo sa realizacijom projektadigitalizacije svih brojeva ~asopisa P~elar koji

  su od{tampani u proteklih 109 godina! [ta tozapravo zna~i? Svi brojevi bi}e skenirani i sva-ka stranica i svaki broj ~asopisa nareza}e se napar DVD-a, pa }e svako od vas mo}i da potra-`i bilo koji broj da ga pro~ita. Jednostavno ot-kucate na tastaturi kompjutera, recimo mart1938 i taj broj ~asopisa se otvori pred vama!Isto }e se uraditi i sa kultnim ~asopisima Jugo-slovensko p~elarstvo i Napredno p~elarstvo.To neizmerno blago bi}e dostupno svakomp~elaru ove, ali i drugih zemalja. Pozivamo na-{e kolege iz ~asopisa Hrvatska p~ela, Sloven-ski ~ebelar, P~elarstvo i Melitagora da u~ineisto. Da poka`emo svetu kakvim blagom ras-pola`emo. Jer, znanje je jedina vrednost kojase umno`ava deljenjem.

  Diskovi sa svim ~asopisima dostavi}e sedru{tvima p~elara sa dozvolom za umno`ava-nje. Ovaj grandiozni projekat krunisa}e velikijubilej, 110 godina postojanja SPOS-a. Jubilejje dobio i slogan ~iji je autor zamenik predsed-nika SPOS-a Dragutin Gaji}: 50 000 p~elaraza o~uvanje prirode Srbije. Ovaj slogan sa ve-likom upotrebnom vredno{}u bi}e maksimal-no promovisan. Pozivamo i vas da ga ugraditeu sve svoje aktivnosti. Jer, zaista je tako. Mo-`da i vi{e od 50 000 ljudi se u Srbiji bavi p~e-larstvom, direktno ili indirektno, a najve}u ko-rist od njihovog rada ima {ira zajednica, krozopra{ivanje i odr`avanje ekolo{ke ravnote`e ibiodiverziteta. Slavimo p~elu, jer nam onaomogu}ava da opstajemo!

  IZVE[TAJ SA SEDNICE IO SPOS-a odr`ane 23. decembra 2006.

  Na ovom sastanku donete su slede}e va`nije odluke. Skup{tina SPOS-a se zakazuje za 24.februar 2007. godine. U Organizacioni odbor za obele`avanje 110. godi{njice od osnivanjaSPOS-a uvr{teni su ceo IO SPOS-a, predsednik Nadzornog odbora i predsedavaju}i Skup{ti-ne SPOS-a, a predstavnici vlasti }e biti imenovani kasnije. Za slogan godi{njice odre|en je:50 000 p~elara za o~uvanje prirode u Srbiji. Odobreno je uvo|enje ADSL (512 kbps) linijeu SPOS uz mese~nu pretplatu od 1 800 dinara. Prihva}ena je ponuda Narodne biblioteke zadigitalizaciju starih brojeva ~asopisa P~elar, uz pla}an