iSTANBUL aUVUK.SEl:tiR ULASIM KOORDiNASYON ... iSTANBUL aUVUK.SEl:tiR BELEDi~ESI T.e iSTANBUL...

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of iSTANBUL aUVUK.SEl:tiR ULASIM KOORDiNASYON ... iSTANBUL aUVUK.SEl:tiR BELEDi~ESI T.e iSTANBUL...

 • iSTANBUL

  aUVUK.SEl:tiR BELEDi~ESI

  T.e iSTANBUL BUYiixSEHiR BELEDiYE BASKANLIGI

  ULASIM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 22.11.2018

  SAY! 2018/9-5

  UKOME, istanbul Biiyiilqebir Belediye B~kanbgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAc;LI Ba~kanhgmda 22.11.2018 giin ve saat 15:30'da giindemindeki konulan gijrii~mek iizere toplandl.

  ilgi: a) 08.11.2011 Tarih ve 2011111-7 Sayill UKOME Karar!. b) Toplu Ula~un Hizmetler MUdlirlUgtintin 21.11.2018 tarih ve 4346 sayill yazlsl ile ekli raporu.

  TEKLiF: MinibUs ve Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl Yapan T~ltlarm Sag-Sol Yanlarl ile Tavanlanna Plaka Yazilmasl Teklifi.

  TOPLU ULASIM IDzMETLERi MUDURLUGU RAPORU:

  ilgi (b) Toplu Ula~lm Hizmetleri MUdtirltigti yazlSl ekli raporunda;

  ilgi (a) kararla taksi plakalarmm, ara~ tavanlarma ve aracm her iki yanma kolayca gorulebilecek ~ekilde yazllmaslyla gerek yolcu gerekse taksi ~ofortintin gtivenliginin artmlmasl, aynca aranan taksinin ilgili emniyet ve denetim birimlerince bir an once tespit edilmesi hususu ama~latunl~trr.

  Toplu Ulas1m Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi: MiidiirliigiimUz ekiplerince yapilan ~ah~malar neticesinde;

  (1/3)

 • T.e iSTANBUL BUvUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI

  ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 22.11.2018

  SAYI 2018/9-5

  ~ San taksilerin on kaptlanna ve tavanlanna Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em barfyiiksekligi) olC;lilerde

  ve RAL 5002 laeivert renkte plaka yaztlmasl ve aym renk kodu ile her iki yanma dama uygulamasl yaptlmasl,

  ~ Turkuaz Taksilerin on kaptlanna ve tavanlarma Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em barf yiiksek.ligi)

  olC;Ulerde ve RAL 1021 san renkte plaka yazllmasl ve aym renk kodu ile her iki yanma dama uygulamasl yaptlmasl,

  ~ Siyah taksilerin on kaptlarma ve tavanlarma Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em barf yiiksekligi)

  olc;iilerde ve RAL 1021 sari renkte plaka yazllmasl ve aym renk kodu ile her iki yanma dama uygulamasl yaptlmasl,

  ~ MinibUslerin on kaptlarma ve tavanlarma Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em barfyiiksekligi) olC;Ulerde

  ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yaztlmasl,

  ~ Taksi Dolmu~larm on kaptlarma ve tavanlarma Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em barf yiiksekligi)

  olc;iilerde ve RAL 5002 laeivert renkte plaka yaztlmasl ve aym renk kodu ile her iki yanma dama uygulamasl

  yaptlmasl,

  ~ Servislerin sag ve sol iki yanma uygun, gorlilebilir yerde ve tavanlanna Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20

  em barfyiiksekligi) olc;iilerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yaztlmasl,

  ~ Yaztlan plakalann kolay okunmasml saglamak amaclyla; iki harf ve iki rakam aralarmda 3 cm bo~ brraktlarak

  uygulama yaptlmasl,

  ~ Yine plakalarm kolay okunmasml saglamak amaclyla; harfve rakam gruplan arasmda 5 cm bo~luk blraktlmasl,

  ~ TUm plaka yaztlarl ile dama uygulamalannm reflektif ozellikte ve UV Serigrafi baskl teknigi ile yaptlmasl,

  uygun mUtalaa edi1mi~ olup plaka uygulama olc;iileri ve ta~lt omekleri a~aglda gosterilmi~tir.

  T !E : u i o iN

  _i

 • T.e iSTANBUL Bijy~EHiR BELEnITE BASKANLIGI

  ULASIM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI SAYI

  UKOME KARARI

  22.11.2018

  2018/9-5

  UKOME'NiN KARARI: ilgi (b) Toplu Ula~lm Hizmetleri Mtidtirltigti yazlSl ekli raporundaki degerlendirme

  dogrultusunda; ticari amac;:la yolcu ta;nmaclhgl yapan ve Toplu U1a~lm Hizmetleri Mtidtirltigtinden izin belgesi alan

  ta~ltlarm sag-sol yanlan ile tavanlarma plaka yaztlmasl teklifmin 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya

  ba~lamlmasma karar verilmi~tir.

  Dye Sevket AKTA Y

  Mill! SaVWlrna Bakanhgl 1. Ordu Korn. Tern.

  (Kattlrnadl)

  Uy Yakup DLER

  ist. Sehir HatIan Tur. A.S. Tern.

  Genel Sekreter Yrd.

  Y P. akanh 1 Karayolu Dtlzenlerne Gen. M d.

  j rti:Jo:,uom Al FI AT

  Metro istanbul A . Gn. Mud. Tern.

  (3/3)

  Dye AkifCERAN

  Sahil Guv. Korn. Tern.

  (Kattlrny h)

  eih .4/// U1~ttnna ~anhgl

  ist. Lirnan B~k. Llgl Tern.

  ye Ii FaikASCI

  U1~ttrrna ve Altyapl Bakanhgl Altyapl Vat. Gen. Mud. Tern.