Islamski učenjak El-Buti

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Pregled života i djela (u terorističkom napadu) nedavno ubijenog islamskog učenjaka. Prijevod objavljen u knjizi "Tumačenje Kur'ana i ideologije XX stoljeća"

Transcript of Islamski učenjak El-Buti

 • TUMAENJE KUR'ANA I IDEOLOGIJE XX STOLJEA

  esnaesto poglavlje

  Andreas Christmann

  ISLAMSKI UENJAK I VJERSKI LIDER SHA YKH MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUTI

  563

  Pitam se ta me to dri da stalno piem? to se tie moje slave, stekao sam je vie negoli sam se nadao i oekivao. to se tie moga imetka i bogatstva, Allah mi je darovao iznad mojih potreba. Kad je posrijedi potovanje ljudi, iskazuju mi ga vie negoli zasluujem. Na kraju sam otkrio da je sve to besplodna i bez uitka ako nema pojedinane molitve u moju korist od strane neznanog brata po islamu.

  (Muhammad Sa' id Ramadan al-Buti).

  Uvod

  Gledano u svjetlu njegove visoke reputacije i velikog utjecaja na ivot u modernoj Siriji, iznenaujue je da su al-Butijeva djela i miljenje uglavnom slabo predstavljeni i gotovo nepoznati u evropskoj akademskoj literaturi. On se pojavljuje na svim medijima- kao sedmini

  tuma K ur' ana i ha disa putem televizije, te kao propovjednik putem radija, kao autor nekoliko desetina knjiga i polemikih spisa koji su na raspolaganju po knjiarama. Na svojim hutbama u damiji Mawlana Rifa' i, te na svojim predavanjima koje dri dvaput sedmino u damiji Tinjiz, al-Buti se obraa svaki put stotinama ljudi, mnogi meu njima stoje u damijskom dvoritu sluajui njegov govor preko zvunika. Kao profesor na Univerzitetu u Damasku, al-Buti ima zapaen i djelotvoran utjecaj na budue generacije uitelja koji e predavati religiju i erijat u dravnim osnovnim i srednjim kolama. ak i ljudi koji aktivno ne prakticiraju religiju doznali su za al-Butijevo ime, i znaju gdje i kada ga se moe sluati. Takoer, i nemuslimani priznaju da su sluali ovu ili onu al-Butijevu sesiju, uoavajui ta to ovog uenjaka razlikuje od ostalih. Doista, ejh al-Buti u sebi objedinjava duhovno vodstvo i

 • 564 ENES KARI (PRIREIVA)

  islamsku uenost na jedinstven nain. Treba samo razmotriti njegovu ulogu kao muslimanskog televizijskog propovjednika, koji popularizira islamsko znanje i ideale u politikom kontekstu Sirije, gdje svaka javna izjava koja se razlikuje od slubene linije Ba'th partije moe odvesti u zatvor ili ak u torturu. Naravno, postoji i druga ulema, takoer, koja se pojavljuje na sirijskoj TV kao vjerski autoriteti, poput, naprimjer, ejha Marwana Shaikhua, starijeg slubenika u Ministarstvu za vakufe, koji dri vazove svakog petka na raqiju, daje sedmine vjerske decizije (fatawa) i dri programe Kur'ana na televiziji, kao i dnevne iftarske govore tokom ramazana. Ali, al-Butijevo fiksirano vrijeme emitiranja (srijeda u sedam sati poslije podne) i tematska serija lekcija, kroz koje on hodi kao pehlivan na konopcu, da bi verificirao erijatske propise u svjetlu sekularnog zakona i drutva, doprinijelo je da al-Buti bude iroko

  prihvaena - ponekada i estoko ispitivana - javna institucija koja savjetuje sirijske muslimane, ak i u najzabaenijim dijelovima te zemlje, i daje im upute o tekuim pitanjima i problemima glavnog toka sunnijskog islama.1

  Ovaj esej je, na neki nain, prvi pokuaj ire evropske ocjene al-Butijeva ivota i djela. Ovaj e esej oslikati portret o misliocu koji predstavlja veinu u sunnijskom islamu -ili" srednji put islama" -u Siriji koji pronalazi svoje mjesto

  izmeu tekue stvarnosti sekularne drave i jednog idealnog islamskog drutva. Na poetku, esej e nas uvesti u biografske pojedinosti al-Butijeva ivota i glavne intelektualne utjecaje koje je primio od ljudi i dogaaja oko sebe, potom e biti rijei o njegovu djelu, stilu i linosti. Drugo, esej e izloiti glavna miljenja i poglede al-Butija, uzimajui u obzir injenicu da on pie i govori u dvije razliite uloge, kao islamski uenjak i kao vjerski lider, to je moda jedinstvena situacija u savremenoj modernoj Siriji.

  1. Tokom mojih terenskih studija u Damasku, za vrijeme mjeseca ramazana 1995. i 1996. godine, saznao sam o al-Butijevom velikom znaaju i reputaciji. Na moje pitanje koji pripadnik 'uleme dri najbolja ramazanska predavanja, svi su mi jednoobrazno odgovorili: ejh al-Buti. Traei savjet o tome kojeg u uenjaka u Damasku trebati, prije svih drugih, konsultirati o odnosu izmeu islama i drutvenih promjena u Siriji, opet su mi ukazali na al-Butija. "Govori prvo sa 1:jim!'- rekli su mi. "Shvatit e potom da nema potrebe da via druge! .. " Postavi svjestan al-Butijeve vodee pozicije u sirijskom duhovnom ivotu, nestrpljivo sam elio da ga osobno susretnem. Godine 1995. susreo sam al-Butija samo kratko, nakon jednog njegovog predavanja, dok mije 1996. godine polo za rukom da obavim intenju sa 1:jim u njegovom kabinetu na univerzitetu.

 • TUMAENJE KUR'ANA I IDEOLOGIJE XX STOLJEA 565

  ivot Muhammad Sa' id ibn Ramadan 'Umar al-Buti roen je 1929. godine

  u malom turskom selu Jilika na ostrvu Butan (na arapskom: Jazira Ibn 'Umar-~ 0--:>l or.?) u zapadnoj Anadoliji, koje je "trpilo od irenja neznanja i teilo potrebi za kulturom (thaqafa- a.9t.:;,:,) i znanjem (ma'rifa - L....9~)."2 Bio je drugo dijete i jedini sin kurdskog uenjaka Mulla Ramadana al-Butija. Svi su njegovi preci bili seljaci, to je bio i al-Butijev otac koji je - potpomognut od svoje majke, ene koja je bila ispunjena

  pobonou (salah- o~) i bogobojaznou (taqwa- LS~),3 -studirao islamske nauke (al-'ulumu 1-islamiyya-~L )il t#l) protivno volji svoga oca i ustaljenim porodinim uenjackim tradicijama - koje je nastavio studirati ejh al-Buti i njegov sin Muhammad Tawfiq Ramadan al-Buti. Sve to znamo o al-Butijevoj majci jeste da je rodila tri kerke koje su sve umrle za rane mladosti, dok je i sama majka oboljela i umrla kad je al-Buti bio trinaestogodinjak. Od toga vremena al-Butijeva je porodica ivjela u Damasku nekoliko godina. 1934. godine porodica je pobjegla od sekularistikih mjera Kemala Ataturka, koji je - kako al-Buti istie - "uvrijedio islam" ,4 da bi se skrasila redom u mjestima Halwatu, al-Hasaki, Deir az-Zori, ar-Raqqi, al-Hami i Homsu, te napokon u Damasku, gdje su se naselili u kurdskoj etvrti Ruknu d-Din. Al-Buti je zapoeo studirati religiju, arapski jezik i matematiku u jednoj privatnoj koli u Suqu s-Suruji, jednome oblinjem starome gradu, da bi potom, u dobi od samo jedanaest godina, studirao K ur' an i Poslanikovu, a.s., biografiju pred ejhom Hasanom Habannakahom i ejhom al-Maradinijem u damiji Manjak u mjestu al-Midan, te, napokon, kad je ova damija bila pretvorena u Institut za islamsko

  upuivanje (Ma'hadu t-Tawjihil-Islami- ~L)!I ~~~~)al- Buti je studirao- sve do 1953. godine- tumaenje Kur:ana, logiku, retoriku i

  2 . al-Buti, Hadha walidi: al-qissa al-kamila Ji hayat al-Shaykh Mulla Ram adan al-Bu ti min wiladatihi ila wafatihi, Beirut, Daru 1-Fikri 1-Mu'asir, 1995 p. 14. 3 al-Buti, isto, p. L1 4 Al-Butijev otac j e opisan kao gnjevna osoba spram mjera kao to j e ukidanje poziva na namaz, ezana na arapskom, zamjene arapskih slova latinskim, zabranom javnog uenj a Kur'ana, bio j e ljutit na prevoenje Kur'ana na turski , na propise da se nosi evropska odjea i na zabranu da ene nose hijab i niqab - ukratko, bio je gnjevan "na sve ove akte opasne sabotae poduzete pod pritiskom britanske hegemonije." al-Buti, nav. djelo, 1995., pp. 29-32.

 • 566 ENES KARI (PRIREIVA)

  fundamentalne principe islamskog prava (usulu 1-fiqh- d.1WJI J-9-""'i). Pa ipak, za sve ovo vrijeme, njegov glavni i najutjecajniji uitelj bio je njegov otac.

  Prema al-Butijevim sjeanjima, njegov je otac bio najpoboniji ovjek koji nije, za razliku od veine njegovih savremenika, kao student gledao u islamu izvor hladnog i praznog natezanja i kazuistike, ve je u islamu gledao put unutarnjeg savrenstva kroz ustrajno recitiranje Kur'ana (tilawah- c;9 Jt),5 none namaze (tahajjud- ~),ponavljanje i po stotinu puta odreenih vjerskih formula (dhikr i wird- ~.m _;5~), pobonu disciplinu ( wara'- t;9 ) i asketizam (zuhd- .L_____Ajj). Ovo uobiajeno obavljanje iroko prakticiranih vjerskih obreda od strane njegova oca, usprkos dugogodinjoj izloenosti tajnovitoj bolesti koja je prouzrokovala jedno vrijeme i paralizu, bilo je vaan dio al-Butijevog porodinog ivota. Sura Ya-Sin bila je recitirana svako jutro i svaku veer, a za sofrom se od djece oekivalo da se ponaaju "kao da objeduju u samoj prisutnosti Allahovoj". Svakog ponedjeljka i etvrtka izjutra, nakon jutarnjeg namaza, otac je pozivao porodicu na dhikr, da svi ponavljaju tahlil (~) formulu: La ilaha illa Allah (

 • TUMAENJE KUR' ANA I IDEOLOGIJE XX STOLJEA 567

  Otac je odluivao i o al-Butijevoj profesionalnoj karijeri. Kada se 1956. godine, nakon zavretka trogodinjeg studija na al-Azharu7 , al-Buti vratio u Damask sa diplomom (ijaza) za poduavanje erijatu, odbio je da se prijavi na natjeaj (musabaqa)8 za budue nastavnike erijata (vjerouitelje) koje postavlja Ministarstvo obrazovanja, jer je znao da njegov otac smatra karijeru u dravnoj upravi za vjerska pitanja, to jest "bilo kakvo koritenje vjere zarad sticanja novca", velikim grijehom. Meutim, iz " neobjanjivog" razloga i na al-Butijevo "veliko zaprepatenje" njegov otac se sloio i ak mu naredio da se prijavi na natjeaj, na kome se vrlo dobro pokazao. Tako je al-Buti postao nastavnik erijata (vjerouitelj) u srednjoj koli i, kasnije, u Dar al-Mu'allimin al-Ibtida 'iyya u Homsu. Njegova akademska karijera je poela 1961 . godine, kada je postao asistent na tek osnovanom erijatskom fakultetu Univerziteta u Damasku. Nakon to je na Al-Azharu 1965. godine zavrio doktorat, postao je predava komparativnog prava (al-fiqh al-islami al-muqarin) i vjerskih studija (al-'aqaid wa 1-adyan) na Univerzitetu u Damasku; neko vrijeme je bio i dekan erijatskog fakulteta . Al-Buti je bio profesor komparativnog prava na Odsjeku islamskog prava i pravnih kola (al-fiqh al-islami wa madhahibuh), a danas radi kao predava "izvora i metodologije islamskog prava" (usui al-fiqh), islamskog vjerovanje (al-'aqida al-islamiyya) i Poslanikove, a.s., biografije (al-sira al-nabawiyya).

  Uticaji Kada je al-Butijev intelektualni razvoj poinjao, njegova porod