IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang...

of 12 /12
1 Hunyo-Agosto 2017 IPAGLABAN ANG KARAPATANG MAGBUNGKAL! IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG REBOLUSYONG AGRARYO sa asyenda uy! Pulang Alamat: Ka Japson, Batikang Kumander at Mandirigma ng BHB sundan sa pahina 8 Sama-samang babakuran ang asyenda upang hindi masira ang mga pananim habang iginigiit pa rin sa panginoong maylupa ang kanyang obligasyong bakuran ang kanyang mga baka. Minsan nang napayukod sa kagustuhan ng magsasaka ang dating makapangyarihang panginoong maylupang si Uy, tiyak na kaya uli itong gawin ngayon sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagkakaisa at determinadong paglaban. Sundan sa pahina 11 Ronda Gerilya: Serye ng mga aksyong militar ng NPA sa nakaraang dalawang buwan sundan sa pahina 3 Opinyon: Ang Ating mga Tungkulin para Biguin ang Tatlong Gera ni Duterte sundan sa pahina 4 Panayam: Isang Panayam kay Ka Cleo del Mundo Tungkol sa Nalantad na Tunay na Mukha ni Duterte sundan sa pahina 6 PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SOUTH QUEZON - BONDOC PENINSULA ISYU 11 HUNYO-AGOSTO 2017

Embed Size (px)

Transcript of IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang...

Page 1: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

1Hunyo-Agosto 2017

IPAGLABAN ANG KARAPATANG MAGBUNGKAL!

IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG REBOLUSYONG AGRARYO sa asyenda uy!

Pulang Alamat:Ka Japson, Batikang Kumander at Mandirigma ng BHBsundan sa pahina 8

Sama-samang babakuran ang asyenda upang hindi masira ang mga pananim habang iginigiit pa rin sa panginoong maylupa ang kanyang obligasyong bakuran ang kanyang mga baka. Minsan nang napayukod sa kagustuhan ng magsasaka ang dating makapangyarihang panginoong maylupang si Uy, tiyak na kaya uli itong gawin ngayon sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagkakaisa at determinadong paglaban. Sundan sa pahina 11

Ronda Gerilya:Serye ng mga aksyong militar ng NPA sa nakaraang dalawang buwansundan sa pahina 3

Opinyon:Ang Ating mga Tungkulin para Biguin ang Tatlong Gera ni Dutertesundan sa pahina 4

Panayam:Isang Panayam kay Ka Cleo del Mundo Tungkol sa Nalantad na Tunay na Mukha ni Dutertesundan sa pahina 6

PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SOUTH QUEZON - BONDOC PENINSULA

ISYU 11HUNYO-AGOSTO 2017

Page 2: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

2 Hunyo-Agosto 2017

Ang ay ang rebolusyonaryong pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo sa South

Quezon-Bondoc Peninsula. Ito ang boses ng mamamayang nakikibaka at tagapamandila ng mga tagumpay ng digmang bayan sa SQBP.

Para sa inyong mga komentaryo, katanungan, panukala at mga kontribusyon, makipag-ugnayan lamang o i-email kami sa:

[email protected]

Wala nang duda na pagkatapos ng ikalawang State of the Nation Address ni Rodrigo Duterte ay tuluyan na niyang tinalikuran ang mga pangako niya, at paurong pa nang paurong papalayo sa kapakanan ng mamamayan ang kanyang gubyerno.

Wala nang hihintayin ang sambayanan na paparating na pagbabago. Tiyak nang hindi matutupad ang mga ipinangako ni Duterte sapagkat ang tugon niya sa papalalang krisis ng bansa ay ang pagsunod at pagpapatupad ng mga ekonomyang patakarang neo-liberal katambal ang brutal na kampanyang pangseguridad na ikinukumpas ng mga numero unong maka-Amerikang heneral at opisyal-militar.

Siguradong pinapalakpakan ng imperyalistang US ang batas militar at gera sa Mindanao laban sa mamamayang Moro na alinsunod sa “gera kontra-terorismo” ng Amerika. Nagtagumpay ang trio ng mga pangunahing tuta ng Amerika na sina Lorenzana, Esperon at Año na paglakuan si Duterte ng pinakakumikitang negosyo sa daigdig – ang gerang agresyon.

Kakumbina ng “gera laban-sa-terorismo” ang gera kontra-droga at todo-gera laban sa rebolusyunaryong kilusan at mamamayan.

Sapat na batayan ang tatlong gerang nabanggit para tawagin si Duterte na panibagong Hitler, o sa kasalukuyang kolokyal ay Marcos-level-up. Sa pinakaangkop, ay isang butangerong Pangulo na diktador-pasista.

Kahit nasa libingan na, mamamatay pa nang paulit-ulit sa pagkakapahiya ang yumaong diktador na si Marcos dahil nilalampasan na ang kanyang rekord sa dami ng bilang ng pinaslang, winasak na buhay at kabuhayan, at nilabag na mga karapatang pantao.

At dahil nga nabuwang si Duterte sa popularidad at kapangyarihan, maging ang rebolusyunaryo at progresibong kilusan – ang pinakamaaasahan at tapat sana niyang alyado – ay kanyang tinalikuran. Tahasan niyang sinabi na ayaw na niyang bumalik sa mesa ng usapang kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines.

Isang taon na nagtimpi ang sambayanan kay Duterte. Bukod sa hindi na maaring palampasin ang ginagawang pangungutya

at pagmamaliit sa mamamayang nakikibaka, lalong hindi na kayang sikmurain ng mamamayan ang patuloy na pagkabusabos sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.

Ang gera kontra-droga, mas kilalang Oplan Tokhang ay kumitil na ng hindi bababa sa 10,000 buhay na karamihan ay karaniwang mamamayan na nasangkot sa ilegal na droga dahil sa kahirapan bunga ng kapabayaan mismo ng kasalukuyan at nagdaang reaksyunaryong mga rehimen na magbigay ng oportunidad sa trabaho, kabuhayan at batayang serbisyong publiko. Habang libu-libo ang bumulagta na nag-iwan sa ilampung libong naulila, si Duterte ay tuwang-tuwa na minumura pa ang mga biktima at pinapapurihan ang kanyang pulisya na nagsisilbing death squad sa buong bansa.

Ang hindi ipinapakita sa mamamayan ay ang posibilidad na ang gera kontra-droga ni Duterte ay gera niya kontra-kalabang-sindikato. Maaring ang mga itinutumba niyang malalaking drug lord gaya ni Espinosa at Parojinog ay mga karibal niya sa negosyo ng droga sa bansa.

Wala pa ring lupa ang mga magsasaka. Binoladas lamang ni Duterte ang mga magbubukid sa pangakong repormang agraryo at pagpapahusay ng agrikultura. Hindi pa rin nawawasak ang monopolyong kontrol ng mga panginoong maylupa sa mga lupang sakahan. Hindi pa rin libre ang irigasyon. Wala pa rin sa kamay ng mga magniniyog ang bilyong pisong pondo ng coco levy. Kamamatayan na ito ng mismong ina ni Duterte, na ayon sa kanya ay benepisyaryo ng pondo, pero hinding-hindi siya gagawa ng paraan para maipamahagi ang coco levy funds.

Patuloy ang endo. Nalegalisa pa at lalong tumibay ang patakarang kontrakwalisasyon. Sa halip na gawing regular sa mga pagawaan at pinagtatrabahuhan ang mga manggagawa ay sa mga manpower agency sila ginawang regular na trabahador. Kumikita ang kapitalista sa natitipid nilang obligasyon sa mga manggagawa. Kumikita ang manpower agency sa pinipiga nilang komisyon sa sahod ng mga manggagawa. Ang “win-win solution” ng Department of Labor and Employment ay panalo ng kapitalista at manpower agency.

Palpak ang serbisyong panlipunan. Walang malinaw na proyektong pabahay para sa mga maralitang lungsod. Kung hindi pa sama-samang kumilos ang kanilang sektor para okupahin ang mga nakatiwangwang na pabahay ng National Housing Authority ay hindi sila magkakaroon ng tirahan. Kahit ang “libreng matrikula” sa kolehiyo ay hindi naman mapakinabangan ng mga estudyante dahil walang mahanap na pondo para rito, sa halip magbabawas pa ng badyet para sa 43 pampublikong kolehiyo at unibersidad sa susunod na taon.

Si Duterte na lamang ang naniniwala sa kanyang sarili. Suklam-na-suklam na sa kanya ang mamamayang pinangakuan niya ng

Tuluy-tuloy na Ilantad at Labanan ang Diktador-Pasistang Rehimeng US-Duterte!

Ang kamaong laging iniuumang ni Duterte sa kanyang harapan ay kamay-na-bakal na ngayong nakaamba sa mamamayan na minsang naniwala at umasa sa pangako niyang change is coming – pero walang dumating na pagbabago.

Editoryal

Page 3: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

Hunyo-Agosto 2017

maginhawang buhay noong kampanyang Mayo 2016. Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng isang maton na kinatatakutan ng inaapi nyang mamamayan. Hindi ito popularidad ng isang pinaniniwalaan at kinagigiliwang lider.

Siguradong malao’t madali ay guguho na rin ang natitira pang pagtitiis ng iilan na natatakot kaya sumusuporta sa kanya, at sa gayon ay bumaling na rin sa papalakas na pagtutol at paglaban ng mamamayan sa kriminal at korap na paghahari ni Duterte.

May napakahalagang tungkulin ang rebolusyunaryong kilusan at mamamayan sa lalawigan ng Quezon para tuluy-tuloy na ilantad at labanan ang barumbadong rehimen ni Duterte. Kailangang pamunuan ang pagbubuo ng isang malawak na alyansa ng mamamayan.

Dapat na maging busluan ang alyansang ito ng pagsasama-sama ng mga magsasaka, manggagawa, propesyunal, guro, kabataan, kababaihan, mamamayang Moro at pambansang minorya, OFW, mga relihiyoso, mga makabayang pulitiko at negosyante, at iba pang sektor at grupo.

Ang alyansang ito ay dapat na magsagawa ng malalaking protesta at pagkilos laban sa kontra-mamamayang patakaran ni Duterte. Dapat na maging mapagbantay sa paglabas ng mga pekeng balita, disimpormasyon at itim na propaganda, at kaagad itong kontrahin at ituwid para huwag tuluyang maligaw ang madla sa tunay na nangyayari sa lipunan.

Kailangang pangunahan ng uring magsasaka lalo na sa South Quezon-Bondoc Peninsula ang pag-okupa sa mga lupaing kontrolado ang pagmamay-ari ng malalaking panginoong maylupa. Ipagpatuloy ang pagbabalik-saka at kampanyang paggigiit ng mas malaking partihan pabor sa magsasaka, manawagan sa pagtataas ng presyo ng lukad, at pagbibigay relip sa nasalanta ng mga nagdaang kalamidad na ngayon ay nagdudulot ng kagutuman.

Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lalawigan, patuloy na palakasin ang armadong pakikibaka na inilulunsad ng New People’s Army. Kasabay nito ay patatagin ang mga base ng uring magsasaka sa pamamagitan ng patuloy na pagtatayo ng balangay ng Pambansang Katipunan ng

Balita

Magbubukid sa antas bayan. Ilunsad ang maraming kumperensya ng mga saligang organisasyong masa at gawing pangunahing resolusyon sa pagtitipon ang pagpapasampa sa Hukbong Bayan at paglulunsad ng rebolusyong agraryo.

Ilunsad ng lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan ang mga taktikal na opensiba para biguin ang Oplan Kapayapaan ng pasistang AFP. Pagsilbihin ang mga taktikal na opensiba para makalikom ng dagdag na armas sa papalaking bilang ng Hukbong Bayan sa lalawigan. Dapat na pagbayarin nang mahal ang mga pusakal na yunit ng sundalo at pulis na nangunguna sa madugo at brutal na gera ni Duterte.

Sa kabuuan, nararapat na pagkaisahin at pakilusin ang mamamayan sa buong lalawigan ng Quezon sa diwa ng sentral na panawagan

Matagumpay na inilunsad ng Apolonio Mendoza Command ang serye ng

mga aksyong militar noong Hunyo at Hulyo sa mga bayan ng Catanauan, Gumaca, at Lopez sa lalawigan ng Quezon.

Noong gabi ng Hunyo 18, binomba ng isang yunit ng AMC ang rumerespondeng sikbay trak ng 85th IBPA sa Brgy. Pala-Ajos sa Catanauan, na may lulang hindi bababa sa 24 na sundalo.

Ayon mismo sa Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, nagtamo sila ng kaswalti sa naturang insidente. Dalawang sundalo ang inamin nilang nasugatan, pero pinabulaanan ito ng mga ulat ng

R O N D A G E R I L Y A

residente at kagawad ng barangay na hindi bababa sa 10 ang sugatan at may isang patay na sundalo.

Taliwas rin sa pahayag ng tagapagsalita ng Solcom, walang naganap na palitan ng putok sa pagitan ng sundalo nila at ng mga NPA. Ang putukan na tumagal ng 15-minuto ay indiscriminate firing na nagmula lamang sa mga sundalo para pagmukhain na nagkaroon pa ng labanan.

Bago ang bomba-haras ay pinarusahan ng mga NPA ang kapitalistang Globe Telecom nang pasabugin ng mga pulang hukbo ang mga kagamitang pangkomunikasyon ng kapitalista na nasa Bgy. Tuhian sa bayan din ng Catanauan.

Noon namang Hulyo 15, pinarusahan ng NPA sa lalawigan ang RTY Construction sa Brgy. Tan-ag sa bayan

ng Lopez. Nagkakailang kagamitang pangkonstruksyon ang nasunog kabilang ang isang concrete cutter, 2 generator set, 3 plate compactor sets, at 3 cement mixer engine.

Sa parehong araw, nasapol ng command detonated explosive ng mga NPA ang isang M35 military truck ng Philippine Air Force sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Brgy. Hagakhakin sa bayan ng Gumaca.

Ang mga aksyong pamamarusa sa mga naghaharing uri kasama ang pagbira sa bayarang berdugo nitong AFP-PNP-CAFGU ay naglalayong biguin ang pakana ng rehimeng US-Duterte na padapain ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng all out war at Oplan Kapayapaan.

Serye ng mga aksyong militar ng NPA sa nakaraang buwan

ng Partido Komunista ng Pilipinas na,

D i g m a n g Bayan, sagot

sa batas militar ng rehimeng US-

Duterte!

3

Page 4: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

4 Hunyo-Agosto 20174

Kumusta na mga giliw kong mambabasa? Kumusta ang inyong nakaraang mahigit kalahating taon? Papasok na ang ikatlong kwarto ng programa ng ating mga

rebolusyunaryong gawain ngayong 2017. Umaasa akong patuloy tayong lahat na nagpupunyagi para kamtin ang mga dakilang tungkulin na inaatang ng pinakamamahal nating Partido.

Ipagpaumanhin ninyo kung pansamantalang nawala sa sirkulasyong nakalimbag ang ating pahayagan. Ang sinundang isyu ng Diklap ay noon pang Enero at maari ninyong mahanap sa bersyong elektroniko sa Facebook page ni Ka Cleo del Mundo.

Napakaraming naganap nitong nakaraan. Para sa hindi nakakasubaybay ng pangyayari hayaan nyong mabilis kong pasadahan ang mahahalagang kaganapan sa bansa at sa ating lalawigan.

Idineklara na nating kaaway ng mamamayan ang rehimeng Duterte dahil lantaran na niyang tinalikuran ang anumang pakikipagmabutihan sa rebolusyunaryong kilusan. Napatunayan na nating bulang-gugo ang lahat ng pag-aasta niyang “kaliwa” at “sosyalista”. Pinutol na rin ni Duterte ang pakikipag-usapang kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines.

Sapat na ang mga ipinakitang rekord ni Duterte para tawagin ang kanyang gubyerno na tuta ng Kano. Sabi na nga ba natin noong una pa na nagpapataas lamang ng presyo si Duterte sa pagbibitiw ng maaanghang na salita sa US na pala naman sa bandang huli ay yuyukod rin at hihimod-sa-puwet ng amo niyang imperyalistang Amerika.

Nananatili ang batas militar sa Mindanao na nagsimula noong buwan ng Mayo. Ang problema ng rehimeng US-Duterte ay kung paano ito ngayon tatapusin, kaya di-malayong palawigin pa ito sa buong bansa.

Wala pang natutupad sa pangako ni Duterte noong nangangampanya siya bago ang Eleksyong 2016. Maliban nga pala sa hibang niyang gera kontra-droga na pumatay na ng mahigit 10-libong Pilipino! Suklam na suklam na ngayon ang mamamayan sa Oplan Tokhang ni Duterte.

Ang isa pa palang pangako niyang natupad ay ang pagpapalibing sa idolo nyang si Marcos na tulad ng isang bayani!

Sa lalawigan, lalong dumausdos sa kahirapan ang mga kababayan natin. Ramdam na ramdam ito ng mga maglulukad sa ikatlo at ikaapat na Distrito na matapos tamaan ng bagyong Glenda noong 2014 at bagyong Nina nitong 2016 ay hindi na makabangon-bangon ang ating mga magsasaka.

Sa bayan ng San Andres, inaabot na ng kagutuman ang

magsasaka sa asyenda ng panginoong maylupang si Dr. Vicente Uy dahil hindi sila pinapahintulutan na magtanim. Kung magpilit naman ang mga magsasaka, siguradong pipinsalain ang mga pananim ng alpas na baka sa asyenda.

Patuloy namang nagmamatigas ang mga kompradang si Arcadio Driz, Jr. at Adelmo Vizara sa pagpapatupad ng partihang 75-25 pabor sa maglulukad, gayong naipagtagumpay na ito ng mga magsasaka sa pakikipagdayalogo noong Oktubre ng nakaraang taon.

Hayan din at nananatili ang banta ng pagtatayo ng dambuhalang dam sa bayan ng Macalelon at isa pang planta ng kuryente sa Atimonan. May malaking proyektong diumano’y pangkaunlaran ang Achievement Reality Corporation na sasagasa naman sa mga bayan ng Mauban at Atimonan.

Nangyari at nangyayari ang mga binaybay kong kalagayan dahil sa patuloy na pagpapatupad ng rehimeng US-Duterte ng mga programang katulad rin lamang ng nagdaang mga rehimen – si Duterte ngayon ang pangunahing nagtataguyod sa pananatili ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

At dahil nga maton, barumbado, butangero at napakawalanghiyang kriminal ni Duterte, may tatlong gerang inilulunsad ang kanyang gubyerno para matiyak ang matibay niyang pananatili sa kapangyarihan. Ang lahat na ito ay gerang laban sa mamamayang Pilipino. Isa-isahin natin kung paano ito haharapin at bibiguin:

Gera kontra-droga – hibang ang kampanyang ito ni Duterte na pumatay na ng libu-libong Pilipino. Sino ang hindi magngingitngit sa harap-harapang pagbubulaan ng rehimen sa tunay na mga kwento ng pagpaslang sa “nanlabang pusher/user gamit ang .38 rebolber matapos makuhanan ng 2 plastik ng shabu”? Ang pinakahuling biktima nilang 17-anyos na kabataang

nagsasara lamang ng tindahan ang malinaw na dahilan para huwag nang suportahan ng mamamayan ang Oplan Tokhang at ang buong kampanyang kontra-droga ng rehimen.

Ang dapat nating gawin, kondenahin at tutulan sa lahat ng paraan ang gera kontra-droga. Ang mga biktima at kaanak ng biktima ng madugong gera laban sa bawal na

droga ay kaagad nating kausapin at ipunin sa isang samahan. Tulungan natin silang makapagpahayag ng kanilang damdamin. Gamitin ang lahat ng daluyan para makarating sa pinakamarami ang saloobin ng mga naulila at nabiktima.

Makipag-ugnayan sa mga nakatayo nang grupo at samahan na nanawagan sa pagwawakas ng extra judicial killings at

Ang Ating mga Tungkulin Para Biguin ang Tatlong Gera ng Rehimeng US-Duterte

Ang Gabay ni Ka Armine de GuiaAng Gabay ni Ka Armine de GuiaAng Gabay ni Ka Armine de Guia

Opinyon

Page 5: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

5Hunyo-Agosto 2017

pagbibigay katarungan sa naging biktima. Makipagkaisa sa panggitnang sektor ng mga abugado, relihiyoso, prupesyunal, kabataan at iba pa na may ganitong adhikain.

Sa ating pulang purok, patuloy na ipagbawal ang paggamit ng droga at iba pang gawaing anti-sosyal. Kaagad na isuplong sa pinakamalapit na yunit ng NPA ang mga kumpirmadong gumagamit, lalo na ang nagtutulak ng droga. Ang mapapatunayang talamak sa ganitong gawain ay bibigyan ng karampatang parusa ng demokratikong gubyernong bayan sa lokalidad.

Aarestuhin at paparusahan ng NPA ang malalaking drug lord at protektor nila lalo na yaong mga pulitiko at nasa serbisyong militar.

Gera kontra-terorismo – kopyang-kopya sa US war on terror ang mapangwasak na gera ng rehimeng US-Duterte sa Marawi at buong Mindanao. Ganitong-ganito ang itsura ng digmang agresyon ng US sa Syria. Pero kahit anong pagpapanggap na ito ay para sugpuin ang “terorismo” at “grupong Isis” sa Mindanao, buking na buking na sa mamamayan na gera ito laban sa mamamayang Moro dahil sa patuloy nilang paggigiit ng kasarinlan. Aabot na sa kulang kalahating milyong mamamayan sa Marawi at karatig ang mga namatay, lumikas at nawasak ang tirahan at kabuhayan dulot ng walang pakundangang pambobomba ng AFP-PNP sa syudad ng Marawi.

Kung narinig nyo na ang salitang genocide o ang sadyang paglipol sa isang partikular na lahi o grupo; at ethnocide o ang sadya at sistematikong pagwasak sa kultura ng isang grupong etniko gaya ng Moro – iyan mga kasama ang ginagawa ng mamamatay-taong si Duterte sa Mindanao.

(Basahin din ang ispesyal na ulat sa pinakahuling isyu ng Ang Bayan August 21, 2017 “Hukayin ang katotohanan sa likod ng pagkubkob ng AFP sa Marawi”)

Kailangang suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Moro, kapwa hayag at lihim, ligal at iligal nilang paglaban.

Likhain ang isang malapad na alyansa ng mamamayang nananawagan sa pagbawi sa deklarasyon ng batas militar sa Mindanao, at pagharang sa anupamang banta nito na palawigin sa buong bansa.

Maglunsad ng mga taktikal na opensiba ang NPA bilang suporta at simpatyang atakeng militar sa sobra-sobrang tambak ng pasistang sundalo at pulis sa Mindanao. Ipakita ng lahat ng yunit ng NPA sa lalawigan na hindi tayo nasisindak sa batas militar at banta nito.

Todo-gera laban sa rebolusyunaryong kilusan at mamamayan – matapos kapwa bawiin ang unilateral ceasefire ng NPA at AFP noong Pebrero, nagdeklara ng all-out war ang Department of National Defense. Sinundan agad ito ng utos ni Duterte na “bomb the NPA and flatten the hills” o bombahin ang mga NPA at patagin ang mga bundok.

Talagang war freak ang walanghiyang Pangulo. May pasabi-sabi pang ang tinututulan nya sa CPP-NPA-NDFP ay ang armadong pakikibaka, yun pala naman ay walang pakundangan sa pagsasabing “pasensyahan na lamang sa madadamay na sibilyan.”

Kung gayon, dapat na palakasin ang lahat ng anyo ng paglaban ng rebolusyunaryong mamamayan. Pamunuan ng mga ligal na demokratikong kilusan ang paglulunsad ng mga kampanyang masa na patuloy na maglalantad sa tunay na kulay ng rehimeng US-Duterte. Pamunuan ang mga sektoral at pampulitikang laban ng mamamayan at ubos-kayang pakilusin ang pinakamaraming bilang ng mamamayan para sa pagkakamit ng mga konkretong kapakinabangan sa kanila.

Sa ating lalawigan, ilunsad ang kampanyang Occupy. Balikan at pagyamanin ang mga lupang tiwangwang, taniman ang mga lupaing ipinagkakait sa

magsasaka at okupahin ang mga asyendang inilalalaan lamang ng mga panginoong maylupa para sa kanilang hayop, gaya ng asyenda Matias sa San Francisco at asyenda Uy sa San Andres.

Ang libu-libong kasapian ng mga magniniyog sa buong Quezon na nakikipaglaban para sa pagbawi ng bilyong pondo ng coco levy ay dapat na itaas na ang antas ng kanilang laban. Huwag nang asahan na makukuha ang pondo sa pamamaraang pakiusap. Ang hindi kayang kunin nang paupo, ay kunin na natin nang patayo!

Maglunsad ng mga kampuhang bayan para patuloy na itambol ang isyu, pagplanuhan ang pag-okupa at pagpapasara sa mga kumpanyang nakinabang sa coco levy kagaya ng bankong UCPB at mga coconut oil mill at destileriya. Gamitin ang mga pagkilos na ito para ipresyur ang rehimeng US-Duterte na gumawa ng konkretong hakbang na ipamahagi ang pondo sa maglulukad.

Patuloy na palakasin ang rebolusyunaryong kilusang masa ng magbubukid sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pambayang tsapter ng PKM, Makibaka at KM sa kanayunan ng lalawigan. Ito ang magsisilbing balon ng bagong mandirigma ng NPA para sa pagpapalakas ng ating armadong pakikibaka. Huwag kaligtaan ang paglulunsad ng rebolusyong agraryo para tumugon sa pangangailangan ng magsasaka na maiangat ang kanilang kabuhayan.

Itayo ang mga bagong platun ng regular at lokal na yunit gerilya para epektibong masaklaw ang kabuuan ng ating teatro ng digma. Sa ganitong paraan lamang natin maeehersisyo ang pulang kapangyarihan sa kanayunan. Sawang-sawa na ang mamamayan sa kanilang aping kalagayan, hindi dapat mawala ang presensya ng kanilang Hukbo sa bawat sityo, baryo at bayan na kayang saklawin ng ating NPA. Pinagtatawanan ng uring anakpawis sa kanayunan ang pahayag ni Duterte na hindi kayang tumagal ng NPA kahit isang araw sa isang barangay.

Digmang bayan ang natatanging sagot sa mga gerang ito ng rehimeng US-Duterte!

Opinyon

Page 6: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

6 Hunyo-Agosto 2017

Isang Panayam kay Ka Cleo del Mundo Tungkol sa Nalantad na Tunay na Mukha ni Duterte

Tunay na Mukha“Yan talaga ang mukha ni Duterte,

sa nakaraan ay nagkukunwari pa siya na maka-kaliwa at sosyalista. Pero sa katotohanan, gusto lamang nyang linlangin ang rebolusyonaryong kilusan at mapasuko’t umayon sa kaniyang mga patakaran pero dahil matalas tayo, matagal na nating sinuri na ang rehimen ni Duterte ay tutungo sa pagiging diktador, pasista at talagang maka-US.”

Aniya, ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka sa lalawigan ang isang kongkretong patunay na walang pundamental na pagbabago sa ilalim ng isang pangulong haling na haling sa kapangyarihan.

Naglinaw din sya hinggil sa pamamahagi ng lupa na unang napag-usapan noong sumalang ang rebolusyonaryong kilusan sa Peace Talks.

Ayon kay Ka Cleo, hindi dadampot ang rehimeng Duterte ng batong ipupukpok nito sa kanyang

ulo. Kasingkahulugan ito na walang inaasahang tunay na repormang agraryo ang mga magsasaka. Sa kabila ng mga pakulo’t pagbabanta pa nito sa mga panginoong may lupa, na ipapamahagi na umano nito ang mga hasyenda inagaw sa tunay na nagmamay-ari nito.

Ang tanging may interes at may kakayanang magpatupad sa pagkumpiska at libreng pamamahagi ng lupa sa magsasaka ay ang demokratikong gubyernong bayan, pagdidiin ni Ka Cleo.

Lupa ang dahilan“Isa sa mahalagang tungkulin ng

rebolusyunaryong kilusang masa sa kanayunan ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo. Sa kasalukuyan, dumadami at dumadaluyong ang mga magsasaka natin para kumilos. Tuloy-tuloy ang paglakas ng kilusang magbubukid sa lalawigan, sa dulong bahagi nga ng Quezon ay tuloy-tuloy na lumalaban ang mamamayan para sa pagbabalik-saka, sa Timog Quezon naman naipagtagumpay na nila ang 70-30 partihan pabor sa mga magsasaka.”

Inihayag ni Ka Cleo na ang pangunahing sasagot sa kawalan ng lupa at dapat gawin ng mga mamamayan ay ang patuloy na paglalantad ng kabulukan ni Duterte. Gayundin ang tuloy-tuloy na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa para magrebolusyon.

“Sa hamon ng panahon dapat na tuloy-tuloy na kumilos [ang lahat ng mamamayan]

Tuluyan nang nabuyangyang ang nagtatagong anyo ng rehimeng Duterte na matagal niyang ikinubli sa mga pangakong nagpapahupa sa galit ng mamamayang Pilipino. Pero hindi na rin nagawang itago ang umaalingasaw na amoy ng isang di-naliligong tuta ng Imperyalismong US na nakatali sa mga neoliberal na patakaran.

Nagbigay ng ilang punto si Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-NPA sa lalawigan ng Quezon para ilinaw ang tunguhin ng isang diktador-pasistang pangulo ng reaksyu-nar-yong gubyerno bilang bagong kliyenteng estado ng Imperyalismong US.

para sa kanilang mga partikular na mga isyu at laban, sumapi sa lihim na kilusang masa at sumampa sa Bagong Hukbong Bayan.”

Lumalakas at Lumalawak na Hukbong Bayan

Samantala, sinagot ni Ka Cleo ang pahayag ng bagong hepe ng Southern Luzon Command ng pasistang sundalo na si Maj. Gen. Benjamin Madrigal na tira-tirahan na lamang umano ang NPA sa rehiyon. Pinabubulaanan ito ni Ka Cleo at sinabing nakapagpagradweyt pa nga sila kamakailan ng isang kumpanyang hukbo sa Batayang Kursong Pulitiko-Militar.

“Buong tatag na hinaharap ng rebolusyonaryong kilusan Sa Quezon ang rehimeng US-Duterte na walang dudang kontra-mamamayan din kagaya ng mga nagdaang rehimen.”

“Walang tayong hindi malalampasang rehimen at kampanyang supresyon ang, hanggang sa tuluyan na nating makamit ang ganap na tagumpay.”

Wala rin aniyang sikreto ang Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan kung bakit hindi ito matalu-talo at kung bakit nito napapanatili ang walang pagmamaliw na pagtangkilik ng masa sa rebolusyonaryong kilusan.

“Sapagkat sa kasalukuyan, nariyan pa rin ang kahirapan na pinaniniwalaan ng aping mamamayan ng Quezon na malulutas lamang sa paghawak ng armas at paggapi sa estadong bulok. Malakas ang pananalig ng masa sa isang maaliwalas na bukas.”

“ hindi dadampot ang rehimeng US-Duterte ng batong ipupukpok sa kanyang ulo kaya walang inaasahang tunay na repormang agraryo http://www.facebook.com/cleodelmundo

Panayam

Page 7: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

7Hunyo-Agosto 2017 Balita

Ikalawang SONA ni Duterte Sinalubong ng Bigkisan ng Mamamayan!

Libong mamamayan sa lalawigan ng Quezon na nagmula sa iba’t ibang bayan na kinabibilangan ng mga magsasaka, kabataan, kababaihan at maralitang

lungsod ang sama-samang kumilos at nag-Bigkisan para singilin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga bigong pangako makalipas ang unang taon ng panunungkulan nito. Ang Bigkisang ito ay bahagi ng inilunsad na bigkisan ng mga mamamayan sa Timog Katagalugan na may temang “Lakbayan para sa pambansang demokrasya at Bigkisan laban sa pasismo ng estado!”

Mula Hulyo 20, nagsagawa ng iba’t-ibang porma ng aksyong-protesta ang mga magsasaka sa mga bayan ng Bondoc Peninsula, tampok dito ang mga kampong-bayan, dayalog sa mga ahensya ng gubyerno at piket-rali sa kalsada.

Dumagsa sa mga komunidad, loob ng hasyenda hanggang kahabaan ng kalsada ang nasa tatlong libong magsasaka para irehistro ang kanilang panawagang ipamahagi ang mga lupain sa mga hasyenda na sumasaklaw sa mga bayan ng ikatlong distrito ng Quezon.

Sa pangunguna ng Pinagkaisang Lakas ng Magbubukid sa Quezon, naglunsad ang mga magsasaka ng mga bungkalan, balik-saka at okupasyon ng lupa sa Hasyenda Uy sa San Andres, Lupang Gangcayco at Hasyenda Puyal

sa bayan ng Catanauan. Lumahok din sa pagkilos ang mga magsasaka sa

bayan ng General Luna, Lopez at Macalelon. Pangunahin nilang panawagan ang pagbabago ng partihang 70-30 pabor sa mga magsasaka at gawing presyong-Lucena ang bentahan ng kopras sa mga distrito.

Kabilang pa sa mga isyung dala-dala ang pagtutol sa pagtatayo ng isang dambuhalang dam sa bayan ng Macalelon at coal fired power plant sa bayan naman ng Atimonan.

Mainit na panawagan rin ng mga nagprotesta ang pamamahagi ng 246 bilyong piso pondo ng coco levy sa mga magniniyog.

Mariin ding tinutulan sa mga nasabing kilos-protesta ang nagpapatuloy na presensya ng sundalo sa komunidad ng mga magsasaka.

Samantala, sa Lucena City ay nagtipon ang mga maralita sa komunidad na humaharap naman sa banta ng demolisyon at pagpapalayas sa kanilang mga tirahan. Sa mga eskwelahan ng Southern Luzon State University ay lumabas ang mga mag-aaral para sumuporta sa inilulunsad na bigkisan ng mga mamamayan sa rehiyon.

Page 8: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

8 Hunyo-Agosto 2017

Pinakamataas na Pulang pagpupugay ang ipinaaabot ng Apolonio Mendoza Command (AMC-NPA)

sa mga bayani ng sambayanan na sina kasamang Felicardo Salamat aka Ka Japson/Jelmon, Paul Aringo aka Ka Arki/Ka Junpio, Jomar Resureccion aka Ka Roro at Jeramie Garcia aka Ka Ash.

Magiting silang lumaban at nagbuwis ng kanilang buhay nang kubkubin ng pasistang pwersa ng 2nd Jungle Fighter Company ng 85th IBPA, 201st Brigade ang kanilang pansamantalang pahingahan sa sityo Umagos, Brgy. Camplora, San Andres, Quezon ganap na 2:45 ng hapon noong ika-7 ng Marso, 2017. Kasalukuyan silang nagsasagawa ng papulong sa mga residenteng magsasaka na may problema sa lupa at mga pagnanakaw ng kanilang hayop.

Pinakamataas na pagkilala at parangal kay Ka Japson, batikang mandirigma at kumander ng BHB sa Timog Katagalugan. Anak ng mga magsasaka sa bayan ng Guinayangan, Quezon, nagpultaym sa

ng libu-libong kabataan at mamamayan sa lalawigan ng Quezon, sa Timog Katagalugan at sa buong bansa.

Pinakamataas ring pulang pagpupugay at parangal ang ibinibigay sa tatlong kabataang sina Ka Arki ng Lungsod ng Caloocan, Ka Roro ng probinsya ng Cavite at Ka Ash ng probinsya ng Laguna. Silang mga kabataan na sa maagang panahon ng kanilang buhay ay nagpasyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at ilaan ang kanilang lakas at talino upang paglingkuran ang p a m b a n s a - d e m o k r at i k o n g interes ng sambayanang Pilipino, laluna ng hirap, api at abang masang magsasaka at manggagawa.

Sila ang mga tunay na Hukbo at bayani ng sambayanang Pilipino. Kahanga-hanga ang kanilang katapangan at kasigasigan. Ang kanilang buhay ay hindi kailanman nasayang at ang tinahak nilang landas ay paparisan ng daang libong kabataan ng kasalukuyang henerasyon.

Nalulungkot tayo sa pagpanaw ng mga mahal na kasama. Ganoonman, ang ating kalungkutan at pamimighati ay mapapalitan at maibabaling sa ibayong rebolusyonaryong katapangan at katatagan. Nagkakamali ang pasistang AFP at ang rehimeng US-Duterte sa kanilang gising na pangarap na malilipol ang lumalabang mamamayan, laluna ang Bagong Hukbong Bayan.

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY AT PARANGAL PARA SA MGA TUNAY NA HUKBO AT BAYANI NG SAMBAYANAN!

Pulang Alamat

kanyang kabataang edad noong 1985 at mula noon ay nagsilbi sa NPA ng wala ni anumang rekord ng pamamahinga. Tatlumpu’t dalawang taon ng kanyang buhay ang walang pag-aaksayang ginugol at ibinuwis niya sa paglilingkod sa masa at pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo.

Kilalang matapang na mandirigma at kumander ng BHB si Ka Japson. Nasugatan sa maraming labanan at nagkamit ng maraming matatagumpay na labanan. Nahuli at ikinulong ng kaaway ng dalawang beses ngunit pagkalaya ay kaagad na bumalik sa rebolusyonaryong pagkilos at pagseserbisyo sa Hukbong Bayan ng walang pag-aalinlangan.

Tunay na bayani si Ka Japson, mahal ng mga kasama at masa, bilang kasama, kuya, tatay, kapatid at kaibigan. Inspirasyon sa lahat ang buhay na kanyang tinahak na tiyak na susundan

Page 9: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

9Hunyo-Agosto 2017 Pulang Alamat

Jeramie “Ka Ash” Garcia

Jomar “Ka Roro” Resureccion

Ang pagkamartir ng mahal na mga kasama ay nagsisilbing pandilig sa lupa upang yumabong ang rebolusyonaryong lakas at paglaban ng sambayanan. Papalitan ng libu-libong mga bagong mandirigma at kumander ang mga namartir na kasama. Bubuuin ang bagong mga platun, kumpanya at mga batalyon ng BHB at siyang dudurog sa pwersa ng AFP-PNP na nagpapapahirap sa masa. Lilikha ng daluyong ang kilusan ng sambayanang Pilipino na siyang lulunod sa kapangyarihan ng imperyalismo at lokal na mga naghaharing uri.

“Una, huwag tayong matakot sa paghihirap at sakripisyo, at pangalawa, huwag tayong matakot sa kamatayan”, sabi ni Mao Zedong.

Sa pagpapasyang sumampa sa Bagong Hukbong Bayan ng ating mga kasama, ginampanan nila ang pagsuong ng walang takot sa paghihirap at sakripisyo. Ngayon, na niyakap na rin nila ng may katapangan at kadakilaan ang pagharap sa kamatayan, sa kanilang pagpanaw ay hindi sila mawawala, bagkus ay mananatili ang kanilang mga katapangan at kadakilaan sa bawat isa sa atin.

Sa aming kapwa mga kabataan Paul “Ka Arki/Ka Junpio” Aringo, Jomar “ Ka Roro” Resureccion, Jeramie “Ka Ash”Garcia, na ika nga ni Kasamang Mao ay parang liwanag ng araw tuwing alas-otso ng umaga, nagbibigay-buhay, tanglaw at kasiglahan, nagbibigay ng mga panibagong lakas

sa ating dakilang mga gawain paglilingkod sa masa at pagpapalaya sa sambayanan. Manantili ang inyong mga sikat sa aming mga kabataan at tatanganan namin ang inyong mga nabitiwang armas, ‘di lamang, isa o dalawang mga bisig ang magkakapit, bagkus ay libu-libong mga bisig ang yayakap sa pagrerebolusyon kawangis ng inyong sinimulan.

Ang buhay para sa isang rebolusyunaryo ay walang katapusan, dahil pumanaw man ang ating mga katawan, ang diwa, liwanag at alab sa ating mga puso sa pagmamahal at paglilingkod sa sambayanan ay mananatili at lalo pang mag-aalab hanggang makamit ang dakilang igpaw pasulong, tungo sa tagumpay!

Kabataan, Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!

KABATAANG MAKABAYAN - LUCENA CITY

Page 10: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

10 Hunyo-Agosto 2017

Koro:Sandata’y hawakan, Kabataang (Kabataang) Makabayan (Makabayan)Ang bayan mo’y may hapis at ninakawan (ninawakan) ng dayuhan (ng dayuhan)Lumapit, Sumapi sa Hukbong bayan, ilulunsad natin matagalang digmang bayan!

Rap/First Verse:Ako ay kabataan may isang paninindigan, sumampa sa kanayunan upang maglingkod sa ating bayan,Alam ko na marami pang katanungan sa iyong isip hindi tamang ituon mo na lang sa iyong panaginipAko’y naging mulat sa aking karanasan, na ipagtanggol ang ating bayan at ang mga mamamayan.Hindi naging hadlang ang paghakbang sa kaparangan bahagi ito ng ating sakripisyo para sa ating kalayaan, may layunin ang lahat sa ating paglalakbay kasama ang mga kabataan tungo sa tagumpay.

Ulitin ang Koro

Rap/Second VerseSa pag-aral ng kasaysayan, akin nang naunawaan kalagayan ng ating bayan na lugmok sa kahirapan dahil sa mga dayuhanAng Pinas niyuyurakan, ito ba ang pinangarap nyong buhay ng kabataan na lamunin ng sistema upang mundo ay hindi malaman.Lasunin ang isipan ng iba’t ibang libangan pano nya namamasdan itsura ng kanyang lipunan kapag siya’y nakaupo’t de-aircon pa ang kanyang tahanan (Kabataang Makabayan) Gumising ka’t Lumaban, Tayo ang siyang kailangan upang mapalaya ang bayan para sa ating kalayaan, Dinggin mo ang panawagan!

Ulitin ang Koro

Rap/Third Verse Kabataan, (Pag-asa ng Bayan) nasa atin ang lakas upang mapalaya ang bayan sa kamay ng mapagsamantalang uri, mga dayuhan sa Pinas ay umaasta na hari tayong hindi nakikinabang sa yamang sariling atin.Tayo man ang magtanim, sila pa rin ang aani.Kung kaya’t marapat lamang tayo ay kumilos, tanggalin mo ang piring sa mata mo na nakagapos nang makita mo ang mga problema na nakakalat.Siyasatin mong mabuti, hindi yan sa Facebook nahahanap.

Mga rebolusyunaryong organisasyong masa, mas pinalakas at pinalawak!

Nakikibakang mamamayan ng lalawigan ng Quezon ang naglunsad ng mga

matatagumpay na pagtitipon ng Pambansang Kilusan ng Magsasaka at Kabataang Makabayan upang palakasin ang rebolusyonaryong pagkilos ng uring magsasaka at sektor ng kabataan.

Matagumpay na naisagawa ang mga serye ng kumperensya at pagtitipon sa loob ng tatlong buwan simula Mayo hanggang Hulyo.

Noong Mayo nagkakaroon ng pandistritong kumperensya ang KM na dinaluhan ng higit sa 50 mga kabataan mula sa anim na bayan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng probinsya.

Sumunod naman ang mga serye ng pang-bayang kumperensya ng KM noong buwan ng Hunyo at Hulyo.

Ang mga naturang kumperensya ay matagumpay na nakapagtalaga ng mga pamunuan at nakapagpasa rin ng resolusyon para palakasin ang kilusang kabataan sa kanayunan at himukin ang pagsampa sa Hukbong Bayan.

Ang lahat ng pagtitipon ay may temang “Kabataan, Tupdin ang hamon ng panahon! Lumahok sa Digmang Bayan!”

Samantala, nagkaroon ng tatlong bugso ng pambayang kumperensya ang PKM noong Hunyo hanggang Hulyo.

Balita at Kultura

Mga magsasakang naghihirap sa kanayunanMga maralitang pilit na niyuyurakan ng Pyudalismo, at ang mga panginoonHindi bukas makalawa, ngayon ang tamang panahonNa ang dakilang hamon bigyan natin ng tugon.Tumangan ng armas ito ang tanging solusyon,Lumahok sa digmang bayan, sumampa sa hukbong bayan.Ipakita natin ang alab ng tunay kabataang makabayan!

3 Beses na Ulitin ang Koro

Alab ng Kabataang Makabayan

Page 11: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

11Hunyo-Agosto 2017

Pahayag ng PKM-Bondoc Peninsula Kaugnay sa Pakikibaka ng Magsasaka sa Asyenda Uy

Sa nakaraang siyam na buwan, maraming tagumpay ang nakamit ng masang magsasaka

sa Asyenda Uy sa paglulunsad ng rebolusyong agraryo. Nabago nila ang partehan mula sa dating 60/40 pabor sa panginoong maylupang si Vicente Uy patungong 75/25 pabor sa mga magsasaka.

Naipagtagumpay din nilang mapataas ang presyo ng kopra sa pamamagitan ng paggigiit na maisulit ang produkto sa labas ng hacienda. Dahil dito, hindi na nangyayaring inaabot ng 2 buwan bago nila makuha ang kakarampot na ngang kaparte na nagiging dahilan ng pagsasangla ng kanilang mga resibo.

Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagkilos, nagawang mapataas ang kita ng mga magsasaka.

Hindi naging madali ang labang ito. Ilang beses silang humarap kay Uy para sa negosasyon pero paulit-ulit tinanggihan ang kanilang mga kahilingan. Gumamit pa si Uy ng pulis para pigilan ang magsasakang isulong ang kanilang laban. Pero hindi sila nagpatalo hanggang sa maipagtagumpay ang mga pangunahing kahilingan.

Matapos ang mga matagumpay na pagkilos, lumitaw ang pagiging pasista ni Uy para pigilin ang pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusang magsasaka sa asyenda. Ipinapatay si Gilbert Bancat, isa sa mga masugid na tagasuporta ng laban. Ipinaaresto pa ang ilan sa mga magsasaka, at sinampahan ang mga lider ng gawa-gawang kaso para takutin at tuluyang patahimikin.

Bukod rito, patuloy na pinagbabawal magtanim ng mais at iba pang halaman. Hindi pa rin ipinapatayo ni Uy ang mga bakod para pigilan ang kanyang mga

alpas na alagang baka sa paninira ng mga pananim. Dahil dito, halos wala nang makain at marami sa mga magsasaka ang napipilitang humanap ng trabaho sa ibang lugar para lang kumita.

Hindi sapat ang kinikita sa paglulukad lalo na ngayong maraming nasirang puno ng niyog dahil sa bagyong Nina na tumama sa Bondoc Peninsula noong Disyembre 2016. Tinatayang aabot ng mahigit dalawang taon bago pa muling makabawi ang mga tanim na niyog.

Muli na namang tinatawag ng panahon ang uring magsasaka para sa sama-samang pagkilos na bibigo kay Uy sa unti-unti niyang pagpatay-sa-gutom sa mga magsasakang nagpapayaman sa lupain ng hacienda.

Ano ang dapat gawin?Sa harap ng papatinding kahirapan

at patuloy na pagsidhi ng pagsasamantala ni Uy sa mga magsasaka, kailangang pahigpitin ang pagkakaisa. Kailangang palakasin ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa loob ng hacienda upang patuloy na bigkisin sa iisang organisasyon ang lakas ng mga magsasaka.

Kailangang ipagtanggol ang mga tagumpay ng Rebolusyong Agraryo. Nabago na ang huklubang sistema ng partehan na matagal nang nagpahirap sa mga magsasaka. Kailangang matapang at matatag na biguin ang pagtatangka ni Uy na bawiin ang mga tagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at panlilinlang.

Kailangang isagawa ang bungkalan. Panahon na upang bawiin ang mga lupaing dating tinatamnan ng mais at iba pang halaman upang pakinabangan ng mga pamilyang magsasaka – at hindi lamang ng mga baka ni Uy. Kailangang ilunsad ang sama-samang pagbabakod at pagtatanim.

Hikayatin ang mga kasamang magsasaka na nagtatrabaho sa ibang lugar na umuwi at lumahok sa bungkalan. Habang hindi pa umaani, lumapit sa mga kaibigan at kaalyado upang mapasuporta, pati na sa kakailanganing panggastos sa pagtatayo ng bakod.

Sama-samang babakuran ang hacienda upang hindi masira ang mga pananim habang iginigiit pa rin kay Uy ang kanyang obligasyong bakuran ang kanyang mga baka. Minsan nang napayukod sa kagustuhan ng magsasaka ang dating makapangyarihang panginoong maylupang si Uy, tiyak na kaya uli itong gawin ngayon sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagkakaisa at determinadong paglaban.

Kailangang paigtingin ang armadong pakikibaka at palakasin ang New People’s Army. Tanging sa paglahok lamang sa digmang magsasaka tuluyang mawawakasan ang pyudalismo na ugat ng lagim na bumabalot sa kanayunan. Dapat maramihang magpasampa sa NPA ang mga magsasaka ng asyenda.

Walang maaasahan ang mga magsasaka sa reaksyunaryong gubyernong patuloy na yumayakap sa imperyalistang patakaran sa ekonomya ng bansa at patuloy na sumusupil sa karapatan ng sambayanang naghihirap. Walang ibang dapat gawin kundi ang mag-organisa, isulong ang rebolusyong agraryo, at paigtingin ang armadong pakikibaka hanggang sa madurog ang kapangyarihan ng mga panginoong maylupa.

Palakasin ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid!Paigtingin ang Armadong Pakikibaka! Sumapi sa NPA!Ipagtagumpay ang Gyerang Magsasaka!

Ipagtanggol ang mga Tagumpay ng Rebolusyong Agraryo!Ipaglaban ang Karapatang Magbungkal!

Pahayag

Page 12: IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

M   A   G   A   S   I   N   O   S   Z   T   A   S   C   N   I  C   R   A   R   P   M   N   A   V   T   Q   M   O   O   E   S  T   M   S   P   O   R   M   A   S   Y   O   N   Y   N   R   K  A   S   I   O   R   R   L   P   L   O   S   L   A   U   D   W  Y   Y   J   E   L   M   O   N   M   P   A   O   R   T   A   A  N   O   R   Z   M   Q   Y   L   R   T   R   O   M   A   S   D  A   N   S   L   S   Z   R   S   A   U   I   K   A   L   A   L  P   D   T   L   I   R   A   B   S   N   O   O   K   P   R   M  M   E   L   M   P   C   T   T   O   D   R   M   A   O   S   I  O   R   O   N   U   B   S   L   I   E   A   A   M   U   E   N  K   B   B   C   Z   D   O   Y   R   R   B   N   M   C   T   L  Y   C   T   G   R   P   N   V   A   M   N   D   Y   H   C   M  O   D   J   H   A   H   U   K   B   O   U   E   O   E   X   I  M   A   N   D   I   R   I   G   M   A   T   R   N   D   A   E    

BIHAG SALITA

Hanapin ang labing-dalawang salita.1. Magasin2. Kompanya3. Mandirigma4. Baril5. Hukbo6. Komander7. Apolonio8. Pormasyon9. Batalyon10. Platun11. Iskwad12. Jelmon

Pulang Saludo. Ang Rebolusyong Oktubre ng 1917 ay ang dakilang sosyalistang rebolusyon ng mamamayang Ruso laban sa burgesya na pinamunuan ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet. Ito ay karugtong ng matagumpay na burges-demokratikong rebolusyon na inilunsad ng Partido at mamamayang Ruso noong Pebrero 1917 na nagpabagsak sa pagha-hari ng Tsarismo. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na pinaghahalawan ng mahahalagang rebolusyonar-yong aral at gabay ang Leninismo at Dakilang Sosya-listang Rebolusyong Oktubre!

Sinalubong ng mga taga-Quezon noong Agosto 28 ang nagla-Lakbayang mamamayan

ng Mindanao. Kabilang sa halos 2-libong delegasyon ang mga kababayang Moro mula

sa Marawi City at mga lumad. Ang panawagan nila ay tapusin na ang batas militar sa Mindanao

at ang gera ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayang Moro. Nakakampo sila ngayon

sa UP Diliman para patuloy na kalampagin ang gubyerno ni Duterte.