Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  150
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

 • 5/10/2018 Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

  1/52

  , , - - - - ,- ; (prendiendo Q10 Comunidad (I raves de la

  Fundac jon 'E sc u ela d e G er en c ia C omu n ita ria

 • 5/10/2018 Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

  2/52

  I nd ic e d e COI'l )lo

  IN D IC E DE CONTEN IDOPresen tac i6nPrologoIntroducd6nCapitu lo I

  Ellnvestigador Comunitario( .C ien t i flCO imparc i a l 0 g es to r d e l c a m bi a s oc ia l?

  Capitulo IIPlani ficac ion de laInvest lgac i6n Accion par tic lpali va . .La AsocIacl6n d e V e c in o sSegan eI p un to d e v is ta d e s us d ir ig en te s

  Copyrlghl1HBE.cueiadeGerencia Comun i ta r i a 1EdICIOnProduc c l 6n :EdlclonM Comunitlrlaec alle R ea l d e A nt fm an o, fre nte a Is I g les ia , P a r ro q u i aAn t Imano , Caracas, O . F. T e l. 442.54.71 . 443.80.90CompoeJcl6n, Dlag ramac l6n e Impresi6n:edlcio!llll Comunital las Ravtll6n gramallcal y de ",,10:L I e . E l iz a be th Sego v ia1Ius tnc:16n:U c . C li O Z e rp aDJsef lo de portada:Uc . Jesas Fem6 n d a z

  Capitulo IIIResultados obtenidosA so cia ci6 n d e V ec in os E I O b is poA so cia ol6 n d e V ec in os L as L om asA so cia cl6 n d e V ec in os N ue vo M un doAsoclac i6n d e V ec in o s E u ca li pt us p a rt e a lt a

  Capitulo I VAnalial. e interpretaci6nde los resultados

  Capitulo VCOnClU8iones

  Bibliografia

  pag. iiiPsg. vPsg.

  pag. 9

  PSg. 23

  .. - -Pilg. 33

  Pilg. 49

  PSg. 61Pilg. 65

  ~t,_"

 • 5/10/2018 Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

  3/52

  ~~~lo~n ~ ~1I1

  PRESENTACI6N

  La F u n da c i6 n E sc u sta d e G er en c ia C omu n ita ria e dita 85te!ibro, de G lo ria P erd omo , c omo p ar te d e n u es tr a p o lltlc a ded i fu s i6 n d e h er ram ie n ta s t e6 ri ca s y metodo l 6gi c as ap r opi adssaI t ra b a jo c o rn u n it ar io ; a s l c omo , m a te ri al de apoyo para elP ro gram a d e F o rr na ei6 n e n G ere nc la C om u nita ria , d irlg id o acoord inadores y direct ivos de Organizac ionesgubemamenta1es y d e la sOciedad cIVilpromoloras de lD e sa r ro ll o s u st en ta b le . E st a p ro p u es fa de f orm a cl6 n s ed es arro lla e n e l a m b ito lo c a l, re gio n a l y n sc io n al d es de 1992 ap artir d e u n c on ve nio c on e! CEPAP de la Un iv e rs id a d S im6nRodriguez.Es t e t ex to , p re se n ta r es u lt ad o s c o nC re to s q u e d emuest ra n q u eu n p rom oto r d el d es arro llo p ue de , con l a u t i ll zac l6n de lame to d o lo g ia d e l a I n ve st ig a c i6 n A c c i6 n P a rt ic ip a ti va l AP ,f a c il it a r p r o c esos de r ec o n o c im le n to c omu ni ta ri o d e su re al id a dp a ra v a le ra r l os a e ie rt o s, f o rt al ec e r l as d e bi li da d e s y erradicarl a s c on t rad i c c io nes .La lA P e s u n a d e la s p ro pu es ta s m eto d ol6 gic a s p re fe re nc ia le sque u t il iz a la F u n d a c i6 n E s cu e la de Gerenc ia Comunitar ia parapromover el desa rr o ll o c omun i ta r io sus len tab le .L a lA P p erm ite q ue la c omu n id a d o rg an iz ad a :a . T en ge a cc es o a la in ve stig ac i6 n y e labo re c onoc im ien tos apartir de la in da ga ci6 n c ritic a qu e bu squ e c om pre~ ein c ld ir e n s u r ea lid a d , a l m ismo tia m pe q ue I e p e rm itsp ro d u c ir i nn o v ac io n e s t ec n ic a s y metodol6giCas.

 • 5/10/2018 Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

  4/52

  rv Pr6logo

  b . A su ma p ro c es os d e fo rm ac io n y ap r end i z a je pe rmanen t aq u e la s g a ra n tic e r es u lta d o s d e e xc ele n cia e n su s trabajO$comuni tar i os; as i c omo procssos de d e s ar ro l lo h uma n o yo r ga n iz a ti vo s a lt ama n te c omp et it iv o s; ye . A su ma la G ere nc ia e om un ita rta d e p ro ye cto s a lte rn a tiv es ala s p ro b le rn a tic a s a b or da d a s e n s u r ea lid a d . P ro y ec to s d ed es arro llo q ue in cid a n ta n to e n la c a lid a d d e v id a , c o mo e nmodo y e st il o d e v id a .E I t ra ba jo d e G lo ria n o s d a p is ta s p ara la real izac i6iHfi l linteroambio de saberes entre e l i nv e st ig a d o r sOC ia ly lo sm il it a n te s e omu ni ta r io s . E s te e n c u en t ro p e rm it e que eli n ve s ti ga d o r SOC ia la s uma c omp rom ls o s c o n c re te s c o n $Itr ab a jo c om un ita rio d e la (5) organ izac i6n ( es ) q u e a c omp a tla .. D e l m ismo m o d o, e l m i lita n te c omu n it ario v alo ra y a il u nt e e lp e ns am ie n ta r ef le x iv o , q u e Ie p e rm it e a n a li za r s u a c d6n ,sistematizandota y o b te n ie n d o , e n c o n s ec u e n c la , ialdos-- -o rgan iza tivos y de a prend iza je .

  PROLOGO

  Ga li le o m ir a n do e l f i rm am~mt o co n s u t el es c o pi o , E in s te ina bs orto a n te u n a pizarra lle na d e f6 nn u la s, K ek ule s on a nd oco n rnolecutas, y s ob re to d o Newton, sentado placidarnente,esperando a qu e Ia ca ida de u n a m a nz a na I e . lI ev e.a" de sc u brir " la g ra v ed a d . .. la s im a ge n es m a s d if un d ld a s s ob rela la bo r d el c ien tl~ _~~ ~n ten er r r a u y po co s la zo s c on laa cc i6 n, y a bs olu ta me nte n a da q ue v er c on Ia part ic ipacion.A ha ra b ie n, e so s e ste re otip os n o re in a n s ola me nte e n lo speri6dicos 0 e n lo s lib ro s d e p rim a ria . E n la s u n iv er sid a d es ,s igu i endo f ie lmen t e las s a gra d a s e sc ritu ra s d e M a rio B u n ge ,la m ay oria d e lo s q ue n o sin te re sa ba mo s p or la s c ie nc ia sh uma n a s e ram os r ap iQ ame n te a d OCt iir'f ad o s e n u n c u lt od o nd e to d os lo s h ero es 0 s em id io s ,s e ra n f [s ic o s, q u im lc o s 0a l m e n os m ab ~m 8tk :o s; y d o nd e I s id ea d e Ia v er d a d e s ta b as iemp re a s oc ia d a s u n e xp er im en to 0a u n a e cu a ci6 n.A f o rt u n ad amen te , d u ra r tt e las u ltim a s d 6 ca d a s to d a s n u es tra sconcepc ionessobre 1 0 qu e es Ia c ie n c la , t a n to l as p o pu l ar esc om o la s a ca d Am lc a s, h an v en id o c am bia n do a n fo rm adramat i ca y p ro f u n da , g ra c ia s a K o yr e, P o Ia n yi, K u hn ,F e ye ra b an d , O i T ro cc hio Y m uc ho s o tto s. H oyp or h oy,s ab em o s q u e Gal i l eo fue t an to ~ m a s h8bil comop ro p a ga n d is ta q u e c omo c ie n ti fl co ; y q ue a lgu no s d e s us m asc e le b re s e x pe ri me n to s , c omo at de d eja r c ae r d os ~ erpo s d ed is tin ta d e ns id a d d e sd e la T o rre d e P ls a ; ] sm a s t UV le ro n ,I ug a r:n o s on p ro ez as de l meto d o h ip o te tic o -d e du c tiv o , s in o m a s

  J o r g e M o r e n o

 • 5/10/2018 Investigacion Accion Participativa (Gloria Perdomo)

  5/52

  vi vii

  b ie n ~ ~ro s te stim on io s d a c 6m o e se t ipo de r az o nam le n to f uec o n Vlr tu ~ n do $ e. en u n a f ue n ta d e 'p re ju lc io s , t ab u la s y~ ey en d a s, g ra C Ia s a la a c tu a c i6 n , p ro b ab leme n te b ie nI n te nC lo n a d a , d e s eg u id o r es c lema si a do f er vi en t es dogmat i cos.S ab em os ta mb ia n q ue E in ste in s a a n :e pin tf6 d e h ab era po ya d o la ~ ns tru c ci6 n d e la b om ba a t6 mic a ; y qu e ha cia .,f i na l de s u V Id a , l uc h6 p ara c on ve nc er a I. iu da da nla d e q ue! a s up u es ta .~ eu tra lid a d d e l c ie n tif ic o _e s t an 1 6 1o u n a e n orm eI rr es po n sa b lltd a d . Y c o n m a s tris te za q u e e st up o r, n o s h em o se n te ra d o d e q u e e sa b ella a n ec c :to ta , segun I.c ua l K eku le elp a d~ e d e _'a q u im ic a , r en d id o d e c a n sa n c lo s a br e s u e sc rit~ rio ,h ab la s on a ~o c o n u n a s erp ie nte q ue s a m ortH a J a c ola ,h alla n do a SI l a e s!ru c tu ra h ex ag on a l d el b en c en o . n o a s s in ou n a p at ra iia , d e st ln a d a a e n eu b rir u n v u lg a r y s ilv es tr e p la g io .E s p or e so q ue a ho ra n o s 6!0 d es co n fia mo a de l e va n ge liose gu n S an B un ge , sin o qu e h asta n os s en tim os c on d eree noa p r egun t a r: " y d 6 nd e e sta n la s m a gls tra le s c o n trib u Cio n es d ee se p ro fe so r a la s c ie n cia s s o cia le s, c 1 en c ia s s ob re la s c u a le sta n to Ie g us ta s erm on ea r? a in clu so , L cu a le s s on s ush alla zg os e n e l t erre no d e Ia fis ic a ?, L qu ll e s 1 0 qu e le s d ad ~ re .c h o, a & 1y a ta n to s m eto d 6la tr aS -d e .s u e stilo , a d ic ta r lo sm ~ 1y u n m a nd am ie n to s d e c 6mo s e d e be rf a I nv es tig a r, 5 1e llo sm ls~ os n u~ ca ha n in ve stig ad o, sl n un ca ha n p ue sto s ue~C I~I~P9d ICOc auda l de c onoc im len t oa aJ s aN ic io d e n in gu n ad ls clp lln a 0 c a us a q ue n o s ea la p ed a nte rfa ?P or s up ue sto , n o s e tra ta d e n eg ar to d o 1 0A Ue l a s c ie nc ia s d ela n a tu ra le za tie n en d e g ra n d e, de hen no so 0 d e u til n J den eg ar 1 0q ue la s c ie nd a s h um an a s p ue de n a pre nd e~ dea ~ u ella s . S e tr ata s im pleme n te d e r eiv in d lc a r e l v alo r d e ld la lo g~ c o mo fu en le d e c o no cim ie nto ;a u n c u an d o e sa fu en ten o a sle a l a l ca n ce d e lo s fis ic o s 0de l o s qu rm fc os .E n to d o c a se , p ue sto s a b us ca r heme$ 0 hazat l as y c om o a lfin y a l c ab o yo m e g an o la vid a e nse n& nd o ~ me to do lo gia ", m ea tre vo a pro po ne r qu e a do pte mo s a T ho r H ey erd ah l c om o Is a nt o p a lr 6n d e la in v es tig a d6 n -a c c i6 n p a rtiC ip a tiv a . p o rq u :

  esta n uev a fo rm a d e e nle nd er la c ie nc ia n o e sta re nid a c onlas h ip6tesis 'i lo s e xp erim en to s, s in o q ue le s a s um e c on u n am a yo r r es pO n sa b ilid a d ; c o mo 1 0 ha c la H e ye rd a hl c u a nd oa rrie sg ab ae l p elle jo a tra ve sa n do o c ea n os e n b als as d e ju n co( co n stru id a s a Is u sa n za d e lo s e gip cio s 0 d