INTERNI OGLAS - medf.ucg.ac.me · PDF fileSocijalna patologija II Sociologija umjetnosti I...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of INTERNI OGLAS - medf.ucg.ac.me · PDF fileSocijalna patologija II Sociologija umjetnosti I...

 • INTERNI OGLAS ZA ANGAOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2016/17 GODINU

  ZA STUDIJSKU 2016/17. GODINU

  ORGANIZACIONA JEDINICA

  NIVO STUDIJA PREDMETI

  PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET

  Osnovne studije

  Istorija i filozofija matematike Diferencijalne jednaine, na svim studijskim programima Matematika I na Graevinskom fakultetu Organska hemija, na studijskom programu Biologija , na studijskom programu Hemijska tehnologija na Metalurko-tehnolokom fakultetu i na Farmaceutskom fakultetu

  Specijalistike studije

  Metodika nastave matematike I Metodika nastave matematike II Psihologija Teorija rizika

  Osnovne studije

  RAUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Matematika I Matematika III Matematika IV Matematika V

  Specijalistike studije

  Statistika obrada podataka

  ARHITEKTONSKI FAKULTET

  Osnovne studije

  Arhitektonska grafika Nacrtna geometrija Nacrtna geometrija i perspektiva Digitalne metode u arhitekturi Arhitektonske konstrukcije III Urbana sociologija Pejzana arhitektura Geodezija Arhitektonska estetika

  Specijalistike studije

  Specijalne konstrukcije Menadment u arhitekturi i urbanizmu Nove tehnologije i materijali Sakralna arhitektura Bioklimatska arhitektura Rekonstrukcija arhitektonskih objekata Arhitektonski detalj Planiranje seoskih naselja Urbani dizajn GIS

  MEDICINSKI FAKULTET

  Osnovne studije

  MEDICINA Medicina i drutvo (oblast:sociologija) Radiologija i nuklearna medicina (oblast nuklearna medicina) Otorinolaringologija (oblast:maksilofacijana hirurgija ) Higijena i medicina rada (oblast higijena) Latinski jezik

  STOMATOLOGIJA Medicina i drutvo (oblast: sociologija)

 • Osnovne studije

  Stomatoloka protetika-predklinika Gnatologija Stomatoloka anestezija Oralna hirurgija Oralna medicina Mobilna stomatoloka protetika Paradontologija I I II Klinika endodoncija I i II Fiksna stamtoloka protetika Maksilofacijalna hirurgija FARMACIJA Engleski jezik Uvod u farmaciju Farmakognozija I Farmaceutska hemija I Farmakognozija II Farmaceutska hemija II Bromatologija Farmaceutska hemija III Farmaceutska tehnologija I Farmaceutska tehnologija II Farmaceutska analiza I kontrola ljekova Fitoterapija Farmakoterapija I Farmaceutska tehnologija III Farmakoterapija II Farmakokinetika Toksikologija sa analitikom Biofarmacija Klinika farmacija

  Osnovne studije

  VISOKA MEDICINSKA KOLA Sociologija Uvod u medicinsku i zdravstvenu njegu Higijena i zdravstveno vaspitanje (higijena) Ishrana i medicinska nutritivna terapija Zatita ivotne i radne sredine Gerijatrija i njega starih osoba Porodina medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zatiti i porodici

  Specijalistike studije

  ZDRAVSTVENA NJEGA Osnovi pedagogije Njega internih bolesnika Njega pedijatrijskih bolesnika Njega infektivnih bolesnika

  Osnovne studije

  PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA Anatomija I i II Principi rehabilitacije Zdravstvena psihologija Kineziologija I Kineziologija II Fizioterapija I i II

 • Reumatologija Hirurgija sa traumatologijom Manuelne tehnike Fizioterapija muskuloskeletnih bolesti i povreda Fizioterapija u pedijatriji Fizioterapija u gerijatriji Ortotika i protetika

  Specijalistike studije

  Metode i primjena istraivanja u fizioterapiji Kliniki problemi u fizioterapiji Motorna kontrola i motorno uenje Tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

  FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  Osnovne studije

  Istorija umjetnosti i kulture Poznavanje opreme inventara Tehnologija pripreme hrane Tehnologija usluivanja u ugostiteljstvu

  Specijalistike studije

  Gastronomija

  FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

  Psihologija umjetnosti I I II Pedagogija Didaktika Osnovi likovnih elemenata I I II Metodika likovnog obrazovanja I I II Intermediji I,II Intermediji Ia,IIa Intermediji III I IV Filozofija umjetnosti I I II Filozofija umjetnosti III,IV i V Teorije i poetike savremene umjetnosti I I i II Teorije i poetike savremene umjetnosti III,IV i V Menadment u kulturi Engleski jezik Interaktivni dizajn II Interaktivni dizajn III Web dizajn Marketing Razumijevanje potroaa

  BIOTEHNIKI FAKULTET

  Anatomija domaih ivotinja Fiziologija domaih ivotinja Osnovi ishrane i hraniva Ishrana nepreivara Ishrana preivara Svinjarstvo ivinarstvo Konjarstvo Reprodukcija domaih ivotinja Agrohemija na svim studijskim programima Hemija, na st. programu Kontinentalno voarstvo Tehnologija vina i podrumarstvo Tehnologija proizvodnje rakije Melioracije

 • GIS u poljoprivredi Pedologija na svim studijskim programima Melioracije i ureenje zemljita Navodnjavanje i ubrenje Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje Berba, uvanje i pakovanje ljekovitog i aromatinog bilja

  Hemija na st.programu Mediteransko voarstvo Biomemija biljaka na st. programu Mediteransko voarstvo Fitofarmacija na st. programu Mediteransko voarstvo Specijalno rasadniarstvo na st. programu Mediteransko voarstvo Fitosanitarna ispravnost sadnog materijala uvanje i prerada suptropskog voa Agrometeorologija na st. programu Mediteransko voarstvo Primijenjena farnakognozija na st. programu Mediteransko voarstvo

  Bolesti voaka na st. progamu Mediteransko voarstvo

  Poljoprivredna botanika na st. programu Mediteransko voarstvo

  Tehnologija proizvodnje ljekovitog i aromatinog bilja na Mediteransko voarstvo

  Viroza biljaka

  Lovarstvo

  Nemetologija

  Cvjearstvo

  Ekotoksikologija i zatita ivotne sredine

  Tehnologija alkoholnih pia

  GRAEVINSKI FAKULTET

  Osnovne studije

  GRAEVINARSTVO Geologija Inenjerska seizmologija Geodezija Osnovi saobraajnica Nacrtna geometrija Uvod u graevinarstvo

  Specijalistike studije

  Inenjerska geodezija Kolovozne konstrukcije Projektovanje puteva Gradske saobraajnice Projektovanje i graenje eljeznikih pruga Primjena raunara Inenjerska geologija Gornji stroj eljeznica

 • eljeznike stanice Planiranje i sistemi saobraaja Saobraajni tuneli Hidrotehnike graevine Marketing u graevinarstvu Operaciona istraivanja Istrani terenski radovi Primjena raunara u geotehnici Geofizika u geotehnici Inenjerska geologija Donji stroj saobraajnica Posebne tehnike fundiranja Poboljanje tla i stijena Stabilnost kosina i sanacija klizita Primjena geosintetika MENADMENT U GRAEVINARSTVU

  Osnovne

  Geodezija Poslovna psihologija I Putevi i eljeznike pruge Projektovanje organizacije graenja, rekonstrukcija i odravanje objekata Zatita na radu Primjena raunara Nacrtna geometrija Geotehnika u graevinarstvu

  Specijalistike

  Marketing u graevinarstvu Procjena vrijednosti nekretnina Poslovna psihologija II Meunarodne tenderske procedure Kvantitativne metode u graevinskom menadmentu

  FAKULTET POLITIKIH NAUKA

  Osnovne studije

  Sociologija Pravopis (sa kulturom izraavanja) Politika sociologija Politika i religija Psihologija politike Uvod u empirijska istraivanja Javno mnjenje Partije i partijski sistemi Psihologija Socijalna politika Socijalna psihologija Metode i tehnike socijalnog rada Grupni socijalni rad Socijalna psihijatrija Sistemi socijalne sigurnosti Socijalna politika Crne Gore Novinarska stilistika (sa funkcionalnom stilistikom) tampa i agencije Teorije I tehnike novinarstva TV novinarstvo Evropska knjievnost

 • Istorija evropske umjetnosti Komparativni evropski partijski sistemi Evropski socijalni modeli

  Specijalistike studije

  Metodologija politikih nauka Teorija masovnog komuniciranja On-line novinarstvo Organizaciono ponaanje Javne politike Uporedna socijalna politika Pretpristupna podrka EU Evropski kulturni modeli Istraivako novinarstvo

  FILOZOFSKI FAKULTET

  Osnovne studije

  FILOZOFIJA Grki ili Latinski I Grki ili Latinski II Rad sa raunarom Istorija filosofije od Talesa do Platona Istorija filosofije od Aristotela do Boetija Grki ili latinski jezik Uvod u ontologiju Istorija ontologije Opta pedagogija-teorija vaspitanja Didaktika-teorija obrazovanja i nastave SOCIOLOGIJA Uvod u sociologiju Temeljni socioloki pojmovi Sociologija politike I Sociologija politike II Socijalna demografija Socijalna psihologija Metodologija sociolokih istraivanja Kvalitativne metode istraivanja Kvantitativne metode istraivanja Sociologija religije I Sociologija religije II Sociologija rada I Sociologija rada II Teorija kulture i potreba I Teorija kulture i potreba II Osnovi ekonomije Socijalna patologija I Socijalna patologija II Sociologija umjetnosti I Sociologija umjetnosti II Sociologija grada I Sociologija grada II Statistika

  Specijalistike

  Informatika Sociologija crnogorskog drutva I Sociologija crnogorskog drutva II Opta pedagogija-teorija vaspitanja

 • Osnovne

  ISTORIJA Istorijska geografija I Istorijska geografija II Istorija Crne Gore u srednjem vijeku IstorijaC rne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka Pomone istorijske nauke I Pomone istorijske nauke II Latinski jezik I Latinski jezik II

  Specijalistike

  Informatika I istorija I Informatika I istorija Teorijske osnove metodike nastave istorije Metodika nastave istorije sa kolskim radom Opta pedagogija Didaktika, teorija obrazovanja i nastave Razvojna psihologija Izborni predmet (Istono pitanje, Istorija crnogorskih institucija, Istorija crnogorske dravnosti) Pedagoka psihologija

  Osnovne

  GEOGRAFIJA Geologija Astronomska geografija Klimatologija sa osnovama meteorologije Okeanografija Geologija II Biogeografija Regionalna geografija Evroazije Geografija zemljita Geografske regije Evroazije Menadment u ivotnoj sredini Opta turistika geografija Fizika geografija Crne Gore Regionalna geografija Sjeverne Amerike Geografija Jugoistone Evrope Regionalna turistika geografija Regionalna geografija Australije,