Instrukcja Certyfikat

download Instrukcja Certyfikat

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Nov-2014
 • Category

  Technology

 • view

  5.036
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Instrukcja Certyfikat

 • 1. Instrukcja instalacji Certyfikatu Bezpieczestwa***UWAGA*** Podczas instalacji certyfikatu niezbdne jest podanie numeru Klienta, jako hasa wymaganego w procesie certyfikacji. Numer Klienta otrzymalicie Pastwo w oddziale, wystpuje on rwnie na wycigach papierowych w lewym grnym rogu wycigu - jeli dotychczas korzystalicie Pastwo z tej formy wycigu.W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci lub problemw zwizanych z instalacj Certyfikatu prosimy o kontakt z Infolini pod numerem telefonu 0 801 123 456.Przed rozpoczciem instalacji naley zapisa na dysku twardym komputera (np. na pulpicie) plik zawierajcy Certyfikat: BGZ_certyfikat.p12.Sposb instalacji Certyfikatu jest uzaleniony od uywanej przez Pastwa przegldarki internetowej. Dlatego prosimy wybra z przedstawionej poniej listy instrukcj instalacji pasujc do posiadanej przez Pastwa przegldarki. I. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Microsoft Internet Explorer 6................................................................................................... 2II. Instrukcja instalacji Certyfikatu Bezpieczestwa dla przegldarki Mozilla Firefox 1.5 i 2.0 ............................................................................. 5III. Instrukcja instalacji certyfikatu dla przegldarki Opera 9.xx........... 7IV. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Netscape Communicator 7.1 i Mozilla ...................................................................... 9V. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Lotus Notes R5.0.10 ..... 11VI. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Lotus Notes R6.5 .......... 16

2. I. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Microsoft InternetExplorer 6Poniej jest przedstawiona instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa dla Uytkownikw MS Internet Explorer 6.1. Przejd do Pulpitu i dwukrotnie kliknij na plik BGZ_certyfikat.p12. Zostanieuruchomiony Kreator importu certyfikatw. . Po zapoznaniu si z informacjami kliknij przycisk Dalej (Next) eby kontynuowa.2. Zostanie wywietlone okno Importu pliku z certyfikatem. Upewnij si, e w polu Nazwa pliku jest podana cieka do pliku BGZ_certyfikat.p12 i kliknij przycisk Dalej (Next). 2 3. 3. Plik Certyfikatu Bezpieczestwa jest chroniony hasem Jako haso wpisz swj numer Klienta. Moesz zaznaczy pola: Wcz siln ochron klucza prywatnego. Bdziesz wtedy informowanyo kadorazowym uyciu klucza prywatnego. Oznacz ten klucz jako eksportowalny. Umoliwi to atwe przenoszeniecertyfikatu pomidzy komputerami.Kliknij przycisk Dalej (Next). 4. Zostanie wywietlony ekran wyboru obszaru przechowywania CertyfikatuZaznacz opcj Automatyczne wybieranie obszaru przechowywania certyfikatuna podstawie typu certyfikatu (Automatically select the certificate store basedon the type of certificate) i kliknij przycisk Dalej (Next). 3 4. 5. Zostanie wywietlone okno z wybranymi przez Ciebie ustawieniami. InstalacjaCertyfikatu zostaa zakoczona Zapoznaj si z treci informacji i kliknij przycisk Zakocz (Finish) eby zaimportowa Certyfikat. 6. Zostanie wywietlone okienko potwierdzajce prawidowe zaimportowanieCertyfikatu. Kliknij przycisk OK eby zakoczy instalacj.4 5. II. Instrukcja instalacji Certyfikatu Bezpieczestwa dla przegldarki Mozilla Firefox 1.5 i 2.0 Poniej jest przedstawiona instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa dla Uytkownikw Mozilla Firefox 1.5 i 2.0.1. Kliknij Opcje w menu Narzdzia. Nastpnie kliknij kart Zaawansowane i zakadkBezpieczestwo (w wersji 2.0 zakadka nazywa si Szyfrowanie). Kliknij przyciskWywietl certyfikaty. 2. Kliknij przycisk Importuj. 5 6. 3. Zostanie wywietlone okno wyboru pliku. Wybierz zapisany wczeniej plik BGZ_certyfikat.p12 i kliknij przycisk Otwrz.4. Pojawi si okienko do wpisania hasa jako haso wpisz swj numer Klienta i kliknijOK. 5. Zostanie wywietlone okienko z potwierdzeniem, e Twj Certyfikat Bezpieczestwazosta pomylnie zaimportowany. Kliknij OK. 6. Nastpi powrt do okna Meneder certyfikatw. Twj nowy CertyfikatBezpieczestwa zostanie wywietlony w zakadce Twoje Certyfikaty. Kliknij OK. 7. Zamknij okno Opcje.6 7. III. Instrukcja instalacji certyfikatu dla przegldarki Opera 9.xx1. Kliknij Narzdzia, nastpnie wybieramy opcj Preferencje.2. Wywietli si okienko jak poniej. Wybierz zakadk Zaawansowane a nastpnie kliknij opcj Zabezpieczenia widoczn z lewej strony.3. Klikamy na przycisk Meneder certyfikatw. Powinno pojawi si okienko jak poniej. Klikamy na przycisk Importuj.7 8. 4. Pojawi si okienko jak poniej. Naley w nim wybra odpowiednie rozszerzeniepliku certyfikatu (.p12). Wskazujemy plik na dysku i klikamy Otwrz. 5. Postpuj zgodnie z wywietlanymi informacjami. Jako haso wpisz numer klienta. 8 9. IV. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Netscape Communicator 7.1 i MozillaPoniej jest przedstawiona instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa dla Uytkownikw Netscape Communicator 7.1 lub Mozilla.1. Otwrz okienko Certyfikaty (Certificates) klikajc w menu przegldarki NetscapeCommunicator 7.1 lub Mozilla na Edycja>Preferencje>Ochrona Prywatnoci iZabezpieczenia> Certyfikaty (Edit>Preferences>Privacy & Security>Certificates). 2. Kliknij na przycisk Meneder certyfikatw (Manage Certificates). 3. Zostanie wywietlone okno Menedera Certyfikatw. Kliknij zakadk TwojecertyfikatyJeli wczeniej nie byy instalowane adne certyfikaty, zakadka Twoje Certyfikatypokae si pusta, jak na rysunku powyej. Kliknij przycisk Importuj. 9 10. 4. Zostanie wywietlone okno wyboru pliku. Wybierz zapisany wczeniej plik Certyfikatu BGZ_certyfikat.p12 i kliknij przycisk Otwrz (Open). 5. Moesz by poproszony o wpisanie hasa do Software Security Device(Oprogramowania zapewniajcego bezpieczestwo) w takim przypadku wpisz je.Jeli nie zostae poproszony o wpisanie hasa przejd od razu do pkt 6. 6. Pojawi si okienko dialogowe do wpisania hasa (Prosz poda haso). Jako haso wpisz swj numer Klienta i kliknij przycisk OK. 7. Zostanie wywietlone okienko (typu ostrzeenie) z potwierdzeniem, e TwjCertyfikat Bezpieczestwa zosta pomylnie zaimportowany. Po zapoznaniu z komunikatem kliknij przycisk OK. 10 11. 8. Nastpi powrt do okna Menedera certyfikatw. Twj nowy Certyfikat Bezpieczestwa zostanie wywietlony w zakadce Twoje Certyfikaty (Your Certificates). Kliknij przycisk OK, eby zamkn okno. 9. Zamknij okienko Menedera Certyfikatw i Preferencje. V. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Lotus Notes R5.0.10Poniej jest przedstawiona instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa dla Uytkownikw Lotus Notes R5.0.10.1. Uruchom Lotus Notes R5.0.10 2. Kliknij na Plik>Narzdzia> Uytkownik (File>Tools>User ID).Pojawi si okienko Wprowad haso (Enter Password).Wprowad swoje haso Lotus Notes i kliknij przycisk OK.11 12. 3. Pojawi si okno uytkownika (User ID).Kliknij przycisk po lewej stronie okna Wicej opcji (More Options) ebykontynuowa.4. Zostanie wywietlone okno:Kliknij przycisk Importuj Certyfikaty Internetowe... (Import InternetCertificates), eby kontynuowa. 12 13. 5. Pojawi si okno wyszukiwania plikw. Przejd do wczeniej zapisanego pliku BGZ_certyfikat.p12 i wybierz go. Kliknij na Otwrz (Open).6. Jako haso wpisz swj numer Klienta i kliknij przycisk OK. 13 14. 7. Pojawi si okno Akceptuj Certyfikaty Internetowe (Accept Internet Certificates).Kliknij przycisk Akceptuj wszystko (Accept All). 8. Pojawi si okno Wprowad haso (Enter Password). Wpisz ponownie haso Lotus Notes i kliknij przycisk OK eby kontynuowa.14 15. 9. Pojawi si okienko potwierdzajce, e certyfikat zosta pomylnie zaimportowany. Kliknij przycisk OK eby dokoczy instalacj.10. eby si upewni, e Certyfikat Bezpieczestwa zosta prawidowo zaimportowanyna Lotus Notes, wybierz Plik> Narzdzia> Uytkownik> Certyfikaty (File>Tools>UserID>Certificates).Sprawd, czy informacje odnonie Certyfikatu Internetowego s poprawne. Kliknij przycisk OK, eby zamkn okno i powrci do programu. 15 16. VI. Instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa w Lotus Notes R6.5Poniej jest przedstawiona instalacja Certyfikatu Bezpieczestwa dla Uytkownikw Lotus Notes R6.5Zaleca si korzystanie z przegldarki Netscape, eby zdoby Certyfikat Podpisu Cyfrowego (Digital Signing Certificate) dla Lotus Notes Version 6.5. Jeli jeszcze tego nie zrobie, postpuj zgodnie z instrukcjami zawartymi poniej, eby zdoby Certyfikat Podpisu Cyfrowego z Verisign.Uzyskanie Certyfikatu Podpisu Cyfrowego z Verisign (przez Netscape) Kiedy pobierasz swoj nazw uytkownika, uyj tego samego komputera i tej samejprzegldarki, ktrej uywae do rejestracji.1. Wpisz podany poniej adres URL w pasku adresowym Netscape: http://www.verisign.com/products/class1/index.html2. Postpuj zgodnie z instrukcjami Verisign, eby si zarejestrowa na CertyfikatPodpisu Cyfrowego 1 Klasy. Procedura Verisign skada si z 4 krokw:Krok 1: Wypenij formularz on-lineKrok 2: Sprawd poczt e-mail: w cigu godziny powiniene otrzyma e-mail z Centrum Cyfrowego ID na adres e-mail, ktry podae w formularzu zgoszeniowym. Zawiera on instrukcje do zainstalowania ID Cyfrowego.Krok 3: Pobierz Cyfrowy ID (Digital ID) ze strony internetowej VerisignKrok 4: Zainstaluj Cyfrowy ID (Digital ID)Kiedy przejdziesz przez wszystkie wymagane etapy, Twj certyfikat zostanie automatycznie zainstalowany na Netscape.Odzyskanie pliku BGZ_certyfikat.p12 z Netscapea 1. W przegldarce Netscape, kliknij naEdytuj>Preferencje>Prywatno&Zabezpieczenia>Certyfikaty>ZarzdzanieCertyfikatami (Edit>Preferences>Privacy & Security>Certificates>ManageCertificates)16 17. 2. Pojawi si ekran Menedera Certyfikatw (Certificate Manager):Wybierz certyfikat i kliknij przycisk Kopie zapasowe (Backup), eby zapisazapasow kopi certyfikatu na wybranej lokalizacji.3. Po udanym zapisaniu kopii zapasowej, powiniene otrzyma nastpujcepotwierdzenie: Kliknij OK, eby zamkn okno. Zainstaluj certyfikat w Lotus Notes Otwrz Lotus Notes R6.5 I wykonaj nastpujce czynnoci:1. Kliknij w menu gwnym Plik> Zabezpieczenia> Zabezpieczenia Uytkownika (File>Security>User Security) i wpisz swoje haso Lotus Notes.17 18. 2. Pojawi si ekran Zabezpiecze uytkownika (User Security):Z opcji menu umiejscowionych z lew