Informe Final Diseño Geométrico de Vias CIVIL 3D

download Informe Final Diseño Geométrico de Vias CIVIL 3D

of 84

 • date post

  14-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informe Final Diseño Geométrico de Vias CIVIL 3D

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  1/84

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  2/84

  2

  1202 3 ) R O D U CC 3 5

  El siguiente tra a!" es un #r"$e%t" reali&a'" #ara el (rea 'e Dise)" Ge"m*tri%" 'e +,as-.ue surge %"n el " !eti+" 'e .ue el estu'iante 'e Ingenier,a %i+il a#li.ue l"s%"n"%imient"s " teni'"s en esta (rea 'e manera #r"gresi+a- $a .ue %a'a %lase 'i%ta'a #"r el #r" es"r n"s rin'a nue+"s %"n"%imient"s $ %"nsi'era%i"nes #ara el 'ise)" 'e una%arretera- %"n la inali'a' 'e tener una me!"r #ers#e%ti+a s" re el 'ise)" $ 'e algunamanera a'entrarn"s #"%" a #"%" en nuestra %arrera- $a .ue el 'ise)" 'e %arreteras esuna rama un'amental 'e la %arrera 'e ingenier,a %i+il en la %ual algun"s estu'iantes se.uerr(n es#e%iali&ar

  El 'ise)" ge"m*tri%" en #lanta- " alineamient" "ri&"ntal es la #r"$e%%i n s" re un #lan""ri&"ntal 'e e!e real " es#a%ial 'e la %arretera Di% " e!e est( %"nstitui'" #"r una serie 'etram"s re%t"s 'en"mina'"s tangentes- enla&a'"s entre s, #"r %ur+asEs im#"rtante 'e inir las %ara%ter,sti%as ge"m*tri%as 'e la +,a- #ara l"grar .ue el " !eti+" 'el'ise)" 'e %amin"s sea el 'e %rear una %arretera a#r"#ia'a- %"n 'imensi"nes $ %ara%ter,sti%as'e alineamient" tales .ue la %a#a%i'a' resultante sea gran'e %"m" la 'eman'a 'el #r"$e%t"D"n'e se l"gre este " !eti+" el resulta'" ser( un sistema 'e %arretera ien e.uili ra'" $e%"n mi%"

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  3/84

  3

  /202 ' A R C O ) E 5 R 3 C O

  El 'ise)" ge"m*tri%" es una #arte mu$ im#"rtante 'el #r"$e%t" 'e una %arretera-esta le%ien'" %"n ase en las %"n'i%i"nes " a%t"res e3istentes en nuestr" terren" $ 'ea%uer'" en l" esta le%i'" en el reglament" ge"m*tri%" 'e +,as el %ual 'e e satis a%er alm(3im" l"s " !eti+"s un'amentales .ue una %arretera 'e e tener %"m"5 un%i"nali'a'-%"m"'i'a'- seguri'a'- arm"n,a- est*ti%a- e%"n"m,a $ elasti%i'a'- entre "tr"s Est"s #ar(metr"s men%i"na'"s "rman #arte im#"rtante al m"ment" 'el 'ise)" e in%lus"'es#u*s 'e la e!e%u%i n 'e esta- $a .ue al tenerl"s en %uenta ten'rem"s %"nsi'era%i"nes $%iertas limita%i"nes " e3%e'entes a la "ra 'e 'ise)arEl 'ise)" ge"m*tri%" 'e %arreteras tiene un %ar(%ter multi a%t"rial- re asan'" en %am#"

  #uramente t*%ni%" $ llegan'" a %"nstituir 'e%isi"nes #"l,ti%as .ue atien'en a ne%esi'a'ese%"n mi%as- s"%iales " estrat*gi%as

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  4/84

  4

  6202 DE!CR3PC3O GE ERA$ DE$ PRO7EC)O

  El #resente #r"$e%t" #reten'e #lasmar el 'ise)" ge"m*tri%" 'e una %arretera %"n un ti#" 6 'eterren" seg7n la %lasi i%a%i n "rt"gr( i%a- tenien'" en %"nsi'era%i n l"s %riteri"s .ueinter+ienen #ara 'i% a %lasi i%a%i n $ as(n'"n"s en las n"rmas $ gu,as 'e 'ise)"s a%tuales

  Es as, .ue #artien'" 'e l"s #lan"s t"#"gr( i%"s se a reali&a'" la sele%%i n 'e a%t"res %"m"la +el"%i'a' 'ire%tri&- an% " 'e %al&a'a- erma- ra'i"s m,nim"s 'e %ur+a- #eralte- et% C"n lainali'a' 'e reali&ar el 'ise)" tant" en #lanta 8%ur+as "ri&"ntales9 %"m" en #er il 8%ur+as+erti%ales9- 'esarr"llan'" %a'a un" 'e l"s element"s 'e est"s %"m#"nentesEn tal senti'" se 'esarr"lla en "rma #r"gresi+a %a'a un" 'e l"s #unt"s .ue %"nlle+en ala'e%ua'" 'ise)"

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  5/84

  5

  4 0 P R O C E D 3 ' 3 E ) O P R E $ 3 ' 3 A R

  4212 3 !ER)AR P$A )3$$A

  1 A rim"s el Aut"%a' Ci+il 6D :etri%

  2 A rim"s la #esta)a Ne;

  6

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  6/84

  42/2

  3 !ER)AR P$A O:en7 Insert // Insert

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  7/84

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  8/84

  8202 !UPER*3C3E8212CREAC3O DE !UPER*3C3E

  :enu // ?"me // Sur a%e // Create sur a%e

  Cam iam"s @Name 5 Terren" Natural

  En St$le5 C"nt"urs an' triangles //">

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  9/84

  82/2 )R3A GU$AC3O

  Se llama triangula%i n al m*t"'" en el %ual las l,neas 'el le+antamient" "rmaniguras triangulares- 'e las %uales se mi'en s"l" l"s (ngul"s- $ l"s la'"s se%al%ulan trig"n"m*tri%amente a #artir 'e un" %"n"%i'"- llama'" aseUna re' 'e triangula%i n se "rma %uan'" se tiene una serie 'e tri(ngul"s %"ne%ta'"sentre s,- 'e l"s %uales se #ue'en %al%ular t"'"s l"s la'"s si se %"n"%en l"s (ngul"s'e %a'a tri(ngul" $ la l"ngitu' 'e la l,nea @ ase

  )olls9ace //En !urface //Definition//Contours //Add

  Distan%e5 4 00 m

  Distan%e5 B 00 m

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  10/84

  9

  $uego de ello seleccionamos 9ara arreglar la triangulaci%n"eliminaremos las lneas e:cedentes" corregiremos & rellenaremos las

  ;reas 9lanas 9ara meo & elegimos lao9ci%n minimi(e flat ;reas

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  11/84

  1

  Desactivamos todas las

  casillas

  Add line" Delete $ine and !?a9Edge son >erramientas @ue nos9ermiten me

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  12/84

  1

  ara #"'er tra a!ar a#agam"s las %a#as 'e la triangula%i n

  )ools9ace //=En !urface //=terreno natural //clic= derec>o

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  13/84

  1

  202 VE$OC3DAD DE D3!EBOara #"'er en%"ntrar la +el"%i'a' 'e 'ise)" #rimer" 'e em"s en%"ntrar la

  "r"gra ,a $ sa er el estu'i" 'e tr(nsit"

  212 E!)UD3O DE )RA !3)O

  El estu'i" %"m#ren'e en la 'etermina%i n 'el n'i%e :e'i" Diari" Anual $ las%ara%ter,sti%as 'el +"lumen 'e tr( i%" #ara %a'a un" 'e l"s tram"s "m"g*ne"s

  La +,a materia 'el #resente estu'i" tiene una %lasi i%a%i n- seg7n su 'eman'a-%"m" ,a 'e Ter%era %lase 'e '"s %arriles El +al"r 'e I:DA 8 n'i%e :e'ia

  Diaria Anual9 es 'e 400 +e /',a

  2/2 OROGRA*3A

  Determinarem"s #rimeramente las #en'ientes trans+ersales 'e nuestr" terren" #ara 'es#u*s 'eterminar la "r"gra ,a %"n a$u'a 'el manual 'e Dise)" Ge"m*tri%"'e ,as

  :en7 // Ann"tate %li%> en A'' La els //Sur a%e //A'' sur a%e La els

  !lo9e $a el !t&le //Escogemos Percent//Add

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  14/84

  1

  Utili&am"s @ er%ent #ara .ue al sele%%i"nar '"s #unt"s-a#are&%a la #en'iente en #"r%enta!e

  !eleccionamos )?o.9oints [email protected] nos de la 9endiente entre 12

  dos 9untos

  Determinamos la 9endiente varias veces" 9or todo el terreno2

  Determinam"s nuestra "r"gra ,a %"n a$u'a 'el manual 'e 'ise)"ge"m*tri%" 'e +,as5 en el CA ITUL 1- SECCI N 102 02- el %ualenun%ia .ue nuestra %arretera es un Terren" n'ula'" 8Ti#" 69 Lain%lina%i n trans+ersal 'el terren"- n"rmal al e!e 'e la +,a- +ar,aentre 11 $ H0

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  15/84

  1

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  16/84

  262 !E$ECC35 DE VE$OC3DAD DE D3!EBO

  Para la selecci%n de la velocidad de diseo+ CAP3)U$O /" !ECC3O/0/ FRangos de la Velocidad de Diseo en funci%n a la clasificaci%n de lacarretera 9or demanda & orografa " en la )AH$A /042012

  ara este #r"$e%t" sa em"s .ue el I:DA 'e nuestra %arretera es 'e ter%era%lase- es 'e%ir .ue el tr( i%" 'e +e ,%ul" #"r ',a es 'e 400 $ a'em(s .uenuestra "r"gra ,a es n'ula'"

  En este %as" tenem"s %uatr" #"si les +el"%i'a'es5 60J ?- 40J ?- H0J ? $K0J ? C"m" nuestra %arretera es "n'ula'a elegirem"s 60J?- #ues %"m"e3iste la #resen%ia 'e %ur+as es me!"r %"n'u%ir %"n una men"r +el"%i'a' #ara'e esta manera e+itar %ual.uier ti#" 'e a%%i'ente

  Vd I 60 =mJ>

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  17/84

  2

  242)RA,O DE $A GRAD3E )E

  Antes 'el tra&" 'e la gra'iente se tiene .ue tener %"n"%imient" 'el rang" 'e las #en'ientes l"ngitu'inales Est"s rang"s ser(n 'e a%uer'" a la "r"gra ,a 'etermina'a Ennuestr" #r"$e%t" se " tu+" una "r"gra ,a "n'ula'a 8Ti#" 69- l" .ue signi i%a .ue nuestras #en'ientes l"ngitu'inales ser(n entre 6 $

  Se "#t #"r tra a!ar %"n una #en'iente 'e K Lueg" se #r"%e'i a 'eterminar el ra'i" autili&ar #ara %"men&ar a tra&ar nuestra l,nea gra'iente De i'" a .ue entre %a'a %ur+a 'eni+el a$ 2 metr"s ent"n%es allam"s el ra'i" utili&an'" la @regla 'e tres sim#le 5

  K MMMMM 100 3 100O2/K 66 6m

  2 MMMMM 3

  "r l" tant" el ra'i" 'e nuestra %ir%un eren%ias #ara %"nstruir la gra'iente es5 R 66 6m

  24212 )RA,O DE PU )O! 7 C3RCU *ERE C3A!

  am"s al5 men7 ?"me // Cir%le// Center- Ra'ius

  Lueg" n"s u i%am"s en nuestr" #unt" 'e ini%i" @A $ a%em"s un %ir%ul" 'e ra'i"R 66 6 m

  Lueg" n"s u i%am"s en el #unt" %rea'" $ +"l+em"s a %rear una%ir%un eren%ia 'el mism" ra'i" C"ntinuam"s a%ien'" el mism" #r"%e'imient" asta llegar al #unt" inal .ue es @D tenien'" en %uenta .ue

  17

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  18/84

  2

  n" 'e em"s saltearn"s %ur+as 'e ni+el- ni #"ner '"s #unt"s segui'"s en unamisma %ur+a 'e ni+elSeguim"s a%ien'" %ir%un eren%ias asta .ue llegam"s a nuestr"PU )O *3 A$ D - n" llegam"s %"n gran e3a%titu' #er" es a'misi lela 'istan%ia .ue n"s alta

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  19/84

  2

  De esta manera tenem"s t"'as las %ir%un eren%ias tra&a'as en nuestr")ramo A.D2

  Lueg" sele%%i"nam"s uncrculo // =clic derec>o JJ !elect !imilara%em"s est" #ara sele%%i"nar t"'"s l"s %,r%ul"s

 • 7/23/2019 Informe Final Diseo Geomtrico de Vias CIVIL 3D

  20/84

  2

  Una +e& sele%%i"na'" t"'