INFORMATIVNA RADIONICA Tip operacije 3.1.1. Ulaganja u · PDF file 2018. 9. 25. ·...

Click here to load reader

 • date post

  04-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORMATIVNA RADIONICA Tip operacije 3.1.1. Ulaganja u · PDF file 2018. 9. 25. ·...

 • INFORMATIVNA RADIONICA Tip operacije 3.1.1.

  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno

  vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" Referentni broj natječaja: 18/3.1.1.

  (sukladno mjeri 7.4.1. PRR RH)

  Zabok, 25. rujan 2018. godine

 • TO 3.1.1.

  Najmanji iznos potpore: 15.000,00 €

  Iznos potpore: 36.000,00 €

  Najviši iznos projekta: 100.000€

  Raspoloživa sredstva: 2.963.980,80 HRK (11 projekata u max iznosu potpore)

  Intenzitet potpore:

  a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

  b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI.skupinu

  c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 • Prihvatljivi korisnici:

  • jedinica lokalne samouprave • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne

  samouprave • javnaustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice

  lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

 • Prihvatljivi projekti:

  • vatrogasni dom • društveni dom/kulturni centar • dječje igralište • sportska građevina • biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste) • tematski put i park • građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite

  djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

  • javna zelena površina (park i slično) • pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste) • pješačka zona • tržnica

 • VAŽNO!

  Tijekom ovog Natječaja jedan (isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 Natječaja

  Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 7.4.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim projektima i prihvatljivim troškovima.

 • VAŽNO!

  Nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:

  • prestanku funkcioniranja projekta

  • premještanju provedbe projekta izvan područja LAG obuhvata

  • promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja

  • značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta,funkcionalnost,ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi

  • promjeni namjeneza koju je odobrena potpora

  • nositelj projekta ne smije nakon podnošenja prijave projekta upravljanje i održavanje prenijeti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi osim ako je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave koja upravljanje i održavanje može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva nositelj projekta, javnu ustanovu koju osniva nositelj projekta ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili službu/vlastiti pogon koju osniva nositelj projekta

 • Prihvatljivi troškovi

  Prihvatljivi materijalni troškovi

  a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina iz poglavlja 3.1 Natječaja

  b) kupnja opreme za građevine iz poglavlja 3.1 Natječaja.

  Prihvatljivi nematerijalni troškovi

  Prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa.

 • Prihvatljivi troškovi

  Prihvatljivi opći troškovi

  • Prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

  • Opći troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

  • troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

  • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

 • Dokumentacija

  1. Prijavni obrazac A., potpisan i ovjeren

  2. Obrazac B. Plan nabave/Tablica troškova i izračun potpore

  3. Potvrda Porezne uprave iz koje je razvidno da nositelj projekta ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave projekta, ovjerena od strane Porezne upraveili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)

  4. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora sadržavati Prilog III. ''Opis projekta''

  5. Glavni projekt ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta sukladno Zakonu o gradnji ili Idejni projekt ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta,troškovnik projektiranih radova/instalacija potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta te troškovnik/specifikacija opreme potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta ili projektanta

 • Dokumentacija

  6. Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ishođenja građevinske dozvole i o usklađenosti zahvata s Prostornim planom uređenja jedinice lokalne samouprave, a kojom ovlašteni projektant potvrđuje da je planirani zahvat u skladu s Prostornim planom uređenja te potvrđuje da za predmetno ulaganje u građenje nove građevine/rekonstrukciju postojeće građevine sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili potvrđuje da se za građenje nove građevine/rekonstrukciju postojeće građevine izdaje građevinska dozvola

  7. Dokaz postojeće građevine

  8. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode

 • Dokumentacija

  9. Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige u slučaju ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju građevine ili Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige u slučaju ulaganja u opremanje građevine

  10. Uvjerenje o identifikaciji katastarskih čestica izdano od nadležnog područnog ureda za katastar

  11. Fotodokumentacija lokacije ulaganja

  12. Statut udruge u slučaju da je nositelj projekta udruga čiji statut prema podacima iz Registra udruga nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN br. 74/14, 70/17)

  13. Društveni ugovor ili Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u slučaju da je nositelj projekta trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

  14. Račun/situacija za izvršene aktivnosti građenja potpisan i ovjeren od izvođača radova

  15. Prijava početka građenja

 • Dokumentacija

  16. Lokacijska dozvola s oznakom pravomoćnosti izdana od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja

  17. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

  18. Izjava nositelja projekta je li obveznik javne nabave – ovjerena i potpisana od strane nositelja projekta

 • Kriteriji odabira

  1. BROJ BODOVA ZA TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te poveza