INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES...

Click here to load reader

 • date post

  04-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES...

 • - 1 -

  INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS

  DE LES ILLES BALEARS (curs 2016-2017)

  Educació primària

  Educació secundària obligatòria

  Batxillerat

 • - 2 -

  Indicadors de resultats acadèmics de les Illes Balears (curs 2016-2017) Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears Col·lecció: «Estudis i Informes»

  Informe elaborat per l’equip de l’IAQSE

  Pere Moyà Niell, director

  Antoni Bauzà Sampol

  Joan F. Borràs Seguí

  Javier Gámez Bauzá

  Joan Manuel Pérez i Pinya

  Javier Real Vilà

  Francesc Soler Llinàs

  Luís Vidaña Fernández

  Aniuska Jiménez Cava

  Edició: Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) Desembre de 2017

  ISSN: 2445-091X

 • - 3 -

  ÍNDEX

  PRESENTACIÓ ................................................................................................... 5

  INTRODUCCIÓ ................................................................................................... 6

  INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (RAEP) .................. 7

  RAEP 1. Matrícula escolar a l’EP ......................................................................................... 8

  RAEP 1.1. Matrícula escolar a l’EP (curs 2016-2017) ........................................................ 8

  RAEP 1.2. Evolució de la matrícula escolar a l’EP en el període comprès entre 2011 i 2017 ............................................................................................................................ 11

  RAEP 2. Resultats acadèmics per àrees a l’EP .................................................................... 13

  RAEP 2.1. Percentatge d’alumnat de 6è d’EP que aprova les diferents àrees (curs 2016-

  2017) ........................................................................................................................... 13

  RAEP 2.2. Evolució del percentatge d’alumnat aprovat a les àrees de llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi/ ciències de la naturalesa i ciències socials en el període comprès entre 2011 i 2017............................ 16

  RAEP 3. Promoció dins l’etapa d’EP ................................................................................. 20

  RAEP 3.1. Promoció dins l’etapa d’EP (curs 2016-2017) ................................................. 20

  RAEP 3.2. Promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses (curs 2016-2017) .................................................................................................................. 23

  RAEP 3.3. Evolució de la promoció de l’etapa d’EP a la d’ESO segons el nombre d’àrees suspeses en el període comprès entre 2011 i 2017........................................................... 27

  RAEP 3.4. Evolució de la promoció dins l’etapa d’EP en el període comprès entre 2011 i 2017 ............................................................................................................................ 30

  RAEP 4. Idoneïtat a l’EP el curs 2016-2017 ....................................................................... 35

  RAEP 4.1. Idoneïtat de l’alumnat dins l’etapa d’EP (curs 2016-2017) .............................. 35

  RAEP 5. Repetició a l’EP ................................................................................................... 38

  RAEP 5.1. Repetició dins l’etapa d’EP (curs 2016-2017) ................................................. 38

  RAEP 5.2. Evolució de la repetició dins l’etapa d’EP en el període comprès entre 2011 i 2017 ............................................................................................................................ 41

  INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  (RAESO) ...................................................................................................... 47

  RAESO 1. Matrícula escolar a l’ESO .................................................................................. 48

  RAESO 1.1. Matrícula escolar a l’ESO (curs 2016-2017) ................................................. 48

  RAESO 1.2. Evolució de la matrícula escolar a l’ESO en el període comprès entre 2011 i 2017 ............................................................................................................................ 51

  RAESO 2.1. Percentatges d’aprovats a les diferents matèries dels quatre cursos de l’ESO (curs 2016-2017) ......................................................................................................... 53

 • - 4 -

  RAESO 2.2. Evolució dels percentatges d’aprovats a les matèries de llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques, ciències de la naturalesa / biologia i geologia(BG) / física i química (FQ) i ciències socials, geografia i història / geografia i història (GH) en el període comprès entre 2011 i 2017. .................................................. 66

  RAESO 3. Promoció i titulació dins l’etapa d’ESO .............................................................. 70

  RAESO 3.1. Promoció i titulació als cursos de l’etapa d’ESO (curs 2016-2017) ................ 70

  RAESO 3.2. Promoció segons el nombre de matèries suspeses als tres primers cursos de l’ESO (curs 2016-2017) ................................................................................................ 73

  RAESO 3.3. Titulació de l’alumnat d’ESO segons l’edat de finalització de l’etapa (curs 2016-2017) .................................................................................................................. 80

  RAESO 3.4. Evolució de la promoció i la titulació a l’etapa d’ESO en el període comprès entre 2011 i 2017 ......................................................................................................... 83

  RAESO 3.5. Evolució de la promoció de 2n d’ESO segons el nombre de matèries suspeses en el període comprès entre 2012 i 2016........................................................... 88

  RAESO 4. Idoneïtat a l’ESO el curs 2016-2017 .................................................................. 91

  RAESO 4.1. Idoneïtat de l’alumnat de les Illes Balears a l’etapa d’ESO (curs 2016-2017) .. 91

  RAESO 5. Repetició a l’ESO ............................................................................................. 94

  RAESO 5.1. Repetició dins l’etapa d’ESO (curs 2016-2017) ............................................ 94

  RAESO 5.2. Evolució de la repetició dins l’etapa d’ESO en el període comprès entre 2011 i 2017 .................................................................................................................. 97

  INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DEL BATXILLERAT (RABATX) ..................... 103

  RABATX 1. Matrícula escolar al batxillerat ...................................................................... 104

  RABATX 1.1. Matrícula escolar al batxillerat (curs 2016-2017) ...................................... 104

  RABATX 1.2. Evolució de la matrícula escolar al batxillerat en el període comprès entre 2011 i 2017 ................................................................................................................ 108

  RABATX 2. Resultats acadèmics per matèries al batxillerat .............................................. 110

  RABATX 2.1. Percentatges d’aprovats a les diferents matèries dels dos nivells de l’etapa de batxillerat (curs 2016-2017) ................................................................................... 110

  RABATX 3. Promoció i titulació dins l’etapa de batxillerat ................................................ 130

  RABATX 3.1. Promoció i titulació als cursos de l’etapa de batxillerat. Curs 2016-2017.... 130

  RABATX 3.2. Evolució de la promoció i la titulació a l’etapa de batxillerat en el període comprès entre 2011 i 2017 .......................................................................................... 135

  CONCLUSIONS ...............................................................................................144

 • - 5 -

  PRESENTACIÓ

  L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) presenta els

  resultats acadèmics de l’alumnat de les Illes Balears referits a l’ensenyament obligatori i al

  batxillerat corresponents a l’any acadèmic 2016-2017.

  Aquest informe actualitza la situació dels ensenyaments obligatoris i del batxillerat a la nostra

  comunitat, aporta dades referencials als centres i facilita la realització d’estudis longitudinals.

  La informació recollida se centra en l’alumnat matriculat i avaluat, així com en els seus resultats

  acadèmics a les diferents àrees i en la seva idoneïtat, promoció i titulació en les etapes

  d’ensenyament obligatori i batxillerat. L’anàlisi conjunta d’aquestes dades amb les dels dels cinc

  cursos escolars anteriors ens permet disposar d’informació referida a les tendències evolutives en

  el període c