Indeks Nordland 2013

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Indeks Nordland 2013

Transcript of Indeks Nordland 2013

 • LASTER INNFORANDRINGER

  - en rapport om utviklingen gjennom 2012

  og utsiktene for 2013

  BEST LNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI

  NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1

  FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER

  IND

  EKS

  NO

  RD

  LAN

  D 2

  013

 • leve av naturen skaperutfor-dringer. Utvikling av nye og lnnsomme virksomheter skaper lett arealkonflikter, som vi i fellesskap br lse. Det er viktig at vi som bor i landsdelen stiller krav om f ta del i den verdiskapingen som tas ut av vrt fylke. Til det behves mer enn penger. Nordland m ke kompetansen innen arealplanleg-ging, milj, bergverk, geologi og me-tallindustri.

  Nordland er begunstiget med rike forekomster av metaller og minera-ler. Nringslivet i Nordland venter p regjeringens mineralstrategi. Den vil kunne gi fringer p hvordan vi skal innrette oss for skape ny og lnnsom virksomhet knyttet til mi-neraler i Nordland. I bilaget til In-deks Nordland kan du lese mer om de spennende mulighetene mine-ralindustrien gir bde industrielt og som eksportprodukt.

  Olje og gass vokser raskt i Nordland. Det er gledelig se at stadig flere store nasjonale bedrifter velger etablere seg p Helgeland for vre i posisjon for den kte petroleums-aktiviteten. Leverandrindustrien er med p lasset nordover og nordnor-ske bedrifter er p vei inn i nringen. Arbeidet med konsekvensutredning av Nordland VI og Nordland VII m starte opp s raskt som mulig. Kon-

  krete planer for ilandfring av olje og gass i Nordland m innarbeides i Aasta Hansteen-utbyggingen og rr-transportsystemet.

  Totalt sett er det planlagt investerin-ger i Nord-Norges kraftnett estimert til ca. 17 milliarder kroner, dette for sikre kapasitet og forsyningssikker-heten. En slik utbygging pner for ny industri og for tilknytning av flere vind- og smkraftverk til stamnettet. Vi m ikke stille oss slik at industrien fr ekstra kostnader fra en slik ut-bygging.

  Innenfor fiskeri og havbruk ker vr markedsandel ute i verden. Torske-kvotene ker sterkt. Fiskerne uroes av lave minstepriser og mindre kvo-ter av sild og lodde, men totalbildet er likevel positivt. Produksjonen av oppdrettslaks fortsetter vokse i Norges strste oppdrettsfylke. Hav-bruksnringen driver godt og n-ringen gir selv gode tilbakemeldin-ger om utsiktene. Arealtilgang er en forutsetning for videre ekspansjon

  Industrien i Nordland har lagt bak seg et godt r. Eksporten kte friskt i 2012 og forventes ke videre i 2013. Blant noen av vre strste in-dustribedrifter hersker det likevel en viss usikkerhet knyttet til rammevil-krene. En usikkerhet er CO2 kvoter og nytt regime i EU. Dette ser vi ved

  at f store industribedrifter gjr store investeringer. Et unntak er investe-ringer i banebrytende Enk-teknolo-gi hos Elkem Salten. En annen usik-kerhet er kraft og kraftregime.

  Riktig kompetanse er den viktigste drivkraften for vekst i nordlandsbe-driftene. En kombinasjon av at det utvikles relevant ny kompetanse i Nordland, men ogs at vi evner til-trekke oss riktig kompetanse utenfra er den beste strategien. Havbruks-nring er et godt eksempel p en nring som har tatt kompetanse p alvor. Strategisk bruk av kompetanse har gjort nringen til verdens mest effektive. Universitetet i Nordland og hgskolene m derfor tilfres en k-ning i antall studieplasser innrettet mot det private nringslivet innen-for innovasjonsfag og teknologiske fag i 2013.

  NORDLAND - ET ROBUST NRINGSLIVSFYLKE

  Nordland er det mest spennende fylket i kongeriket bo og drive nringsvirksomhet i. Fylket er rikt p naturressurser som verden etterspr. Det som bremser utviklingen noe er tilgang til kompe-tanse og langvarige prosesser for f tillatelse til utvinning og produksjon.

  STYRINGSGRUPPENS BREV

  KARSTEN NESTVOLD

  Leder StyringsgruppenDirektr Innovasjon Norge

  Nordland

  ODD HENRIKSEN

  RegionsdirektrNHO Nordland

  ERLEND BULLVG

  ProsjektlederHandelshyskolen i Bod

  STYR

  INGS

  GRUP

  PEN

  KILDER:Indeksen er basert p konomiske nkkeltall hentet fra Proff Forvalt: www.forvalt.no. Regnskapsdatabasen produseres og utvikles av Eniro ASA i et samarbeid med Handelshgskolen i Bod. Statistikk om eksport, sysselsetting, jobbskaping, arbeidsledighet, lnnsutvikling, og befolkning er hentet fra SSB og NAV og bearbeidet av prosjekt Indeks Nordland. NHO Nordlands medlemsunderskelser.

  BJRN STURE TRYMBO

  Regionbanksjef DNB/Nordlandsbanken asa

  JRN SRVIG

  Nrings- og utviklingssjefNordland fylkeskommune

  KJELL HUGVIK

  Fylkesdirektr NAV Nordland

  EIRIK PEDERSEN

  Administrerende direktrKunnskapsparken Bod as

  2

 • INNHOLD

  14-17 BEST LNNSOMHET

  I HAVBRUK OG FISKERI

  18-23 HYEST EGENKAPITAL

  I INDUSTRIEN

  24-27 NORD-NORGES

  EKSPORTFYLKE NR. 1

  32-35 KVINNER HAR STERKEST

  VELSTANDSVEKST I NORDLAND 36-41 KOMPETANSE DRAR ARBEIDSMARKEDET

  10-13NORDOMRDENES

  NRINGSLIVSREGION

  28-31 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44

  KOMMUNER

  5-9KONGERIKETS MEST SPENNENDE FYLKE

  42-43UTSIKTENE FOR 2013

  3

 • 1. Vise frem Nordland og mulighetene som ligger i fylket.

  2. Inspirere til debatt om hvordan Nordland skal se ut i fremtiden.

  3. Gi kunnskap om fylket til beslutningstakere, bde i nringsliv og politikk.

  4. Tilfre fakta til debatter og beslutninger der Nordlands interesser berres.

  5. Mle fremdrift og resultater i Nordland.

  6. Gjre det mulig for enkeltbedrifter vurdere egen utvikling.

  HVORDAN BRUKER DU INDEKS NORDLAND?Indeks Nordland flger utviklingen i landsdelen og landets vrige nrings- og samfunnsliv. Rapporten er lagt opp slik at hovedpoengene er oppsummert i faktaboksene p neste side. I det pflgende avsnittet oppsummeres indeksen og regionenes utvikling sammenlignes, fulgt av de enkelte hovedtemaene for indeksen.

  Indikatorene presenteres p tre mter. Som nominelle verdier mlt i kroner, som prosentverdier, og som indekser. En indeks viser ut-viklingen fra et referansetidspunkt frem til i dag. Mlingene pre-senteres p fire niver. Summen av Nordland, direkte sammenlign-bar med tallene for summen av Norge. Summen av hovednringer (fem definerte hovednringer) og summen av enkeltregioner (fem regioner). Alle tall i indeksen kan direkte sammenlignes mellom region, sektor, fylke og Norge. I indikatorene sees Helgelands tre regioner under ett, og benevnes Helgeland.

  BindalDnnaSmnaLuryBrnnyTrna

  VegaRdyVevelstadGraneHeryHattfjelldal

  AlstahaugNesnaLeirfjordHemnesVefsnRana

  HELGELAND

  BodMelyGildeskl

  BeiarnSaltdalFauske

  SrfoldSteigenHamary

  SALTEN

  LdingenHadselB

  ksnesSortlandAndy

  VESTERLEN

  RstVryFlakstad

  VestvgyVganMoskenes

  LOFOTEN

  NarvikTysfjordTjeldsund

  EvenesBallangen

  OFOTEN DU KAN BRUKE INDEKS NORDLAND TIL :

  Nordland er delt inn i flgende

  regioner

  KRAV FRA NRINGSLIVET I NORDLAND

  KRAV FRA NRINGSLIVET I NORDLAND

  4

  1. Konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet p Nordland 6 og 7.

  2. Vedtak om forsering av arbeidet med utbedring av E6 gjennom Nordland i kommende transportplan.

  3. Beslutning om flyplasstruktur slik at ny infrastruktur kan bygges i Bod, Mo i Rana og Lofoten.

  4. Vedtak om ilandfring av olje og gass fra sokkelen, og lokalisering av driftsorganisasjoner til Nordland.

  5. Beslutning om bygging av dobbeltspor p Ofotbanen.

  6. Etablering av ingenirutdanning i Bod.

 • ET SPENNENDE FYLKE

  BEST LNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI

  HYESTEGENKAPITAL I INDUSTRIEN

  EKSPORTFYLKE NR 1 I NORD-NORGE

  FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER

  KVINNER HAR STERKEST VELSTANDSVEKST I NORDLAND

  KOMPETANSE DRAR ARBEIDS-MARKEDET

  INDEKS NORDLAND MENER

  VI SITTER P EN GULLGRUVE

  LYSNING ETTER UTFORDRINGER I 2012

  Fisk, petroleum, mineraler og kraft fra Nordland er etterspurt fra hele verden. Nordland er Norges fjerde strste eksportr og har vekst i eksportkonomien. kende kjpekraft gir kt handel og reiseaktivitet. Lnnsveksten er god, og aller best for kvinner. Nringslivet fremstr som meget robust i urolige tider. Petroleumsaktiviteten doblet med Skarv.

  De fleste bedriftene vokste i 2012. Nordlandskonomien falt likevel som flge av REC konkursen. Industri, bygg og anlegg, samt tjenesteyting mot bedriftene drar opp aktiviteten i 2013.

  Alle sektorer tjente penger i 2012. I snitt er driftsmarginen n 5,2 %. Strst verdiskaping er det i tjenesteproduksjon mot bedrifter. Verdiskapingen er 4 kroner hyere per 100 kroner omsatt i Nordland enn i Norge totalt. Sterk verdiskaping indikerer sterkere attraktivitet enn landsgjennomsnittet.

  Best kapitalavkastning i fiskeri og havbruk. Egenkapitalen investert i Nordland har kt med 9,1 milliarder kroner siste 2 r. 59 % av kapitalbasen i Nord-Norge er investert i nordlandsbedriftene. Egenkapitalen kte med 1,7 milliarder til 55,7 milliarder kroner i 2012. Bedriftenes lnegjeld kte med 6,6 milliarder til 122,8 milliarder kroner i 2012. Nordlandsbedriftene opplever god kapitaltilgang og betydelig investeringskapasitet.

  Eksporten vokste med hele 10 % fra 2011. Eksportverdien var 19,5 milliarder kroner i 2012. Eksporten vokste for fjerde ret p rad. Fiskeeksporten ker fra Nordland mens den gr ned i Norge. 65 % av eksporten fra Nord-Norge skapes i Nordland.

  Det ble 1 040 flere innbyggere i 2012. God vekst i aldersgruppen 20 til 29 r. Svak utvikling i gruppen 30 til 39 r. Befolkningen i Nordland var 238 320 personer i 2012. Betydelig arbeidsinnvandring bidro til folkeveksten. Vekst i alle regioner i Nordland i 2012.

  Gjennomsnittsinntekten kte med 15 000 kroner til en bruttoinntekt p 357 000 kroner per person.

  Lnnsnivet tilsvarer 91 % av landsgjennomsnittet. Avstanden opp til landsgje