Iman Kepada Rasul Allah

14
Iman Kepada Rasul Allah Adella Rachma Juliani Citra Puspawardhani Harum Rila Kusuma Muhammad Bagus Haryadi Nick Kurniawan KELOMPOK 5

Transcript of Iman Kepada Rasul Allah

Page 1: Iman Kepada Rasul Allah

Iman Kepada Rasul Allah

Adella Rachma JulianiCitra PuspawardhaniHarum Rila KusumaMuhammad Bagus HaryadiNick Kurniawan

KELOMPOK 5

Page 2: Iman Kepada Rasul Allah

MATERI

Pengertian Iman kepada

Nabi dan RasulNabi dan

RasulNama-

nama Rasul Allah

Sifat-sifat Rasul Allah

Rasul Ulul Azmi

Fungsi Iman Kepada Rasul

Allah

Page 3: Iman Kepada Rasul Allah

Pengertian Iman Kepada Nabi Dan Rasul Allah SWT

Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Rasul adalah orang pilihan Allah SWT yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul manusia biasa yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT.

Page 4: Iman Kepada Rasul Allah

Nabi Dan Rasul

Selain istilah Rasul kita juga mengenal istilah Nabi. Nabi berasal dari kata Naba yang artinya ditinggikan atau kata Naba yang berarti berita. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Nabi adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan memberinya wahyu (berita). Menurut istilah, Nabi berarti manusia biasa, laki-laki, yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu.

Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Rasul berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Risalah (syariat) kepada umatnya. Dari sini dapat dipahami tentang perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu terletak pada kewajibannya menyampaikan Risalah atau syariat kepada umatnya.

Page 5: Iman Kepada Rasul Allah

Nama-Nama Rasul Allah SWT

Pada setiap kaum pasti terdapat satu Rasul yang akan membimbing umatnya menuju jalan kebenaran dan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Jumlah rasul yang perlu kita ketahui adalah 25.

Page 6: Iman Kepada Rasul Allah

1) Nabi Adam AS2) Nabi Idris AS3) Nabi Nuh AS4) Nabi Hud AS5) Nabi Shalih AS6) Nabi Ibrahim AS7) Nabi Luth AS8) Nabi Ismail AS

9) Nabi Ishak AS10)Nabi Yaqub AS11)Nabi Yusuf AS12)Nabi Ayub AS13)Nabi Dzulkifli AS

Nama-Nama Rasul Allah SWT

Page 7: Iman Kepada Rasul Allah

Nama-Nama Rasul Allah SWT

1) Nabi Syu’aib AS2) Nabi Musa AS3) Nabi Harun AS4) Nabi Dawud AS5) Nabi Sulaiman

AS6) Nabi Ilyas AS

7) Nabi Ilyasa AS

8) Nabi Yunus AS9) Nabi Zakaria AS10)Nabi Yahya AS11)Nabi Isa AS12)Nabi

Muhammad SAW

Page 8: Iman Kepada Rasul Allah

Sifat-Sifat Rasul Allah SWT

Rasul manusia pilihan Allah memiliki sifat untuk menunjang dakwah yang mereka emban kepada seluruh umatnya. Seorang Rasul selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, karena mereka adalah teladan yang mengemban amanah yang mulia dari Allah SWT.

Page 9: Iman Kepada Rasul Allah

Sifat-Sifat Rasul Allah SWT

Siddiq, siddiq berarti jujur. Nabi dan Rasul utusan Allah SWT merupakan manusia yang jujur. Mereka menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umatnya. Tidak ada risalah atau syariat yang disembunyikan atau tidak disampaikan kepada umatnya.

Amanah, berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah. Oleh karena Nabi dan Rasul memiliki sifat jujur, mereka dapat dipercaya. Kejujuran yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul menyebabkan mereka dipercaya. Mereka menjaga dan melaksanakan amanah yang diterima kapan pun dan di mana pun berada.

Page 10: Iman Kepada Rasul Allah

Sifat-Sifat Rasul Allah SWT

Tablig, Rasul Allah SWT dikaruniai sifat tablig yang berarti menyampaikan. Apa yang diterima dari Allah SWT disampaikan kepada umatnya. Rasul tidak mengurangi sedikit pun perintah yang diterima dari Allah SWT.

Fatanah, Rasul Allah SWT memiliki sifat Fatanah yang berarti cerdas. Dalam menjalankan dakwah, Rasul sering menemui halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Diperlukan kecerdasan dan kejernihan pikiran agar dapat keluar dari tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu Allah SWT mengaruniai Nabi dan Rasul-Nya sifat Fatanah.

Page 11: Iman Kepada Rasul Allah

Rasul Ulul Azmi

Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikanRisalah atau syariat kepada umatnya. Rasul dengan gelar Ulul Azmi ada lima :1. Nabi Nuh AS2. Nabi Ibrahim AS3. Nabi Musa AS4. Nabi Isa AS5. Nabi Muhammad SAW

Page 12: Iman Kepada Rasul Allah

Fungsi Iman Kepada Rasul Allah

1) Bertambah iman kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa rasul benar-benar manusia pilihan Allah2) Mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul3) Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya4) Lebih mencintai dan menghormati rasul atas perjuangannya5) Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup

Page 13: Iman Kepada Rasul Allah

Fungsi Iman Kepada Rasul Allah

6) Mendapat rahmat Allah7) Mengerti tatacara bertauhid, beriman / ber’aqidah dan beribadah yang benar8) Tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatdunia akhirat9)Sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurna-Nya10) Dapat membedakan antara yang benar (baik) dan yang salah (buruk)

Page 14: Iman Kepada Rasul Allah