Iluminatul Cailor de Circulatie

of 17

 • date post

  02-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Iluminatul Cailor de Circulatie

 • 7/27/2019 Iluminatul Cailor de Circulatie

  1/17

  ICS 93.080.40ASROSTANDARD ROMAN SR 13433Martie 1999

  APROBARE

  CORESPONDENTA

  DESCRIPTOR! TIT

  lndice de clasificare F 61

  ILUMINATUL CAlLOR DE CIRCULATIE'Condi1ii de iluminat pentru cai de circulatie destinatetraficului rutier, pietonal i/sau ciclitilor itunelurilor/pasajelor subterane rutiereRoad lightingConditions for the lighting of roads for motor, pedestriantraffic and/or for cyclists and road tunnels/underpassesL'eclairage des voies publiquesConditions pour l'eclairage des voies publiques destinees autrafic routier, pietonnier et/ou des cyclistes et auxtunnels/passages souterrains routiers

  IAprobat de Directorul General al IRS Ia 30 octombrie1998 La data aprobarii prezentului standard nu exista mc1 unstandard international sau european care sa se refere Iaa c e l a ~ i subiectAt the date of this standard approval there is no Internationalor European Standard refering to the same subjectA Ia date d'approbation de Ia presents norme il n'existe pasde Norme internationale au europeene traitant du meme sujet

  jlluminat, conditie, conditie de iluminat, cafe de circulatie

  INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L. Calderon 13-70201,B u c u r e ~ t i 2, Romania, TP (401) 2107401; (401) 2113296; TF (401) 2100833IRS Reproducerea sau ulilizarea integrala sau partial

 • 7/27/2019 Iluminatul Cailor de Circulatie

  2/17

  SR 134331 GENERALITATI'1.1 Obiect i domeniu de aplicare1.1.1 Prezentul standard stabile:;;te conditiile pentru iluminatul cailor de circulatie destinate traficului rutier,pietonal:;;i/sau cicli:;;tilor, inclusiv al zonelor de rise (intersectii. treceri Ia nivel cu o cale terata sau o linie detramvai), tunelurilor/pasajelor subterane rutiere :;;i podurilor.NOTA- Toate valorile din prezentul standard sunt in conditii de imbracaminte rutiera uscata.1.1.2 Prevederile standardului nu se aplica sistemelor de iluminat destinate parcarilor, drumurilor din. incinte industriale :;;i proprieHiti particulare.1.2 Referinte SR ISO 31 - 6:1995

  STAS 2849/6 - 86STAS 3687/2- 73STAS 4032/1 - 90STAS 4032/2 - 921.3 Terminologie1.3.1 Termeni generali

  Marimi $i unitati. Partea 6: Lumina :;;i radiatiielectromagnetice conexelluminat. Marimi energetice, fotometrice.Terminologielluminat. Lampi :;;i corpuri de iluminat. TerminologieLucrari de drumuri. TerminologieTehnica trafirului rutier. Terminologie

  Se folosesc termenii din SR ISO 31 - 6 : 1995, STAS 2849/6 - 86, STAS 3687/2 - 73, STAS 4032/1 - 90,STAS 4032/2 - 92.1.3.2 Termeni specifici1.3.2.1 camp vizual al obseNatorului: Zona unghiulara spalialll in care un obiect poate fi perceput cand. observatorul prive$te pe directia de deplasare. Este delimitat de un unghi orizontal de 2 x :;;1 verticalsuperior de so ... so, respectiv vertical inferior de 60" ... 70".1.3.2.2 camp vizual central: Zona unghiulara spatiala delimitata de un unghi orizontal de 2 x 2s $i vertical2 x 20" in care un obiect poate fi perceput cnd observatorul prive:;;te pe directia de deplasare.1.3.2.3 camp vizual conic de 20: Portiune din campul vizual al unui conducator auto aflat inaintea intrarii intune! sau pasaj subteran rutier Ia o distanta egala cu distanta de oprire in siguranta. constand dintr-un campconic de 2 x 1o centrat in deschiderea tunelului, respectiv a pasajului subteran rutier, Ia o patrime dinfnaltimea sa (a se vedea figura 1). lmaginea este determinaUl de pozitia observatorului Ia volan .

  - 1 -

  Pagina extrasa din aplicatia Standard FuiiTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software

 • 7/27/2019 Iluminatul Cailor de Circulatie

  3/17

  SR 13433

  ---- -IIIIIII-Figura 1 - Campul vizual conic de 20

  ~

  I/ t'onl'l de: :?oo

  1.3.2.4 distanta de oprire in siguranta: Spatiu parcurs de autovehicul pana Ia oprirea completa insiguranta. atunci cand acesta se deplaseaza cu viteza indicata include spatiul parcurs In timpul necesarreactiei conduciUorului auto distanta de franare.1.3.2.5 clasa sistemului de iluminat: D e f i n e ~ t e sistemul de iluminat in functie de caracteristicile de traficrutier de categoria de circulatie.1.3.2.6 uniformitate generala a iluminarii, Uo (E): Raport intre iluminarea minima, Em1n iluminarea medie,E, ambele considerate pe toata suprafata de calcul:

  U0 (E)=Emin /E (1)1.3.2.7 uniformitate generala a luminantei, U0 (L): Raport Tntre luminanta minima, Lmin luminan1a medie,L , ambele considerate pe toata suprafata de calcul:

  (2)1.3.2.8 raport de zona alaturata, SR: Raport intre iluminarea medie de pe o poftiune de 5 m latime (saumai putin, daca spatiul nu o permite) de o parte de alta a sensurilor de circulatie iluminarea medie a c ~ i i ide circulatie de pe o latime de 5 m (sau jumatate din latimea fiecarui sens de circulatie - care dintre ele estemai mica).NOTA- Pentru doua sensuri de circulatie, acestea sunt considerate ca unul singur dace'!! nu sunt separate de mai multde 10m unul de altul.

  - 2-

  Pagina extrasa din aplicatia Standard FuiiTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software

 • 7/27/2019 Iluminatul Cailor de Circulatie

  4/17

  SR 134331.3.2.9 uniformitate longitudinala a luminantei, U1 (L): Rapor:t intre luminanta minima, Lmin,1 luminanta

  m a ~ i m a , Lmax,1 ambele considerate pe axul benzii de circulatie al zonei de calcul in directia ded e s f a ~ u r a r e a traficului rutier:

  (3)1.3.2.1 0 indice de prag: C r e ~ t e r e a pragului perceptiei vizuale, Tl care conduce Ia orbirea inconfortabila(perturbatoare): conform anexei B. Caracterizeaza aprecierea orbirii provocate de sursele de lumina aflate incampul vizual, in raport cu luminanta medie a caii de circulatie.1.3.2.11 efect de grota alba (stralucitoare): Senzatie vizuala realizata Ia trecerea de Ia o valoare mica aluminantei Ia alta foarte mare (de Axemplu: i e ~ i r e a din t u n ~ l sau pasaj subteran rutier, ziua).1.3.2.12 etect de grota neagra: Senzatie vizuala realizata Ia trecerea de Ia o valoare foarte mare aluminantei Ia alta mult mai mica (de exemplu: intrarca !ntr-un tunel sau pasaj subteran rutier, ziua).1.3.2.13 iluminare medie, E: Medie aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul.1.3.2.14 iluminare minima, E m i n ~ Cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul.1.3.2.15 1uminan1a maxima pe axul benzii, Lmax,1: Cea mai mare valoare a luminantei pe axul benzii decirculatie al zonei de calcul ~ ~ i n directia de desfa$urare a traficului rutier.1.3.2.16 luminanta medie, L : Medie aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul.1.3.2.171uminantaminima pe axul benzii de circulatie, lmin,1: Cea mai mica valoare a luminantei pe axulbenzii de circula\ie al zonei de calcul ;;i In direqia de d e s f a ~ u r a r e a traficului rutier.1.3.2.18 luminanla minima pe suprafata de calcul, Lmin: Cea mai mica valoare a luminan1ei de pesuprafata de cl:llcul.1.3.2.19 reflectanta, factor de reflexie, r: Raport intre fluxul luminos reflectat, fluxulluminos incident.1.3.2.20 sistem de iluminat destinat unei cai de circulatie:. Ansamblu realizat de corpuri de iluminatspeciale (echipate cu surse de lumina adecvate) ampiasate lntr-o dispunere specifics, in scopul realizariiunui mediu luminos confortabil pentru d e s f a ~ u r a r e a In sigurantfl a traficului rutier.1.3.2.21 suprafata de calcul: Conform anexei A.1.3.2.22 zona alaturata: Suprafa{a din vecinatatea irnediata a caii de circulatie aflata in campul vizual alobservatorului.1.3.2.23 zone ale unui tunel sau pasaj subteran rutier:a zona de acces: Zona a caii de circulatie, situata in afara intrarii in tunel, respectiv in afara pasajuluisubteran rutier, de unde privirea conducatorului autovehicului trebuie sa aiba posibilitatea detectariieventualelor obstacole aflate in interiorul tunelului, respectiv, in interiorul pasajului subteran rutier. Lungimeaacestei zone este egala cu distanta de oprire in siguranta a autovehiculului.b zona de prag: Prima zona din interiorul tunelului, respectiv din interiorul pasajului subteran rutier.Lungimea acestei zone depinde de viteza de circulatie indicata se recomanda sa fie aproximativ egala cudistanta de oprire in siguranta.c zona de tranzitie: Zona din tunel, respectiv din pasajul subteran rutier cuprinsa intre zona de prag ceainterioara. Lungimea acestei zone se poate calcula in func\ie de viteza indicata Ia intrarea in tunel, respectivin pasajul subteran rutier de timpul necesar ca valoarea luminantei sa scad a de Ia valoarea aferenta zoneide prag Ia valoarea corespunzatoare inceputului zonei interioare.d zona interioara: Zona din tunel, respectiv din pasajul subteran rutier, cuprinsa intre zona de tranzitiezona de i e ~ i r e . Lungimea acestei zone este variabila, in functie de valorile lungimilor celor trei zone dininteriorul tunelului.

  Pagina extrasa din aplicatia Standard FuiiTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software

 • 7/27/2019 Iluminatul Cailor de Circulatie

  5/17

  SR 13433e zoni de ieire: Zona din tunel, respectiv din pasajul subteran rutier, care lncepe atune! cand vedereaconducatorului autovehlculului este influentata de Juminanta exterioara.

  1 . ~ . 2 . 2 4 zoni de rise: Zona a cail de c i r c u l a ~ e , care, din cauza elementelor geometrice i ale traficuluirut1er, necesitA o tratare particulara din punct de vedere al iluminatului. Exemple de zone de rise:- tunel pasaj subteran rutier;- intersectie Ia nivel intre doua sau mal multe cai de circulatie;- rampa/panta;- intersectie Ia nivel a unei cal de circulatie cu o cale terata sau o linie de tramvai;- intersectle giratorie fara semnalizare rutlerA;-zonA aglomerata (Tn care traficul rutier se d e s f A ~ o a r A greu);- treceri de pietonl.

  2 CONDITII DE ILUMINAT2.1 Conditii de iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutiera Clasa sistemului de iluminat pentru o cal