II. Datové rozhraní VZP ČR – individuální doklady

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of II. Datové rozhraní VZP ČR – individuální doklady

Datové rozhraní Všeobecné zdravotní pojišovny Rstr. 1/97
II. – Obsah
II – 1. Úvod .............................................................................................................................................. 2 II – 2. Pijímané doklady na datovém nosii – obecné zásady ................................................................. 3 II – 3. Vyplování doklad v DR ............................................................................................................. 5 II – 4. Pijímané doklady – formáty.......................................................................................................... 6 II – 4.01. Vyútování výkon v ambulantní péi ..................................................................................... 6 II – 4.01s. Vyútování výkon v ambulantní stomatologické péi ........................................................... 8 II – 4.02. Vyútování výkon v ústavní péi ............................................................................................ 9 II – 4.02s. Vyútování výkon v ústavní stomatologické péi ............................................................... 11 II – 4.03. Zvláš útované léivé pípravky a ZP ................................................................................... 11 II – 4.03s. Stomatologické výrobky ........................................................................................................ 12 II – 4.05. Vyútování výkon nepravidelné pée ................................................................................... 13 II – 4.06. Poukaz na vyšetení/ošetení ................................................................................................... 14 II – 4.08. Prvodní list dávky ................................................................................................................. 15 II – 4.09. Prvodní list datového nosie ................................................................................................. 18 II – 4.10. Recept ..................................................................................................................................... 18 II – 4.12. Poukaz na brýle a optické pomcky........................................................................................ 20 II – 4.13. Poukaz na léebnou a ortopedickou pomcku ........................................................................ 21 II – 4.13P. Pehled vrácených ZP ........................................................................................................... 22 II – 4.14. Poukaz na foniatrickou pomcku ............................................................................................ 23 II – 4.15. Návrh na lázeskou péi ......................................................................................................... 24
A – forma ASCII datového rozhraní............................................................................................... 24 II – 4.15.1.A. Pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ......................................... 24 II – 4.15.2.A. Odpov pojišovny navrhujícímu lékai............................................................. 27 II – 4.15.3.A. Pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu lázeskému zaízení ..................... 28 II – 4.15.4.A. Odpov lázeského zaízení pojišovn ................................................................ 30
B – forma XML datového rozhraní ................................................................................................ 31 II – 4.15.1.B Pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ........................................... 32 II – 4.15.2.B Odpov pojišovny navrhujícímu lékai ............................................................. 35 II – 4.15.3.B Pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu lázeskému zaízení .................... 36 II – 4.15.4.B Odpov lázeského zaízení pojišovn .............................................................. 38
II – 4.16. Vyútování lázeské pée ...................................................................................................... 39 II – 4.18. Návrh na umístní dítte v ozdravovn .................................................................................. 41
A – forma ASCII datového rozhraní............................................................................................... 41 II– 4.18.1.A DR pro pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ................................... 41 II – 4.18.2.A DR pro odpov pojišovny navrhujícímu lékai ..................................................... 44 II – 4.18.3.A DR pro pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu ozdravovn ......................... 45 II – 4.18.4.A DR pro odpov ozdravovny pojišovn .................................................................. 46
B – forma XML datového rozhraní ................................................................................................ 47 II– 4.18.1.B DR pro pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ................................... 48 II – 4.18.2.B DR pro odpov pojišovny navrhujícímu lékai ..................................................... 51 II – 4.18.3.B DR pro pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu ozdravovn ......................... 51 II – 4.18.4.B DR pro odpov ozdravovny pojišovn .................................................................. 52
II – 4.19. Návrh na umístní dítte v odborné léebn ........................................................................... 54 A – forma ASCII datového rozhraní............................................................................................... 54
II– 4.19.1.A DR pro pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ................................... 54 II – 4.19.2.A DR pro odpov pojišovny navrhujícímu lékai ..................................................... 56 II – 4.19.3.A DR pro pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu dtské odborné léebn ...... 57 II – 4.19.4.A DR pro odpov dtské odborné léebny pojišovn ............................................... 59
B – forma XML datového rozhraní ................................................................................................ 60 II– 4.19.1.B DR pro pedání návrhu od navrhujícího lékae do pojišovny ................................... 61 II – 4.19.2.B DR pro odpov pojišovny navrhujícímu lékai ..................................................... 63
Datové rozhraní VZP R – individuální doklady verze 6.2 .19
str. 2/97
II – 4.19.3.B DR pro pedání odsouhlaseného i upraveného návrhu léebn ............................... 64 II – 4.19.4.B DR pro odpov léebny pojišovn ........................................................................ 66
II – 4.20. Výpis z receptu ....................................................................................................................... 67 II – 4.21. ádanka o schválení (povolení) .............................................................................................. 67 II – 4.22. Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví ........................................................................... 69 II – 4.23. Vyútování ozdravenské pée ................................................................................................. 71 II – 4.30. Registraní list ........................................................................................................................ 72 II – 4.31. Faktura - ádost o vyútování ................................................................................................. 72 II – 4.34. Píkaz ke zdravotnímu transportu ........................................................................................... 75 II – 4.35. Záznam o provozu zdravotnického vozidla ............................................................................ 77 II – 4.36. Vyútování cest lékae v návštvní slub .............................................................................. 77 II – 4.37. Vyútování výkon záchranné sluby .................................................................................... 79 II – 4.39. Vyútování náhrady cestovních náklad soukr. vozidlem ...................................................... 81 II – 4.80. Pihláška registrovaných pojištnc ........................................................................................ 81 II – 4.85. Hlášení o nepítomnosti / zastupování lékae ......................................................................... 82 II – 4.90. Seznam nositel výkon ......................................................................................................... 82 II – 4.91. Reklamaní protokol ............................................................................................................... 82 II – 4.92. Hlášení o zdravotnickém zaízení ........................................................................................... 83 II – 5. Sémantická kritéria pro pijetí doklad ........................................................................................ 84 II – 5.05. Dávka vyútování výkon nepravidelné pée a LSPP ............................................................ 84 II – 5.10. Dávka recept smíšená ........................................................................................................... 84 II – 5.12. Dávka poukaz na brýle a optické pomcky .......................................................................... 85 II – 5.13. Dávka poukaz na ortopedickou pomcku ............................................................................. 85 II – 5.14. Dávka poukaz na foniatrickou pomcku ............................................................................... 85 II – 5.15. Dávka návrh na lázeskou péi ............................................................................................. 85 II – 5.16. Dávka vyútování lázeské pée ............................................................................................ 86 II – 5.18. Dávka návrh na umístní dítte v ozdravovn ...................................................................... 87 II – 5.19. Dávka návrh na umístní dítte v odborné léebn ............................................................... 87 II – 5.21. Dávka ádanek o schválení (povolení).................................................................................... 88 II – 5.22. Dávka hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví ................................................................ 89 II – 5.23. Dávka vyútování ozdravenské pée ...................................................................................... 89 II – 5.31. Dávka faktur - ádostí o vyútování ....................................................................................... 90 II – 5.34. Dávka píkaz ke zdravotnímu transportu .............................................................................. 90 II – 5.36. Dávka vyútování cest v návštvní slub .............................................................................. 91 II – 5.37. Dávka vyútování výkon záchranné sluby .......................................................................... 91 II – 5.80. Dávka registraních list ......................................................................................................... 92 II – 5.81. Dávka ambulantní smíšená pro stomatologii .......................................................................... 93 II – 5.82. Dávka hospitalizaní smíšená pro stomatologii ...................................................................... 93 II – 5.90. Dávka poukaz na vyšetení/ošetení smíšená ........................................................................ 93 II – 5.98. Dávka ambulantní smíšená ..................................................................................................... 94 II – 5.99. Dávka hospitalizaní smíšená ................................................................................................. 95 II – 5.99a.Píklad uloení dávky na datovém nosii ............................................................................... 96
II – 1. Úvod
V ásti II. je popsáno datové rozhraní (dále jen DR) mezi smluvním zaízením poskytujícím
zdravotní péi a VZP pro pípad pedávání individuálních doklad v datové form.
VZP pro pijímání i pedávání doklad pedepisuje soubory „ASCII“ (kódování v PC
LATIN2). Pouití tohoto typu souboru bylo voleno s ohledem na univerzální monosti jejich
exportu i importu. Zavádí se té pouívání definovaného datového rozhraní XML.
Popis vyplování poloek doklad a pedávání tiskopis je uveden v materiálu „Metodika pro
poizování a pedávání doklad VZP“ v platném znní (dále jen Metodika).
Datové rozhraní VZP R – individuální doklady verze 6.2 .19
str. 3/97
II – 2. Pijímané doklady na datovém nosii – obecné zásady
Kadé zdravotnické zaízení, které uzavelo smlouvu s VZP, pedkládá do VZP doklady
v dávkách. Dávka zpravidla zaíná úvodní vtou dávky, která obsahuje základní informace o
zaízení a dávce. Následující vty reprezentují jednotlivé doklady. Doklady se skládají z typ
vt pevné délky azených za sebou. Jednotlivé vty jsou od sebe oddleny znaky „posun vozí-
ku a nová ádka“ (CRLF).
Atributy vty nejsou oddleny delimitory. Popis atribut vt v tomto materiálu je ve tvaru:
„zkratka“, „typ“, „délka“, „zaátek“, „popis“.
kde typ je:
„C“, znakový atribut,
„N“, numerický atribut,
„D“, datum, formát „DDMMRRRR“,
„$“, penní atribut, formát „x.y“ („x“ míst vetn desetinné teky, z toho „y“ dese-
tinných míst).
U znakových atribut, jejich hodnoty se kontrolují na íselníky, musí jejich rozsah odpovídat
pesn hodnot uvedené v íselníku. To znamená, e jsou-li v íselníku uvedeny pedazené
nuly, nesmjí se místo nich uvádt v atributech mezery. Atributy, které jsou nepovinné nebo se
nevyplují, jsou mezerovány.
U numerických atribut jsou povoleny pouze pedazené mezery a íslice „0“ a „9“. Nesmí se
uvádt znaménko. U atribut, které jsou oznaeny jako nepovinné nebo se nevyplují, je v pí-
pad jejich neuvedení nutno vyplnit poslední místo vpravo „0“ a uvést pedazené mezery (ne-
bo nuly).
U penních atribut jsou povoleny pouze pedazené mezery, íslice „0“ a „9“ a desetinná
teka. Píklad – íslo 200 musí být uvedeno jako 200.00. U atribut, které jsou oznaeny jako
nepovinné nebo se nevyplují, je v pípad jejich neuvedení nutno vyplnit poslední 4 místa
vpravo „0.00“ a uvést pedazené mezery (nebo nuly).
U atribut typu datum jsou povoleny pouze íslice „0“ a „9“. Vyplnní data je v DR povinné
(oproti úspornému vyplnní na tiskopisech uvedenému v Metodice). Pokud se datum nevypl-
uje, atribut se vyplní mezerami.
Pokud v DR není u jednotlivých atribut výslovn uvedena poznámka „nepovinný údaj“ nebo
„nevypluje se“, je údaj povinný. Nevypluje se znamená zakázané vyplnní.
Maximální poet vt na dokladech pedávaných na datovém nosii je uveden u DR jednotli-
vých doklad.
Soubor na datovém nosii je ASCII soubor a má pedepsané standardní jméno
KDAVKA.XXX, kde XXX pedstavuje kód pojišovny z íselníku „Zdravotní pojišovny“
(pro VZP tedy 111). Soubor obsahuje bu jednu dávku, nebo nkolik dávek azených za se-
bou. Platí zásada, e na kadé datovém nosii je jen jeden soubor.
Soubor na datovém nosii je:
- bu ASCII soubor a má pedepsané standardní jméno KDAVKA.XXX, kde XXX
pedstavuje kód pojišovny z íselníku „Zdravotní pojišovny“ (pro VZP tedy 111),
- nebo soubor v definovaném datovém rozhraní XML, který má voliteln bu standardní
jméno XKDAVKA.XXX, nebo XKDAVKAnnnn.XXX, kde XXX pedstavuje kód po-
jišovny z íselníku „Zdravotní pojišovny“ a nnnn jsou libovolné tyi íslice (dopo-
rueno poadové íslo souboru – nap. 0007) umoující uloit více pedávaných sou-
bor do jednoho adresáe.
str. 4/97
Soubor obsahuje bu jednu dávku, nebo nkolik dávek azených za sebou. Platí zásada, e
v adresái datového nosie je jen jeden ASCII soubor KDAVKA.XXX, nebo jeden XML sou-
bor XKDAVKA.XXX; soubor XKDAVKAnnnn.XXX pro rzné hodnoty nnnn me být
v adresái více.
Kadý datový nosi musí mít povinn návští („label“), ve kterém je uvedeno IZ smluvního
zaízení ve tvaru uvedeném v Metodice.
Datové rozhraní VZP R – individuální doklady verze 6.2 .19
str. 5/97
II – 3. Vyplování doklad v DR
Pro atributy, které se vyskytují na více dokladech, platí e pokud není uvedeno jinak, je vypl-
nní povinné. Dále platí, pokud není u atributu uvedeno jinak, platí obecné zásady.
Atribut Obecná zásada, poznámka
íslo dokladu Jednoznané íslo dokladu v rámci smluvního zaízení a roku
Poadové íslo listu
Identifikaní íslo
Vypluje se podle spolených zásad Metodiky v platném znní.
Identifikaní íslo
pracovníka pracovišt
na receptech (pro kontrolu preskripce v nemocnicích).
Variabilní symbol Je uren pro detailnjší identifikaci pracovišt smluvního zaízení. Vy-
plují pouze ta zaízení, která se k tomu smluvn zavázala.
Odbornost Oznauje smluvní odbornost jednotlivých pracoviš (oddlení) smluv-
ního zaízení. Vypluje se podle íselníku „Smluvní odbornosti praco-
viš“.
íslo diagnózy Vypluje se vdy zleva, podle íselníku „Mezinárodní klasifikace ne-
mocí“ (distribuovaného v datovém rozhraní JDG4). Nevyplnné pozice
zprava jsou mezerovány.
Skupina podaného
léivého pípravku
nebo ZP
Kód podaného lé-
ky“, „Individuáln pipravované léivé pípravky, výrobky transfuzních
stanic a radiofarmaka“ nebo „Zdravotnické prostedky“ podle skupiny
podaného LP nebo ZP.
Typ náhrady Vypluje se podle íselníku „Náhrady za zdravotní péi“
Kód kvadrantu,
Datum provedení
výkonu, podání
léivého pípravku,
Povinné vyplnní je ve tvaru „DDMMRRRR“
Doplnk typu vty Rezerva pro rozlišení vt stejného typu. Nevypluje se.
Nevypluje se Zakázané vyplnní atributu
Datové rozhraní VZP R – individuální doklady verze 6.2 .19
str. 6/97
II – 4. Pijímané doklady – formáty
Podkapitoly popisující DR jsou oznaeny íslem dokladu uvedeným v Metodice a doklady
jsou uvedeny ve stejném poadí jako v Metodice.
II – 4.01. Vyútování výkon v ambulantní péi
Vyútování v ambulantní péi se skládá ze ty typ vt:
1. typ – záhlaví – vyskytuje se pro kadý doklad jednou,
2. typ – výkony – výskyt podle potu provedených výkon, max. 99,
3. typ – náhrady za zdravotní péi – výskyt podle potu náhrad, max. 2,
4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle potu diagnóz, max. 4.
Atributy 1. typu vty – záhlaví:
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „A“ – záhlaví
HCID N 7 1 íslo dokladu
HSTR N 1 8 Poadové íslo listu dokladu
HPOC N 1 9 Celkový poet list dokladu
HPOR N 3 10 Poadové íslo listu v dávce. Povolený rozsah od 1 do
999.
HICO C 8 17 Identifikaní íslo pracovišt (IP)
HVAR C 6 25 Variabilní symbol
HODB C 3 31 Smluvní odbornost pracovišt
HROD C 10 34 íslo pojištnce
HZDG C 5 44 íslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient
v tomto období léen
HICZ C 8 50 IP adatele – nevypluje se
HCDZ N 7 58 íslo dokladu adatele – nevypluje se
HREZ C 10 65 Rezerva – nevypluje se
HCCEL $ 10.2 75 Cena celkem – nepovinný údaj
HCBOD N 7 85 Body celkem – nepovinný údaj
DTYP C 1 92 Doplnk typu vty záhlaví. Rezerva, nevypluje se.
Celkem: délka vty 93
str. 7/97
TYP C 1 0 Typ vty „V“ – výkony
VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu. Jeho uvedení je povinné u
prvního výkonu v daném dnu.
VKOD C 5 9 íslo výkonu
VPOC N 1 14 Poet provedení výkonu
VODB C 3 15 Odbornost - uvádí se povinn v pípad, kdy vykazo-
vaný výkon byl proveden na pracovišti jiné smluvní
odbornosti (stejného SZZ), ne je uvedena v záhlaví
dokladu. Jinak me zstat údaj nevyplnn. Platí, e na
pracovišti, které poadovaný výkon provedlo, se v
tomto pípad poskytnuté sluby neútují.
VDIA C 5 18 Diagnóza – je-li uvedena základní diagnóza, uvádí se
jen u výkon, které se k základní diagnóze nevztahují.
Nevyplnná ádková diagnóza se povauje za diagnózu
základní.
VBOD N 5 23 Body za výkon – nepovinný údaj
VTYP C 1 28 Doplnk typu vty výkony. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 29
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „N“ – náhrady za zdravotní péi
NTYP C 1 1 Typ náhrady
TYPN C 1 2 Doplnk typu vty náhrady. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 3
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „G“ – ostatní diagnózy
GCIS C 5 1 íslo další vyskytující se diagnózy související
s poskytovanou péí
GTYP C 1 6 Doplnk typu vty ostatní diagnozy. Rezerva, nevypl-
uje se.
str. 8/97
II – 4.01s. Vyútování výkon v ambulantní stomatologické péi
Doklad 01s má stejné DR jako doklad 01 s výjimkou vty 2. typu, která je prodlouena o loka-
litu.
TYP C 1 0 Typ vty „V“ – výkony
VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu. Jeho uvedení je povinné u
prvního výkonu v daném dnu.
VKOD C 5 9 íslo výkonu
VPOC N 1 14 Poet provedení výkonu
VODB C 3 15 Odbornost – uvádí se povinn v pípad, kdy vykazo-
vaný výkon byl proveden na pracovišti, jiné smluvní
odbornosti (stejného SZZ), ne je uvedena v záhlaví
dokladu. Jinak zstává údaj nevyplnn. Platí, e na
pracovišti, které poadovaný výkon provedlo, se v
tomto pípad poskytnuté sluby ne útují.
VDIA C 5 18 Diagnóza – je-li uvedena základní diagnóza, uvádí se
jen u výkon, které se k základní diagnóze nevztahují.
Nevyplnná ádková diagnóza se povauje za diagnózu
základní.
VKVA C 1 28 Kód kvadrantu
VZUB C 1 29 Kód zubu
VRE1 C 1 30 Rezerva – nevypluje se
VRE2 C 1 31 Rezerva – nevypluje se
VTYP C 1 32 Doplnk typu vty výkony. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 33
Atributy VKVA a VZUB se vyplují takto:
pokud v íselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu
„A“ (je pedepsáno povinné vyplnní kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut VKVA nebo
VZUB se vyplní podle íselníku „Lokalizace“,
pokud v íselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu
„N“ nebo „Z“ (není pedepsáno povinné vyplnní kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut
VKVA nebo VZUB zstane prázdný ( hodnota = „ “).
Datové rozhraní VZP R – individuální doklady verze 6.2 .19
str. 9/97
Vyútování hospitalizace se skládá z pti typ vt:
1. typ – záhlaví – vyskytuje se pro kadý doklad jednou,
2. typ – výkony – výskyt podle potu provedených výkon, max. 891,
3. typ – náhrady za zdravotní péi – výskyt podle potu uvedení, max. 2,
4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle potu uvedení, max. 14,
5. typ – kategorie pacienta – výskyt podle potu uvedení max. 5.
Atributy 1. typu vty – záhlaví:
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „H“ – záhlaví
HCID N 7 1 íslo dokladu
HSTR N 1 8 Poadové íslo listu dokladu
HPOC N 1 9 Celkový poet list dokladu
HPOR N 3 10 Poadové íslo listu v dávce. Povolený rozsah od 1 do
999.
HICO C 8 17 Identifikaní íslo pracovišt (IP)
HVAR C 6 25 Variabilní symbol
HODB C 3 31 Smluvní odbornost pracovišt
HROD C 10 34 íslo pojištnce
HZDG C 5 44 íslo základní diagnózy
HPOS C 1 49 íselný kód Typu doporuení k hospitalizaci. Vypluje
se podle íselníku „Doporuení hospitalizace“.
HKON C 1 50 Ukonení léení – povinné vyplnní. Vypluje se po-
dle íselníku „Ukonení léení“.
HDOP C 1 51 Indikace, e jde o hospitalizaci matky (píbuzného)
hospitalizovaného dítte – nevypluje se
HREZ C 10 52 Rezerva – nevypluje se
HPRI D 8 62 Datum pijetí pacienta k hospitalizaci (otevení útu)
HPRO D 8 70 Datum ukonení hospitalizace (uzavení útu)
HKAM C 1 78 Indikace, kde pacient pokrauje v hospitalizaci – údaj
se nevypluje
HCBOD N 9 91 Body celkem – nepovinný údaj
DTYP C 1 100 Doplnk typu vty záhlaví. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 101
str. 10/97
TYP C 1 0 Typ vty „V“ – výkony
VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu
VKOD C 5 9 íslo výkonu. Jako výkony se vykazují i kódy ošeto-
vacích dn i dn doprovodu pacienta.
VODB C 3 14 Odbornost – uvádí se povinn v pípad, kdy vykazo-
vaný výkon byl proveden na pracovišti jiné smluvní
odbornosti (stejného SZZ), ne je uvedena v záhlaví
dokladu. Jinak zstává údaj nevyplnn. Platí, e na
pracovišti, které poadovaný výkon provedlo, se v
tomto pípad poskytnuté sluby neútují.
VPOC N 2 17 Poet provedení výkonu
VBOD N 5 19 Body za výkon – nepovinný údaj
VTYP C 1 24 Doplnk typu vty výkony. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 25
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „N“ – náhrady za zdravotní péi
NTYP C 1 1 Typ náhrady
TYPN C 1 2 Doplnk typu vty náhrady. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 3
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „G“ – ostatní diagnózy
GCIS C 5 1 íslo další vyskytující diagnózy související
s poskytovanou péí
GTYP C 1 6 Doplnk typu vty ostatní diagnózy. Rezerva, nevypl-
uje se.
Název Typ Délka Zaátek Popis
TYP C 1 0 Typ vty „K“ – kategorie pacienta
KTYP C 1 1 Druh kategorie podle íselník „Kategorie pacienta“
KDNI N 2 2 Poet dní v kategorii
TYPK C 1 4 Doplnk typu vty kategorie pacienta. Rezerva, ne-
vypluje se.
str. 11/97
II – 4.02s. Vyútování výkon v ústavní stomatologické péi
Doklad 02s má stejné DR jako doklad 02 s výjimkou vty 2. typu, která je prodlouena o loka-
litu.
TYP C 1 0 Typ vty „V“ – výkony
VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu
VKOD C 5 9 íslo výkonu. Jako výkony se vykazují i kódy ošeto-
vacích dn i dn doprovodu pacienta.
VODB C 3 14 Odbornost – uvádí se povinn v pípad, kdy vykazo-
vaný výkon byl proveden na pracovišti, jiné smluvní
odbornosti (stejného SZZ), ne je uvedena v záhlaví
dokladu. Jinak zstává údaj nevyplnn. Platí, e na
pracovišti, které poadovaný výkon provedlo, se v
tomto pípad poskytnuté sluby neútují.
VPOC N 2 17 Poet provedení výkonu
VBOD N 5 19 Body za výkon – nepovinný údaj
VKVA C 1 24 Kód kvadrantu
VZUB C 1 25 Kód zubu
VRE1 C 1 26 Rezerva – nevypluje se
VRE2 C 1 27 Rezerva – nevypluje se
VTYP C 1 28 Doplnk typu vty výkony. Rezerva, nevypluje se.
Celkem délka vty 29
Atributy VKVA a VZUB se vyplují takto:
pokud v íselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu
„A“ (je pedepsáno povinné vyplnní kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut VKVA ne-
bo…