Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi · PDF file oleum, Tritici aestivi oleum,...

Click here to load reader

 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi · PDF file oleum, Tritici aestivi oleum,...

 • SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET ___________________________________________

  Igazgató: Dr. Blázovics Anna egyetemi docens

  OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

  2012/2013 tanév 2013/2014 tanév

  Budapest

 • ELŐSZÓ

  Oktatási tájékoztatónk célja, hogy hallgatóink kézhez kapják a Gyógynövény- és drogismeret kötelező tárgy, a Fitokémia, Fitoterápia és Gyógyszerészi biotechnológia szabadon választható kötelező tárgyak valamint a Mérgező növények, növényi mérgezések, a Gyógynövények és a kozmetika kapcsolata és A gyógynövények bioszervetlen kémiája szabadon választható tárgyak tematikáját és mindazt az információt, ami segíti őket tanulmányi kötelezettségeik teljesítésében, de azon túlmenően is.

  E kiadvány* tartalmazza az említett tárgyak előadásainak és gyakorlatainak részletes tematikáját, a vizsgakérdéseket (kollokvium és szigorlat), a kötelező és ajánlott irodalmakat, a szakdolgozat és a rektori pályamunka választható témaköreit.

  A tájékoztató további célja, hogy rövid áttekintést adjunk az Intézet kiemelt kutatási területeiről, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységéről. Ugyancsak ismertetést adunk az intézetben végezhető tudományos diákköri munkáról, Ph.D. programokról, az új szakképzési rendszerhez igazodó Farmakognózia-fitoterápia szakágazati képzésről, valamint a gyógyszerész továbbképzésekről.

  Örömmel tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy az átdolgozott, új kiadásban megjelent Farmakognózia, Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata c. könyvünk után 2012-ben elkészült a Farmakognózia-Fitokémia-Gyógynövények alkalmazása című e-könyv az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében. Előbbiben különös hangsúllyal foglalkozunk az Európai Gyógyszerkönyv és a Ph.Hg.VIII. gyógynövényekkel kapcsolatos vizsgáló módszereinek ismertetésével, az előtérbe került fitogyógyszerek minősége biztosításának új szemléletű megközelítésével. Az e-könyv jelen tanévtől a gyógyszerészhallgatók tankönyve Gyógynövény- és Drogismeret tárgyból.

  Reméljük, hogy oktatási tájékoztatónk segíti hallgatóink tájékozottságát és szolgálja tanulmányi munkájuk sikerét.

  Budapest, 2013. január

  Dr. Kéry Ágnes Dr. Blázovics Anna oktatási igazgatóhelyettes igazgató, egyetemi docens ___________________________ * Tájékoztató füzet anyaga, az esetleges módosítások és információk az Intézet honlapján

  (http://semmelweis-egyetem.hu/farmakognozia/oktatas/oktatasi-tajekoztato/) megtekinthetők.

 • FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET 1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet

  Titkárság: Tel.: 06-1-459-1500/55206, 06-20-825-9803 e-mail: [email protected]

  Igazgató: Tel: 06-1-317-2900; 06-20-825-0479 e-mail: [email protected]

  Oktatási igazgatóhelyettes: Tel.: 06-1-459-1500/55303, 06-20-663-2811 e-mail: [email protected]

  Honlap: http://semmelweis-egyetem.hu/farmakognozia/ ________________________________________________________________

  Igazgató Dr. habil. Blázovics Anna Ph.D., D.Sc.

  Egyetemi tanár Dr. Szőke Éva Ph.D., D.Sc. Ledniczkyné Dr. Lemberkovics Éva Ph.D.

  Egyetemi docens Dr. Kursinszki László Ph.D.

  Egyetemi tanársegéd Bányai Péter dr. pharm. Böszörményi Andrea Ph.D. Alberti Ágnes dr. pharm.

  Tudományos munkatárs Dr. Balázs Andrea Ph.D., tan. felelős (angol) Ditrói Kálmán dr. pharm.

  Szaktanácsadó Dr. Kéry Ágnes Ph.D., tanulmányi felelős

  Önkéntes munkatárs Jasztrabné Dr. Then Mária Ph.D.

  Központi gyakornok Riethmüller Eszter dr. pharm.

  Ph. D. ösztöndíjas Kertesy Dóra dr. pharm. Dr. Elekes Zsuzsa Végh Krisztina dr. pharm. Tóth Anita dr.pharm. Dr. Hegedűs Viktor (Klinika II./1.) Kleiner Dénes dr. pharm. (Klinika II./1.)

  Ph. D. hallgató Gáva Anikó dr. pharm. Daruházi Ágnes dr. pharm. Ficsor Emese dr. pharm.

 • 4

  A FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET BEMUTATÁSA

  A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézete (korábban Gyógynövény- és Drogismeret) az Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar egyik legrégibb intézete. 1914- ben a Gyógyszertani Intézetből leválasztva mai helyén kezdte meg működését Gyógyszerismereti és Méregtani Intézet néven Vámossy Zoltán professzor vezetésével. Utódai az intézet élén Jakabházy Zsigmond, Issekutz Béla, Lipták Pál, Halmai János, Petri Gizella, Szőke Éva professzorok. Az intézet neve 2000-ben változott Farmakognóziai Intézetre, visszatérve a szakterület hagyományos megjelöléséhez és igazodva az Európában általánosan elfogadott, egységesen értelmezett elnevezéshez. 2009. júliusától az intézet igazgatója Dr. Blázovics Anna egyetemi docens.

  Az intézet feladata a Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak elemzését, a korszerű elválasztástechnikai módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának ismeretét, különös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt növényi nyersanyagaira, valamint a fitoterápiában és a prevencióban jelentős gyógynövényekre.

  Az intézet oktatja szabadon választott kötelező tárgyként a Fitokémia, Gyógyszerészi biotechnológia és Fitoterápia tárgyakat (IV. és V. éves gyógyszerész-, illetve orvostanhallgatóknak, egy-egy szemeszter); speciál kollégiumként a mérgező növények, a kozmetikában alkalmazásra kerülő gyógynövények ismeretét, a gyógynövények bioszervetlen kémiája-t. Ph.D. kurzusként a felsoroltakon túl oktatják a fitoterápiát érintő hatás, mellékhatás, együtthatás kérdéskört, valamint a szabad gyökök biológiai rendszerekben és a sikeres Ph.D. munka elméleti és gyakorlati alapjai-t.

  A gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében jelentős szerepet tölt be a diplomamunkák készítése. Évente 20-25 hallgató készíti el és védi meg eredményesen az intézetben a - nem ritkán kísérletes munkával is kiegészített - dolgozatát.

  A gyógynövények iránt érdeklődő legjobb hallgatóink (átlagosan évente 4- 5) tudományos diákköri munkát végeznek, és eredményesen vesznek részt TDK Konferenciákon. Minden évben jelentős a rektori pályázatot készítők száma is.

 • 5

  Az előadások és gyakorlatok áttekintő, naprakész ismereteket nyújtanak a természetes eredetű gyógyszeranyagok ismeretéhez. Az oktatásban jelentős teret nyitunk a hallgatók önállóságának. Interaktív bevonásuk mellett CD- vel kiegészített új gyakorlati könyv és számítógépes programok is segítik tudásuk elmélyítését. A megszerzett ismeretek birtokában a gyógyszerészhallgatók versenyképes tudással kerülnek ki egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött, és az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővült.

  A posztgraduális képzésben – ideértve a Ph.D., szakgyógyszerész és gyógyszerész továbbképzést – a gyógynövényekkel, természetes eredetű gyógyszerekkel és biotechnológiával kapcsolatos területeken az intézet szintén meghatározó szerepet játszik. A Gyógyszertudományok és a Klinikai II/1. Doktori Iskolák keretein belül az intézet oktatói több témakörben irányítják évente kb. 8-10 hallgató Ph.D. munkáját.

  Szakmai profilok Farmakognózia • Fitokémia • Fitotechnológia • Fitoanalitika • Bioaktív anyagok jelentősége a redox homeosztázis fenntartásában • Fitoterápia • Mérgező növények és toxikus anyagaik ismerete • Gyógyszerészi biotechnológia •

  Az intézet tudományos tevékenysége felöleli a farmakognózia, fitokémia, gyógyszerészi biotechnológia minden területét. Kutatómunkánkat hazai és nemzetközi pályázati támogatások (OTKA, ETT, MKM, IEP, FKFP, OMFB, TéT és GVOP) segítik.

 • 6

  GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET (FARMAKOGNÓZIA)

  Az utóbbi évtizedben előtérbe került természetes eredetű anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag oktatása új szempontokkal bővül az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében. Fel kell készülnünk a szakterületünk oktatásában eddig is belefoglalt egyes irányzatok arányeltolására és szükségszerű elmélyítésére, a XXI. század és az európai integráció elvárásainak megfelelve. Gyógyszerész-hallgatóink ismeretanyagának meg kell felelnie a FIP által meghirdetett Good Pharmacy Practice (GPP) irányelveinek is. A patikaprivatizáció szintén új kihívásokat hozott, melyet a gyógyszerészhallgatók felkészítésében figyelembe kell venni, különös tekintettel a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolatos kérdésekben.

  Mind az elméleti előadásokban, mind a gyakorlati oktatásban törekszünk a szemléletes,