Identificaci£³ i avaluaci£³ de riscos psic Llei de prevenci£³ de...

download Identificaci£³ i avaluaci£³ de riscos psic Llei de prevenci£³ de riscos laborals, potenciant-se entre

of 39

 • date post

  11-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Identificaci£³ i avaluaci£³ de riscos psic Llei de prevenci£³ de...

 • Identificació i avaluació de riscos psicosocials

  PSQ CAT21 COPSOQ (Versió 1.5) Versió mitjana

  Manual del mètode

 • Introducció

  En l’última dècada, la metodologia COPSOQ d’avaluació de riscos psicosocials s’ha convertit en un instrument de referència internacional, una metodologia d’orientació sociotècnica que ha integrat aportacions fonamentals des de diver- sos àmbits de la recerca social i de la salut, de l’organització del treball i de la pràctica de la prevenció dels riscos laborals. COPSOQ, desenvolupat originària- ment pel National Research Centre for the Working Environment de Dinamarca, és avui un instrument present en la recerca i en la pràctica de la prevenció en les empreses de diferents països. COPSOQ és avui una xarxa de cooperació interna- cional de la qual formen part equips investigadors europeus, americans i asiàtics.

  A Espanya, la primera versió del COPSOQ va aparèixer el 2003 (CoPsoQ-istas21) com un instrument de domini públic i ús gratuït, i des de llavors s’ha utilitzat en milers d’empreses, forma part de diversos projectes de recerca i és el mètode recomanat (PSQ CAT21 COPSOQ) per la Generalitat de Catalunya per a l’avalua- ció i la prevenció de riscos psicosocials. L’experiència acumulada en aquests set anys d’ús ha permès millorar aquesta primera versió gràcies a la col·laboració i l’ajuda de multitud de persones d’àmbits diferents, com ara el professional, el sindical, el de la direcció d’empreses, l’acadèmic, el de recerca… És impossible anomenar-les totes i seria injust oblidar alguna, però l’esforç de multitud de delegats i delegades de prevenció i de professionals de la prevenció a les em- preses mereix molt especialment tot el reconeixement.

  Novetats de la versió 1.5

  La versió 1.5 incorpora diversos canvis que faciliten el treball de professionals de la prevenció i agents socials. D’una banda, simplifica el procés d’intervenció fent-lo més clar i adaptable a l’empresa, i agilita els instruments de suport: ma- nuals, pàgina web i aplicació informàtica. Una de les millores més notables és la producció automatitzada de tots els resultats de l’anàlisi de les dades en allò que constitueix l’informe preliminar, un document sintètic i ordenat que conté i visu- alitza tota la informació necessària perquè els agents socials i els professionals de l’empresa puguin, conjuntament, acordar el diagnòstic més adequat, l’origen

  de les exposicions als riscos i les mesures preventives necessàries. Aquests can- vis disminueixen molt notablement el temps del procés d’avaluació de riscos afavorint que el personal tècnic de prevenció pugui dedicar un major esforç a assessorar els agents socials. D’altra banda, se n’han millorat alguns aspectes del contingut. Les dimensions de Suport social i Reforç s’han reformulat en Su- port social de companys/anyes i Suport social de supervisors/ores, mentre que la d’Exigències sensorials s’ha eliminat. Els nivells de referència han estat també reformulats a un nou format més comprensible i actualitzat, i s’hi han introduït algunes preguntes que faciliten la identificació dels orígens dels riscos psicoso- cials per facilitar la determinació de mesures preventives eficaces.

  La versió 1.5 de PSQ CAT21 COPSOQ pretén també poder ser utilitzada per impulsar la fase de diagnòstic dels plans i les mesures d’igualtat que prescriu la Llei d’igualtat, entenent que aquesta llei fixa objectius complementaris als de la Llei de prevenció de riscos laborals, potenciant-se entre ambdues.

  Objectius d’aquest document

  Aquest document és el manual de la versió 1.5 del mètode PSQ CAT21 COPSOQ per a l’avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials en les empreses amb 25 o més treballadors i treballadores. Ha estat concebut per orientar i facilitar el funcionament i les tasques del grup de treball que ha d’impulsar i liderar tot el procés, per la qual cosa està dirigit a totes aquelles persones que, com a inte- grants d’aquest grup, en seran els i les protagonistes: representants de la direc- ció de l’empresa, representants dels treballadors i treballadores i professionals de la prevenció. Per això, l’estructura d’aquest manual segueix les diferents fases i tasques d’aquest procés preventiu, que consta de dos moments clau: l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

  A més d’aquest manual, hi ha una pàgina web de PSQ CAT21 COPSOQ des de la qual s’accedeix a la zona de descàrrega de l’aplicació informàtica del mètode, així com a altres zones d’interès (recursos addicionals, preguntes freqüents…): www.gencat.cat/treball

  Identificació i avaluació de riscos psicosocials. Manual del mètode PSQ CAT21 COPSOQ (Versió 1.5) per a l’avaluació i prevenció dels riscos psicosocials a les empreses de 25 o més treballadors i treballadores.

  157

 • MANuAl de lA VerSIó MITjANA del MèTOde PSQCAT 21 COPSOQ (VerSIó 1.5)

  llICèNCIA d’úS PSQ CAT21 COPSOQ

  El PSQ CAT21 COPSOQ és una eina per a l’avaluació i la prevenció dels riscos psi- cosocials a la feina. És l’adaptació per a l’Estat espanyol del Qüestionari Psicosocial de Copenhaguen (CoPsoQ). Els autors i propietaris del copyright n’autoritzen l’ús, de manera gratuïta, en les condicions establertes en aquest manual del mètode, i especialment en les que descrivim a continuació. l’incompliment d’aquestes condicions suposaria trencar la llicència d’ús del mètode.

  Condicions d’utilització del PSQ CAT21 COPSOQ

  A les empreses amb una plantilla de 25 o més persones cal fer servir la versió mitjana del mètode PSQ CAT21 COPSOQ, garantint les condicions següents:

  1. Finalitat preventiva

  El PSQ CAT21 COPSOQ és un instrument d’avaluació orientat a la prevenció. Iden- tifica i localitza els riscos psicosocials i facilita el disseny i la implementació de mesures preventives.

  Els resultats de l’aplicació del PSQ CAT21 COPSOQ han de ser considerats com a oportunitats per a la identificació d’aspectes que cal millorar de l’organització del treball. L’avaluació de riscos és un pas previ per arribar a una prevenció racional i efectiva.

  El mètode PSQ CAT21 COPSOQ s’ha de fer servir per prevenir a l’origen (eliminar o disminuir els riscos psicosocials i avançar en una organització del treball més saludable).

  2. Participació

  La prevenció és un procés social i tècnic. La participació dels agents implicats en la prevenció –representants de la direcció i dels treballadors i treballadores (delegats i delegades de prevenció), amb l’assessorament de tècnics i tècniques de preven- ció– té una importància especial en la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ.

  La participació és una necessitat metodològica (els agents socials tenen una part del coneixement derivat de l’experiència que no és substituïble i que és com- plementària al tècnic), és un requeriment operatiu (cal la implicació activa dels diferents agents si es pretén una prevenció eficaç) i és un imperatiu legal (la parti- cipació en matèria de prevenció és un dret previst per la llei).

  La participació suposa, en primer lloc, que hi hagi acord entre els representants de la direcció de l’empresa i de la representació dels treballadors i les treballado- res sobre la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ; en segon lloc, juntament amb els tècnics de prevenció, la representació de la direcció de l’empresa i dels treballadors i les treballadores, participaran en el conjunt de les fases del procés d’intervenció. La participació directa dels treballadors i les treballadores és una condició imprescindible en la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ. Aquest mètode es basa en un qüestionari individual i de resposta voluntària, que ha de ser contestat per la totalitat de la plantilla empleada que treballa a l’empresa.

  El mètode PSQ CAT21 COPSOQ, com a instrument d’avaluació i prevenció, s’ha d’utilitzar amb l’acord entre els representants de la direcció de l’empresa i dels treballadors i les treballadores, i amb el compromís explícit que el conjunt del procés es durà a terme amb les característiques de participació establertes al manual.

  3. Anonimat i confidencialitat

  El mètode PSQ CAT21 COPSOQ inclou un qüestionari individual, però no avalua la persona, sinó l’exposició a factors de risc psicosocial que poden ocasionar danys per a la salut dels treballadors i les treballadores, a partir de les respostes de tot el col·lectiu ocupat a l’empresa objecte d’avaluació. Per això, les respostes al qüestionari són anònimes i se n’ha de garantir la confidencialitat. Les dades han de ser tractades per persones (alienes o no a l’empresa) que assumeixin i complei- xin rigorosament tots i cadascun dels preceptes legals i ètics de protecció de la intimitat i de les dades i informacions personals.

  El mètode PSQ CAT21 COPSOQ s’ha de fer servir garantint l’ano- nimat i la confidencialitat de les dades.

  4. No modificació

  Algunes preguntes del qüestionari han de ser revisades i adaptades a la realitat específica de l’empresa en la qual serà utilitzat, tenint en compte els objectius de prevenció i la garantia d’anonimat. Aquestes modificacions haurien de ser acor- dades entre els representants de la direcció i dels treballadors i les treballadores, amb l’assessorament dels i de les tècniques de prevenció.

  158