IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

52
IB PROGRAMME IN ETELÄ- IB PROGRAMME IN ETELÄ- TAPIOLAN LUKIO TAPIOLAN LUKIO

description

IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO. LEARNER PROFILE. Inquirers Knowledgeable Thinkers Communicators Principled Open-minded Caring Risk-takers Balanced Reflective. CORE CURRICULUM. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Page 1: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

IB PROGRAMME IN ETELÄ-IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIOTAPIOLAN LUKIO

Page 2: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

LEARNER PROFILELEARNER PROFILE

Inquirers Inquirers KnowledgeableKnowledgeable

Thinkers CommunicatorsThinkers Communicators

Principled Open-mindedPrincipled Open-minded

Caring Risk-takersCaring Risk-takers

Balanced ReflectiveBalanced Reflective

Page 3: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CORE CURRICULUMCORE CURRICULUM

• CCreativityreativity: drama artwork music..: drama artwork music..

• AActivityctivity: sports expeditions dance..: sports expeditions dance..

• SServiceervice: tutoring Amnesty coaching..: tutoring Amnesty coaching..

• Theory of KnowledgeTheory of Knowledge – holistic reflection on – holistic reflection on the learning process: “how we know”the learning process: “how we know”

• Extended EssayExtended Essay – detailed research on any – detailed research on any preferred topic within chosen fields of studypreferred topic within chosen fields of study

Page 4: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

IB COURSE TRAYIB COURSE TRAY

• Select six subjects in all: 3 HL 3 SLSelect six subjects in all: 3 HL 3 SL• HL Maths students select 4 HL and 2 SLHL Maths students select 4 HL and 2 SL• Linguists can study two Group 1 languagesLinguists can study two Group 1 languages• Subjects require at least seven students to Subjects require at least seven students to

runrun• Some subjects may have to be offered in the Some subjects may have to be offered in the

same time slotsame time slot• Weigh your options carefully and make a Weigh your options carefully and make a

binding commitment binding commitment • Deadline: 14.03.2011Deadline: 14.03.2011

Page 5: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Group 1 / Language A: Group 1 / Language A: Literature (SL/HL)Literature (SL/HL)

Äidinkieli (suomi)Äidinkieli (suomi)- opiskelijoille, joiden äidinkieli on - opiskelijoille, joiden äidinkieli on

suomi tai joilla on äidinkielen suomi tai joilla on äidinkielen veroiset suomen kielen taidotveroiset suomen kielen taidot

Page 6: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Kurssin sisältöKurssin sisältö

• Kurssilla tutustutaan sekä Kurssilla tutustutaan sekä maailmankirjallisuuteen että kotimaiseen maailmankirjallisuuteen että kotimaiseen kirjallisuuteen ja erilaisiin mediateksteihin.kirjallisuuteen ja erilaisiin mediateksteihin.

• Kurssilla harjaannutetaan suomen kielen taitoja: Kurssilla harjaannutetaan suomen kielen taitoja: niin kirjoitustaitoja kuin myös suullisia niin kirjoitustaitoja kuin myös suullisia viestintätaitoja.viestintätaitoja.

• Kurssilla syvennetään lukutaitoa (kriittinen Kurssilla syvennetään lukutaitoa (kriittinen lukeminen, tekstianalyysi).lukeminen, tekstianalyysi).

• Kurssilla opetellaan kirjoittamaan erilaisia Kurssilla opetellaan kirjoittamaan erilaisia opiskelu- ja työelämässä tarvittavia tekstejä opiskelu- ja työelämässä tarvittavia tekstejä (esseet, tutkielmat, referaatit, kommentit, (esseet, tutkielmat, referaatit, kommentit, mielipidetekstit).mielipidetekstit).

Page 7: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Kurssin arvosteluKurssin arvostelu

• Kurssi arvostellaan sekä suullisten että Kurssi arvostellaan sekä suullisten että kirjallisten kokeiden perusteella.kirjallisten kokeiden perusteella.

• Kirjallisissa loppukokeissa kirjoitetaan kaksi Kirjallisissa loppukokeissa kirjoitetaan kaksi erilaista tekstiä: laaja, pohdiskeleva essee erilaista tekstiä: laaja, pohdiskeleva essee sekä napakka tekstianalyysi.sekä napakka tekstianalyysi.

• Suullisissa loppukokeissa opiskelijat Suullisissa loppukokeissa opiskelijat valmistavat esitelmän sekä analyyttisen valmistavat esitelmän sekä analyyttisen puheenvuoron.puheenvuoron.

• Kurssin aikana tehdään myös tutkielma, jonka Kurssin aikana tehdään myös tutkielma, jonka tulos vaikuttaa koko kurssin arvosteluun.tulos vaikuttaa koko kurssin arvosteluun.

Page 8: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

MuutaMuuta

• Kurssilla opiskeltavat tiedot ja taidot tukevat Kurssilla opiskeltavat tiedot ja taidot tukevat tulevia akateemisia opintoja.tulevia akateemisia opintoja.

• Kurssilla keskitytään erityisesti eri Kurssilla keskitytään erityisesti eri viestintätaitojen kehittämiseen (puhuminen, viestintätaitojen kehittämiseen (puhuminen, esitelmätaidot, oman mielipiteen ilmaisu niin esitelmätaidot, oman mielipiteen ilmaisu niin kirjallisesti kuin suullisesti, kirjalliset kirjallisesti kuin suullisesti, kirjalliset viestintätaidot, lukutaito).viestintätaidot, lukutaito).

• A1-kielen opinnot tukevat oman äidinkielen A1-kielen opinnot tukevat oman äidinkielen taitojen säilymistä ja kehittymistä kuin myös taitojen säilymistä ja kehittymistä kuin myös kaksikielisyyden kehittymistä => kaksikielinen kaksikielisyyden kehittymistä => kaksikielinen opiskelija voi valita kaksi A1-kieltä opinto-opiskelija voi valita kaksi A1-kieltä opinto-ohjelmaansa.ohjelmaansa.

Page 9: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ENGLISHENGLISH

Language A: language and Language A: language and literatureliterature

• Higher level or standard levelHigher level or standard level

Page 10: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT• Part 1: Language in cultural contextPart 1: Language in cultural context• Part 2: Language and mass Part 2: Language and mass

communicationcommunication– For both parts texts are chosen from a For both parts texts are chosen from a

variety of sources, genres and media.variety of sources, genres and media.

• Part 3: Literature—texts and Part 3: Literature—texts and contextscontexts– SL: SL: TwoTwo works of literature, HL: works of literature, HL: ThreeThree

• Part 4: Literature—critical studyPart 4: Literature—critical study– SL: SL: TwoTwo works of literature, HL: works of literature, HL: ThreeThree

Page 11: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENTExternal assessmentExternal assessment

• Paper 1: Textual analysisPaper 1: Textual analysis– unseen text(s)unseen text(s)

• Paper 2: EssayPaper 2: Essay– an essay based on at least two of the literary an essay based on at least two of the literary

texts studied in part 3texts studied in part 3

• Written tasks (SL: 3, HL: 4)Written tasks (SL: 3, HL: 4)– based on material studied in the course, 800-based on material studied in the course, 800-

1000 words each1000 words each

Page 12: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

Internal assessmentInternal assessment• Individual oral commentaryIndividual oral commentary

– comment on an extract from a literary text comment on an extract from a literary text studied in part 4 of the coursestudied in part 4 of the course

• Further oral activityFurther oral activity– at least two; one based on part 1 and one at least two; one based on part 1 and one

based on part 2 of the coursebased on part 2 of the course– a wide range of oral tasks to choose from a wide range of oral tasks to choose from

(individual / pairwork / groupwork)(individual / pairwork / groupwork)

Page 13: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

RATIONALERATIONALE

• Language and literature is a good Language and literature is a good option ifoption if– you are considering further studies in you are considering further studies in

English (lang / lit / philology) and/or other English (lang / lit / philology) and/or other languages languages

– you have a passion for literature and you have a passion for literature and analysing itanalysing it

• In either SL or HL, at least an average In either SL or HL, at least an average grade of 8 in the pre-IB year is required grade of 8 in the pre-IB year is required for a successful studyfor a successful study

Page 14: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Group 1: School supported Group 1: School supported self-taught option (SL)self-taught option (SL)

For students whose mother For students whose mother tongue / first language is tongue / first language is

something else than English or something else than English or FinnishFinnish

Page 15: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ContentContent

• Works in translation: 2 worksWorks in translation: 2 works

• Detailed study: 2 worksDetailed study: 2 works

• Literary genres: 3 worksLiterary genres: 3 works

• Options: 3 worksOptions: 3 works

Page 16: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

AssessmentAssessment

• Paper 1: Guided literary analysisPaper 1: Guided literary analysis

• Paper 2: EssayPaper 2: Essay

• Written assignmentWritten assignment

• Individual oral commentaryIndividual oral commentary

• Individual oral presentationIndividual oral presentation

• All components are externally All components are externally assessed by IB.assessed by IB.

Page 17: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Group 2: Language B Group 2: Language B suomi (HL, SL)suomi (HL, SL)

- ns. suomi vieraana kielenä- ns. suomi vieraana kielenä-opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi tai joiden suomen muu kieli kuin suomi tai joiden suomen kielen taidot eivät riitä äidinkieliseen kielen taidot eivät riitä äidinkieliseen

opiskelemiseenopiskelemiseen- Huom! B-kieli ei ole kielen Huom! B-kieli ei ole kielen

alkeisopetusta.alkeisopetusta.

Page 18: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

SisältöSisältö

• Opiskellaan suomen kieltä vieraana Opiskellaan suomen kieltä vieraana kielenä.kielenä.

• Kartutetaan kielitaitoa: sanastoa, Kartutetaan kielitaitoa: sanastoa, lukemis- ja kirjoitustaitoja sekä lukemis- ja kirjoitustaitoja sekä kielioppia.kielioppia.

Page 19: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ArvosteluArvostelu

• Loppukoe sisältää mm. luetun Loppukoe sisältää mm. luetun ymmärtämisen kokeen sekä kaksi ymmärtämisen kokeen sekä kaksi erilaista kirjoitustehtävää.erilaista kirjoitustehtävää.

• Loppukokeeseen kuuluvat myös Loppukokeeseen kuuluvat myös suulliset kokeet (mm. esitelmä ja suulliset kokeet (mm. esitelmä ja kuullunymmärtäminen).kuullunymmärtäminen).

Page 20: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ENGLISHENGLISH

Language BLanguage B

• Higher level or standard levelHigher level or standard level

Page 21: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT• The core is divided into The core is divided into three three areas (SL + HL)areas (SL + HL)

– Communication and mediaCommunication and media– Global issuesGlobal issues– Social relationshipsSocial relationships

• In addition, teachers select In addition, teachers select two two from the following from the following five five options (SL + HL) options (SL + HL) – Cultural diversityCultural diversity– Customs and traditionsCustoms and traditions– HealthHealth– LeisureLeisure– Science and technologyScience and technology

• HL students also read HL students also read two two works of literatureworks of literature

Page 22: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENTExternal assessmentExternal assessment• Paper 1: Receptive skillsPaper 1: Receptive skills

– Text-handling exercises on five (HL)/ four (SL) written Text-handling exercises on five (HL)/ four (SL) written texts, based on the coretexts, based on the core

• Paper 2: Written productive skillsPaper 2: Written productive skills– Section A (SL + HL): One task of 250–400 words, based Section A (SL + HL): One task of 250–400 words, based

on the optionson the options– Section B (HL only): Response of 150–250 words to a Section B (HL only): Response of 150–250 words to a

stimulus text, based on the corestimulus text, based on the core• Written assignment: Receptive and written Written assignment: Receptive and written

productive skillsproductive skills– HL: Creative writing of 500–600 words based on one of HL: Creative writing of 500–600 words based on one of

the literary texts (HL)the literary texts (HL)– SL: Intertextual reading and a written exercise (300-400 SL: Intertextual reading and a written exercise (300-400

words), based on the corewords), based on the core

Page 23: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

Internal assessmentInternal assessment• Individual oral Individual oral

– Based on the options: 15 minutes’ Based on the options: 15 minutes’ preparation time and a 10-minute preparation time and a 10-minute (maximum) presentation and discussion (maximum) presentation and discussion with the teacherwith the teacher

• Interactive oral activityInteractive oral activity– Based on the core: Three classroom Based on the core: Three classroom

activities assessed by the teacheractivities assessed by the teacher

Page 24: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

RATIONALERATIONALE

• English B is a good option unless English B is a good option unless – you want to study English, and/or other you want to study English, and/or other

languages, furtherlanguages, further– you have a passion for analysing you have a passion for analysing

literatureliterature

• English B will provide you with good English B will provide you with good skills in English but does not require skills in English but does not require that much of literary analysisthat much of literary analysis

Page 25: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

French B SL French B SL

Bonjour! Salut! Bonjour! Salut!

Merci beaucoup! Merci beaucoup!

J’aime le francais!J’aime le francais!

Page 26: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT

Acquisition and practice of the French Acquisition and practice of the French languagelanguage

Cultural awareness integrated into Cultural awareness integrated into language acquisitionlanguage acquisition

Skills to be developedSkills to be developed- oral and written productionoral and written production- oral and written comprehensionoral and written comprehension

Page 27: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

Reading comprehension and written Reading comprehension and written production 70%production 70%

Individual oral and interactive oral Individual oral and interactive oral activity 30%activity 30%

Page 28: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

RATIONALERATIONALE

• Knowing French and the French Knowing French and the French speaking world, La Francophonie, speaking world, La Francophonie, gives you an opportunity to study in gives you an opportunity to study in French and enjoy French cultureFrench and enjoy French culture

• Developing cultural awareness gives Developing cultural awareness gives you a wider perspective of the worldyou a wider perspective of the world

Page 29: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

HISTORYHISTORY

Page 30: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT

YIYI SLSL Twentieth century conflictTwentieth century conflict

Peacemaking and peace-keepingPeacemaking and peace-keeping

HLHL Nationalism and nation-buildingNationalism and nation-building

Imperial and Soviet Russia 1853-Imperial and Soviet Russia 1853-19241924

Y2Y2 SLSL Single party statesSingle party states

HLHL European diplomacy 1870 - 1914European diplomacy 1870 - 1914

Page 31: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

PAPER 1PAPER 1 Source-based studiesSource-based studies

PAPER 2PAPER 2 Essay workEssay work

PAPER 3 (HL only)PAPER 3 (HL only) Essay work – carries Essay work – carries most weight of allmost weight of all

Historical Historical InvestigationInvestigation

1500 – 2000 word 1500 – 2000 word assignment on any assignment on any topic of interesttopic of interest

Page 32: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

RATIONALERATIONALE

• Students of history are – or learn to Students of history are – or learn to become - critical thinkers, effective become - critical thinkers, effective communicators, well-organized, and self-communicators, well-organized, and self-disciplined inquirersdisciplined inquirers

• History is time travel! See the world!!History is time travel! See the world!!• Excellent subject for the EE or TOK essayExcellent subject for the EE or TOK essay• Highly respected subject for applicants to Highly respected subject for applicants to

universityuniversity• Firm foundation for management and Firm foundation for management and

administrative careers, teaching, library administrative careers, teaching, library work, diplomatic service, law….work, diplomatic service, law….

Page 33: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

BUSINESS and BUSINESS and MANAGEMENTMANAGEMENT Higher Level (HL) & Standard Level (SL)Higher Level (HL) & Standard Level (SL)

Page 34: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT

• Business Organization and Business Organization and EnvironmentEnvironment

• Human ResourcesHuman Resources

• Accounts and FinanceAccounts and Finance

• MarketingMarketing

• Operations ManagementOperations Management

• Business StrategyBusiness Strategy

Page 35: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

• External AssessmentExternal Assessment– Two written papersTwo written papers– Paper 1 based on IBO prescribed case studiesPaper 1 based on IBO prescribed case studies– Paper 2 based on stimulus material and will Paper 2 based on stimulus material and will

have a quantitative segmenthave a quantitative segment

• Internal AssessmentInternal Assessment– Research Project (HL) & Written Commentary Research Project (HL) & Written Commentary

(SL)(SL)– 25% weighting25% weighting

Page 36: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

RATIONALERATIONALE• A growing, dynamic field of studyA growing, dynamic field of study• Involves both theoretical and practical Involves both theoretical and practical

knowledgeknowledge• Wide choice of specialization-human Wide choice of specialization-human

resources, finance, marketing, strategyresources, finance, marketing, strategy• Future Options:Future Options:

– Further study-business degree or related fieldFurther study-business degree or related field– Career prospects-entrepreneurship or work in a Career prospects-entrepreneurship or work in a

firmfirm– Transferable skills-knowledge learnt here is useful Transferable skills-knowledge learnt here is useful

no matter which field you choose to specialize inno matter which field you choose to specialize in

Page 37: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

IB DIPLOMA BIOLOGYIB DIPLOMA BIOLOGY an experimental sciencean experimental science

• Basic biological concepts:Basic biological concepts:

Structure and functionStructure and function

Universality Universality versusversus diversity diversity

Equilibrium within systemsEquilibrium within systems

EvolutionEvolution

Page 38: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

IB DIPLOMA BIOLOGY IB DIPLOMA BIOLOGY an experimental sciencean experimental science

• Basic biological concepts:Basic biological concepts:

Structure and functionStructure and function

Universality Universality versusversus diversity diversity

Equilibrium within systemsEquilibrium within systems

EvolutionEvolution

Page 39: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT• SL + HLSL + HL Core:Core: Statistical analysis, Cells, The Statistical analysis, Cells, The

chemistry of life, Genetics, Ecology and chemistry of life, Genetics, Ecology and Evolution, Human health and physiologyEvolution, Human health and physiology

• HLHL Core: Core: Nucleic acids and proteins, Cell Nucleic acids and proteins, Cell respiration respiration and photosynthesis, Genetics, and photosynthesis, Genetics, Plant Science, Plant Science, Human health and Human health and physiologyphysiology

• Options offered for SL and HL:Options offered for SL and HL: Evolution, Ecology Evolution, Ecology and conservationand conservation

Page 40: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

• Internal practical assessment is worth 24%Internal practical assessment is worth 24%

a variety tasks to illustrate and reinforce a variety tasks to illustrate and reinforce theory and to theory and to appreciate the hands-on nature of appreciate the hands-on nature of scientific work.scientific work.

• External assessmentExternal assessment

SL and HL: 3 papers eachSL and HL: 3 papers each

1 – multiple-choice questions1 – multiple-choice questions2 – data-based and extended response 2 – data-based and extended response

questionsquestions3 – (Options) short answers (HL + extended 3 – (Options) short answers (HL + extended

response)response)

Page 41: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

WHY STUDY BIOLOGY?WHY STUDY BIOLOGY?

• to lead to a wide variety of to lead to a wide variety of vocational opportunities,vocational opportunities,

• to be able to make informed to be able to make informed decisions relating to health, lifestyle decisions relating to health, lifestyle and the environment,and the environment,

• to appreciate the diversity and unity to appreciate the diversity and unity of nature,of nature,

• because it’s absolutely fascinating!because it’s absolutely fascinating!

Page 42: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

PHYSICSPHYSICS

Page 43: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

CONTENTCONTENT

• From mechanics to nuclear physics as From mechanics to nuclear physics as in the Finnish National systemin the Finnish National system

• Theory: HL 180 hours, SL 110 hoursTheory: HL 180 hours, SL 110 hours

• Practical work: HL 60 hours, SL 40 Practical work: HL 60 hours, SL 40 hours (including 10 hours for Group 4 hours (including 10 hours for Group 4 project)project)

• Divided into Core, AHL, and 2 OptionsDivided into Core, AHL, and 2 Options

Page 44: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

ASSESSMENTASSESSMENT

• Final grade will depend on both the Final grade will depend on both the theoretical and practical meritstheoretical and practical merits

• Final exam (consists of 3 papers) will Final exam (consists of 3 papers) will have weight of 76 % (externally have weight of 76 % (externally assessed)assessed)

• Practical work will have weight of 24 Practical work will have weight of 24 % (internally assessed)% (internally assessed)

Page 45: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

WHY PHYSICS?WHY PHYSICS?

• To understand how the world worksTo understand how the world works

• Needed for careers in Science, Needed for careers in Science, Engineering, Medicine etc.Engineering, Medicine etc.

• Only for those who are talented Only for those who are talented enough academically!enough academically!

Page 46: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

IB MathematicsIB Mathematics

Page 47: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

  • MATHEMATICS STANDARD LEVEL MATHEMATICS STANDARD LEVEL (SL)(SL)

  • This two year course builds upon existing knowledge and skills This two year course builds upon existing knowledge and skills

and introduces new topics such as and introduces new topics such as polynomial functions, graphing, polynomial functions, graphing, series and sequences, exponential and logarithmic functions, series and sequences, exponential and logarithmic functions, vectors, trigonometry, and matricesvectors, trigonometry, and matrices. It is intended to provide a . It is intended to provide a sound mathematical basis for those students planning to pursue sound mathematical basis for those students planning to pursue further studies in such fields as chemistry, economics and further studies in such fields as chemistry, economics and business administration. It is a demanding program since it business administration. It is a demanding program since it contains a variety of topics and requires background knowledge. contains a variety of topics and requires background knowledge. Students will also learn to apply mathematics to other areas of Students will also learn to apply mathematics to other areas of their studies. their studies.

  • External assessment 3 hrs (80%)External assessment 3 hrs (80%)• Internal assessment 10 hrs (20%)Internal assessment 10 hrs (20%)

Page 48: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

• IB MATHEMATICS HIGHER LEVELIB MATHEMATICS HIGHER LEVEL (HL) (HL) •   • This course is designed for the most successful mathematics This course is designed for the most successful mathematics

students who either have a genuine interest in mathematics students who either have a genuine interest in mathematics and enjoy meeting its challenges and problems, or need such and enjoy meeting its challenges and problems, or need such mathematics for further studies or related subjects such as mathematics for further studies or related subjects such as physics, engineering, and technology at university level. physics, engineering, and technology at university level. Students will study a wide range of complex topics in depth Students will study a wide range of complex topics in depth including including vectors, matrices, coordinate geometry, vectors, matrices, coordinate geometry, trigonometry, probability, statistics, differential and integral trigonometry, probability, statistics, differential and integral calculus, abstract algebracalculus, abstract algebra, and review for the IB exam. , and review for the IB exam.

•   •   • External assessment 5 hrs (80%)External assessment 5 hrs (80%)• Internal assessment 10hrs (20%)Internal assessment 10hrs (20%)•   •   

Page 49: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Visual Arts SL

Page 50: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

Visual Arts - ContentTwo integrated components:Studio work – practical art makingInvestigation work – The research, idea development, experiments, reflective writing and relevant preparation that support and improve art work. Investigation of past, present and emerging forms of visual arts is an essential part of the course. IWB = Investigation Workbook

Option A: 60% Studio work 40% InvestigationOption B: 60% Investigation 40% Studio work

Page 51: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

At the end of the course students will set up an exhibition with a selection of all that they have completed over the two-year program. A visiting examiner will interview each student in English about the Studio Work and the Investigation Workbook.

Visual Arts - Assessment

Page 52: IB PROGRAMME IN ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO

The key concepts in Visual Arts:

• investigation of personally and culturally relevant issues through art

• ability to show evidence of critical thinking

Each student has his/her own focus of study according to the personal interests.