İ STİ S A APSA DİŞİ İ HA E ERDE E AP Ü ZERİ DE YÜ RÜ TÜ ... · PDF...

of 52 /52
1 İSTİSNA-KAPSAM DİŞİ İHALELERDE EKAP Ü ZERİNDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ

Embed Size (px)

Transcript of İ STİ S A APSA DİŞİ İ HA E ERDE E AP Ü ZERİ DE YÜ RÜ TÜ ... · PDF...

 • 1

  ST SNA-KAPSAM D HALELERDE EKAP ZER NDE Y R T LECEK S RE

 • 2

  hale ncesi-hale Kayt balants aracl ile istisna-kapsam d ihalenin kayt ilemini balatalm.

 • 3

  halenin kapsamn belirleyelim. rnek ihalemiz iin stisna seeneini seerek, lerle butonu aracl ile sreci ilerletelim.

 • 4

  Bir sonraki ekranda, ihalenin hale Tr ve stisnaya konu kanun maddesi bilgileri gsterilecektir.

 • 5

  NOT: Eer hale Kapsam olarak Kapsam D bilgisini seseydik, bu ekranda farkl bilgileri sememiz istenecekti. Aada rnek ekran grnts

  verilmitir. Dier ekranlarda ise herhangi bir farkllk olmayacaktr.

 • 6

  hale Tr ksm altnda karmza gelen seeneklerden Mal Alm bilgisini seelim.

 • 7

  stisnaya konu kanun maddesi ksm altnda karmza gelen seeneklerden 4734/3-c bilgisini seelim ve lerle butonuna basarak sreci

  ilerletelim.

 • 8

  Bir sonraki ekranda, ihaleye ilikin baz mali bilgileri girelim ve lerle butona basarak sreci ilerletelim.

 • 9

  haleye ilikin, hale Tarihi, hale Saati, Maln Ad gibi baz zorunlu bilgileri girelim. hale ilan Kamu hale Blteninde yaymlanacak ise, hale

  ilann Kamu hale Blteni'nde yaymlayacak msnz ? sorusuna da Evet cevab verilmelidir. Bu durumda ihale dokman EKAP zerinden

  yklenebilir olacaktr. hale dokman EKAPa yklenecek ise hale dokmanlarnz EKAP'a ykleyecek misiniz ? sorusuna Evet cevab,

  yklenmeyecek ise Hayr cevab verilmelidir.

  hale ilan Kamu hale Blteninde yaymlanmayacak ise, hale ilann Kamu hale Blteni'nde yaymlayacak msnz ? sorusuna Hayr cevab

  verilmelidir. Bu durumda ihale dokman EKAP zerinden yklenemeyecektir. hale dokmanlarnz EKAP'a ykleyecek misiniz ? sorusunun

  cevab sistem tarafndan otomatik olarak Hayr olarak seilir ve bu cevap kullanc tarafndan deitirilemez.

 • 10

  hale kayt ileminin son ekrannda, ihaleye ilikin baz zet bilgiler gsterilecektir. Kullancnn, bu bilgiler ile ihale kayt ilemini onayladna dair

  son bir onay istenir. Onay ksmn iaretleyelim ve Kaydet butonuna basarak ihale kayt ilemini tamamlayalm.

 • 11

  Sistem ihalenin baar ile kaydedildiine dair uyar verecektir. Bu aamadan sonra ihaleye ilikin IKN bilgisinin alnmas gerekmektedir. IKN Al

  butonuna basarak IKN bilgisini alalm.

 • 12

  Sistem otomatik olarak IKN bilgisini retir ve ekranda gsterir. (Ekranda grdnz IKN bilgisi test verisidir. Gerek alm verisini iermemektedir.)

  hale kayt aamasnda hale dokmanlarnz EKAP'a ykleyecek misiniz ? sorusuna Evet cevab verilmiti. Bu durumda bir sonraki ilem ihale

  dokmannn EKAP zerinden yklenmesi ilemi olacaktr. hale Dokman lemleri butonuna basarak dokman ykleme ilemini balatalm.

 • 13

  Dokman ykleme ekrannda EKAPa yklemek istediimiz ihale dokmann bilgisayardan seelim ve Ykle butonuna basalm.

 • 14

  hale dokman ieriinde eklenecek tm dokmanlarn ykleme ilemi tamamlandktan sonra ekran zerinde bulunan hale dokmannn tamam

  sisteme yklenmitir. Onaylyorum. onay kutucuunu iaretleyelim ve Kaydet butonuna basalm.

 • 15

  hale dokman ykleme ilemi sonrasnda sre hale lemleri ekranna geri dnecektir. Bu ekranda hale Dokman lemleri ksmnda Onayla butonuna basalm.

 • 16

  hale dokman onaylama ileminden sonra, ekran zerinde bulunan Onayla butonuna baslarak ihalenin onaylanmas gerekmektedir. Bu ilemi gerekletirelim.

 • 17

  Sistem ihalenin onaylandna dair uyar mesajn ekranda gsterecektir.

 • 18

  Bu aamadan sonra, idare, ihale ilan hazrlayarak bu ilan yaymlayabilir ya da ilan yaymlamadan da ilemlerine devam edebilir. hale ilannn

  yaymlanmas ileminin gerekletirileceini dnelim. hale ncesi>lan lemleri>Dier hale lanlar balants ile ihale ilannn hazrlama

  ilemini balatalm.

  Not : hale ilan yaymlanmamas durumunda, sre szleme imzalanmas aamasna gelene kadar, teyit ilemleri hari, EKAP zerinden herhangi

  bir ilem gerekletirilmeyecektir.

 • 19

  hale bilgisine ilikin bilgileri girerek arama ilemini gerekletirelim ve ihale bilgisine ulaalm. Se butonunu kullanarak ilan hazrlama sayfasna

  geelim.

 • 20

  Bu ekranda ncelikle ilan trnn seilmesi gerekmektedir. hale lan seeneini seelim ve Tamam butonuna basalm.

 • 21

  lan hazrlama ekrannda, ilana ilikin baz bilgileri girmemiz gerekmektedir. Baz bilgiler ise otomatik olarak

  getirilmektedir. Gerekli bilgileri girelim ve Kaydet ve KKe Gnder butonuna basarak ihale ilanmz

  kaydedelim.

 • 22

  hale ilannn Kamu hale Kurumuna gnderilmesi sonrasnda, ihaleye kacak idare tarafndan, ilan bedelinin yatrlm olmas beklenmektedir.

  Bankalar aracl ile yatrlan ilan bedeli e zamanl olarak EKAP sistemine yansyacaktr. darenin ilan bedelini yatrmas sonrasnda, EKAP zerinde

  Sevk lem Formu ekran aracl ile ilana ilikin sevk ilem formunu Kamu hale Kurumuna iletmesi gerekmektedir.

 • 23

  hale bilgisine ilikin bilgileri girerek arama ilemini gerekletirelim ve ihale bilgisine ulaalm. Se butonunu kullanarak sevk ilem formu

  gnderme sayfasna geelim.

 • 24

  Ekranda grlen Se butonuna tklayalm. Bu ekilde ihale ilanna ait sevk ilem formunu gndereceimizi semi olacaz.

 • 25

  Sistem yatrlan ilan bedeline ilikin mali bilgileri otomatik olarak ekrana yanstacaktr. Dier bilgiler

  kullanc tarafndan girilmelidir. Bilgilerin girilmesi sonrasnda Gnder butonuna basalm ve Sevk ve

  lem Formunun Kamu hale Kurumuna iletilmesini salayalm. Sevk ve lem Formunun gnderilmesini

  takiben, Kamu hale Kurumu tarafndan ilan yaym ilemi gerekletirilecektir.

 • 26

  Teklif deerlendirme ilemlerinin tamamlanmasndan sonra, eitli teyit trleri kullanlarak yasakllk teyitlerinin alnmas, szleme imzalanmas

  aamasnda ise, idarelerin ilgili mevzuatlar gereince szleme bedelinin onbinde beinin Kurum hesaplarna yatrlmasnn istenmesi durumunda,

  onbindebe bedelinin tahsilat bilgilerinin girilmesi, szleme ncesi yklenici teyidinin alnmas ilemleri ile sonu formunun gnderilmesi ilemleri

  EKAP sistemi zerinde gerekletirilmektedir. rnek ihalemiz iin bu ilemleri gerekletirelim. lk aamada komisyon karar sonras ihale yetkilisi

  onay ncesine ilikin teyit alma ilemini gerekletirelim. Szleme ncesi>Teyit Formu Doldurma balants ile teyit ilemini balatalm.

 • 27

  hale bilgisine ilikin bilgileri girerek arama ilemini gerekletirelim ve ihale bilgisine ulaalm. Se butonunu kullanarak teyit formu doldurma

  ekranna geelim.

 • 28

  Teyit Verilme ekli olarak Komisyon Karar Sonras / hale Yetkilisi Onay ncesi Teyit seeneini seelim ve lerle butonuna basarak sreci

  ilerletelim.

 • 29

  Bir sonraki ekranda, Teyit Tr Seimi olarak Ekonomik adan en avantajl 1.Teklif seeneini seelim ve lerle butonuna basarak sreci

  ilerletelim.

 • 30

  Teyit verilme ekli ve teyit tr bilgilerinin seilmesi sonrasnda, teyit formunun doldurulmas gerekecektir. Bu aamada, teklif deerlendirme

  ilemleri EKAP zerinde gerekletirilmedii iin sistemde kaytl bir istekli bilgisi olmamaktadr.

  stekli uyruunun Yabanc stekli olmas durumunda ise, isteklinin nvan, Uyruu,Adres bilgileri girilir. Kullanc, bilgileri kontrol ederek

  Teyit Formu Gnder butonuna tklar. Teyit formu gnderilmesinden sonra ise, teyit ilemi manuel olarak kullanc yardm ile yaplr. Aadaki

  ekranda Yabanc stekli olmas durumunda giri yaplmas gereken ekranlar gsterilmitir.

 • 31

  steklinin uyruunun Yerli stekli olmas durumunda, istekliye ait VKN/TCKN bilgisi girilerek, istekli bilgisi sorgulanr. Sistem MERNS/GB balants

  ile, istekliye ait bilgilere ular ve ekranda gsterir. Kullanc, bilgileri kontrol ederek Teyit Formu Gnder butonuna tklar. Bu ilemleri rnek ihale

  iin gerekletirelim.

 • 32

  stekliye ait teyit formu doldurulduktan sonra, sistem eklenen istekliyi ekrann alt ksmnda gsterir. Son aamada lerle butonuna baslr ve istekli

  iin sorgulama gerekletirilir.

 • 33

  4734 sayl Kanun kapsamna giren idarelerin Kanunun 3 nc maddesine gre istisna edilen mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinin ihaleleri, ceza

  ve yasaklama hkmleri hari bu Kanuna tbi deildir. Bu nedenle bu ihalelerde Kanunun 53 nc maddesinin (j) fkrasnn 1 numaral alt bendinde

  yer alan hkm gereince onbindebe Kurum pay denmesi zorunluluu bulunmamaktadr.

  Ancak, anlan Kanun maddesine gre istisna edilen mal ve hizmet almlar ile yapm ileri ihalelerinin szlemelerinin imzalanmas aamasnda

  idarelerin ilgili mevzuatlar gereince ykleniciden tahsil edilecek szleme bedelinin onbinde beinin idarelerce Kurum hesaplarna yatrlmasnn

  istenmesi durumunda; dareler EKAP zerinden stisna Kapsamd Onbindebe Tahsilat Girii blmnden deme pusulas hazrlayarak

  ykleniciye teslim edecek ve yklenici bu deme pusulas ile Kurumsal Tahsilat hesaplarna szleme bedelinin onbindebe tutarn

  yatrabileceklerdir.

  EKAP zerinde deme pusulasnn hazrlanabilecei ekrana, Szleme ncesi>EKAP halesi Tahsilat lemleri>stisna Kapsam D Onbindebe

  Tahsilat Giri balants aracl ile ulalr.

 • 34

  hale bilgisine ilikin bilgileri girerek arama ilemini gerekletirelim ve ihale bilgisine ulaalm. Se butonunu kullanarak deme pusulas hazrlama

  sayfasna geelim.

 • 35

  stekliye ilikin bilgileri girelim ve Kaydet butonuna basarak bilgileri kaydedelim. Sistem deme pusulasn oluturacak ve ekranda gsterecektir.

 • 36

 • 37

  Szleme ncesi yklenici teyidinin alnmas ilemleri ile sonu formunun gnderilmesi ilemlerinin de EKAP sistemi zerinde gerekletirildiinden