Hyrje openmp

download Hyrje openmp

of 24

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  204
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje openmp

 • 1. Cfare eshte OpenMP ?Open specifications for Multi-ProcessingAPI(Application Programming Interface) per zhvillimin eapplikimeve paralel ne C/C++, Fortran ne arkitektura mememorie te ndare (shared memory)I thjeshte per programim & paralelizem inkremental

2. OpenMP ofron:Model programimi Fork-JoinMulti-threaded 3. OpenMP konsiston ne:Direktiva kompilatori#pragma omp direktiva [clauses]{...........}Funksione librarie omp_get_num_threads()Variabla ambienti export OMP_NUM_THREADS=4 4. Direktiva Kompilatori:Rajonet paraleleNdarja e punesSinkronizimiAtribute te fushepamjes se te dhenave- private- firstprivate- lastprivate- shared- reduction 5. Funksione librarieNumri i thread-veThread IDNdryshimi dinamik i numrit te thread-veParelelizmi i perfshireTimersLocking API 6. Variablat e ambientitCakton numrin e thread-veTipi i skedulimitNdryshimi dinamik i numrit te thread-veParelelizmi i perfshire 7. Rajonet Paralele Rajoni paralel eshte nje bllok kodi qe ekzekutohet nga disa thread njekohesisht#pragma omp parallel [klauzole[[,] klauzole] ...]{"ky instruksion do te ekzekutohet paralelisht"} (barrier) 8. Ushtrim: Hello World (serial)#include Kompilimi: gcc Hello.c -o Hellovoid main() { Output: Hello World (0) int ID = 0; printf(Hello World (%d) n,ID); } 9. Ushtrim: Hello World (paralel)#include Kompilimi: Direktiva kompilatori te#include OpenMP gcc -fopenmp Hello.c -o Hellovoid main() { Output: Funksion librarie #pragma ompparallel i OpenMP Hello World (2) Hello World (1){Hello World (3)int ID = 0;Hello World (0)ID= omp_get_thread_num(); printf(Hello World (%d) n,ID); } } 10. Klauzolat e OpenMPShume direktiva to OpenMP permbajne klauzolaKlauzolat perdoren per te specifikuar informacione shteseper direktivatDirektiva te caktuara kane klauzola specifike 11. Klauzolat if/private/sharedif (exp)- Kodi ekzekutohet ne paralel n.q.s.e exp vleresohet ne trueperndryshe ekzekutohet ne serialprivate (list)- Gjithe referencat jane per objektin lokal- Vlerat jane te papercaktuara ne hyrje dhe dalje te rajonitparalelshared (list)- Te dhenat aksesohen nga te gjithe thread-et 12. Fushpamja e variablave (scoping): Private ose te ndare (shared)- Variablat private mund te aksesohen vetem nga thread-i qe izoteron ato- Variablat a ndare mund te aksesohen nga cdo thread Klauzolat: privat(....)/shared(.....)/default(private|none)#pragma omp parallel#pragma omp parallel private(a,c)#pragma omp parallel default(private), shared(a,b)#pragma omp parallel default(none), shared(a,b,c) 13. Shembuj me fushpamje variablash :int x=1; 2 3#pragma omp parallel shared(x) num_threads(2)3 2{3 3 x++; printf(%dn,x); } printf(%dn,x);int x=1;#pragma omp parallel private(x) num_threads(2) printon cdo gje{x++; printf(%dn,x); ne fund printon} 1 printf(%dn,x); 14. Konstruktet e ndarjes se punes direktiva - sectionsdirektiva - for#pragma omp sectionsdirektiva - single#pragma omp for{{ #pragma omp singlefor(i=0;i#define N 10int main(void) {float a[N], b[N], c[N];int i, TID, nthreads;omp_set_num_threads(4);#pragma omp parallel default(none), private(i), shared(a,b){ #pragma omp forfor (i = 0; i < N; i++) { a[i] = (i+1) * 1.0; b[i] = (i+1) * 2.0;}}#pragma omp parallel default(none), private(i,TID), shared(a,b,c,nthreads){TID = omp_get_thread_num(); if (TID == 0) { nthreads = omp_get_num_threads(); printf("Number of threads = (%d) n",nthreads); }printf("Thread %d starting n",TID); #pragma omp for for (i = 0; i < N; i++) { c[i] = a[i] + b[i];printf("%d, %d, %f, %f, %f n",TID,i+1,a[i], b[i],c[i]);} }} 18. Ushtrim: mbledhje vektoresh#include #define N 10 Thread 2 startingint main(void) { 2, 7, 7.000000, 14.000000, 21.000000float a[N], b[N], c[N];2, 8, 8.000000, 16.000000, 24.000000int i, TID, nthreads;2, 9, 9.000000, 18.000000, 27.000000omp_set_num_threads(4);Number of threads = (4)#pragma omp parallel default(none), private(i), shared(a,b)Thread 0 starting{0, 1, 1.000000, 2.000000, 3.000000 #pragma omp for 0, 2, 2.000000, 4.000000, 6.000000for (i = 0; i < N; i++) {0, 3, 3.000000, 6.000000, 9.000000 a[i] = (i+1) * 1.0; Thread 3 starting b[i] = (i+1) * 2.0; 3, 10, 10.000000, 20.000000,}30.000000}Thread 1 starting 1, 4, 4.000000, 8.000000, 12.000000#pragma omp parallel default(none), private(i,TID), shared(a,b,c,nthreads){1, 5, 5.000000, 10.000000, 15.000000TID = omp_get_thread_num();1, 6, 6.000000, 12.000000, 18.000000 if (TID == 0) { nthreads = omp_get_num_threads(); printf("Number of threads = (%d) n",nthreads); }printf("Thread %d starting n",TID); #pragma omp for for (i = 0; i < N; i++) { c[i] = a[i] + b[i];printf("%d, %d, %f, %f, %f n",TID,i+1,a[i], b[i],c[i]);} }} 19. Paralelizimi i cikleve for Hapat e pergjithshem qe duhen ndjekur- gjej ciklet for me intensive nga ana llogaritese- konverto keto ne cikle me iteracione te pavarur- vendos direktiven e duhur OpenMP ne pozicionin e duhur int i, j, A[MAX]; int i, A[MAX]; j = 5;#pragma omp parallel for for (i=0;i< MAX; i++) { for (i=0;i< MAX; i++) {j +=2;int j =5+2*i; A[i] = big(j);A[i] = big(j); } } 20. Klauzola reductionreduction ( operator :list ) Variabli ku aplikohet kjo direktive duhet te jete i deklaruar shared Perdoret kur vlera e variablit akumulohet brenda nje cikli for(operatoret : +, *, -, /, &, ^, |, &&, ||) Nje kopje e variablit krijohet e inicializohet per cdo thread Ne perfundim te rajonit ose konstruktit , applikohet opeatori mbi te gjithe variablat private te threade-ve dhe rezultati ruhet ne variablin a ndare (shared)...int a[n],b[n],results;..initialization of a,b..........#pragma omp parallel for default(shared) private(i) reduction(+:result) {for (i=0; i < n; i++)result = result + (a[i] * b[i]);}printf("Final result= %fn",result); 21. Klauzola Schedule (ne direktiven for)Kjo direktive percakton si ndahen iteracionet e ciklit forndermjet thread-ve schedule(static [,chunk])- i ndan iteracionet ne bloqe me permase chunk dhe ai cakton threadeve ne kohen e kompilimit schedule(dynamic[,chunk]) cdo thread-i i caktohet ne kohen e ekzekutimi nje bllok me permase chunk nga nje queue kur thread perfundon bllokun e caktuar terheq nje blook tjeter nga queue schedule(guided[,chunk]) Njesoj si dynamic vetem se permasa e blloqeve zvogelohet mevazhdimin e perpunimit te blloqeve schedule(runtime) tipi i skedulimit dhe chunk merren nga variabli i ambientitOMP_SCHEDULE 22. Direktiva sinkronizimi OpenMP ofron disa mekanizma sinkronizimi- barrier (sinkronizon gjithe thread-at ne nje pozicion te kodit)- master (vetem thread (master) kryesor ekzekuton bllokun)- critical (vetem nje thread ne kohe ekzekuton bllokun)- atomic (njesoj si critical por vetem per nje variabel) 23. Shembuj sinkronizimiint x=1;int x=1;#pragma omp parallel num_threads(2){ #pragma omp parallel num_threads(2)#pragma omp master{{x++; x++; foo(2),foo(2) #pragma omp barrier} foo(x);foo(x); foo(1),foo(2) } foo(3),foo(3)} int x=1; #pragma omp parallel num_threads(2) {#pragma omp critical {x++;foo(x);foo(2),foo(3) } } 24. Ushtrime a)nderto nje program qe llogarit shumezimin scalar te dy vektoreve(dot product) ne OpenMP duke mos perdorur klauzolen reduce dhe me pas duke e perdorur ate b) Shkruaj fillimisht nje program serial ne C qe gjen dhe shfaq ne ekran maximumin e nje vektori me numer te madh elementesh (~10000)- Programin me siper paralelizojeni ne disa thread-eme OpenMP dhe masni sa eshte speedup-i (perfitimine kohe ne krahasim me versionin serial)- Perdorni funksionet e librarise per matjen e kohes c) shkruaj nje program serial dhe pastaj ne paralel qe gjen dhe shfaq maximumin a elementeve te dy matricave