Hyrje ne matlab

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Technology

 • view

  1.424
 • download

  16

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje ne matlab

 • HYRJE N MATLABBazat e Kontrollit Automatik

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Pr far shrben ky Leksiont jap informacionet e nevojshme pr prdorimin e Matlab e Simulink n punt Laboratorike t Kontrollit Automatik;t jap nj panoram t prgjithshme (jo t gjithn) te mundsive te Matlab per formulimin dhe zgjidhjen e problemeve te kontrollit automatik.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Ku mund t gjenden informacione t tjera?Faqja web e Mathworks: www.mathworks.comduke ndjekur linket n zrin support ka mundsi t gjenden manuale t Matlab n format pdf:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.html

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Argumentet e trajtuaraPrshkrim i prgjithshm i Matlab Tabloja e funksioneve t prcaktuaraPrcaktimi i matricave dhe vektorvePrcaktimi i polinomeveParaqitja e sistemeve dinamike lineareAnaliza e sistemeve t kontrollitParaqitja grafike e t dhnaveAmbienti i simulimit Simulink

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prshkrimi i prgjithshm i MATLABMATLAB ( = MATrix LABoratory):nj gjuh programimi pr aplikime shkencore numerikeNj gam e gjer funksionesh t prcaktuara Interpretues i komandavemundsi pr t shkruar funksione t rejalibraria e TOOLBOX pr aplikime t ndryshme; p.sh.(Signal Processing, Analiza dhe sinteza e rregullatorve,).

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Ndrfaqja e MATLAB-itNdrfaqja e prdoruesit : Komanda Window jep akses direkt n interpretuesin (shkrimi direkt i komandave).

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • MATLAB si kalkolatrieMnyra m e thjesht pr vlersimin e shprehjeve numerike.Shembull: pr llogaritjen e shprehjes

  Mjafton q t shkruajm me shfaqjen e prompt : 4 + sqrt(2) -sin(0.2*pi)^2 + exp(2)ans=12.4578Rezultati shkruhet n variablin ans.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prcaktimi i variablaveMund t prcaktohen variabla dhe shprehje jo numerike m t ndrlikuara.Shembull: a=4; b=2; a*bans = 8Pr t fshir nj variabl (p.sh. a): clear a

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Workspacedo variabl i prcaktuar n kt mnyr ruhet n kujtes, n Workspace.Komanda whos tregon nj list variablash t prcaktuar: whos Name Size Bytes Class a 1x1 8 double array ans 1x1 8 double array b 1x1 8 double arrayTotali sht 3 elementa q prdorin 24 bytes

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Leximi dhe shkrimi n fileMe ann e komandave load dhe save sht e mundur t ruhen n file variablat e workspace.load emrfile variabli1 variabli2 ...ngarkon nga file emrfile.mat variablat sipas lists.save emrfile variabli1 variabli2 ... shkruan n filn emrfile.mat variablat sipas lists.load emrfile ngarkon t gjitha variablat n emrfilesave emrfile ruan t gjith workspace n emrfile.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Shembuj funksionesh t prcaktuaraFunksione trigonometrike (sin, cos, tan, acos, asin, atan);Eksponenciale e logaritmike (exp, log, log10, sqrt);Numra komplekse (abs moduli, angle faza, real pjesa reale, imag pjesa imagjinare);

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Disa shembuj t thjeshtLlogaritja e modulit t numrit kompleks 2+3i: abs(2+3*i)ans = 3.6056

  Llogaritja e 20*log10(abs((2+3*i)/(4+6*i))) ans = -6.0206

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Inf & NaNDisa operacione numerike mund t shkaktojn probleme, q sinjalizohen nga Matlab duke shkruajtur si rezultat variablat Inf e NaN.Shembuj: 5/0 0/0 Warning: Warning: Divide by zero Divide by zero ans = Inf ans = NaN

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Nj funksion themelorhelphelp i ndjekur nga emri i nj funksioni jep prshkrimin dhe sintaksn e prdorimit t atij funksioni;help vetm jep listn e t GJITH funksioneve t Matlab, t rreshtuara sipas kategorive.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prcaktimi i matricaveSi prcaktohet nj matric n Matlab?Shembull: t prcaktohet matrica 2x2 A=[1,2;3,4]A =1 2 3 4Si arrihen elementet e nj matrice: A(1,2) ans =2

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • WildcardPr marrjen e vlerave t nj rreshti ose kollone t nj matrice, prdoret wildcard:Shembull.: t zgjidhet rreshti i par i matrics A A(1,:)ans = 1 2Shembull.: t zgjidhet kolona e dyt e matrics A A(:,2)ans = 2 4

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Przgjedhja e nnmatricaveN se prcaktojm: B=[1,2,3;4,5,6]B =1 2 34 5 6Do t kemi: B(1:2,2:3)ans =2 35 6

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Operacione elementare me matricaPrcaktohen operatort: +,-,* e ^.Matrica e trasponuar: Aans =1 32 4Matrica inverse: inv(A)ans =-2.0000 1.0000 1.5000 -0.5000

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Operacione elementare me matrica (2)Determinanti: det(A)ans =-2Vlerat e veta: eig(A)ans =-0.3723 5.3723

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Operacione t tjeraKujdes: NUK deklarohen paraprakisht dimensionet e nj matrice.

  Operacione t tjera : size llogarit dimensionet e nj matricerank llogarit rangun e nj matricetrace llogarit gjurmn e nj matricenorm llogarit normn e nj matrice

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Disa matrica t veantaeye(n,n) matric njsi n*n;zeros(n,m) matric me zero n*m;ones(n,m) matric di uni n*m;rand(n,m) matric n*m me elemente t shprndar uniformisht midis 0 dhe 1.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Vektortprfaqsojn polinome (nj polinom prshkruhet nga vektori i koefiientve t tij);

  prfaqsojn sinjale (nj sinjal prfaqsohet nga nj seri vlerash q ai merr n nj bashksi astesh t kohs, pra nga nj vektor)Vektort kan dy funksione themelore n Matlab:

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prcaktimi i vektorve v=(0:10)v =0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 v=(1:0.5:3)v =1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prcaktimi i matricave (2)Matrica rresht ose kolon: v=[3 6 1 7]v = 3 6 1 7Polinome: paraqiten si vektor:Sh. pol=[3 2 1]pol = 3 2 1

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Operacione me polinomellogaritja e rrnjve roots

  roots (pol)ans =-0.3333 + 0.4714i-0.3333 -0.4714iVlersimi n nj pik polyval polyval (pol,0)ans =1

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Operacione me polinome (2) pol1=[1 1];pol2=[1 1]; polprod=conv(pol1,pol2)polprod =1 2 1Shumzimi i polinomeve convShembull:

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Sisteme Dinamike LineareNje sistem dinamik linear invariant mund te pershkruhet:Ne formen e variablave te gjendjes me anen e kater matricve A,B,C,D;Ne formen e funksionit transmetues, me anen e dy polinomeve N(s) e D(s).Matlab pranon percaktimin e sistemeve lineare ne dy menyrat e mesiperme

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Prcaktimi i sistemeve dinamike lineare (t vijueshm n koh)Me ane te ekuacioneve te gjendjesPrcaktohen matricat A,B,C,D ne workspace;Prcaktohet sistemi i hapur me ann e komands ss (A,B,C,D).Me ann e funksionit transmetuesPrcaktohen polinomet numrues e emrues (numruesi dhe emruesi i FT) ne workspace;Prcaktohet sistemi i hapur me ann e komandes tf(numrues,emrues)

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Shembull 1Jepet sistemi i hapur:

  A=-3;B=3;C=4;D=2; sistemi i hapur=ss(A,B,C,D)a = x1 x1 -3 b = u1 x1 3c = x1 y1 4

  d = u1 y12Modeli i sistemi i hapurt t vijueshm

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Shembuj (2) num = [1 1]; em = [1 3 16]; sistemi i hapur = tf (num,em)Transfer function:s + 1--------------s^2 + 3 s + 16sistemi i hapur ka funksion transmetues:

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Lidhja e sistemevePr hallkat e sistemeve lineare prdoren operatori normal: +,*,/ me kuptimet:+ lidhje n paralel;* lidhje n seri;/ lidhja e kundrt.

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Shembuj lidhjesh sistemeshrrdrejt = g1*g2; S_hapur =rrdrejt*g3S_mbyllur = rrdrejt/(1+ S_hapur)g1=ft(num1,em1).num1=[1,2,3 ]

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Simulimi i sistemeve lineareFunksionet e gatshme per simulim:impulse - simulim i prgjigjes ndaj ngacmimit impulsit;step - simulim i prgjigjes ndaj ngacmimit shkall;initial - simulim i lkundjeve t lira;lsim - simulim me hyrje dhe gjendje fillestare fardo.Sintaksa: [y,t]=step (sistemi i hapur); [y,x]=lsim (sistemi i hapur,u,t);

  G. Karapici - Hyrje n MATLAB Viti Akademik 2009-2010

 • Shembull sistemi i hapur=tf(1,[1 1]); t=(0:0.01:5);