Hyrje në Programim / Programim në C++ - uamd.edu.al · PDF file1.Faktet e...

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje në Programim / Programim në C++ - uamd.edu.al · PDF file1.Faktet e...

 • Hyrje në Programim / Programim në C++

  Përgjigjuni çdo pyetje në mënyrë të qartë dhe koncize. Përgjigjet të jenë të shkurtra dhe të sakta.

  1. Gabimi që nuk identifikohet nga kompiluesi (interpretuesi) quhet _______________.

  2. Rreshti i kodit i dhënë më poshtë deklaron një string. Sa karaktere i gjatë mund të jetë inputi? _____________

  char inputLine[25];

  3. Cili është dallimi ndërmjet kompiluesit dhe interpretuesit?

  4. Listoni fazat e zhvillimit të një programi.

  5. Cilat janë dallimet në mes gjuhës së makinës dhe gjuhës së nivelit të lartë?

  6. Çfarë është një kod burimor?

  7. Pse është i nevojshëm një kompilator (interpretues)?

  8. Çfarë lloj gabimesh mund të evidentoj kompilatori (interpretuesi)?

  9. Pse është e nevojshme për të përkthyer një program të shkruar në një gjuhë të nivelit të lartë në gjuhën e makinës?

  10. Çfarë është linkimi?

  11. A janë identifikatorët firstName dhe FirstName të njëjtë?

  12. Shpjegoni termat inkrementim dhe dekrementim?

  13. Cilat do të jenë vlerat e reja të variablave a, z, n dhe y pas ekzekutimit të kodit të mëposhtëm?

  # include

  int main ()

  {

  double a = 3.8;

  double z;

  int n = 2;

  int y;

  n = (a/n)*2;

  y = n + 3;

  z = (y+1)/2 + a;

  return 0;

  }

  14. Shkruani një program që llogarit dhe afishon vëllimin e një sfere. (Vëllimi i sferës gjendet nga

  34

  3 V r )

  15. Le të jenë variablat num1 dhe num2 të deklaruara si më poshtë:

  double num1;

  double num2;

 • Nëse vlerat e variablave num1 dhe num2 janë përkatësisht 3.2 dhe 3.7, shkruani rreshtin e kodit që

  afishon diferencën e tyre ekzaktësisht si më poshtë:

  3.2 – 3.7 = -0.5

  16. Secili nga rreshtat kod të mëposhtëm janë shkruar gabim. Gjeni gabimet dhe korrigjojini ato.

  a. cout >> "Pershendetje!";

  b. ceil(num_leaves / 2) = height;

  c. RETURN 0;

  17. Shkruani output-in që gjenerohet nga ekzekutimi i kodit të mëposhtëm.

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int x, y, z;

  x = 4; y = 5;

  z = y + 6;

  while(((z - x) % 4) != 0)

  {

  cout

 • a. E vërtetë

  b. E gabuar

  4. 123 është një identifikator në C++.

  a. E vërtetë

  b. E gabuar

  5. Supozojmë se inputi është 5. Output – i i kodit:

  cin >> num;

  if (num > 5)

  cout

 • b. 0 (False)

  19. Programimi i një problemi real

  Supozojmë se po studjohet rreziku i përmbytjeve të një zone të caktuar i shkaktuar nga prurjet e ujit të

  lumit që kalon në atë zonë. Thellësia e lumit nuk është konstante për shkak të ndikimit të faktorëve të

  ndryshëm, prandaj për arsye studimore matet thellësia e tij në fillim të çdo muaji. Vëzhgimet bëhen nga

  Gushti në Prill, periudhë kjo që konsiderohet edhe sezoni me reshje më të dendura kur pritet që të meret

  një mesatare prej 15 centimetra reshje në muaj. Ndërsa gjatë sezonit të "thatë" (muajt e tjerë të vitit),

  pritet një mesatare prej 8 centimetra reshje në muaj.

  Shkruani një program që merr si input muajin në fillim të së cilit bëhet matja, thellësinë e lumit të

  regjistruar në metra dhe përdor reshjet mesatare për atë muaj për të gjeneruar mesazhin: “Nuk ka

  rrezik përmbytje” ose “Rrezik përmbytje!”. (Supozojmë se nuk ka variabla të tjerë që

  mund të ndikojnë në modelin tonë të thjeshtë.)

  Shembull (inputi jepet me shkronja të pjerrëta):

  Jepni numrin që i korrespondon muajit në kalendar: 11

  Jepni në metra thellësinë e lumit të matur në 11/1: 30.5

  Rrezik përmbytje!

  20. Tregoni çfarë është një klasë?

  21. Tregoni çfarë është një objekt?

  22. Ndërtoni një objekt për një klasë?

  23. Tregoni si ndërtohet një klasë?

  24. Tregoni si ndërtohet një property në një klasë?

  25. Si thërritet një metodë nëpërmjet një objekti?

  26. Tregoni sintaksën e një klase të trashëguar?

  27. Tregoni se si merren vlerat në një klasë të trashëguar nga klasa bazë?

  28. Ndërtoni klasën e trashëguar e cila afishon sipërfaqen e cilindrit. Klasa bazë është sipërfaqe rrethi. Të dhënat merrini nga tastiera nëpërmjet texbox-eve.

  29. Ndërtoni klasën llogaritja, e cila do të marrë nga përdoruesi një sasi lekësh dhe do ta këmbej në dollarë.

  30. Cili është ndryshimi ndërmjet private class dhe protected class.

  31. Çfarë është inicializimi dhe vlerëdhënia për një konstruktor? Për çfarë përdoret secila?

  32. Nëse një pointer është element në një klasë ai mund të shkaktojë disa probleme. Çfarë duhet të shtoni në klasë që të shmangen problemet që mund të shkaktojë përdorimi i një pointeri?

  33. Çfarë afishohet nga ekzekutimi i programit të mëposhtëm?

  #include

  using namespace std;

  class Top {

  public:

  virtual void MyMemory() { cout

 • void Disk() { cout

 • Bazat e të Dhënave I

  1.Faktet e papërpunuara quhen: a) Të dhëna b) Informacion c) Njohuri d) Asnjëra prej alternativave

  2.Si quhet struktura që ruan të dhëna përfundimtare dhe metadata? a) DBMS b) Bazë të dhënash c) Fjalor të

  dhënash d) Informacion

  3. Bazat e të dhënave klasifikohen në bazë të : a) numrit të përdoruesve b) vendodhjes së të dhënave c) llojeve të

  përdorimit d) Të treja alternativat

  4. Si quhet e baza e të dhënave që menaxhon operacionet ditore të një kompanie? a) Bazë të dhënash operacionale

  b) Bazë të dhënash e shpërndarë c) Bazë të dhënash e centralizuar d) a+b

  5. Cili prej pohimeve nuk është i vertetë për sistemet me skedarë a) kërkojnë kohë për t’u zhvilluar b) japin përgjigje

  në një kohë të gjatë c) administrimi është më kompleks d) ofrojnë siguri në shpërndarjen e të dhënave

  6. Kur aksesimi i një skedari ndikohet nga ndryshimi i struktures së tij kemi të bëjmë me: a) varësi strukturore b)

  pavarësi strukturore c) varësi ndaj të dhënave d) pavarësi ndaj të dhënave

  7. Nëse ndryshon tipi i të dhënave për një fushë të një skedari atëhere sistemi me skedarë shfaq: a) varësi

  strukturore b) pavarësi strukturore c) varësi ndaj të dhënave d) pavarësi ndaj të dhënave

  8. Cili është komponent i një sistemi baze të dhënash? a) Serveri b) Programet aplikative c) Projektuesi i bazës së të

  dhënave d) Të gjitha alternativat

  9.Paraqitja në mënyrë më të thjeshtë të strukturave komplekse reale do të quhet: a) projektim i bazës së të dhënave

  b) model i të dhënave c) skemë e të dhënave d) asnjëra prej alternativave

  10. Një model të dhënash duhet të ketë si komponente një: a) entitet b) atribut c) marëdhënie d) të treja

  11. Rregulli i biznesit “Një AUTOR shkruan shumë LIBERa dhe një LIBER shkruhet nga shumë AUTORë” ilustron një

  marëdhënie: a) një-me-një b) një-me-shumë c) shumë-me-shumë d) shumë-me-një

  12. Nga rregullat e biznesit nuk mund të përcaktohen: a) entitetet b) marëdhëniet c) celësat primarë d) kufizimet

  13. Cili element është një entitet? a) PUNETOR b) PUNOJ c) PUN_EMER d) të treja

  14. Cili entitet është emërtuar saktë? a) PUNETORI b) punetorët c) PUNETORIN d) PUNETOR

  15. Cili model ndërtohet në bazë të këndvështrimit të përdoruesit për mjedisin e të dhënave? a) modeli i brendshëm

  b) modeli konceptual c) modeli fizik d) modeli i jashtëm

  16. Cili prej modeleve është i pavarur nga programet dhe pajisjet fizike? a) modeli i jashtëm b) modeli i brendshëm

  c) modeli konceptual d) a+c

  17.Atributi që identifikon në mënyrë unike cdo rresht quhet: a) atribut unik b) çelës primar c) çelës i huaj d) çelës

  dytësor

  18. Si quhet atributi që është superçelës pa atribute të tepërta? a) superçelës b) çelës primar c) çelës kandidat d)

  çelës dytësor

  19. Kur tabela shfaq integritet entitet kushti që plotësohet është: a) çelësi primar përmban vlera boshe b) celësi

  primar nuk përmban vlera boshe c) çelësi primar ka vlera unike d) b+c

 • 20. Nëse një atribut krijohet për ndërtimin e një marrëdhënie ai quhet: a) çelës primar b) çelës dytësor c) superçelës

  d) çelës i huaj

  21. Cili nuk është një operator relacional? a) SELECT b) UNION c) INSERT d) INTERSECT

  22. Cili operator shfaq një ose disa kolona nga një tabelë? a) SELECT b) PROJECT c) PRODUCT d) UNION

  23. Cili operator mund të aplikohet vetëm mbi një tabelë? a) INTERSECT b) PRODUCT c) SELECT d) UNION

  24. Cili operator aplikohet mbi 2 tabela? a) DIFFERENCE b) UNION c) JOIN d) të gjithë

  25. Cili operator përfshin brenda edhe aplikimin e operatorit PRODUCT? a) INTERSECT b) JOIN c) UNION d) DIVIDE

  26. Si quhet entiteti që lidh 2 tabela në një marëdhënie shumë-me-shumë? a) entitet i thjeshtë b) entitet