Hyrje Marketing

download Hyrje Marketing

of 40

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  303
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje Marketing

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  1/40

  Marketingu

  Hyrje

  Elda Jano M.Shk.

  Leksione

  1

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  2/40

  Marketingu

  Baza e fjales marketing eshte market, qe

  vjen nga anglishtja dhe do te thote treg,

  marketing ne kuptimin e ngushte te fjales

  do te kuptojme te tregtuarit

  Ka 2 lloje perkufzimesh te marketingut

  Perkufizimi klasik

  Perkufizimi modern

  2

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  3/40

  Perkufizimi Klasik i Marketingut

  nje shprehje te veprimtarise se biznesit qe

  mundeson drejtimin e rrjedhes se mallrave e

  sherbimeve prej prodhuesve drejt perdoruesve

  e konsumatoreve

  Sot ky perkufizim ka disa probleme

  3

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  4/40

  Sipas perkufizimit klasik te

  marketingut Marketingu konsiderohet nje funksion specifik i

  ndermarrjes: theksi vihet mbi shperndarjen fizike e rolin ekanaleve te shperndarjes

  Marketingu konceptohet si funksion vetem i ndermarrjes

  prodhuese apo te sherbimit, te cilat kane si qellim sigurimine fitimit. Ne fakt marketingu ka vendin e vet edhe neorganizatat qe nuk kane si qellim kryesor fitimin si Kryqi iKuq, Caritas etj

  Ne perkufizim, nuk pasqyrohet angazhimi i qeverise per

  shqetesimet qe paraqiten ne ekonomi Shpesh marketingu shihet me shume si bashkesi

  veprimtarish ne nivel ndermarrjeje, duke mos permendurrolin social te tij

  4

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  5/40

  Perkufizimi Modern i Marketingut

  Marketingun mund ta perkufizojme si proes

  te planifikimit e realizimit te konceptimit,

  promocionit, mimit, shperndarjes se ideve,

  mallrave, sherbimeve per te mundesuar

  shkembime qe permbushin objektivat e

  individeve e organizatave

  Miratuar nga Shoqata e Marketingut Amerikanne 1985

  5

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  6/40

  Ceshte marketingu

  Bashkesi veprimesh ne dy nivele:

  mikro dhe makro

  Mikro: perqendrohet mbi konsumatorin dhe

  organizmin

  Makro: perqendrohet mbi sistemin e

  pergjithshem te prodhimit e te shperndarjes

  6

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  7/40

  Mikromarketingu

  Venia ne jete e veprimtarive qe synojne

  arritjen e objektivave qe ka caktuar nje firme,

  mbi bazen e parashikimit te nevojave te

  klienteve, duke drejtuar nje fluks te mirash e

  sherbimesh nga prodhuesi drejt konsumatorit

  e qe kenaqin nevojat e ketij te fundit

  7

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  8/40

  Makromarketingu

  Nje proes social-ekonomik qe drejton fluksin e

  te mirave e sherbimeve nga prodhuesi tek

  konsumatori me qellim harmonizimin e ofertes

  me kerkesen dhe realizimin e objektivave te

  shoqerise

  8

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  9/40

  Evolucioni i Marketingut

  Fundi i shekullit te 19-te, me afrimin erevolucionit industrial, shenoi dhe fillimin esistemit modern te marketingut

  4 periudha te evolucionit te marketingut: Periudha e pare{orientimi drejt prodhimit}

  Periudha e dyte{orientimi drejt shitjes}

  Periudha e trete{koha e departamentit te

  marketingut} Periudha e katert{departamenti i marketingut gjen

  vendin e tij ne strukturat e ndermarrjes}

  9

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  10/40

  Periudha e pare - Prodhimi

  Prodhuesi ishte mbret dhe diktonte tregun

  Oferta krijonte vetvetiu kerkesen e saj

  Objektivi kryesor i prodhuesve ne kete situate ishte zgjerimii kapacitetit prodhues

  Kerkesa e larte nuk perballohej nga prodhimi i vogel qeofrohej ne treg

  nderkohe qe dhe konkurrenca ishte e kufizuar.

  Roli kryesor i marketingut konsistonte ne shperndarjenfizike te mallrave.

  Nuk kishte nevoje per kerkim tregu, modifikim produktiapo pershtatje me kerkesen, pasi dhe vete kerkesa nukshfaqej pretenduese

  10

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  11/40

  Periudha e dyte: Shitja

  Nje rritje e vazhdueshme e prodhimit dhe eperpjekjeve per zgjerimin e pikave te shitjes, shtimit tepersonelit shites, cilesine e nje shitjeje me te mire apote nje sherbimi me te personalizuar etj.

  Prodhohej pavaresisht nga kerkesa dhe funksioni ipublicitetit si dhe puna e personelit te shitjes synonteperputhjen dhe drejtimin e kerkeses karshi produktevete prodhuara a priori

  Konkurenca behet gjithmone e me evidente, nderkoheqe nga pikepamja sasiore prodhimi po afrohej gjithnjee me shume me kerkesen.

  11

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  12/40

  Periudha e trete: Dept.Marketingut

  Oferta e produkteve e kalon kerkesen

  Per te rritur shitjet duhej siguruar nje shtytje prejmarketingut

  Krijohet departamenti i marketingut ne kuadrin estrukturave organizative te ndermarrjeve.

  Filluan kerkimet e tregut si aspekt normal i punes sedepartamentit te marketingut

  Departamenti i marketingut tashme i rekomandontedrejtuesve se si te perpunonin oferten

  Konkurrenca paraqitej gjithmone e me e forte

  12

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  13/40

  Periudha e katert: Filozofia e

  Marketingut

  Kjo periudhe perkon me 30-te vitet e fundit

  Pozicioni i departamentit te marketingut eshte injejte, ne raport me ate te departamenteve te

  tjera te ndermarrjes Konkurrenca paraqitet gjithmone e me intensive

  dhe me e sofistikuar

  Faktore te tille si roli i markes apo besnikeriabehen gjithmone e me te rendesishem.Veprimtaria e ndermarrjes tashme pershkohetnga filozofia e konceptit te marketingut

  13

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  14/40

  Funksionet e Marketingut

  Nje marketing efikas arrin te percaktoje te

  gjithe te mirat dhe sherbimet qe konsumatori

  kerkon dhe ka nevoje ne nje moment dhe ne

  nje vend te caktuar, si dhe mimet qe ipropozohen atij

  Behet fjale per nje marredhenie midis

  prodhuesit dhe konsumatorit, dhe marketinguperpiqet te rregulloje kete marredhenie

  14

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  15/40

  Mosperputhjet midis konsumatorit

  dhe prodhuesit

  mosperputhje ne hapesire,

  mosperputhje ne kohe,

  mosperputhje ne sasi, mosperputhje ne llojshmeri,

  mosperputhje te informacionit,

  mosperputhje ne vlere dhe mosperputhje ne cilesi

  15

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  16/40

  Roli i marketingut konsiston ne:

  Kapercimin e ketyre mosperputhjeve Harmonizimin e ofertes heterogjene te

  prodhuesve me kerkesen heterogjene te

  konsumatoreve Si realizohet?

  Me funksionet e blerjes, shitjes, transportit,ruajtjes, standartizimit e klasifikimit,

  financimit, marrjes persiper te rreziqeve dhesigurimit te informacioneve mbi tregun

  16

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  17/40

  Funksionet e Marketingut: Shkembimi

  Blerja dhe Shitja

  Funksioni i shitjes eshte ndoshta funksioni me

  tipik i marketingut.

  Ka ta beje me identifikimin e bleresve,

  hartimin e realizimin e fushatave

  promocionale me qellim rritjen e veprimtarive

  te biznesit e se fundi, me realizimin e shitjes.

  17

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  18/40

  Shkembimi - 2

  Keshtu qe, tregtaret zakonisht harxhojne me

  shume kohe e perpjekje ne identifikimin e

  bleresve potenciale dhe ne percaktimin e

  menyres qe do te ndiqet per ti terhequr ata,

  sesa ne proeduren e shitjes e mbylljen e saj.

  18

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  19/40

  Funksioni i Shperndarjes

  Levizja e produkteve nga vendi ku ato

  prodhohen apo blihen ne drejtim te vendit ku

  ato kerkohen, d.m.th. transportimi i tyre.

  19

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  20/40

  Funksioni i ruajtjes

  Sigurimi i produktit deri ne momentin qe do te

  merret nga klienti.

  nje veprimtari te rendesishme e marketingut,

  veanerisht e depove, agjensive te

  transportit, shitesve me shumice dhe shitesve

  me pakice.

  Per te ruajtur produktet, ndermarrjet perdorin

  hapesirat e tyre ose hapesira te marra me

  qera.

  20

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  21/40

  Funksioni i lehtesive

  standartizimi dhe klasifikimi

  financimi,

  marrja persiper e rreziqeve dhe perfitimi nga informacionet mbi tregun

  funksione keto qe lehtesojne realizimin eshkembimit dhe te shperndarjes fizike te

  produkteve.

  21

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  22/40

  Marrja persiper e rreziqeve

  Marrja persiper e rrezikut eshte e pranishme

  ne proesin e marketingut.

  Nje ndermarrje nuk eshte kurre e sigurt se

  klientet do te deshirojne te blejne produktet e

  saj ose se produktet nuk do te rezultojne te

  demtuara, te vjedhura ose te pavlefshme para

  se te jene shitur.

  22

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  23/40

  Standartizimi

  I referohet vendosjes se specifikimeve apo

  katagorive per produktet.

  Standartizimi eshte i rendesishem pasi

  ndihmon klientet per identifikimin e

  karakteristikave specifike, per te cilat ata jane

  te interesuar.

  klasifikimi : ndarja e produkteve ne klasa mbi

  bazen e cilesise

  23

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  24/40

  Financimi

  lidhet me realizimin e pageses dhe te

  kreditimit per mallrat qe do te blihen

  Rasti i pare: pagesat qe tregtari duhet ti beje

  furnitorit apo prodhuesit (me kredi ose jo)

  Rasti i dyte: kushtet te pageses qe

  tregtari/prodhuesi ofron

  24

 • 8/13/2019 Hyrje Marketing

  25/40