HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEKAPAN KEMAHIRAN · PDF fileKaunseling (Kemahiran Silang...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  282
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEKAPAN KEMAHIRAN · PDF fileKaunseling (Kemahiran Silang...

 • HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEKAPAN KEMAHIRAN

  DAN PERKEMBANGAN PERSONAL DALAM KALANGAN

  GURU-GURU KAUNSELING DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

  ZAINATUL AZURA BINTI M. NASIR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEKAPAN KEMAHIRAN

  DAN PERKEMBANGAN PERSONAL DALAM KALANGAN

  GURU-GURU KAUNSELING DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

  ZAINATUL AZURA BINTI M. NASIR

  Disertasi ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

  Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  JUN 2011

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini

  dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi

  skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling).

  Tandatangan : .........................................

  Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. MOHAMED SHARIFF MUSTAFFA

  Tarikh : 08 JUN 2011

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

  Universiti Teknologi Malaysia

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  BORANG PENGESAHAN STATUS DISERTASI JUDUL: HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEKAPAN

  KEMAHIRAN DAN PERKEMBANGAN PERSONAL DALAM KALANGAN

  GURU-GURU KAUNSELING DAERAH KULAIJAYA, JOHOR.

  SESI PENGAJIAN: 2010/2011

  Saya ZAINATUL AZURA BINTI M. NASIR

  (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

  AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  __________________________________

  (TANDATANGAN PENULIS)

  Disahkan oleh

  _____________________________________

  (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap:

  2427, Jalan Cempaka 36/3,

  Indahpura, 81000,

  Kulaijaya, Johor.

  PROF. MADYA DR. MOHAMED SHARIFF MUSTAFFA

  Nama Penyelia

  Tarikh: 08 JUN 2011 Tarikh: 08 JUN 2011

 • ii

  Saya akui karya ini dengan tajuk

  Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Kecekapan Kemahiran Dan Perkembangan Personal

  Dalam Kalangan Guru-Guru Kaunseling Daerah Kulaijaya, Johor

  adalah hasil penyelidikan saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : ............................................................................

  Nama Penulis : ZAINATUL AZURA BINTI M. NASIR

  Tarikh : 08 JUN 2011

 • iii

  DEDIKASI

  Buat Ayahanda.

  Hj. Mohd. Nasir Bin Musa

  Bonda,

  Hjh. Jamaliah Binti Wahid

  Suami

  Zahari Bin Tahir

  Anakanda Tersayang

  Nur Izzah Shahirah Bte Zahari

  Ahmad Naufal Afiq Bin Zahari

  Nur Farah Natasha Bte Zahari

  Ahmad Mifzal Afiq Bin Zahari

  Pensyarah-pensyarah Bimbingan dan Kaunseling UTM

  Prof. Madya Dr. Mohamed Shariff Bin Mustaffa

  Pengetua-Pengetua SMK daerah Kulaijaya, Johor

  Guru-guru kaunseling daerah Kulaijaya, Johor

  Teman-teman seperjuangan

  Yang telah banyak memberi sokongan dan doa restu

  Kejayaan ini adalah hasil restu kalian

 • iii

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji-pujian

  hanyalah pada Allah S.W.T dan selawat dan salam buat junjungan Rasulullah yang

  tercinta

  Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan khas

  kepada Prof. Madya Dr. Moahamed Shariff Bin Mustaffa di atas bimbingan, tunjuk ajar,

  budi baik, nasihat serta masa yang sanggup diluangkan bagi membincangkan serta

  melancarkan proses menyiapkan kajian ini. Penghargaan ini juga ditujukan kepada

  pensyarah-pensyarah Fakulti Pendidikan yang tidak lokek dalam memberikan ilmu dan

  tunjuk ajar.

  Setinggi penghargaan dan terima kasih juga dirakamkan kepada Pengetua-Pengetua

  SMK daerah Kulai, Johor yang telah memberi keizinan kepada saya untuk menjalankan

  kajian ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru-guru kaunseling SMK daerah

  Kulai, Johor yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini.

  Semoga panduan, maklumat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh semua pihak

  yang terlibat dalam kajian ini mendapat balasan dari-Nya dan semoga hasil kajian ini

  dapat memberikan manfaat bersama dan menjadi rujukan semua pihak yang berkenaan.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti hubungan antara tahap kecerdasan emosi (kesedaran kendiri, pengawalan kendiri, motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial) dengan tahap kecekapan kepimpinan kaunseling (kecekapan kemahiran dan perkembangan personal) dalam kalangan guru kaunseling sekolah menengah daerah Kulaijaya, Johor. Sampel kajian terdiri daripada 52 orang guru kaunseling yang dipilih sebagai responden. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen untuk mendapatkan data. Ujian-t dan Anova Satu Hala digunakan bagi mengukur tahap kecerdasan emosi berdasarkan faktor demografi. Teknik statistik pemeratusan, kekerapan, min skor dan sisihan piawai digunakan bagi mengukur tahap kecerdasan emosi dan tahap kecekapan kepimpinan kaunseling, manakala ujian korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis hubungan kecerdasan emosi dengan kecekapan kepimpinan kaunseling. Dapatan kajian mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan antara tahap kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina (0.95) dan lokasi sekolah (0.17) tetapi terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut gred perjawatan(0.00) dan tempoh perkhidmatan (0.00). Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai tahap kecerdasan emosi yang sederhana (3.41) manakala bagi tahap kecekapan kepimpinan kaunseling berada pada tahap yang tinggi (4.93). Selain itu, hubungan kecerdasan emosi (kesedaran kendiri, pengawalan kendiri, motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial) dengan kecekapan kepimpinan kaunseling (kecekapan kemahiran) mempunyai hubungan signifikan yang sederhana teguh (0.65), manakala hubungan kecerdasan emosi (kesedaran kendiri, pengawalan kendiri, motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial) dengan kecekapan kepimpinan kaunseling (perkembangan personal) juga mempunyai hubungan signifikan yang sederhana teguh (0.67). Implikasi kajian mendapati dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, pengguasaan kecerdasan emosi yang tinggi perlu dimantapkan dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan kepimpinan kaunseling dalam kalangan guru-guru kaunseling. Beberapa cadangan tindakan telah diutarakan oleh penyelidik diakhir kajian ini.

 • vi

  ABSTRACT

  This research in carried out in order to find out the relationship of emotional intelligence (self awareness, self regulation, self motivation, empathy and social skills) with the level of counselling leadership skills (excellent skills and self development) within counsellor teacher at sekolah menengah in the district of Kulaijaya, Johor. Sample is taken from 52 counsellor teacher whom is chosen to be the respondent of this research. This research is carried out using the quantitative method with the use of survey form as an instrument to gather the required data. The t-Test and One Way Anova method is used to gauge the level of emotional intelligent base on demography factor. The statistic technique of percentage, mean, minimum score and standard deviation is used to gauge the level of emotional intelligent and the level of counselling leadership skills, meanwhile Pearson Correlation is used to analyse the relationship of emotional intelligence against counselling leadership skills. This research shows that there are no significant relationship between emotional intelligence against the gender (0.95) and the location of the school (0.17) but the level of emotional intelligence is found to be different base on job grade (0.00) and length of service (0.00). This research also shows that the level of emotional intelligence of the respondent is at an average level (3.41) meanwhile the level of counselling leadership skills is at a high level (4.93). Other result indicate that the relationship of emotional intelligence (self awareness, self control, self motivation, empathy and social skills) with the level of counselling leadership skills (excellent skills and self development) is proven to have a significant positive relationship (0.65), meanwhile the relationship of emotional intelligent (self awareness, self regulation, self motivation, empathy and social skills) with counselling leadership skills (self developm