Html coban

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Software

 • view

  311
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Html coban

 • Lp trnh Web

 • Mc tiu mn hc

  Cung cp cc kin thc c bn v thit k web

  HTML, CSS, JavaScript

  Tm hiu cc thnh phn c bn ca trang web

  Cc bc xy dng trang web tnh

  Xy dng & trin khai trang web tnh.

  S dng cng c thit k web ph bin nh

  Dreamweaver, v cc cng c h tr khc nh

  photoshop, flash

  2

 • Ni dung mn hc

  3

  Phn 1: kin thc c bn

  HTML (HyperText Markup Language)

  CSS (Cascading Style Sheets)

  Ngn ng JavaScript.

  Phn 2: cng c thit k web

  Dreamweaver

  Photoshop

  Flash

  Mt s cng c h tr thit k web khc.

 • Gii thiu mn hc

  Ging vin:

  ThS. Nguyn H Giang

  Cc mn dy:

  K thut lp trnh, CTDL & GT, OOP, Lp trnh Visual C++ &

  MFC, Lp trnh C# Desktop Application, LT Web Application

  ASP.NET, M ngun m (PHP & MySQL), CC&MT PTPM.

  Hng nghin cu:

  Data Mining, Fuzzy Data Mining, Fuzzy Association Rule

  Mining

  Semantic Web Mining,

  Email: nguyenha.giang@yahoo.com

  4

 • Chng 0

  Cc kin thc c bn

  5

 • Mc tiu

  6

  Gii thiu m hnh 3 lp trong thit k web

  Cc khi nim v thut ng c bn v mng v

  mi trng web

  Cu trc v c php ca ngn ng HTML

  C php v thuc tnh ca CSS (chun nh

  dng cch trnh by ca trang web)

  Tng quan v ngn ng script, c php, cch x

  l s kin v thao tc trn i tng HTML ca

  ngn ng JavaScript.

 • M hnh 3 lp trong TK Web

  7

  Lp ni dung

  Cung cp ni dung thng tin cho

  ngi truy cp.

  Bao gm cc vn bn, hnh nh,

  cc lin kt

  Ni dung ny s c t chc

  theo cu trc ca ngn ng nh

  du siu vn bn nh HTML,

  XHTML

 • M hnh 3 lp trong TK Web

  8

  Lp trnh by Quy nh cch trnh by trang

  web. Lp ny nh ngha cc nh dng hay kiu mu cho cc thnh phn trong trang web.

  Cc nh ngha ny c lu trong mt file ring theo c php ca chun nh dng CSS

  Lp hnh vi Cho php thc hin mt s hnh

  vi/thao tc trn cc thnh phn ca trang web thng qua ngn ng script (JavaScript, VBScript)

 • M hnh 3 lp trong TK Web

  9

  Mt s u im ca m hnh

  Share resources

  Dng chung ton b file CSS hay JS cho ton b cc

  trang web trong website.

  Khi thay i trn tp tin ny th ton b site s c i

  Faster downloads

  Khi user truy cp trang web, cc CSS v JS ch ti ln

  truy cp u tin, trnh duyt s cache li cho ln sau.

  Multi-person teams

  Thun tin cho vic phn chia cng vic.

  Cc thnh vin trong nhm s c phn cng theo tng

  lp m hnh. Do cng vic cc lp c th lm ng

  thi.

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  10

  WWW (World Wide Web): mng ton cu cc

  my tnh s dng Internet trao i ti liu

  web.

  Protocol: l tp hp cc quy tc c thng nht

  gia hai my tnh nhm thc hin trao i d

  liu c chnh xc.

  Cc giao thc thng dng: TCP, HTTP, FTP, SMTP

  Web page: mt ti liu (thng l HTML) c

  thit k phn phi trn mi trng web.

  Web site: l tp hp cc web page c lin quan

  n 1 cng ty hay c nhn

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  11

  Home page: l web page c mc cao nht, gi l

  trang ch ca website.

  IP Address: mt con s xc nh duy nht cho

  mi my tnh trn Internet

  VD: 192.168.10.1

  Domain name: tn xc nh website

  VD: www.huflit.edu.vn

  DNS (Domain name service): mt chng trnh

  chy trn server, chuyn tn min sang IP v

  ngc li.

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  12

  ISP (Internet Service Provider):

  Nh cung cp dch v Internet (cung cp cc dch v

  truy cp Internet v ni lu tr web).

  Web host:

  Mt web server cung cp dch v lu tr cho web site

  ca cc cng ty, t chc hay c nhn.

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  13

  URL (Uniform Resource Locator): Mt a ch web, l

  mt chun xc nh cc ti liu (trang) web trn

  Internet.

  http://www.huflit.edu.vn:8080/khoacntt/news.php?id=216&p=1#Phan1

  Giao thc

  Tn min

  cng

  Th mc

  Tp tin

  Tham s

  Tn v tr trong

  trang web

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  14

  Port: l con s xc nh knh nhp/xut c s

  dng bi mt ng dng Internet.

  Mt my server c th cung cp nhiu dch v,

  do cn c c ch phn bit, gip client

  khai thc ng dch v cn thit.

  Hai dch v khc nhau phi chy trn hai cng

  khc nhau.

  VD: web server thng dng cng 80, ftp server

  dng cng 21, smtp server dng cng 25

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  15

  Web client (Web Browser): l phn mm dng

  truy cp v hin th ni dung trang web.

  Mt s web browser thng dng nh: IE, Firefox,

  Opera, Safari, Chrome

  Web server: mt my tnh phn phi dch v v

  thng tin cho my tnh khc.

  Mt s web server thng dng: IIS, Apache,

  Tomcat

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  16

  Server: cha d liu, ti nguyn v dch v cho

  php my khc c th khai thc v truy cp.

  Mt my ch c th dng cho mt hay nhiu mc

  ch.

  Tn my ch thng c gn vi mc ch s dng

  VD: Web server, File server, Mail server

  Client: l my tnh dng kt ni v khai thc

  cc ti nguyn trn my ch

  Vic kt ni client vi server v vic khai thc dch

  v ca server to nn m hnh Client/Server

  Mt my tnh va c th l server va l client.

 • Cc khi nim & thut ng c bn

  17

  Trang web tnh:

  Cha ni dung c nh (thng l HTML, cp nht

  ni dung phi cp nht trc tip trn HTML).

  Khng cho php s dng tng tc, cp nht d liu

  trn trang web.

  Mt trang web cha cc hnh nh chuyn ng cng

  c th l trang web tnh!

  Trang web ng:

  Kt hp HTML v m lnh.

  M c thc thi trc tip trn server, gi kt qu l

  HTML v ngi s dng.

  C kh nng tng tc vi ngi s dng!

 • X l yu cu vi web tnh

  18

 • X l yu cu vi web ng

  19

 • Chng 1

  Ngn ng HTML

  20

 • Ni dung

  21

  Gii thiu ngn ng HTML

  Cu trc tng qut trang HTML

  Cc th HTML c bn

  Cc k t c bit

  Thit k bng

  Chia khung

  To form

 • HTML - nn tng ca web

  22

  HTML: HyperText Markup Language ngn ng

  nh du siu vn bn.

  Do Tim Berner-Lee pht minh v tr thnh

  ngn ng chun to trang web.

  HTML dng cc th (tags) nh dng d liu

  To khung/bng cho trang web

 • Cu trc tng qut trang HTML

  23

 • Cc th HTML c bn

  24

  Cc thnh phn c bn (tag, element, property)

  Cc th HTML c bn.

  Th nh dng trang:

  Th nh dng vn bn: , , , ,

  Th to siu lin kt (hyperlink):

  Th nh dng danh sch: , ,

  Th chn hnh nh:

 • Cc thnh phn c bn

  25

  Th (tag): l mt tp hp k hiu c nh ngha

  trong HTML c ngha c bit.

  th bt u bi ""

  th m:

  th ng:

  Phn t (element): c th bao gm th m, th

  ng v ni dung bn trong cp th m, ng.

  C hai loi phn t trong HTML

  Phn t cha ni dung: bao gm th m v th ng

  VD: Ni dung

  Phn t rng: bao gm mt th

  VD: c th vit l hoc < br />

 • Cc thnh phn c bn

  26

  Thuc tnh: mi th c th mt hay nhiu thuc

  tnh i km. Thuc tnh c nhp ngay trc

  ngoc ng > ca th m.

  C th c nhiu thuc tnh trong mt th, cc

  thuc tnh phn cch nhau khong trng.

  Cc gi tr thuc tnh c th t trong , hoc

  khng c.

  Nu gi tr l chui k t c khong trng bn

  trong, bt buc phi dng hay bao chui

  li

  VD:

 • Th nh dng trang

  27

  Mt s thuc tnh ca th body

 • Th nh dng vn bn

  28

 • Th nh dng vn bn

  29

 • Th to hyperlink

  30

  Hyperlink: cho php ngi dng c th duyt t

  trang web ny n trang web khc.

  Gm 3 phn:

  Ngun: cha ni dung hin th khi user truy cp n,

  c th trang web khc, mt on film, mt hnh nh

  hoc hp thoi gi email.

  Nhn: c th l dng vn bn, hnh nh ngi

  dng kch vo. Nu l vn bn th thng c gch

  di.

  ch n (target): xc nh v tr ngun hin th.

 • Th to hyperlink

  31

  C hai dng lin kt:

  Internal hyperlink: l lin kt vi cc phn trong

  cng mt ti liu hoc lin kt cc trang trong cng

  website.

  External hyperlink: l lin kt vi cc trang trn

  website khc

  C php:

  Nhn

  URL: a ch ca trang lin kt

  Nhn: C th l dng text hoc hnh nh hoc mt button

 • Th to hyperlink

  32

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

  - - - - -

  - - - - - - -

  - -

  - - - - -

  - -

 • Th to hyperlink

  33

  Dng URL tng i lin kt n cc trang

  trong cng mt website

  V d:

  Using links

  Open Page1

 • Th to hyperlink

  34

  Dng URL tuyt i lin kt n cc trang

  trong website khc

  V d:

  Link

  Trang google

  Trang Yahoo

 • Th to hyperlink

  35

  Lin kt n cc phn trong cng trang:

  Nu ni dung trang web qu di th nn to

  bookmark, gip ngi nhanh chng chuyn n

  phn ni dung c th no .

  Gm hai bc

  To bookmark:

  To lin kt n bookmark

  Tiu Ni dung phn vn bn

  Nhn ca lin kt

 • Th to hyperlink

  36

  Lin kt n cc bookmark trong trang khc:

  V d: trang main

  M