Hüseyin Can - · PDF file Kitapta, Kültlerin; Sosyalist Ekim Devrimi, sosyalizmin...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hüseyin Can - · PDF file Kitapta, Kültlerin; Sosyalist Ekim Devrimi, sosyalizmin...

 • Hüseyin Can

  Ht imara vrktm ? Uz t

  •aüfBtjc tazatşaroelnglaB^Vo mazi.no ; .ı ’ ^ Ğ İ t o L T Tİw%

  •»rdarft O r d i y a S e r

  İşçi Kolektifi Yayınları

 • K Ü R T L E R v e S T A L İ N

  H ü sey in C an

  İşçi K olektifi Y a y ı n l a r ı

 • K Ü R T L E R v e S T A L İ N H üseyin Can

  e-mail huecan@ web.de

  Birinci Baskı N isan 2013

  Kapak Düzenleme İşçi Kolektifi

  Ön Kapak Fotoğrafları 31 Mart 1930’da S S C B ’nde yayım lanan

  Riya T eze gazetesinin 1. sayısının ön kapağı; ve Roja N û gazetesinin 1943’te yayımlanan

  27. sayısının ön kapağı.

  Tanıtım ve alıntılar dışında kitabın yazarı ve İşçi Kolektifi Yayınları’ndan

  izinsiz çoğaltılam az!

  Teşekkür Elinizdeki çalışmanın ortaya çıkmasında

  em eği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

  mailto:huecan@web.de

 • İÇ İN D E K İL E R

  Ö n sö z .................................................................................................................. 5

  I. B Ö L Ü M B üyük Sosyalist E kim D evrim i ve P d S B ’nde Sosyalizm in K uru luşunu n K ürtlere E tk ileri Ekim Devrimi’ne Katılan K ürtler............................................................ 27 - Ferik Polatbekov............................................................................................ 31 - Ereb Şetno.......................................................................................................36 Kürtler, Sosyalizm İnşasında..................................................................... 49 - Ebulqasim A. Lahûtî..................................................................................... 51 - Heciyî Cindî................................................................................................... 56 Sosyalist Anavatan Savunmasında Kürtler........................................... 70 - Rambout’un izlenimlerinden...................................................................... 76 - Sovyet Ermenistanı’nda Kürtler/1949...................................................... 78 Kürdistan’da 3S Etkileri - Cegerxwîn Şiirinde PdSB Etkisi.................................................................80 - Belge: Neue Zeit-1949................................................................................ 94

  II. BÖLÜM Üç K o n u - Üç T a v ır ............................................................................................ 101 K urdistan U y e z d ......................................................................................................119 - İsmail B eşik çi’nin Tavrı Ü zerine...................................................................... 143 - BELGE: „Azerbaycan Kürtleri“nden P arça .................................................166 K ürtler, Sürgüne G ön d erild i m i? ................................................................... 197 - Bazı İddialar ve G erçekler....................................... .*............ ......................... 210 - Ziya U lu soy ’un Y a n ılg ıs ı................................................................................... 224 M K C ve S ta l in ............................................................................... ..........................229 - Dr. Şıvan’m D eğerlendirm esi........................................................................... 254 Barzanilerin U zun Y ü r ü y ü şü ........................................................................... 267 - Uzun Yürüyüşçüler P dSB ‘nde.......................................................................... 280 P dSB +K E ve K U K M İlişk isi Ü zerine T e z le r .............................................291

 • III. BÖLÜM K ü r d is ta n (v e K ü r t ) „ S o l“ Ç e v r e le r in d e S ta lin D e ğ e r le n d ir m e le r i - T-KDP Dr. Ş ıv a n ....................................................................................................304 - K aw a ........................................................................................................................... 310 - Y ılm az G ü ney..........................................................................................................322 - PSK - Kemal B u rk ay............................................................................................327 - Tevgera Sosyalist a Kurdistane......................................................................... 338 - Kürdistan Öncü İşçi Partisi.................................................................................342 - R ızgarî.........................................................................................................................348 - H evdem ...................................................................................................................... 363 - Kürdistan Komünist Partisi.................................................................................365 - Tekoşina S o sy a list.................................................................................................380 - Partiya İslamiya K ürdistan.................................................................................383 - Kürdistanlı K om ünistler......................................................................................384 - Kürdistan Devrim ci Sosyalistleri..................................................................... 389 - Tevgera K om in ist...................................................................................................391 M odern R evizyonizm in O kulundan G eçe n ler ......................................... 394 - V ekil M u stefa ......................................................................................................... 399 - Cemşid H eyd er i..................................................................................................... 402 -C e li le Ç e lil ............................................................................................................... 407 - Eskere B oy ik ............................................................................................................409 - Hejare Ş a m il............................................................................................................413

  IV. BÖLÜM Stalin Savunulmadan Marksizm-Leninizm Savunulamaz! - 6 Mart 1994 SSMLS Panel’i..................................................................... 419 - Belgeler........................................................................................................ 452 - Stalin’e Yönelik Saldırılara Yanıtlar........................................................462 - Sonuç.............................................................................................................476

  Yararlanılan Kaynaklar............................................................................484 Kısaltmalar...................................................................................................488

 • ÖNSÖZ

  “Kürtler ve Stalin” bağlam ında bir incelem eye, değişik neden ve gerekçelerle ihtiyaç vardı. Ö zellik le 89/91 dönem inde M odem revizyonistlerin önderliğindeki Sovyetler Birliği ve uydusu konumundaki blokta bilinen gelişm elerin ardında Kürt siyasal çevrelerinde, özelde “sol” söylem e sahip kesim de Stalin k işiliğ i etrafında Leninizm e ve proletarya diktatörlüğü -dönem i- Sovyetler B irliğ i’ne [PdSB] karşı çok yönlü ve bütünüyle çarpıtma-iftira-karalamadan ibaret yoğun saldırılar başladı. Dünya genelinde hakim bulunan antikomünist saldırganlıktan ilhamını alan sosyalizm karşıtlığı, antiStalin tem elde bugün yeniden işçi ve em ekçi kitlelere dayatılm ış durumda. İçlerinde akşam „kom ünist“ yatıp sabah antikomünist kalkanların da bulunduğu bu cenahtaki ezici çoğunluk için m-I söylem , „kom ünist“ iddia ve sahtece de o lsa „sosyaIizm savunusu'1 gibi bir dönem in ideolojik gereksinim leri çoktan terk edildi. Sosyalizm , s ın ıf m ücadelesi, Leninizm gibi pek çok ideolojik-teorik konuyla hiç bir ilgileri bulunmayan kimi sahte kom ünist kılıflar altında, bazıları sosyaldem okrat içerikte bir tür .b eled iye sosyalizm i’ kulvarlarında yol alarak ve hatta içlerinde artık sosyalizm den uzak durulmasını öğütleyenlerin de bulunduğu bu cenahtaki tüm kesim ler, bugün hala ısrarla Stalin’e karşı düşm anlığı bırakmış değiller. Stalin eleştirisi yapmayan, “eleştiri” adı altında tam bir saldırganlıkla karalama, iftira, çarpıtma vs. faaliyeti yürüten bu tür çevrelerin tavrının irdelenmesi gerekiyordu. Çünkü başta geniş işçi ve em ekçi kitleler gelm ek üzere; kom ünizm e sempati duyan, PdSB sosyalist deneyine sahip çıkan dürüst devrim ci insanları, hatta bir bakıma Stalin’i savunma çeperinde tutunmaya çalışanları da yer yer kapsayan bu burjuva ideolojik kuşatmaya karşı, Stalin Savunulmadan Marksizm Leninizm Savunulam az [SSM LS] tem elinde Kürdistan kamuoyuna da gerçeklerin açıklanması gerekiyordu. 89/91 süreci ile birlikte yaygınlaşan sözkonusu antikomünizm cereyanına kapılan, m evcut konjonktürel ideolojik koşulların etkisi altında Stalin üzerine yanlış bilgi ile kafaları doldurulmuş genç insanların Stalin gerçekliğini doğru tem ellerde öğrenebilm eleri bakımından da elinizdeki çalışm anın hazırlanması mutlak bir gereksinim haline geldi. Kuşkusuz ki, elinizdeki kitap ile tek başına var