Hr en financien

download Hr en financien

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Workshop Financien voor HR Manager

Transcript of Hr en financien

 • 1. 1GITP18-10-2010 drs. ing. Rob Latten MBA 013 - 464 80 99Rob.Latten@GITP.NLHR en financinEen inleiding18 oktober 2010

2. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Een overzicht Kosten en kostprijzen Budgettering Corporate financeManagement-informatie (BSC)Treasury(o.a financiering, aantrekken middelen)Cashmanagement(o.a. geldstroom- en liquiditeitenbeheer)Management and cost accountingFinancieel management Financial accountingProcesbeheersingRisicomanagement modellen (COSO) Corporate Governance Beheersing ICT Jaarverslaggeving (o.a. balans, w/v-rekening, kasstroomoverzicht) Sarbanes Oxley en TabaksblatRatio-analyseIn control statement Regelgeving (RJ, IFRS, etc.) Besturing, toezicht en afleggenvan verantwoording.AO / IC 2 3. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Agenda 1. strategie 2. financin 3. wet op de jaarrekening 4. ratio analyse 5. HR-accounting 3 4. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Goed personeelsbeleid is lastiger danfinancieel beleid 4 5. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Vakjargon 5 6. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Wie doet wat (functies)?Financieel directeurControllerFinancieel administrateur Accountant (in vs. ex)en boekhouder 6 7. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 1. strategie7 8. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010StrategieformuleringVisie, missie,Business plandoelstellingen,strategie, beleid Toekomstige situatieAannames, onzekerheid, onvolledige informatie Invoering gemaaktekeuze Implementatieplan,acties,control: controle en Huidige situatiebijsturing Probleem analyseVerleden, feiten, analyseren8 9. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Samenhangbegrippen9 10. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Essentie van strategie EXTERNkansen en bedreigingen Omgeving Klanten MaatschappijLeveranciers Markt INTERN Bedrijfskolomsterktes en zwaktes Resultaten Mensen Middelen Structuur Cultuur Ketens Missie VisieStrategie: - Doelstellingen - Maatregelen, scenario's 10 11. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Cirkel van Deming PlanDo ActCheckteringg verbe rginBo tin ueCon 11 12. Rob Latten18-10-201018-10-2010 Hoe werkt strategie? PLAN - S1Maken Strategisch plan STRATEGISCH BESTUREN ACT S4 DO S2 Kaders BijsturenUitvoeren, MetenStrategisch planStrategisch plan PLAN - T1Maken Tactisch plan CHECK S3Excepties Control TACTISCH Strategisch planBESTUREN BesturendeACT T4 DO T2 Kaders ProcessenRapportageBijsturenUitvoeren, MetenTactisch planTactisch plan PLAN - O1 Maken Operationeel planCHECK T3ExceptiesTactischeOPERATIONEEL Control BESTUREN ACT O4DO O2 Rapportage BijsturenUitvoeren, Meten Operationeel plan Operationeel plan CHECK O3 Operationele Control12 13. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Methoden en technieken van beheersingPlan DoCheck Act Financial Meerjarenbegroting AdministratieveInterne controleRolling forecast control JaarbegrotingorganisatieFinancial audit Boekhouding Benchmarking Managementsrapportage Jaarrekening Datawarehouse Cost Activiteitenplanning Boekhouding Budgetrapportages Make-or-buy controlBudgetterenKostenverdeelstaatOutsourcingABCSSC Tactical SituatieanalyseKSF en KPIBSC BSC controlStrategieformulering BSC Kerntakenbudgettering Kerntakenbudgettering Kerntakenbudgettering Operationele auditing Activiteitenplannen ProcessUitgangspunten KSF en KPIInterne controleProcesinrichting controlprocesinrichting Risicoanalyse Operational audit 7-stappenmodelProces benchmarking ChainSWOT ERP Managementsrapportage Outsourcing controlCRMCRM VoorraadoptimalisatieSRMSRMSLAProcesmanagementPreferred suppliers ProjectGOTIKGOTIK GOTIK GOTIK control Bron: Franssen, M. en Schepers, F. (2004). 13 14. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 2. financin 14 15. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Verschil in aandacht > Externe belanghebbenden (afnemers, kredietinstellingen, aandeelhouders, leveranciers): Verstrekken van informatie Afleggen van verantwoording > Interne belanghebbenden (management en werknemers): Planningsbeslissingen Control-beslissingen 15 16. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010De spelregels > Er is (financile) informatie nodig voor diverse betrokkenen.> Er is (financile) informatie nodig om de organisatie aan te sturen, te richten op de toekomst.> Er zijn randvoorwaarden (zoals wetten) die leiden tot boekhoudkundige systemen (de spelregels). 16 17. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 17 18. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Beleidscyclus (1) Strategisch planMeerjarenplan toekomst Jaarplanbegroting JaarverslagevaluatieKwartaalcijfersbudget 18 19. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Beleidscyclus (2)December: jaarplan en begroting Oktober: kwartaalcijfersApril: jaarverslag kwartaalcijfersSeptember: uitgangspunten jaarplan en begrotingJuni: businessplanJuli: halfjaarcijfers 19 20. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 3. Wet op de Jaarrekening 20 21. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 Wet op de jaarrekening (1) De jaarrekening geeft, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd,een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat,alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat,omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. 21 22. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010 Wet op de jaarrekening (2) > Boek 2, titel 8 B.W., art. 360-404 > rechtspersonen > belanghebbenden inzicht geven > voorschriften > goedkeuring door A.V.A. > deskundigen verklaring > beroep bij ondernemingskamer 22 23. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Eisen aan het jaarverslag Criteria: > getrouwheid > duidelijkheid > stelselmatigheidBeginselen: > voorzichtigheid (verliezen meteen nemen) > realisatie (winsten nemen als gerealiseerd) > toerekening (kosten en opbrengsten toerekenen) > continuteit (werkzaamheden lopen door)Substance over form 23 24. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010 Externe verslaglegging Een jaarverslag dient te bevatten: A. Jaarrekening (financile gegevens):1. Balans2. Winst- en verliesrekening (=resultatenrekening)3. (evt.) Herkomst en besteding van middelen(=kasstroom)4. Toelichting of uitsplitsing van de gegevens. B. Overige gegevens:5. Directieverslag6. Verslag Raad Van Commissarissen7. Accountantsverklaring. C. Verwachtingen voor de toekomst24 25. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010Andere wetgeving > Nederlandse wet op de jaarrekening is ondergeschikt aan de IFRS. Daarnaast regels opgesteld door de raad voor de jaarverslaglegging (RJ). > IFRS (per 1-1-2005) voor alle ondernemingen die op de Europese beurs zijn genoteerd. Geldig voor de gehele Europese Unie. Opvolger van de IAS. Opgesteld door de IASB. > US-GAAP voor alle ondernemingen die op de Amerikaanse beurs zijn genoteerd. > Amerikaanse beurswaarhond (SEC) wil IFRS en US- GAAP nu meer laten aansluiten en verplichting tot dubbele rapportage verlichten. 25 26. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010Accountantverklaring > In grote lijnen vier soorten Een goedkeurende accountantsverklaring Een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking) Een verklaring van oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid) Een verklaring met beperking (materile bedenking of onzekerheid)26 27. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010Alleen accountantverklaring (1) ? > Opdrachtbevestiging van de accountant Zoek de reikwijdte van de opdracht. Kan verder gaan dan een accountants assurance, de zgn "additional agreed on procedures" (b.v uitbrengen v/e accountantsverslag naast een opinie). Ook: wat gebeurt bij signalen van onvolkomenheden (audit bevindingen op bijv. de gebieden: fraude, AOIC of verslaggeving) en de "quality standards" > Management letter Richt zich alleen en uitsluitend op de kwaliteit van de administratieve organisatie en de hierin minimaal aanwezige interne beheersing. Dit verslag moet schriftelijk gebeuren. Vaak wordt dit alleen uitgebracht indien de acc. hiertoe voldoende aanleiding voor heeft.27 28. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010 Alleen accountantverklaring (2) ? > Accountantsrapport Dit rapport richt zich op het beeld van de jaarrekening > "Letter of Representation Ook wel bevestiging bij de jaarrekening genoemd. Informatie over alle zaken waarover de accountant geen sluitende assurance kan verkrijgen en aldus het verantwoordelijke mgt laat verklaren dat hierin geen impact voor zijn werkzaamheden kan en zal voortkomen. Idem voor een "lawyers of fiscal letter" 28 29. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 3 a. Verleden 29 30. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010StrategieformuleringVisie, missie,Business plandoelstellingen,strategie, beleid Toekomstige situatieAannames, onzekerheid, onvolledige informatie Invoering gemaaktekeuze Implementatieplan,acties,control: controle en Huidige situatiebijsturing Probleem analyseVerleden, feiten, analyseren30 31. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010 3 belangrijke administraties > Resultatenrekening (periode)> Balans (moment) > Kasstroomoverzicht (periode)31 32. Rob Latten 18-10-2010 18-10-2010DefinitiesWinst- en verliesrekening: Een weergave van de in een bepaalde periode behaalde opbrengsten, de in verband daarmee gemaakte kosten en het resultaat.Balans: Een systematisch ingedeelde en in cijfers uitgedrukte moment opname van bezittingen, schulden en eigen vermogen. 32 33. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010 Winst & verliesrekening Opbrengsten = omzet kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering-/- Bedrijfsresultaat =financile baten en lasten(rentekosten, verlies op deelnemingen, belastingen)+/- Resultaat uit gewone bedrijfsvoering= bijzondere baten en lasten+/- Nettoresultaat= 33 34. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010Balans (SCONTRO)ActivaPassiva vast eigen vermogen > materieel> geplaatst kapitaal > immaterieel> reserve > financieel voorzieningen vlottendlang vreemd vermogen > voorraden enonderhanden werkkort vreemd vermogen > vorderingen endebiteuren > effecten > geld of Liquidemiddelen 34 35. Rob Latten18-10-2010 18-10-2010 Balans en ResultatenrekeningAls je bij het boekhouden uiteindelijk all