Hotel koop

of 14

 • date post

  19-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hotel koop

 • 7/23/2019 Hotel koop

  1/14

  PR

  OSTOR

  ZNANSTVENI ASOPIS ZA ARHITEKTURU I URBANIZAMA SCHOLARLY JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

  21 [2013] 1 [45]

  ISSN 1330-0652CODEN PORREVUDK | UDC71/7221 [2013] 1 [45]1-2341-6 [2013]

  SVEUILITEU ZAGREBU,ARHITEKTONSKIFAKULTETUNIVERSITYOF ZAGREB,FACULTYOF ARCHITECTURE

  POSEBNI OTISAK / SEPARAT OFFPRINT

  14-25 Ljiljana Blagojevi

  Borislav Vukievi

  Hotel Ko-op u Ulcinjuarhitekata Hinka Bauerai Marijana Haberlea

  Izvorni znanstveni lanakUDK 72.036:728(497.16 Ulcinj)19

  Hotel Co-op in Ulcinjby Architects Hinko Bauerand Marijan Haberle

  Original Scientific PaperUDC 72.036:728(497.16 Ulcinj)19

  Znanstveni prilozi Scientific Papers

 • 7/23/2019 Hotel koop

  2/14

  Sl. 1. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op s Bidimovom kulom u Ulcinju, 1939., pogled s moraFig. 1. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel with Bidims Tower, Ulcinj, 1939, view from the sea

 • 7/23/2019 Hotel koop

  3/14

  Znanstveni prilozi |Scientific Papers 21[2013] 1[45] PR

  Ljiljana Blagojevi, Borislav Vukievi

  Hotel Ko-op u Ulcinjuarhitekata Hinka Bauera i Marijana Haberlea

  Hotel Co-op in Ulcinjby Architects Hinko Bauer and Marijan Haberle

  Bauer, HinkoHaberle, Marijan

  hotel Ko-ophrvatska moderna arhitekturaUlcinj, Crna Gora

  Na temelju istraivanja arhivske grae i dokumentacijskih izvora u lanku jepredstavljen hotel Ko-op u Ulcinju arhitekata Hinka Bauera i Marijana Haberlea,otvoren 1939. godine. Ovaj izuzetni primjer hrvatske moderne zauzima osobitomjesto u arhitekturi meuratnog razdoblja u Crnoj Gori, a ujedno je to i prvimoderni hotel na crnogorskom primorju. Hotel je temeljito obnovljen nakonpotresa 1979. i sruen 2007. godine.

  Based on the research of archival sources and other documents, theents the Co-op Hotel in Ulcinj built by Hinko Bauer and Marijan Haopened in 1939. This remarkable example of Croatian modernism takplace among the architectural works of the interwar period in Montenbeing at the same time the first modern hotel on the Montenegrinhotel was reconstructed after the 1979 earthquake and demolished

  Bauer, HinkoHaberle, Marijan

  Co-op HotelCroatian modern architectureUlcinj, Montenegro

  Univerzitet u BeograduArhitektonski fakultetSrbija -11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73

  Univerzitet Donja Gorica, PodgoricaFakultet umjetnostiCrna Gora -81000 Podgorica, Donja Gorica

  Izvorni znanstveni lanak

  UDK 72.036:728(497.16 Ulcinj)19

  Tehnike znanosti / Arhitektura i urbanizam

  2.01.04. -Povijest i teorija arhitekturei zatita graditeljskog naslijea

  lanak primljen / prihvaen: 29. 6. 2012. / 10. 6. 2013.

  University of BelgradeFaculty of ArchitectureSerbi -11000 Beograd, 73 King Aleksandar Boulevard

  University of Donja Gorica, PodgoricaFaculty of ArtsMontenegr -81000 Podgorica, Donja Gorica

  Original Scientific Paper

  UDC 72.036:728(497.16 Ulcinj)19

  Technical Sciences / Architecture and Urban Planning

  2.01.04. -History and Theory of Architectureand Preservation of the Built Heritage

  Article Received / Accepted: 29. 6. 2012. / 10. 6. 2013.

 • 7/23/2019 Hotel koop

  4/14

  16 PROSTOR 1[45] 21[2013] 14-25 LJ. BLAGOJEVI, B. VUKIEVI Hotel Ko-op u Ulcinju Znanstveni prilozi |Scientific P

  UVOD

  INTRODUCTION

  Hotel Ko-op u Ulcinju, otvoren 1939. go-dine1, prvi je moderni hotel na crnogorskomprimorju zasnovan na konstruktivno-tehno-lokim, estetskim i socijalnim naelima su-vremene arhitekture. Naziv Ko-op, u uemsmislu, kratica je koja oznaava kooperativ-nu (zadrugarsku) investiciju i upravljanje ho-

  telom. U irem znaenju, arhitektura te zgra-de pripada avangardnoj estetskoj produkcijikoja je analogna idejama Nove objektivnosti(Neue Sachlichkeit),odnosno arhitektonskimi umjetnikim radovima iz Co-opciklusa vi-carskog arhitekta Hannesa Meyera [Basel,1889. -Lugano, 1954.].2Ulcinjski Ko-op pro-jektirali su zagrebaki arhitekti druge genera-cije hrvatske moderne - Hinko Bauer [Trst,1908. - Zagreb, 1986.] i Marijan Haberle [Za-greb, 1908. - Rijeka, 1979.]. U lanku se naosnovi usporedbenih i povijesnih analiza iz-vode teorijske interpretacije o arhitekturi ho-tela Ko-op i njenu odnosu prema objekti-vistikoj estetici.

  U razdoblju zajednikoga rada od 1934. do1940. godine Bauer i Haberle dominirali suarhitektonskim natjeajima na prostoru tada-nje Jugoslavije osvajajui nagrade za znaaj-ne javne i dravne zgrade, od kojih su neke iizvedene pa ih to smjeta u red kljunih pro-tagonista hrvatske moderne.3 Njihov je radjo 1938. godine uvrten u antologijski izborArhitektura u Hrvatskoj 1888.-1938. Vladi-mira Potonjaka.4Znaenje izvedenih zgradaosobito istie Tomislav Premerl i tvrdi da je

  Haberle -dodat emo: radei do 1940. ne zajedno s Bauerom -u predratnim otima pokazao i dokazao pravi kreativnistruktivizam i estetski funkcionalizam.ravo su ove odrednice u sreditu arhitekske koncepcije hotela Ko-op u Ulcinju, okako ih potanko navodi Neven egvi kao najvii doprinos (hrvatske modopem razvitku arhitekture najnovijegmena vidi iroki metodski zahvat uzprihvaanje doktrinarnih konstruktivistili funkcionalistikih stavova i postRadi se o jednom estetskom funkcionmu, koji obuhvaa i svladava upravo szahtjeva: od najsuptilnijih personalnihnaglaenih kolektivnih.6

  Prostorno-estetska ideja hotela Ko-op postavljena u odnosu na niz zahtjeva: olektivnih zahtjeva programa ugostitegraevine zadrugarskog podruja i s timvezane funkcionalnosti, uinkovitosti i nominosti do individualnoga estetskog

  za koji je svojstven autorskom pristupu Bra i Haberlea, kako sami piu, sasvim ju smislu svrhe kojoj e posluiti.7Posebhotela zasnovana je na ekonomskom nazadrugarskog ulaganja i arhitektonski razna u strogim okvirima, normama i standma socijalnog i odgovarajuega graeprograma Saveza nabavljakih zadruga dnih slubenika Kraljevine Jugoslavije, kbio naruitelj projekta. U zgradi su zasljeni inenjerska racionalnost i uinkovsklopa i armiranobetonske konstrukcije

  1 Projekt je dovren 1937. Prva ponudbena licitapodizanje zgrade objavljena je 8. svibnja 1937. u benim novinama [*** 1937: 80], kamen temeljac pje 28. lipnja 1938., a hotel je otvoren za javnost posezone 1939. godine [*** 1939: 373]. Premerl[1981990: 184] navodi da je natjeaj odran 1936. godin

  2 Hays, 1996: 82-119

  3 U sklopu arhitektonskog studija koji zajedno osi vode u Zagrebu, Bauer i Haberle osim hotela u Uizvode u Zagrebu: Zagrebaki zbor na Savskoj ce1936.-1939. (djelomina izvedba); Inenjerski domrottijevoj ulici 4, 1937. (izveden samo dio projekta)obitelji Aleksander na Gornjem Prekriju 12, 1937. i oSchwarz u Torbarovoj ul. 11, 1938. te projekt za niarsku bolnicu na Rebru (1938.-1940.), koju e Hsamostalno dovriti 1947. [Izvori: Premerl, 1971986: 9; Zagorac, 2008: 212; Uchytil, Barii MaKahrovi, 2009: 39, 107; *** 1991: 120; *** 2009.]. u posmrtno objavljenoj knjizi Bauerovih tekstova nano da suradnja dvojice arhitekata poinje 1936. [B2011: 6; Domljan, 2011: 415], veina izvora navod

  godinu. Na natjeajima u tandemu osvajaju niz nagotkupa. [Vidjeti: *** 1936; Bauer, Haberle, 1936.ab; 1936.c; 1937; 1938; Haberle, Bauer, 1936; 1937a; 1938.b; Martinis, 1935: 128]

  4 Potonjak, 1938: 55

  5 Premerl, 1979: 18

  6 egvi, 1955: 10

  7 Bauer, Haberle, 1937: 103

  8 Usp.: piri, 1999: 112

  9 Haberle, Bauer, 1938: 85

  10 Bauer, Haberle, 1937: 101

 • 7/23/2019 Hotel koop

  5/14

  Znanstveni prilozi |Scientific Papers Hotel Ko-op u Ulcinju LJ. BLAGOJEVI, B. VUKIEVI 14-25 21[2013] 1[45] PR

  nih krovnih terasa, tipizacije, serijalizacije icjelokupne graevne ekonominosti. Estetskiizraz razvijen je na naelima geometrijske ap-strakcije elementarne kompozicije liene bilokakve metaforinosti ili dekorativnosti i po-godno smjetene u prirodni okoli.8 Poseb-nost zgrade potjee od estetskog funkciona-lizma koji je svojstven radu Bauera i Haber-

  lea. Piui o svojim natjeajnim projektima,arhitekti krtim, preciznim rjenikom iznosesvoje stajalite oko estetskog izraza, primje-rice: Obradom vanjtine nastojalo se objekatobiljeiti prema njegovoj namjeni, naglaujuipri tom prostorno i konstruktivno rjeenje, abez ikakovih dekorativnih aplikacija9, ili:Bez naroitih formalnih pomagala nastoja-lo se zgodnom grupacijom masa usred zele-nila (zgradi) dati (...) prijatan izgled.10HotelKo-op u Ulcinju rezultat je upravo ovako defi-niranog prostorno-estetskoga naela dosljed-no provedenog.

  Osim osnovnog razloga to kao arhitekton-

  sko djelo samo po sebi jest -od interesa dapostane predmet opsenije znanstvene stu-dije u ovom lanku, hotel Ko-op u Ulcinju je-dan je od svega nekoliko modernistikih zgra-da koje su u Crnoj Gori izgraene u razdobljuizmeu dva svjetska rata i kao takva kljunije doprinos hrvatske arhitekture razvoju ranemoderne u regiji.11Dodatan razlog da istra-imo njegov kulturno-povijesni trag jest tajto hotel vie ne postoji, a u Dravnom arhivuCrne Gore nije zabiljeeno da je sauvanaprojektna dokumentacija. U Bauerovoj ostav-

  tini, kako nam je potvrdio arhitektov sindr.sc. Ivan Bauer, nema sauvanih dokume-nata o hotelu, a u Haberleovu osobnom fon-du u Hrvatskome muzeju arhitekture Hrvat-ske akademije znanosti i umjetnosti [HAZU]uva se jedna fotografija iz arhitektova pre-zentacijskog albuma. Nakon oteenja u bom-bardiranju 1943. godine hotel je poslije rata

  popravljen i 1947. otvoren kao Radniko od-maralite Centralnog odbora Jedinstvenihsindikata Jugoslavije Ivan Milutinovi12 te1955. preureen u Grand hotel Galeb13, aizmeu 1962. i 1964. dograeno mu je novokrilo u zaleu, postavljeno okomito na po-stojei volumen. Ponovno je oteen u potre-su 1979. godine i temeljito rekonstruiran1982., kada je dio izvorne konstrukcije uklop-ljen u novoizgraeni hotel Galeb14, koji je isam konano sruen 2007. godine.

  UVJETI, OKVIRIPOETCIRAZVOJAT