HOTARARE - Câmpina. … · Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de...

of 34 /34
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL PRAHOVA HOTARARE privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func(ii al Spitalului de Psihiatrie VoiIa Campina Avand in vedere expunerea de motive nr.69.177/20 august 2018 a d-lui ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina; Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.69.178/20 august 2018, promovat de Directia juridica - Compartiment resurse umane din cadrul Primariei Municipiului Campina; - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii $i comer^, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.; - avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.179/20 august 2018; - adresa nr.6.140/8 august 2018 a Spitalului de Psihiatrie Voila inregistrata la Consiliul local al Municipiului Campina sub nr.69.172/10 august 2018; - adresa nr.XI/A/18460, 24487/SP/6244/6 iunie 2018 a Ministerului Sanata^ii - Direc{ia Management sJ Structuri Sanitare, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.l6.577/18 iunie 2018; In conformitate cu prevederile: - art.l5 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G. nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin H.G.R. nr.56/2009; - art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata; In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata, Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare. Art.l. - Aproba Organigrama $i Statul de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina, conform ANEXELOR nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.51/2 aprilie 2018 privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

Transcript of HOTARARE - Câmpina. … · Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de...

 • CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CAMPINA

  JUDEJUL PRAHOVA

  HOTARAREprivind aprobarea Organigramei $i a Statului de func(ii

  al Spitalului de Psihiatrie VoiIa Campina

  Avand in vedere expunerea de motive nr.69.177/20 august 2018 a d-luiing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propuneaprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie VoilaCampina;

  Tinand seama de:- raportul de specialitate nr.69.178/20 august 2018, promovat de Directia

  juridica - Compartiment resurse umane din cadrul Primariei Municipiului Campina;- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

  Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,servicii $i comer^, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

  - avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.179/20 august2018;

  - adresa nr.6.140/8 august 2018 a Spitalului de Psihiatrie Voila inregistrata laConsiliul local al Municipiului Campina sub nr.69.172/10 august 2018;

  - adresa nr.XI/A/18460, 24487/SP/6244/6 iunie 2018 a Ministerului Sanata^ii -Direc{ia Management sJ Structuri Sanitare, inregistrata la Primaria MunicipiuluiCampina sub nr.l6.577/18 iunie 2018;

  In conformitate cu prevederile:- art.l5 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G.

  nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate deMinisterul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prinH.G.R. nr.56/2009;

  - art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privindadministra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

  In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legeanr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata,

  Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

  Art.l. - Aproba Organigrama $i Statul de func{ii al Spitalului de Psihiatrie VoilaCampina, conform ANEXELOR nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezentahotarare.

  Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.51/2 aprilie2018 privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de PsihiatrieVoila Campina.

 • Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;- Primarului Municipiului Campina;- Directiei economice;- Directieijuridice;- Compartimentului resurse umane;- Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

  Pre$edinte de $edin{a,Consilier,

  dl.Dima Gabriel - VaIeriu'

  Contrasemneaza,'Secretar,

  jr.Mofldoveanu Elena

  Campina, 30 august 2018

  Nr. 120

  Cod FP-06-01, ver.l

 • ORGANIGRAMASPTTALULUI DE PSIHIATRIE VOILA

  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI,PROTECTIE CIVILA Sl SITUATII DE URGENTA

  SERVICIUL PENTRU PREVENIREA INFECTIILORASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (FOST CPCIN)

  MANAGER

  COMITETUL DIRECTOR

  DIRECTOR INGRIJIRI

  COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL

  STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALISERVICIILOR MEDICALE(ORGANIZAT CA'

  SERVICIU)

  COMPARTIMENT AUDIT

  SERVICIU R.U.

  COMPARTIMENT CONTENCI

  COMPARTIMENT CLERICAL

  DIRECTOR MEDICAL

  STRUCTURI DEPRIMIRI

  URGENJE

  COMPARTIMENT DEEVALUARE Sl STATISTICA

  MEDICALA (ORGANIZAT CASERVICIU)

  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

  SECTH / COMPARTIMENT CUPATURI

  ALTE STRUCTURIFUNCTIONALE

  MEDICALE

  <<2'o'2!0)

  o'+̂roE|

  0)

  tCDO.

  OO

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILAMun. Campina, str. Voila nr. 114,jud. Prahova

  TEL:0344/101 118: FAX:0344/102 034E-mail: [email protected] Web:www.spitalulvoila

  Operatorde date cu caracterpersonal nr.36990

  cJ

  STAT DE FUNCTIIVALABIL CU DATA DE 01.09.2018

  Conform Normativ Aprobat prin Ord. MS. 1224/2010Ord. 1101/2016 pentru SPIAAM

  Ord. 1519/2009 pentru Ambulantier conducator autoOrd. 975/2012 pentru Structura de management al calitatii serviciilor

  Nr.crt.

  DENUMIREA FUNCTIEI (L. 153/2017) Specialitatea Nivel studiiCuantum

  post Numele $i prenumele

  COMITET DIRECTOR Normat 4 Existent 4 Ocupat 40

  l2

  3

  4

  l

  Manager, gradul I, gr.4

  Director medical, gradul I, gr.5

  Director financ.-contab., gradul I, gr.3

  Director ingrijiri gradul I, gr.5

  2

  Medic

  Medic

  Economist

  Asist. med. pr.

  3

  S

  sS

  PL

  4

  l

  l

  l

  l

  5

  Minescu Irina

  Mihai Gabriel Irinel

  Popescu Florentina Clara

  Felea Emil

  MarinRoxanaText Box

 • PSIHIATRIE ACUTI 1

  PERSONAL SANIT. SUPERJOR

  NR. PATURI = 70 (DIN CARE 20 PATURI PSIHIATRIE CRONICl)

  Normat 5 Existent 50

  5

  67

  8

  9

  1

  Medic primar $ef sectie, gradul I, gr.5 (dr.in s,tiintemedicale)

  Medic primar, gr.3

  Medic primar, gr.3

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2

  2Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  - S' ' ' in// 5 -v^

  Iosifescu Renata Beatricev v./ i

  - ' / '' iGeorfeescu Maria Riixa'ndra

  Cre{u'@arf^ x^tiL/ /i^ I

  Grigora$^o4%'"^te^

  vacant

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 22 Existent 18 Ocupat140

  1011121314151617

  1819

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  1Asistent med.pr,gr.5

  Asistent rned.pr.sef,gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.deb., gr.5

  Asistent med.pr.,gr.4

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr.. gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr.,gr.4

  Asistent med.,gr.5

  Asistent med.,gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  2Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  3PL

  S

  PL

  PL

  S

  S

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  S

  S

  S

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ]

  1

  1

  1

  1

  1

  5vacant temporar-rezervat

  Nita Cristina Marilena

  Calin Dumitru

  Calin Mariana

  Stoica Maria

  Vacant

  Mihalache Maria Erna

  Rizea Adriana

  Balc Georgeta

  Tanase Adriana

  Grad Sanda

  Vacant

  Badiceanu Petronela

  Soare Alina Antonela

  Nicolaescu Felicia

  Comanescu Dragos

  vacant

  Popa Florina

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 7

  0

  2829

  303132

  3334

  1

  Infirmiera, gr.5

  InfirmierS, gr.4

  Infirmiera, gr.4Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.4Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitate

  3G

  G

  GG

  G

  GG

  41

  1

  11

  1

  11

  g"_r -̂*"Irimioiu Vasilica

  Dochia Gabriela

  Irimiea Mihaela MariaVacaru Maria

  Vasioiu Georgeta

  Badea Marilenavacant

  INGRIJITOARE CURATENIE Normat 3 Existent 3 Ocupat 1

  0

  3536

  37

  1

  Ingrijitoare curatenie, gr.3

  Ingrijitoare curatenie, gr.5

  Ingrijitoare curatenie, gr.5

  2 3GG

  G

  4

  1

  1

  1

  5Dorobantu Andreea

  vacant

  vacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PSIHIATRIE ACUTI2

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR

  NR. PATURI = 70 (DIN CARE 20 PATURI PSIHIATRIE CRONICP,Normat 5 Existent 5

  0

  38

  39

  404142

  1

  Medic primar sef sectie, gradul I, gr.4

  Medic primar, gr.5 (dr.in stiin|e medicale)

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2Medic specialist, gr.2

  2

  PsihiatriePsihiatrie

  Psihiatrie

  PsihiatriePsihiatrie

  3

  SS

  S

  SS

  4

  11

  1

  11

  ^^ss====^

  Jianu BogdanStroe Marilena

  Stroe $tefan

  Jianu AlexandruVacant

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 22 Existent 16 Ocupat 13

  0

  43

  44

  45464748

  49

  50

  5152535455565758

  1Asistent med. pr.sef., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med., gr.5

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  2Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  S

  PL

  PL

  PL

  PL

  S

  PL

  S

  S

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5NitS Burloiu Luminita

  Danciu Georgeta

  Postolache Daniela

  Danciu Marian

  Lamba Marius

  Serban Andrei

  Nicolaescu Catalina

  Serban Ana Vandana

  Antimiu Maria

  Padineanu Mihaela Crina

  Diaconescu Florina

  Gratie Mihaela

  Foi$ Ecaterina

  vacant

  vacant

  vacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PERSONAL AUXILIAR SANITAR ^ ^V / X

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 8 Ocupaf/6 / i0

  59

  60

  616263

  64

  65

  66

  l

  Infirmiera, gr.3

  Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.3

  Infirmiera, gr.4

  Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  3G

  G

  GGG

  G

  G

  G

  4l

  l

  lll

  l

  l

  l

  llr-'l|pt>A /-5 * - "

  Tanase fl^Q

 • PSlHIATRIE ACUTI3

  PERSONAL SANIT. SUPERlOR

  NR. PATURI = 75 (DIN CARE 20 PA.TTOI PSlHIATRIE CRQNICI)Normat 5 Existent 5 Ocupat/v 3

  0

  70

  71727374

  1

  Medic primar sef sectie, gradul I, gr.5

  Medic primar, gr.5

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr. 1

  2Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  I

  1

  j! , -- Sr'''Vacant Vy"-" /

  vacant ten^prarncgzervat ^Radoi ElizaX^2'CiPv^x

  Stefan Mihut Mihail"

  Jianu Roxana Elena

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 23 Existent 16 Ocupat 130

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  828384858687888990

  1Asistent med. pr.sef., gr.5

  Asistent med, gr.5

  Asistent med.pr., gr.2

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr. 2

  Asistent med., gr.2

  Asistent med.deb., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med., gr.5

  2Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  S

  S

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Bumbacea Georgeta

  Baranga Camelia

  Topala Corina Oana

  Cristian Mihaela

  Piele Mihaela

  Dumitrache Simona

  Istratoiu Gabriel

  Pitis Corina

  LazSr Gabriela Andreea

  Bumbacea Marian Valentin

  Pitis Adrian Bogdan

  Toader Razvan

  Elisei Monica

  vacant

  vacant

  vacant

  PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 6 Ocupat 50

  919293949596

  1Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera ,gr.4Infirmiera, gr.2Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  Curs de specialitate

  3GGGGGG

  4111111

  5Lupei EcaterinaStoica CristinaConstantin MariaAldescu Ancuta MihaelaBoian Mariavacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • INGRIJITOARE CURATENIE Normat 3 xisienExistfent 2 OcupatO

  9798

  1Ingrijitoare curatenie, gr.3

  Ingrijitoare curatenie,gr.3

  2 3G

  G

  41

  1

  j ,. g - - - > ' < ' * AAnca Efena Irina |

  Ichim Gterifla - L'

  MarinRoxanaText Box

 • PSlHIATRIE ACUTI 4

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR

  NR. PATURI = 70 (DIN CARE 20 PATPCI PSlHIATRIE CRONICI)

  Normat 5 Existent 5 Octip;0

  99

  100101102103

  1Medic primar sef sectie, gradul I, gr.5 (dr.m s,tiintemedicale)

  Medic specialist, gr.5 (dr.in siiinte medicale)

  Medic primar, gr.3

  Medic specialisl, gr. 3

  Medic specialist, gr. 1

  2Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  ttr^ * .,: |Vi

 • PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 8 Ocupfttf0

  119120121122123124125126

  1

  lnfirmiera, gr.5lnfirmiera, gr.5lnfirmiera, gr.5Infirmiera, gr.4

  Infirmiera,gr.5

  lnfirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  3GGGGGGGG

  411111111

  V*'V 5 :-: 'PaunEfl^a>o-Popescu ^&ana'ji"- "i i''-"t3''̂Stanica GeorgtR^ "- * '̂Dumitrescu Catalina

  Hodorog Lucretia Cristina

  Pop LilianaDumitru Magdalenavacant

  INGRlJITOARE CURATENIE Normat 6 Existcnt 3 Ocupat 00

  127

  I28

  129

  1Ingrijitoare curatenie, gr.5Ingrijitoare curatenie, gr.4

  Ingrijitoare curatenie. gr.5

  2 3GG

  G

  4111

  5vacantvacant

  vacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PSmiATRIE ACUTI 5

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR

  NR. PATURI = 70 ( DIN CARE 20 PATURI PSIHIATRIE CRONICI)

  Normat 5 Existent 5 Ocu0

  130

  131132

  133134

  1Medic primar sef sec{ie, gradul I, gr.5 (dr.in s,tiintemedicale)Medic primar, gr.4

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2

  2Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  Vv"l' O, . c '- ' V />M; "1 f - -"-''r "'"'

  Dinu Elen%44^jL^IJ5#^

  Manta Lavinia

  Bor{un Maria Mihaela

  vacant

  Cojocaru Elena

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 22 Existent 19 Ocupat 160

  135136

  137

  138139140141142143144145146147

  148

  149

  150151

  152

  153

  1Asistent med.pr.sef., gr.5

  Asistent med.. gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.,gr.5

  Asistent med.,gr.3

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  2Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med,gen.

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  PL

  S

  PL

  S

  PL

  S

  S

  PL

  PL

  PL

  S

  PL

  PL

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Radulescu Elena

  Tofan Sorin Adrian

  vacant

  Pisalita Narcisa

  Al-Nitf Elena

  Pescaru Ana

  Carabelea Mihaela

  Ion Madaiina

  Alexe Iulia

  Vacaru Elena Lavinia

  Mihalcea Florica

  Stoian Maria Violeta

  Olteanu Maria Violeta

  Pascu Camelia Octavia

  vacant

  vacant

  Lamba Alina

  Costache Mihaela

  Buzatoiu Monica

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 9 Ocupat 90

  154

  155156157158159160161162

  1

  lnfirmiera, gr.5

  lnfirmiera, gr.5InfirmierS, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.2

  Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  3G

  GGGGGGGG

  41

  11111111

  ' ̂ K,- ̂ 'Fechete Elena

  Bumbacea Rodica

  Negoit& CorneliaAnca AureliaCorbu GabrielaBaicu Daniela

  Manole PompiliaPescaru ElenaTutica Rozalia

  INGRIJlTQARE CURATENIE Normat 5 Existent 1 Ocupat 10

  163

  1Ingrijitoare curatenie, gr.5

  2 3G

  41

  5Bocolea Elena

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • PSIHIATRIE ACUT1 VI

  NR. PATURI = 45 ( DIN CARE 15 PATURIPSfflIATRIE CRONICI)

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR

  4

  Normat 3 Existent 30

  164

  165166

  1Medic primar sef sectie,grad.I ,gr.4 (dr. Tn stiintemedicale)

  Medic specialist, gr.3

  Medic specialist, gr.3

  2Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3S

  S

  S

  41

  1

  1

  ĵ̂ 25^Moruzzi Eug5fflS^Tza

  Stanciu Bogdan

  Cristea Gelu

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 14 Existent 13 Ocupat 120

  167168169170171172173174175

  176

  177

  178

  179

  1Asistent med.pr.sef, gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr.,gr.3

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr. ,gr.3

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.4

  Sora med.pr.,gr.5

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.5

  2Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  M

  PL

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Ursuleanu Nicolae

  Ilie Stefania

  vacant

  Ursuleanu Nicoieta

  Branciog Daniela

  Zaharia Liliana

  Marcu Lavinia

  Zaharia Lucia

  Zabava Cristina

  Banu Ionu{

  Calinciuc Iuliana

  Horjea Adina Mariana

  Apostol Felicia

  PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 8 Existent 6 Ocupat 60

  180181182183

  1

  Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.4Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  3GGGG

  41111

  5Topea MariaDumitru Mariana NicoietaTabacu ElenaDiaconu Rodica

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • 184185

  Infirmiera, gr.5 ^^Infirmiera, gr.4

  Curs de specialitateCurs de specialitate

  G ^G

  ll

  Arbanas Emilja ' !..̂ ̂Leonte Liliana A

  INGRIJITOARE CURATENIE Normat 3 Existent l Ocup%t l0

  186

  l

  Ingrijitoare curatenie,gr.52

  COMPARTIMENT PSfflIATRIE PEDIATRICA

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat l0

  187

  l

  Medic primar, gr.32

  Psihiatrie pediatrica

  3G

  Nr. paturi =20paturi (din care 10cronici)Existent

  3S

  4l

  r sCiupageajylonica

  l Ocupat 0

  4l

  5vacant temporar- rezervat

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 8 Existent 8 Ocupat 80

  188189190191192

  193

  194

  195

  l

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med. pr., gr.4

  Asistent med. pr., gr.4

  Asistent med. pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med. pr., gr.4

  2Medicina gen.

  Medicina gen.

  Medicina gen.

  Medicina gen.

  Medicina gen.

  Med.gen.

  Pediatrie

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  4l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  5Preda Gena

  Mihailescu Gabriela

  Soriceanu LScrSmioara

  Stefanica Cristina

  Bancila Florinela

  Pufan Georgeta

  $tefan Mariana Irina

  P8valoiu Nicoleta

  PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 3 Existent 3 Ocupat 30

  196197198

  lInfirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  3GGG

  4lll

  5Albu GeorgetaSpataru StelianaAlbu Daniela

  INGRIJITOARE CURATENIE Normat 2 Existent l Ocupat 00

  199

  lIngrijitoare curatenie, gr.5

  2 3G

  4l

  5vacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • SECTIA SANATORIALA PSIHIATRIEPEDIATRICA

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat 2

  Nr. Paturi =60

  Existent 2 Ocupat 20

  200201

  1

  Medic primar, sef sectie, gr.3

  Medic specialist, gr. 3

  2Psihiatrie pediatrica

  Psihiatrie pediatrica

  3S

  s

  41

  1

  5Handolescu Daniela

  Iliescu Elena

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 9 Existent 9 Ocupat 90

  202

  203

  204

  205

  206207

  208209

  210

  1Asistent med. pr sef., gr.4

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med., gr.5

  2Pediatrie

  Pediatrie

  Pediatrie

  Pediatrie

  Pediatrie

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen

  Med.gen.

  3PL

  PL

  PL

  M

  S

  S

  PL

  S

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Popa Dinescu Crina

  Vasile Elena

  Draghicenoiu Elena

  Seceleanu Lucretia

  Alexandrescu Sanda

  Popa Cristina

  Nu{a Magdalena

  Comanescu Oana

  Bil5 Maria

  PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 9 Existent 9 Ocupat 90

  211212213214215216217218219

  1

  Infirmiera, gr.4Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.2Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5Infirmiera, gr.5

  2Curs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitateCurs de specialitate

  3GGGGGGGGG

  4111111111

  5$erban-Matei GeorgetaPi{igoi AdrianaIoana FloricaPopescu Ioana AlexandraDragomir CeciliaIordache MarianaTudorache MarianaRadu NiculinaTanase Eliza

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • iNGRIJITOARE CURAJENIE Normat 2 Existent 1 Ocupat 00

  220

  1

  Ingrijitoare curatenie, gr.52 3

  G4

  1| ' 5 . : '

  vacant W - /; . , '

  MEDICO-SOCIAL ^^J*uf%^

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 1 Existent 1 Ocupat 10

  221

  1

  Asist. med.-soc. pr., gr. 5

  DIETETICA

  PERSONAL MEDIU SANITAR0

  222

  1

  Asist.med.pr., gr.5

  SPALATORIE SPITAL - SECTIE SANATORIALA

  0

  223

  1

  Spalatoreasa, gr.3

  2

  med.-soc

  3

  PL

  4

  15

  Aldescu Carmen

  Normat 1 Existent 1 Ocupat 1

  2

  Dietetica

  3

  PL

  4

  15

  Dumitrescu Domnica

  Setnimecanica =60 paturiNormat 1 Existent 1 Ocupat 1

  2-

  3G

  41

  5Costea Maria Andreea

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • CRONICI / -%*^l: , l" l X *A

  Nr. Paturi =30 fj = j l" ;3 i!

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat 2 Existent l Oc%p l̂ ( 3 l0

  224

  l

  Medic primar sef sectie, grad l, gr.3

  2Psihiatrie

  3S

  4l

  ^^.f>

 • MEDICO-SOCIALPERSONAL MEDIU SANITAR

  0245

  1

  Asist. med.-soc. studii sup., gr.4

  DIETETICAPERSONAL MEDIU SANITAR

  0 1

  /&*. -

 • CAMERA DE GARDA

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 5 Existent 5 Ocuria0

  247248249

  250

  251

  1

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med., gr.5

  Asistent med., gr.5

  Asistent med., gr.0

  2

  Med.gen

  Med.gen

  Med.gen.

  Med.gen

  Med.gen

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  4

  1

  1

  1

  1

  1

  X^^fe:/Vacarescu Afite&yyja?*'"'''

  Diaconescu Razvan

  Bogatoiu Elena

  Banu Elena Cezarina

  Boian Florin

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat 1 Existent 1 Ocupat 10

  252

  1

  Medic specialist, gr.2

  2

  Medicina de laborator

  3

  S

  4

  1

  5

  Bortun Cosmin

  ALT PERS. SANIT. SUPERIOR Normat 9 Existent 3 Qcupat 30

  253

  254

  255

  1Chimist principal sef, gr.5

  Biolog principal, gr.5

  Biolog principal. gr.3

  2Laborator Clinic

  Laborator Clinic

  Biologie

  3S

  S

  S

  41

  1

  1

  5Aldescu Adriana

  TalangS Daniela

  Uta Eduard

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 16 Existent 3 Ocupat 20

  256

  257

  258

  1Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med., gr.l

  Asistent med.pr., gr.5

  2Laborator

  Laborator

  Laborator

  3PL

  PL

  PL

  41

  1

  1

  5Pandelescu Gabriela

  Ciriblan Bianca

  vacant

  INGRIJITOARE CURATENIE Normat 1 Existent 1 Ocupat 10

  259

  1

  Ingrijitoare cura|enie, grad.52 3

  G4

  15

  Moldoveanu Elena

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 8 Existent 7

  ' V YlPERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat 1 Existent 1 Ocupat 1 i< 1

  0

  260

  1

  Medic specialist, gr.32

  B.F.T

  3S

  41

  BW' 5 I fMird%^^virischi Mirjafeja;/

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 2 Existent 2 Ocup^^j^^t^0

  261

  262

  1

  Asitent med. princ., grad.5

  Asitent med. princ., grad.4

  2

  fiziot.

  fiziot.

  3

  PL

  PL

  4

  1

  1

  -*^sr-rsf^5

  Vacant

  Preda Elena Adriana

  FARMACIE

  ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR Normat 3 Existent 2 Ocupat 20

  263264

  1

  Farmacist specialist, gr.2-sef farm

  Farmacist rezident an III , gr.0

  2Farmacie

  Farmacie

  3S

  S

  411

  5Cojocaru Adriana

  Voinea Ioana

  Qcupat 60

  265266267268

  269

  270

  271

  1

  Asistent princ. farm.sef , grad4

  Asistent farm, gr.l

  Asistent princ. farm, grad 3

  Asistent princ. farm., gr.5

  Asistent farm., gr.0

  Asistent farm, gr.0

  Asistent princ. farm, gr.5

  2farmacie

  farmacie

  farmacie

  farmacie

  farmacie

  farmacie

  farmacie

  3PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Catila Andreea

  Popa Carmen Florina

  Ivan Viorica

  Stanica Liliana

  Pescaru Ancuta

  Nae Andreea Ilinca

  vacant

  lNGRIJITOARE CURATENIE Normat 1 Existent 1 Ocupat 10

  272

  1

  Ingrijitoare curatenie, gr.5

  2 3

  G

  4

  1

  5

  Comanita Marilena

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • ACTIVITATI COMUNE PE SPITAL

  ALT PERS. SANIT. SUPERIOR

  PSIHOLOGI Normat 8 Existent 8 Ocuikt. 60

  273274

  275276277

  278279

  "280"

  1

  Psiholog principal, grad 5, sectia V

  Psiholog specialist, grad 5, Sectia IV

  Psiholog specialist, grad 4, Sectia I

  Psiholog specialist, grad 3, Sectia II

  Psiholog practicant, grad.5 , Sectia III

  Psiholog practicant, grad.3, Sectia VI

  Psiholog practicant, grad.2,S.VHI Sanat.

  Psiholog practicant, grad.3 , S. VII CR.

  2Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  Psihologie

  3S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  %>v;^&V-5

  Dinu Ver^fikl *yKic"^S&/U_L ' -

  Nedelcu Iulia^ -"

  Tifigiu Madalina

  Ghionoiu Catalin

  Modrogan Laura Magdalena

  vacant

  Hermkens Claudia

  vacant

  SERVICIUL P.l.A.A.MPERSONAL SANIT. SUPERIOR Normat 2 Existent 2 Ocupat 1

  0281

  282

  1

  Medic primar, grad.4

  Medic primar, grad.4

  2

  Igiena

  Boli infectioase

  3S

  S

  4

  1

  1

  5

  Kopacz Sabina

  vacant

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 2 Existent 2 Ocupat 10

  283284

  1

  Asistent med. princ., grad.4

  Asistent med. princ., grad.4

  2

  Igiena

  Igiena

  3

  PL

  PL

  411

  5

  Ungureanu Paul

  vacant

  PERSONAL AUXILIAR SANITAR Normat 1 Existent 1 Ocupat 10

  2851

  Agent DDD, grad.4

  2 3

  G

  4

  1

  5

  Negutescu Vasile

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • COMPARTIMENT EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA (ORGANIZAT CASERVICIU)

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 8 Existent 60

  286

  287

  288289290291

  1Economist IA, gradul I, sef serv, gr.5

  Statistician, gr.l

  Asistent med. pr.,gr.4

  Asistent med., gr. 0

  Operator date I, gr.3

  Asist. med.gr.2

  2Economic $i curs specialit.

  statistica

  Med.gen.

  Med.gen.

  -

  Med. gen.

  3S

  M

  PL

  PL

  M

  PL

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  Xe^''-* --^NicolaesS4ts^iiin^^j^

  Soare Florentin Bogdan

  Vasile Elena Daniela

  Richea Andreea

  vacant

  Manea Ileana

  SPALATORIE SPITAL

  PERSONAL AlJXILIAR

  Semimecanic- = 510 paturi

  Normat 8 Existent 8 Ocupat0 j

  292

  293294

  295296297298299

  1

  Spalatoreasa,gr.5

  Spalatoreasa,gr.5

  Spalatoreasa,gr.5

  Ingrijitoare, gr.0

  Spalatoreasa, gr.5

  Spalatoreasa. gr.4

  Spaiatoreasa,gr.5

  Spalatoreasa, gr.4

  2-

  --

  -

  -

  -

  -

  -

  3G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  41

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  5Piperea Daniela

  Lazar Adriana

  Barzila Georgeta

  Lupu Claudia

  vacant

  vacant

  vacant

  vacant

  GARDEROBA

  PERSONAL AUXILIAR Normat 4 Existent 2 Ocupat 20

  300301

  1Infirmiera, gr.5

  Garderobier, gr.5

  2Garderoba

  Garderoba

  3G

  G

  411

  5Boian Cornelia

  Jipa Raluca

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • AMBULANTA TIP A 2- TRANSPORT PACIE]^TNEASISTATI

  Normat 20

  302

  303

  1$ofer autosanitara II, gr.5

  Sofer autosanitara II, gr.5

  2Curs ambulantier

  Curs ambulantier

  %Existent 2

  3G

  G

  41

  1

  ''""̂ '̂ A*VOcupat 1 '"

 • CABINET DE RECUPERARE. MEDICINAFIZICA SI BALNEOLOGIE )|

  0

  311

  lMedic specialist, gr.3

  2

  BFT

  3S

  4

  l

  5 >'ocupat de med.spital

  Normat l Existent l Ocupat l0

  312

  l

  Asistent med. pr., gr. 5

  2

  med. Gen

  3

  S

  4

  l

  6

  Cilica Magdalena

  COMPARTIMENT DE ERGOTERAPIE Normat 2 Existent 2 Ocupat l0

  313314

  l

  Asistent med. pr., gr.5

  Instructor de ergoterapie, gr.4

  2

  Med.gen.

  -

  3PL

  M

  4

  l

  l

  5

  Enescu Valentina

  vacant

  BRANCARDIER Normat 19 Existent 13 Ocupat 80

  3153163 I 7318319320321322

  323

  324

  325

  326

  327

  lBrancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.0- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.5

  Brancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.3- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.5- activ.pe sectiile spitalului

  Brancardier, gr.3

  Brancardier, gr.5

  Brancardier, gr.5

  Brancardier, gr.3

  2 3G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  G

  4l

  l

  ll

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  5Chelaru Ion

  Baciu Vladut

  Sumedrea Florin

  Stanciu Ion

  vacant

  Dinu Nicolae

  Ursulescu Octavian Valentin

  Buzatoiu Nicolae

  Mosor Cristian

  vacant

  vacant

  vacant

  vacant

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • SERVICIU RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE SI SALARIZARE

  Normat 6 Existent 5 Ocupa1 *i^&&. */0

  328

  329

  330331332

  1Economist IA/Cons. Jr IA, grad I, gr.3 sefserviciu

  Economist IA, gr.3

  Economist 1A, gr.5

  Economist IA, gr.5

  Economist IA, gr.5

  2economic/] uridic

  ec/contab si info de gest

  Ec/contab si info de gest

  economic

  ec/contab si info de gest

  3S

  S

  S

  S

  S

  41

  1

  1

  1

  1

  ^fc=^Toma Claudia

  vacant temporar/rezervat

  vacant

  Popescu Consuella

  Ene Daniela

  SERVIClU FINANCIAR- CONTABILITATE

  Normat 7 Existent 6 Ocupat 30

  333

  334

  335336

  337338

  1Economist IA, gradul 1, gr.3 s,ef serv

  Economist IA, gr5

  Economist IA, gr.4

  Economist IA, gr.5

  Casier I, gr. 5

  Economist IA., gr.5

  2economic

  economic

  economic

  ec/contab si info de gest

  ec/contab si info de gest

  3S

  S

  S

  S

  M

  S

  41111

  11

  5vacant temporar/ rezervat

  Felea Monica

  Dumitrescu Nona Elena

  vacant temp./rezervat

  vacant

  Soare Veta

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • SERVICIU ADMINISTRATIV, ACHIZITII. INTRETlNERETEHNIC, TRANSPORT

  0

  339340341342

  1Inginer IA, gradul I , sef serviciu, gr.5

  Referent I!I, gr.5

  Magaziner, gr.5

  Referent II, gr,5

  BIROU ADMINISTRATIV

  0

  343344345

  1

  Referent III, gr.3

  Arhivar I, gr.5

  Referent II, gr.4

  ^^oL. f- tS *̂"̂ "-

  Normat 4 Existent 4 Ocupat a^/> *UNIC v- ,2

  tehnic

  Administratie

  -

  Administratie

  3S

  sM

  S

  41

  1

  1

  1

  ^^=^"'U|a Rodica

  vacant

  Banu Ciresica

  Mihalache Alina

  Normat 5 Existent 3 Ocupat 1

  2Administratie

  -

  Administratie

  3S

  M

  S

  4111

  5Vacant

  Vacant

  Onea Alina

  BIRQU ACHIZITIINormat 3 Existent 3 Ocupat 2

  0

  346347348

  1

  Referent II, gr.3

  Referent I, gr.3

  Economist IA, gr.3

  2administrativ

  administrativ

  economic

  3S

  S

  S

  41

  1

  1

  5vacant

  Popescu Catalina

  Stanescu Daniela

  COMPARTIMENT JURIDICNormat 2 Existent 1 Ocupat 0

  0

  349

  1

  Consilier juridic IA, gr.5

  2juridic

  3S

  41

  5vacant temporar/rezervat

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • 'Vl -l - - " -COMPARTIMENT TEHNIC te ! "-

  Normat 3 ExistentO Ocupat fl^^X^- - , -fU l 2 3

  COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII. PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTANormat 2 Existent l

  0

  350

  l

  Inginer IA, gr.5

  2

  tehnic

  3

  S

  4 Xi/frfeX|*̂ ^̂ 5̂*̂ """

  Ocupat 0

  4

  l

  5vacant

  COMPARTIMENT AUDITNormat 2 Existent 2 Ocupat l

  0

  351352

  l

  Auditor intern I, gr.5

  Auditor intern I, gr.5

  COMPARTIMENT INFORMATICA

  0

  353

  354

  l

  Inginer de sist/ec, grad I, gr 5.

  Reterent IA, gr.4

  2 3S

  S

  4l

  l

  5

  Voicu!escu Cornel

  vacant

  Normat 4 Existent 2 Ocupat l

  2!nform/Corit si info gest.

  3S

  M

  41

  1

  5vacant

  Felea Daniel

  COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICULNormat l Existent l Ocupat 0

  0

  355

  l

  Referent II, gr.3

  2

  Administ

  3

  SSD

  4

  l

  5

  vacantCOMPARTIMENT DUHOVNICESC(CLERICAL) Normat l Existent l Ocupat l

  0

  356

  l

  Preot grad II, gr 3

  2

  -

  3

  S

  4

  l

  5

  Visoiu Mihai Ciprian

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • MUNCITORI DE INTRETINERE CLADIRI. INSTALATII DE APA. LUMINA SI INCALZIRE

  Normat 8 Existent 8 Qcupat 60

  357

  358

  359360361362363

  364

  1

  Muncitl, gr.5

  Muncit.I, gr.5

  Muncit.I, gr.5

  Muncit.I, gr.5

  Muncit.I, gr.5

  Muncit.I, gr.5

  Muncit II, gr.5

  Muncit.IV, gr.3

  2iacat. mec.

  instalator

  lacatus

  electrician

  instalator

  zugrav

  !acatus

  zugrav

  3$c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  $c.Prof.

  41

  1111111

  5Popescu Yasile

  Dochia Mir&fcfc,.VApostol AdricSk// *t*i _.

  ^fe^-!'J: . ""Stoica Angelescu ̂ *^*^="

  vacant

  Badiceanu Florin

  Marica Constantin

  vacant

  MUNCITORI PENTRU PREPARAREA HRANEI LA BLOCUL ALIMENTAR

  Normat 18 bucat + 4 ospatari = 22 Existent 14 Ocupat 140

  365

  366367368

  369370371372373

  374

  375376377378

  1Muncit. I, gr.5

  Muncit.ll, gr.5

  Muncit.II, gr.5

  Muncit.II, gr.5

  Muncit.IV,, gr.5

  Muncit.Il, gr.5

  Muncit.IV, gr.5

  Muncit.II, gr.5

  Muncit. II, gr.5

  Muncit.II, gr.5

  Muncit.II, gr.5

  Muncit.IV, gr.l

  Muncit.II, gr.5

  Muncit III, gr.4

  2bucatar

  bucatar

  bucatar

  bucatar

  ospatar

  bucatar

  bucatar

  bucatar

  bucatar

  bucatar

  ospatar

  bucatar

  ospatar

  ospatar

  3Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  Curs

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  5Abran Elena Lucia

  Tarboiu Mariana

  Istrate Steliana

  Popa Elena Denisia

  Dragan Elena

  Comanita Adriana

  Davidescu Elena

  Sinca Florica

  Grigore Troienita

  Popa Elena

  Slujitoru Cornelia

  Comanita Claudia

  Burlacu Monica

  Capraru Angela

  MarinRoxanaText Box

  MarinRoxanaText Box

 • MUNCITOR1 DESERVIRE POSTURI -:*y17 Existent9 Ocupat 4 * "*A

  0379380381382383384385386387

  1$ofer II, gr.5

  $oferll, gr.5

  Muncitor I , gr.5

  Muncit.nec., gr.5

  Muncit.nec., gr.5

  Muncit.nec., gr.3

  Muncit Il, gr.5

  Muncit.nec., gr.5

  Muiicit.nec., gr.5

  2Auto

  Auto

  croitor

  croitor

  Spa{ii verzi

  Spa{ii verzi

  Static epurare

  Spatii verzi

  Spatii verzi

  3cat. B

  cat. B,

  Sc.

  Sc.

  G

  G

  G

  G

  G

  41

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  , 5 vtf < |vacant i-;' . _ ./ | |

  Coman^S-jf*tfyica ,., - 'J^-a

  Ivan Emirs^yl t: .. -^^

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILAMun. Campina, str. Voila nr. 114,jud. Prahova

  TEL:0344/101 118: FAX:0344/102 034E-mail: spitalpsihiatrie&gmail.com Web:www.spitalulvoila

  Operatorde date cu caracterpersonal nr.36990

  CENTRALIZATOR PE CATEGORII DE PERSONALLA01.09.2018

  CATEGORII DE PERSONAL

  i

  ll.

  lll

  IV

  V

  Vl

  POSTURI CONFORM OMSPnr.1224/2010

  Medici (inclusiv medici rezidenti/post)Alt personal sanitar superior, din care:- farmacisti,( inclusiv farmacisti rezid)- chimisti, biologi, biochimisti- psihologiPersonal sanitar mediu( incl., persmediu sanitar cu SSD si SS)Statisticieni, registratori medicali si asistmed statist

  Personal auxiliar sanitar, din care:

  - infirmiere

  - ingrijitoare

  - spalatorese

  - brancardieri

  Personal paza

  GarderobieriPersonal TESA, din care:

  - secretar/ref ll

  Muncitori, din care:

  -muncitori intretinere, reparatii- muncitori bloc alimentar

  CONFORM ORD MS 1519/2009sofer autosanitaraPERSONAL INCADRAT CONFORMOMSP nr.1101/2016 (SPIAAM)

  Medici

  Personal sanitar mediuPersonal sanitar auxiliar

  COMITET DIRECTOR

  PREOTStructura de Management a Calitatii

  Serv.

  TOTAL

  NUMAR POSTURINORMAT

  502

  3920

  3

  9

  8

  191

  8

  154

  92

  33

  10

  19

  0

  439

  1

  47

  2918

  2

  5

  2

  21

  4

  1

  6

  520

  EXISTENTSTAT FUNCTII

  375

  3813

  2

  3

  8

  149

  4

  109

  66

  20

  10

  13

  0

  130

  1

  31

  2110

  2

  5

  2

  21

  4

  1

  6

  393

  OCUPATE

  293

  3111

  2

  3

  6

  125

  4

  83

  58

  11

  6

  8

  0

  115

  1

  24

  1410

  1

  3

  1

  11

  4

  1

  1

  303

  ManagejQDr. lrin

  Director financiar- contabil interimar,Ec. Clara Floreptina Popescu

  lntocmit,Ec. Claudia,Toma

 • ROMANIAJUDEJUL PRAHOVAMUNICIPIUL CAMPINA

  PRIMARNr.69.177/20august2018

  EXPUNERE DEMOTIVE

  Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, inconformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{ieipublice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul deOrganizare si Func|ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintez laAparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobareaOrganigramei $i a StatuIui de funcfii aI SpitaIuIui de Psihiatrie VoiIa Campina.

  Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a transmiterii decatre Spitalul de Psihiatrie Voila a adresei nr.6.140/8 august 2018, inregistrata laConsiliul local al Municipiului Campina sub nr.69.172/10 august 2018 prin caresolicita aprobarea organigramei si a statului de functii intocmite in conformitate culegislatia aplicabila in materie, Tncepand cu 1 septembrie 2018.

  In ceea ce priveste atributiile Consiliului local, acestea sunt cuprinse incontinutul art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privindadministra|ia publica locala, republicata, care are urmatorul continut:

  "Art.36 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu{ii:a) atribu{ii privind organizarea si func{ionarea aparatului de specialitate al

  primarului, ale institu^iilor si serviciilor publice de interes local $i ale societa|ilorcomerciale sJ regiilor autonome de interes local;

  b) atribuJii privind dezvoltarea economico-sociala ^i de mediu a comunei,orasului sau municipiului;

  c) atribuJii privind administrarea domeniului public $i privat al comunei,orasului sau municipiului;

  d) atribu{ii privind gestionarea serviciilor furnizate catre ceta^eni;e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

  (3) In exercitarea atribu^iilorprevazute la alin.(2) lit. a), consiliul local:a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum $i regulamentul

  de organizare $i func^ionare a consiliului local;b) aproba, in condi{iile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea

  si statul de func{ii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituJiilor $iserviciilor publice de interes local, precum sj reorganizarea ^i statul de func{ii aleregiilor autonome de interes local".

 • Cadrul legal aplicabil:- prevederile art.l5 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare

  a O.U.G. nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competenteexercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale,aprobate prin H.G.R. nr.56/2009;

  - prevederile art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" si art.ll5, alin.(l), lit."b",coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publicalocala, republicata, modificata si completata.

  PRIMAR,ing.Tiseanu Horia - Lauren(iu

  edit.B.L.

  Cod FP-06-02, ver.l