HOLOGRAFIJA

of 23 /23
15.03.2007 15.03.2007 Danijel Prani Danijel Prani ć ć HOLOGRAFIJA HOLOGRAFIJA

Embed Size (px)

Transcript of HOLOGRAFIJA

Page 1: HOLOGRAFIJA

15.03.200715.03.2007 Danijel PraniDanijel Pranićć

HOLOGRAFIJAHOLOGRAFIJA

Page 2: HOLOGRAFIJA

22

Pregled sadrPregled sadržžajaaja

UvodUvod

Povijesni pregledPovijesni pregled

HologramiHologrami

Holografski materijalHolografski materijal

FotorefrakcijaFotorefrakcija

Holografija u praksiHolografija u praksi

ZakljuZaključčakak

Page 3: HOLOGRAFIJA

33

UvodUvod

Metoda stvaranja I reproduciranja Metoda stvaranja I reproduciranja

Novija grana znanostiNovija grana znanosti

Velike moguVelike moguććnosti korinosti korišštenjatenja

Hologramske memorijeHologramske memorije

Page 4: HOLOGRAFIJA

44

Povijesni pregledPovijesni pregled

Tek nakon 15 g poTek nakon 15 g poččinje razvoj holografijeinje razvoj holografije

OtkriOtkrićće laserae lasera

Emmeth Leits I Juris Upatnieks Emmeth Leits I Juris Upatnieks –– prvi prvi hologram hologram

GrGrččki ki holosholos –– ččitav,potpun I itav,potpun I grapheingraphein –– pipiššemem

Ma Mađarski fiziđarski fiziččar Dennis Gabor, 1947.gar Dennis Gabor, 1947.g

Page 5: HOLOGRAFIJA

55

HologramiHologrami

Fotografija I hologramFotografija I hologram

Hologram je optiHologram je optiččki ki

elementelement

Page 6: HOLOGRAFIJA

66

Snimanje hologramaSnimanje holograma

Page 7: HOLOGRAFIJA

77

zrake zrake svjetlosti u hologramuu hologramu

Page 8: HOLOGRAFIJA

88

Interferencijski uzorak nastao unutar holografskog Interferencijski uzorak nastao unutar holografskog materijala ostaje zabiljematerijala ostaje zabilježžen u materijalu i nakon en u materijalu i nakon

ššto zrake njime vito zrake njime višše ne prolaze. e ne prolaze.

Page 9: HOLOGRAFIJA

99

ČČitanje hologramaitanje holograma

Uvjet: isti postupak kao I kod snimanja Uvjet: isti postupak kao I kod snimanja

Page 10: HOLOGRAFIJA

1010

Hologram obasjan jednom od zraka kojima je snimljen rekonstruirat će drugu zraku

Page 11: HOLOGRAFIJA

1111

nastaju dvije slike od kojih samo realnu monastaju dvije slike od kojih samo realnu možžemo emo snimiti na fotografski materijalsnimiti na fotografski materijal

Page 12: HOLOGRAFIJA

1212

Vrste hologramaVrste holograma

Transmisijski hologramTransmisijski hologram

Refleksijski hologrami za bijelo svijetloRefleksijski hologrami za bijelo svijetlo

Hologrami sa nekoliko slikaHologrami sa nekoliko slika

Multipleksirani hologramiMultipleksirani hologrami

Page 13: HOLOGRAFIJA

1313

Hologram kao cjelinaHologram kao cjelina

Transmisijski Transmisijski hologramhologramDokaz da je Dokaz da je snimljeni hologram snimljeni hologram trodimenzionalan:trodimenzionalan:

Page 14: HOLOGRAFIJA

1414

vidimo da se pijun ispred kralja pomividimo da se pijun ispred kralja pomičče sa lijeve e sa lijeve strane u desnostrane u desno

Page 15: HOLOGRAFIJA

1515

VaVažžno svojstvo : svaki dio holograma u sebi sadrno svojstvo : svaki dio holograma u sebi sadržži i informacije o cijelom hologramuinformacije o cijelom hologramu

Page 16: HOLOGRAFIJA

1616

Moraju ispunjavati neke uvjete:Moraju ispunjavati neke uvjete:

-- izvrsna optiizvrsna optiččka svojstvaka svojstva

-- visok dinamivisok dinamiččki rasponki raspon

-- visoka osjetljivostvisoka osjetljivost

-- stabilnoststabilnost

Holografski materijaliHolografski materijali

Page 17: HOLOGRAFIJA

1717

FotorefrakcijaFotorefrakcija

Holograf nastaje zbog promjena u indeksu Holograf nastaje zbog promjena u indeksu lomaloma

Neravnomjerno osvijetljenjeNeravnomjerno osvijetljenje

FotovodljivostFotovodljivost I I elektrooptielektrooptiččki efektki efekt

Prednosti I nedostaciPrednosti I nedostaci

Page 18: HOLOGRAFIJA

1818

(d) krivulja promjene indeksa loma zadržava početnu modulaciju, ali s većopaženim pomakom u fazi od π /2.

Promjene u holografskom materijalu pri snimanju interferencijskog uzorka:

(a) na maksimumima intenziteta svjetlosti razdvajaju se naboji

(b) konačna raspodjela naboja određena je interferencijskim uzorkom, pa krivulja raspodjele ima oblik krivulje intenziteta svjetlosti,

(c) krivulja jakosti električnog polja pokazuje maksimume u nultočkama krivulje raspodjele naboja

Page 19: HOLOGRAFIJA

1919

Holografija u praksiHolografija u praksi

Holografija u znanosti I tehnologijiHolografija u znanosti I tehnologiji

Fotografiranje brzih pojavaFotografiranje brzih pojava

Prostorno prikazivanjeProstorno prikazivanje

Dubinsko snimanje atomaDubinsko snimanje atoma

Holografske memorijeHolografske memorijeAvio I vojna industrijaAvio I vojna industrija

Medicina Medicina

Page 20: HOLOGRAFIJA

2020

Holografija u zabavnoj industrijiHolografija u zabavnoj industriji

Robert Picardo, tj. Doctor iz 'Star Trek: Voyagera', Robert Picardo, tj. Doctor iz 'Star Trek: Voyagera', vjerojatno najpopularniji hologram od tvrdog vjerojatno najpopularniji hologram od tvrdog

svjetla svjetla

Arnold Rimmer, hologram kojeg obožavamo

Page 21: HOLOGRAFIJA

2121

Hologram je u serijalu 'Star Wars' ono što je nama danas telefon

Ljubitelji serijala 'Star Wars' bili su toliko oduševljeni Dejarik igrom 'hološaha', da su na internetu osmislili potpuna pravila ove igre

Page 22: HOLOGRAFIJA

2222

ZakljuZaključčakak

Holografija je znanost za buduHolografija je znanost za buduććnostnostNjene moguNjene moguććnosti su velikenosti su velikeOna ovisi o tehniOna ovisi o tehniččkim mogukim moguććnosimanosima

Page 23: HOLOGRAFIJA

2323

Ima li kakvih pitanja?Ima li kakvih pitanja?